Adhesion. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE GUIXERS. PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Febrero de 2019 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Adhesion Acord d adhesio de l Ajuntament de Guixers a l Acord comu de condicions per als empleats publics dels ens locals de Catalunya, de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2019 23/09/2019 Boletín Oficial de Lleida 01/02/2019 Documento oficial en PDF

Acord d adhesio de l Ajuntament de Guixers a l Acord comu de condicions per als empleats publics dels ens locals de Catalunya, de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2019 (Boletín Oficial de Lleida núm. 183 de 23/09/2019)

Resolució de 13 de setembre de 2019 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l´Acord d´adhesió de l´Ajuntament de Guixers a l´Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya, de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2019 (25100342142019).

Vist el text de l´Acord d´adhesió de l´Ajuntament de Guixers a l´Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya, de menys de 20.000 habitants, subscrit, d´una banda, pels representants de l´Ajuntament i de l´altra, pels representants dels treballadors, el dia 1 de febrer de 2019; i d´acord amb el que estableixen l´article 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, pel qual s´aprova el text refós de la llei de l´Estatut bàsic de l´empleat públic; l´article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d´agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d´aplicació.

Vista l´aprovació expressa de l´Acord d´adhesió per l´òrgan competent, en data 14 de febrer de 2019, segons el que disposa l´article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, pel qual s´aprova el text refós de la llei de l´Estatut bàsic de l´empleat públic.

Resolc

1. Disposar la inscripció de l´Acord d´adhesió de l´Ajuntament de Guixers a l´Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya, de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2019 (25100342142019) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida.

2. Disposar la seva publicació en el BOP de Lleida.

Lleida, 13 de setembre de 2019

El director dels Serveis Territorials, P.A. (article 41 Decret 289/2016, de 30 d´agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, DOGC 7196, d´1-9-2016), Enric Xavier Fort i Castells, cap del Servei de Coordinació

ACORD

de la Comissió negociadora de l´ajuntament/ens locals per adherir-se a l´Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya, de menys de 20.000 habitants (codi de Conveni número 79100015072015)

A Guixers, 1 de febrer de 2019, reunits, d´una banda, els representants de l´Ajuntament Sr. Marià Chaure i Valls i, d´una altra banda, la representació dels empleats públics, Sra. Maria Mercè Sampons Pujols, amb motiu de l´adhesió a l´Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya, de menys de 20.000 habitants (codi de Conveni número 79100015072015) en la seva totalitat, d´acord amb l´establert en l´article 92.1 de l´Estatut dels treballadors i en l´article 34.2 de la llei de l´Estatut bàsic de l´empleat públic, després de les consegüents exposicions de motius per part d´ambdues parts, de comú acord,

Manifesten

Ambdues parts es reconeixen capacitat i legitimació suficient, conforme a l´article 87 de l´Estatut dels treballadors i a l´article 34 de l´Estatut bàsic de l´empleat públic.

En el moment de la signatura d´aquesta acta, les parts aquí representades no tenen constància de l´afectació de cap conveni col·lectiu. En conseqüència, arriben als Acords següents:

Primer. A l´adhesió, en la seva totalitat, del contingut de l´Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya, de menys de 20.000 habitants (codi de Conveni número 79100015072015) en la seva totalitat, actualment en vigor, amb efecte en data 1 de febrer de 2019, amb vigència des de la data que determini l´Acord d´adhesió del Ple de l´Ajuntament.

Segon. Facultar a Sílvia Vilaseca Casafont, secretària de l´Ajuntament, perquè actuï en nom i representació d´aquesta Comissió negociadora a efectes de dipòsit, registre i corresponent publicació de l´Acord d´adhesió. Tercer. Així mateix, aquest escrit i una còpia d´aquest es traslladaran a l´autoritat laboral competent als efectes de constància, registre i publicació.

I, en prova de conformitat de tot el que s´ha exposat, els sotasignats subscriuen aquesta acta en el lloc i la data de l´encapçalament.

L´alcalde, Marià Chaure i Valls

La representant dels empleats, Maria Mercè Sampons i Pujols

La secretària, Sílvia Vilaseca Casafont

El representant sindical, Hildebrando Casol Torruella