Revision , Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2015 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 213 del 13/11/2017

  ...Comissió Negociadora de modificació i ampliació de la vigència del Conveni col·lectiu de treball de l? empresa L? Arca del Maresme Empresa d? Inserció, SLL, subscrit pels representants de l? empresa i pels dels seus treballadors el dia 13 de juliol de 2017, i de conformitat amb el que disposen l? article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d? octubre; l? article 2.1.a) del Reial decret 713... ...Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona RESOLUCIÓ de 19 d? octubre de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l? Acord de la Comissió Negociadora de Modificació i...

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 84 del 04/05/2015

  ...de la vigència del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa L'Arca del Maresme Empresa d'Inserció, SLL (serveis i manteniment), subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 8 de gener de 2015, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels... ...Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona Vist el text de l'Acord de la Comissió Negociadora de modificació i ampliació de la vigència del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa L'Arca...

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 23 del 04/02/2014

  Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. RESOLUCIO de 14 d octubre de 2013, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme Empresa d Insercio SLL (Serveis i Manteniment) per als anys 2014-2015 (Codi de conveni num. 08015012012008) L ARCA DEL MARESME, S.L.L. Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme Empresa d Inserció SLL (Serveis i Manteniment) subscrit pels represe...

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 165 del 27/08/2012

  Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. RESOLUCIO de 18 de juny de 2012, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord de revisio de l IPC per a l any 2011 del Conveni col lectiu de treball de l empresa UTE l Arca del Maresme-Cespa (codi de conveni num. 08016072012009) L ARCA DEL MARESME, S.L.L. Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona Preambulo Vist el text de l Acord de revisió de l IPC per a l any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de l empresa UTE L ARCA DEL MAR

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 55 del 19/03/2012

  Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. RESOLUCIO de 6 de febrer de 2012, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme SLL per als anys 2012 i 2013 (codi de conveni num. 0815012) L ARCA DEL MARESME, S.L.L. Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme SLL, subscrit pels representants de l empresa i pels dels seus treba...

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 68 del 20/03/2010

  Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. Aprovacio de l Acord de revisio salarial per a l any 2009 del Conveni collectiu de treball de l Arca del Maresme SLL. Codi de conveni num. 0815012 L ARCA DEL MARESME, S.L.L. Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona Preambulo Serveis Territorials RESOLUCIÓ Resolució d'11 de març de 2010, de rectificació de la Resolució de 7 de ju
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision RESOLUCIO de 14 d octubre de 2013, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme Empresa d Insercio SLL (Serveis i Manteniment) per als anys 2014-2015 (Codi de conveni num. 08015012012008) Convenio afectado por 04/02/2014 Boletín Oficial de Barcelona 01/01/2014 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision RESOLUCIO de 6 de febrer de 2012, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme SLL per als anys 2012 i 2013 (codi de conveni num. 0815012) Convenio afectado por 19/03/2012 Boletín Oficial de Barcelona 01/01/2012 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo RESOLUCION TRE/3028/2008, de 20 de junio, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de la empresa L Arca del Maresme, SLL, para los años 2008-2011 (codigo de convenio num. 0815012). Convenio afectado por 20/10/2008 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2008 No Vigente
Ampliacio de la vigencia del conveni collectiu de treball de l Arca del Maresme Empresa d Insercio, SLL. (Boletín Oficial de Barcelona núm. 84 de 04/05/2015)

ÿRESOLUCIÓ de 3 de març de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora de modificació i ampliació de la vigència del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa l'Arca del Maresme Empresa d'Inserció, SLL (serveis i manteniment) fins el 31 de desembre de 2016

Vist el text de l'Acord de la Comissió Negociadora de modificació i ampliació de la vigència del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa L'Arca del Maresme Empresa d'Inserció, SLL (serveis i manteniment), subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 8 de gener de 2015, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Negociadora de Modificació i ampliació de la vigència del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa L'Arca del Maresme Empresa d'Inserció SLL (serveis i manteniment) fins al 31 de desembre de 2016 al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Barcelona.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts.

ACORD DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA VIGÈNCIA DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE L'EMPRESA L'ARCA DEL MARESME EMPRESA D'INSERCIÓ, SLL, FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2016.

Assistents:

Representació empresarial:

David Domingo i Font. José Pretel Caparrós.

Representació social:

Miquel Serra Molina. Vicente Carrión Martín. Jose Mª García Díaz. Francisco García García. Carlos Torres Barea.

José Pretel Caparrós (secretari).

Reunides les persones esmentades a Argentona, el 8 de gener de 2015, de conformitat amb el que van acordar les parts el passat 24 de novembre de 2014 i havent estudiat detingudament les propostes efectuades per les parts, aquestes,

ACORDEN:

La revisió parcial del Conveni col·lectiu i, a tal efecte s'aproven les modificacions proposades per l'empresa.

En conseqüència, signen el text definitiu de l'esmentada revisió parcial del Conveni. 1

S'aixeca la sessió a les 18.00 hores.

ANNEX 1.

REVISIÓ PARCIAL DEL CONVENI COL·LECTIU DE L'ARCA DEL MARESME EMPRESA D'INSERCIÓ, SLL.

La Comissió Negociadora, reunida a Argentona el 8 de gener de 2015, per unanimitat, ha decidit aprovar els següents:

ACORDS:

a) Modificació de l'article 1.2 del Conveni col·lectiu actual, de tal manera que quedarà redactat de la següent manera:

'Article 1.2 Vigència, durada i pròrroga.

El present Conveni entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Donada la conjuntura econòmica i per afavorir l'adaptabilitat de l'empresa a les noves situacions canviants i incertes, i amb el consens de totes les parts implicades, el present Conveni tindrà una durada triennal 2014-2016.

Al seu venciment, 31.12.2016, el present es prorrogarà anualment per tàcita reconducció si qualsevol de les parts no formula la denúncia per a la seva rescissió o revisió amb una antelació mínima de dos mesos a la data de la finalització.'

b) Modificació de l'article 2.1 del Conveni col·lectiu actual, de tal manera que quedarà redactat de la següent manera:

'Article 2.1. Retribució.

La retribució de cada treballador/a es compon del salari base de conveni i els complements per a cada activitat, nivell i categoria es determinen a les taules annexes. El pagament del salari mensual s'efectuarà, com a màxim, dins els primers cinc dies del mes següent. En el supòsit de ser festius el pagament es podrà avançar o retardar un dia.

Els errors que es detectin en la liquidació de les nòmines mensuals se solucionaran en la nòmina del mes següent a la seva constatació i sempre que la causa no sigui imputable a la falta de diligència del/la propi/a treballador/a, en quin cas s'aplicarà la solució quan el treballador/a hagi fet possible la correcció.

Complements:

- Personals.

Antiguitat.

- Llocs de treball.

Plus treball penós-tòxic-perillós. Plus nocturnitat. Plus conveni. Plus festiu. Plus activitat. Plus transport. Hores extraordinàries.

- Venciments periòdics superiors al mes.

Gratificació extraordinària de Nadal. Gratificació extraordinària d'estiu. Gratificació de beneficis.'

c) Creació de l'article 2.8 bis, que quedarà redactat de la següent manera:

'Article 2.8 bis. Plus activitat.

Per tal de garantir la finalització d'un servei essencial, aquest plus s'aplicarà, segons les taules salarials pactades, a aquells treballadors que realitzin dit servei fins a la finalització del mateix un cop s'hagi iniciat.' 2

d) Creació de l'article 3 del Conveni col·lectiu actual, que quedarà redactat de la següent manera:

'Article 3. Període de prova.

El període de prova que s'aplicarà a tots els contractes de treball concertats, subjectes a una relació laboral comuna, ja sigui per temps indefinit, fixa o fixa discontinua, o de duració temporal o determinada, seran els següents:

Grups professionals 1 i 2: sis mesos. Grups professionals del 3 al 7: un mes.

Les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, risc durant l'embaràs i adopció o acolliment, que afectin al treballador/a durant el període de prova, no interrompran el còmput d'aquest tret que es produeixi acord exprés i escrit entre ambdues parts, bé al subscriure's el contracte de treball, bé en el moment de concórrer alguna de les situacions referides en el present article.

Seran d'aplicació al període de prova les normes comunes següents:

a) Durant el període de prova, el treballador o treballadora tindrà els drets i obligacions corresponents al lloc de treball que ocupi com si fos de plantilla, excepte els derivats de la resolució de la relació laboral, que podrà produir-se a instància de qualsevol de les parts durant el transcurs, sense preavís ni cap indemnització.

b) Transcorregut el període de prova sense que s'hagi produït el desistiment per cap de les parts, el contracte de treball produirà plens efectes, computant-se el temps de serveis prestats en l'antiguitat del treballador/a a la empresa.'

e) Revisió de la taula salarial.

Les taules salarials quedaran de la manera que es detallarà a continuació i les modificacions introduïdes en la present revisió parcial del conveni seran d'aplicació a partir de l'1.1.2015.

Continua en la pàgina següent

3

ANNEX 2.

TAULES SALARIALS DEFINITIVES 2015 I 2016.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès