Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE MONISTROL DE MONTSERRAT. PERSONAL LABORAL (08014582012007) de Barcelona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 29 de Julio de 2016 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

  • Código: 0814582
  • Código Nuevo: 08014582012007
  • Tipo: Empresa
  • Ámbito: Barcelona
  • Boletín Oficial de Barcelona nº 126 del 06/07/2011

    Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE MONISTROL DE MONTSERRAT. PERSONAL LABORAL Conveni col lectiu de treball del personal laboral de l Ajuntament de Monistrol de Montserrat per al periode 24.02.2011-31.12.2011 (codi de conveni num. 0814582) AYUNTAMIENTO DE MONISTROL DE MONTSERRAT. PERSONAL LABORAL Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE MONISTROL DE MONTSERRAT. PERSONAL LABORAL (08014582012007) de Barcelona RESOLUCIÓ de 27 d abril de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l A...
Acord de Modificacio del Conveni collectiu de treball del personal laboral de l Ajuntament de Monistrol de Montserrat. (Boletín Oficial de Barcelona núm. 58 de 23/03/2017)

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la Modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat (codi de conveni núm. 08014582012007)

Vist el text de l'Acord de la Comissió Negociadora de Modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat subscrit pels representants de l'entitat local i pels dels seus treballadors el dia 29 de juliol de 2016, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre; l'article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig; el Decret 2/2016, de 13 de gener; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i altres normes d'aplicació,

Vista l'aprovació expressa de l'Acord per l'òrgan competent, segons el que disposa l'article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció de la Modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat (codi de conveni núm. 08014582012007) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT

Assistents:

Representació de l'entitat:

Joan Miguel i Rodríguez.

Excusa l'assistència per malaltia la Sra. Sancristòful, regidora de Turisme.

Representació del personal laboral:

Yolanda González Rodríguez.

Reunides les persones esmentades, membres de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat en data 29 de juliol de 2016, a les 12.00 hores, i reconeixent-se com a interlocutors vàlids per a la negociació de la modificació de l'Annex del Conveni col·lectiu del personal laboral en virtut del que disposa l'article 36 del Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,

ACORDEN:

1. Aprovar la modificació del Conveni del personal laboral de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat, i en concret de l'Annex 1, en allò referent a l'horari del lloc de treball de tècnic de Comerç, Turisme i Cultura. La modificació proposada és la que es descriu a continuació:

Redacció antiga:

'5. Tècnic/a en Comerç, Turisme i Cultura: dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.00 a 15.00 hores; i dimarts de 08.00 a 15.00 hores i de 16.00 a 18.30.'

Redacció nova:

'5. Tècnic/a en Comerç, Turisme i Cultura:

En el període comprés des del mes d'abril fins al mes d'octubre. Jornada flexible de dimecres a diumenge segons necessitats del servei.

En el període comprés des del mes de novembre fins al mes de març (ambdós inclosos) Jornada flexible de dilluns a diumenge segons necessitats del servei.'

2. Remetre còpia de la modificació del Conveni a l'oficina pública corresponent en compliment del que preveu l'article 90.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

3. Donar a la present modificació la publicitat reglamentària.

Signen els assistents en prova de conformitat.

Barcelona, 16 de desembre de 2016 El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Eliseu Oriol Pagès