Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE SOLSONA. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Noviembre de 2019 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Pacte-Conveni de l Ajuntament de Solsona Convenio afectado por 08/01/2014 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2013 Vigente Documento oficial en PDF
Modificacio del pacte-conveni del personal laboral i funcionari de l Ajuntament de Solsona (Boletín Oficial de Lleida núm. 234 de 04/12/2019)

Es fa saber per públic coneixement que pel Ple de l'Ajuntament de Solsona, en la sessió del dia 30 d'octubre de 2019, s'aprovà, entre d'altres, l'acord que es transcriu literalment a continuació:

Primer. Aprovar la modificació del Pacte-Conveni del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Solsona, actualment vigent, de forma que quedi suprimit l'Annex 1 i el redactat dels articles 6, 19, 23, 29 sigui el següent:

Article 1. Àmbit personal

Aquest Pacte-Conveni és d'aplicació general a tot el personal que presti serveis a l'Ajuntament de Solsona, a excepció dels organismes autònoms.

Article 6. Classificació professional

La classificació professional té per objecte assignar a cada treballador unes funcions i unes competències, dins d'un sistema ordenat en grups professionals, el qual especifica el contingut general de les prestacions de treball del Conveni amb les aptituds professionals i les titulacions. En matèria de classificació professional cal atenir-se al que disposen els articles 74, 75, 76 i 77 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la seva Disposició Transitòria Tercera.

S'estableixen els grups professionals següents, els quals determinen les retribucions bàsiques (salari base i triennis), segons el nivell de titulació, de coneixements exigits per accedir-hi:

Grup A1 Títol universitari de grau, llicenciatura universitària o equivalent

Grup A2 Títol universitari de grau, diplomatura universitària o equivalent

Grup B Tècnic superior. S'exigirà estar en possessió del títol de Tècnic Superior (en vigor a partir de Bologna)

Grup C1 Tècnics especialistes, tècnics auxiliars, títol de Batxillerat o Formació Professional de 1r grau o equivalent

Grup C2 Auxiliars i personal especialitzat d'oficis. Títol de Graduat Escolar o Formació Professional de 2n grau o equivalent

Agrupacions professionals Personal de serveis auxiliars. Certificat d'Escolaritat, equivalència del Certificat d'Estudis Primaris o capacitació provada en relació amb el lloc de treball

l) El permís de paternitat, adopció o acolliment, per al progenitor/a que no gaudeixi del permís de maternitat té una durada de 8 setmanes intransferibles. Les dues primeres setmanes s'hauran de gaudir al mateix temps que la mare i immediatament després del part o l'adopció, mentre que les sis setmanes restants es podran repartir durant els primers 12 mesos. El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d'aquest permís a continuació del de maternitat.

Aquest permís es podrà gaudir per setmanes senceres ininterrompudes o alternes, però caldrà avisar 15 dies abans del seu gaudiment.

Article 23. Control horari i justificació d'absències

Tot el personal estarà subjecte als sistemes de control horari que l'Ajuntament estableixi. Es facilitaran els sistemes de control horari necessaris per a cada centre de treball.

En aquest sentit és obligació del treballador municipal la utilització del sistemes de control horari tant a l'inici com a la finalització de la jornada així com la resta d'entrades i sortides del lloc de treball sempre que no siguin amb motiu del lloc de treball.

La manca d'assistència al treball caldrà comunicar-la al Departament de Personal o al Coordinador General durant l'hora posterior a l'horari d'entrada, excepte en casos d'impossibilitat degudament justificats, que es farà amb la major brevetat possible.

Totes les absències caldrà justificar-les. En el cas que siguin conseqüència d'un procés d'incapacitat temporal (malaltia comú o accident no laboral) caldrà justificar l'absència amb el comunicat de baixa per malaltia o accident no laboral corresponent expedit per un facultatiu del servei públic de salut a partir del tercer dia. En els casos de baixa per accident laboral caldrà justificar-ho amb el document de baixa per accident corresponent expedit pel servei mèdic de la mútua d'accidents. Cal recordar que el personal té 3 dies per presentar a l'Ajuntament el comunicat de baixa corresponent, i igualment té 3 dies per a presentar els comunicats setmanals de confirmació de baixa. La no presentació d'aquests justificants o la presentació fora de termini poden ser motiu de falta disciplinària i poden suposar la pèrdua de la prestació d'incapacitat temporal corresponent.

Article 29. Complement per malaltia o accident A partir del primer dia de no assistència al treball per motius de malaltia o accident laboral es presentarà al departament de Recursos Humans el corresponent part de baixa mèdica expedit per un facultatiu del servei públic de salut, en el termini màxim de 3 dies. Igualment es presentaran els partes de confirmació de baixa cada vegada que es produeixin i el treballador igualment disposarà de tres dies per a presentar el justificant corresponent a l'Ajuntament.

Durant els períodes d'incapacitat temporal es complementarà la prestació que percebi el personal funcionari i laboral al seu servei fins el 100% de les retribucions fixes ordinàries, tant en els casos d'incapacitat temporal per contingències comunes com en els casos d'incapacitat temporal per contingències professionals. Se suprimeix l'Annex I, relació de malalties greus per als supòsits excepcionals del complement d'IT.

Segon. Acordar que el nou redactat sigui d'aplicació a partir del dia 1 de novembre de 2019.

Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Lleida.

Solsona, 28 de novembre de 2019

L'alcalde president, David Rodríguez i González