Revision. Convenio Colectivo de Sector de CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO (82000775012003) de Galicia

Sector Autonomico. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2008

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 19 del 29/01/2020

  ...Centros especiais de emprego Galicia... ...Centros especiales empleo Galicia... ...Centros especiales de empleo Galicia... ...Visto el acuerdo por el que se aprueban las tablas salariales para los años 2018 y 2019 del convenio autonómico de centros especiales de empleo... ...Depósito de convenios colectivos... ...Registro del convenio colectivo... ...Convenio colectivo... ...Sin ánimo de lucro... ...Incremento salarial... ...Ánimo de lucro... ...Representación sindical...

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 87 del 07/05/2018

  ...Centros especiales de empleo Galicia... ...Visto el acuerdo de la Comisión paritaria del convenio colectivo autonómico de centros especiales de empleo (código 82000775012003), por el que se... ...Salario mínimo interprofesional... ...Sindicatos... ...Depósito de convenios colectivos... ...Registro del convenio colectivo... ...Representación sindical... ...Sin ánimo de lucro... ...Convenio colectivo... ...Tabla salarial... ...Convenio colectivo...

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 84 del 03/05/2017

  ...Centros especiais de emprego... ...Centros especiais de emprego Galicia... ...Centros especiales empleo Galicia... ...Centros especiales de empleo Galicia... ...Visto el acuerdo de la comisión paritaria del convenio colectivo autonómico de centros especiales de empleo (código 82000775012003), por el que se... ...Depósito de convenios colectivos... ...Sindicatos... ...Registro del convenio colectivo... ...Convenio colectivo... ...Tabla salarial... ...Convenio colectivo...

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 70 del 12/04/2012

  Convenio colectivo de Centros especiales de empleo. GALICIA RESOLUCION do 27 de marzo de 2012, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se ordena o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do acordo da comision paritaria do convenio colectivo autonomico de centros especiais de emprego relativo a aprobacion das taboas salariais para o ano 2011. CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO Convenio Colectivo de Sector de CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO (82000775012003) de Galicia

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 39 del 25/02/2008

  ...82000775012003... ...8200775... ...Centros de empleo Galicia... ...Centros de emprego Galicia... ...Centros especiais de emprego... ...Centros especiais de emprego Galicia... ...Centros especiales empleo Galicia... ...Centros especiales de empleo Galicia... ...Vista a acta da reunión da comisión paritaria do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego, que se celebrou o 21 de xaneiro de 2008,... ...Depósito de convenios colectivos...

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 70 del 10/04/2006

  Convenio colectivo de Centros especiales de empleo. GALICIA Resolución do 14 de marzo de 2006, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo da comisión paritaria do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego. CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO Convenio Colectivo de Sector de CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO (82000775012003) de Galicia

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 143 del 27/07/2005

  ...82000775012003... ...8200775... ...Centros de empleo Galicia... ...Centros de emprego Galicia... ...Centros especiais de emprego... ...Centros especiais de emprego Galicia... ...Centros especiales empleo Galicia... ...Centros especiales de empleo Galicia... ...Vista a acta da reunión da comisión paritaria do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego, que se celebrou o 26 de maio de 2005, en... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión Paritaria...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo RESOLUCION de 16 de enero de 2020, de la Secretaria General de Empleo, por la que se dispone la inscripcion en el registro y la publicacion del Convenio colectivo gallego de centros especiales de empleo. 24/02/2020 Diario Oficial de Galicia 24/02/2020 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolucion do 11 de xuño de 2010, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se dispon o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego. Convenio afectado por 22/07/2010 Diario Oficial de Galicia 01/01/2010 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolucion do 5 de marzo de 2007, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se dispon o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego. (codigo de convenio nº 8200775) Convenio afectado por 04/04/2007 Diario Oficial de Galicia 01/01/2007 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Correccion Corrección erros.-Resolución do 25 de abril de 2003, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de centros especiais de emprego. Convenio afectado por 20/01/2004 Diario Oficial de Galicia 01/01/2003 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 25 de abril de 2003, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de centros especiais de emprego. 23/06/2003 Diario Oficial de Galicia 01/01/2003 No Vigente
Resolucion do 24 de xaneiro de 2008, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se dispon a inscricion no rexistro e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do acordo da comision paritaria do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego. Codigo de Convenio nº 8200775 (Diario Oficial de Galicia núm. 39 de 25/02/2008)

Vista a acta da reunión da comisión paritaria do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego, que se celebrou o 21 de xaneiro de 2008, na que se acorda aprobar as táboas salariais para o ano 2008, e de conformidade co disposto no artigo 90.2º e 3º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo.

A Dirección Xeral de Relacións Laborais

ACORDA:

Primeiro.-Ordenar a inscrición do devandito acordo no rexistro xeral de convenios desta dirección xeral.

Segundo.-Remitir o texto orixinal ao correspondente servizo deste centro directivo.

Terceiro.-Dispoñer a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2008.

Pilar Cancela Rodríguez

Directora xeral de Relacións Laborais

Anexo

Acta da xuntanza da comisión paritaria do convenio colectivo autonómico de centros especiais de emprego

En Santiago de Compostela, ás 12.20 horas do 21 de xaneiro de 2008, na sede do Consello Galego de Relacións Laborais, sito na rúa Algalia de Abaixo, 24 baixo, reúnense as persoas que se sinalan abaixo, co obxecto de realizar unha xuntanza da comisión paritaria do convenio colectivo autonómico de centros especiais de emprego co obxecto de proceder á actualización de táboas salariais para o ano 2008.

Representación empresarial: Ignacio Rodríguez Sáez, Gonzalo Fariña Pérez, Juan Acevedo Vidal, Isabel Fraga.

Representación sindical: Mª Luisa Rodríguez Vázquez (UGT-Galicia), Clara Gamarra Lozano (SN de CC.OO. de Galicia), Alexandre Lago Portela (CIG), Adolfo Naya (CIG).

Asiste á reunión a secretaria do Consello Galego de Relacións Laborais, María Luisa Peña Cebreiro.

O obxecto da reunión é a actualización das táboas salariais para o ano 2008.

A representación empresarial entrega a súa proposta de actualización, que se anexa a esta acta, que recolle un incremento equivalente ao IPC real de 2007 máis un punto, é dicir, un 5,2%.

Debatido o asunto, a comisión paritaria acorda prestar aprobación ás táboas salariais que figuran no documento adxunto a esta acta.

E non tendo máis asuntos que tratar, levántase a reunión, sendo as 13.00 horas do día sinalado no encabezamento, expídese para o efecto esta acta, que asinan todos os asistentes, en presenza da secretaria do Consello Galego de Relacións Laborais.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI