Revision. Convenio Colectivo de Sector de CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO (82000775012003) de Galicia

Sector Autonomico. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2006

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 19 del 29/01/2020

  ...Centros especiais de emprego Galicia... ...Centros especiales empleo Galicia... ...Centros especiales de empleo Galicia... ...Visto el acuerdo por el que se aprueban las tablas salariales para los años 2018 y 2019 del convenio autonómico de centros especiales de empleo... ...Depósito de convenios colectivos... ...Registro del convenio colectivo... ...Convenio colectivo... ...Sin ánimo de lucro... ...Incremento salarial... ...Ánimo de lucro... ...Representación sindical...

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 87 del 07/05/2018

  ...Centros especiales de empleo Galicia... ...Visto el acuerdo de la Comisión paritaria del convenio colectivo autonómico de centros especiales de empleo (código 82000775012003), por el que se... ...Salario mínimo interprofesional... ...Sindicatos... ...Depósito de convenios colectivos... ...Registro del convenio colectivo... ...Representación sindical... ...Sin ánimo de lucro... ...Convenio colectivo... ...Tabla salarial... ...Convenio colectivo...

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 84 del 03/05/2017

  ...Centros especiais de emprego... ...Centros especiais de emprego Galicia... ...Centros especiales empleo Galicia... ...Centros especiales de empleo Galicia... ...Visto el acuerdo de la comisión paritaria del convenio colectivo autonómico de centros especiales de empleo (código 82000775012003), por el que se... ...Depósito de convenios colectivos... ...Sindicatos... ...Registro del convenio colectivo... ...Convenio colectivo... ...Tabla salarial... ...Convenio colectivo...

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 70 del 12/04/2012

  Convenio colectivo de Centros especiales de empleo. GALICIA RESOLUCION do 27 de marzo de 2012, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se ordena o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do acordo da comision paritaria do convenio colectivo autonomico de centros especiais de emprego relativo a aprobacion das taboas salariais para o ano 2011. CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO Convenio Colectivo de Sector de CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO (82000775012003) de Galicia

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 39 del 25/02/2008

  ...82000775012003... ...8200775... ...Centros de empleo Galicia... ...Centros de emprego Galicia... ...Centros especiais de emprego... ...Centros especiais de emprego Galicia... ...Centros especiales empleo Galicia... ...Centros especiales de empleo Galicia... ...Vista a acta da reunión da comisión paritaria do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego, que se celebrou o 21 de xaneiro de 2008,... ...Depósito de convenios colectivos...

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 70 del 10/04/2006

  Convenio colectivo de Centros especiales de empleo. GALICIA Resolución do 14 de marzo de 2006, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo da comisión paritaria do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego. CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO Convenio Colectivo de Sector de CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO (82000775012003) de Galicia

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 143 del 27/07/2005

  ...82000775012003... ...8200775... ...Centros de empleo Galicia... ...Centros de emprego Galicia... ...Centros especiais de emprego... ...Centros especiais de emprego Galicia... ...Centros especiales empleo Galicia... ...Centros especiales de empleo Galicia... ...Vista a acta da reunión da comisión paritaria do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego, que se celebrou o 26 de maio de 2005, en... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión Paritaria...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo RESOLUCION de 16 de enero de 2020, de la Secretaria General de Empleo, por la que se dispone la inscripcion en el registro y la publicacion del Convenio colectivo gallego de centros especiales de empleo. 24/02/2020 Diario Oficial de Galicia 24/02/2020 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolucion do 11 de xuño de 2010, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se dispon o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego. Convenio afectado por 22/07/2010 Diario Oficial de Galicia 01/01/2010 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolucion do 5 de marzo de 2007, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se dispon o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego. (codigo de convenio nº 8200775) Convenio afectado por 04/04/2007 Diario Oficial de Galicia 01/01/2007 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Correccion Corrección erros.-Resolución do 25 de abril de 2003, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de centros especiais de emprego. Convenio afectado por 20/01/2004 Diario Oficial de Galicia 01/01/2003 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 25 de abril de 2003, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de centros especiais de emprego. 23/06/2003 Diario Oficial de Galicia 01/01/2003 No Vigente

Resolución do 14 de marzo de 2006, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo da comisión paritaria do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego. (Diario Oficial de Galicia núm. 70 de 10/04/2006)

Preambulo

Vista a acta da reunión da comisión paritaria do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego, que tivo lugar o 9 de marzo de 2006, na que se acorda revisar as táboas salariais para o ano 2006, e de conformidade co disposto no artigo 90.2º e 3º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo.

A Dirección Xeral de Relacións Laborais

ACORDA:


Primeiro

Ordenar a inscrición do devandito acordo no rexistro xeral de convenios desta dirección xeral.


Segundo

Remitir o texto orixinal ao correspondente servizo deste centro directivo.


Terceiro

Dispoñer a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2006. Pilar Cancela Rodríguez Directora xeral de Relacións Laborais


ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN PARITARIA DO CONVENIO COLECTIVO AUTONÓMICO DE CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO

En Santiago de Compostela, ás 12.30 horas do día 9 de marzo de 2006, na sede do Consello Galego de Relacións Laborais, sito na rúa Algalia de Abaixo, 24-baixo, reúnese a comisión paritaria do convenio autonómico de centros especiais de emprego asisten as persoas a continuación sinaladas:

Representación empresarial: Isabel Fraga Castro. Gonzalo Fariña Pérez. Ignacio Rodríguez Sáez.

Representación sindical:

- Paulo Rubido Bará (CIG).

- Alexandre Lago Portela (CIG).

- María Luisa Rodríguez Vázquez (UGT-Galicia).

- Clara Gamarra (SN de CC. OO. de Galicia).

Asiste á xuntanza Demetrio Fernández López, presidente do Consello Galego de Relacións Laborais.

O motivo da xuntanza é revisar as táboas salariais para o ano 2006. Logo das oportunas deliberacións e debate, acordan:

1º Centros especiais de emprego incluídos no anexo I do convenio colectivo Centros especiais de emprego de Galicia, incluídos no anexo I do convenio colectivo

Esta norma conten táboas, se desexa consultalas pulse AQUI

(Para poder le-los documentos é necesario o lector Adobe Acrobat)

2º Acórdase remitir á autoridade laboral para os efectos do seu rexistro, depósito e publicación.