C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE VILAMALLA. PERSONAL LABORAL (17002662012010) de Girona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2013 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Resolucio per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball del personal laboral de l Ajuntament de Vilamalla, per als anys 2013 - 2018 (codi conveni num. 17002662012010) Convenio afectado por 07/04/2015 Boletín Oficial de Girona 01/01/2013 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolucio d 1 d octubre, per la qual s ordena la inscripcio, el diposit i la publicacio del Conveni col lectiu de treball del personal laboral de l Ajuntament de Vilamalla per al periode de l 01.01.2010 a 31.12.2012 (codi de conveni 1702662) Convenio afectado por 14/10/2010 Boletín Oficial de Girona 01/01/2010 No Vigente Documento oficial en PDF
Convenio Colectivo
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
C. Colectivo Resolucio per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball del personal laboral de l Ajuntament de Vilamalla, per als anys 2013 - 2018 (codi conveni num. 17002662012010) 07/04/2015 Boletín Oficial de Girona 01/01/2013 Documento oficial en PDF
Convenio afectado por
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion RESOLUCIO de 6 d abril de 2022, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l acord de la Mesa General de Negociacio del Conveni col lectiu de treball del personal laboral de l Ajuntament de Vilamalla d 11 de febrer de 2022 (codi de conveni num. 17002662012010) 14/04/2022 Boletín Oficial de Girona 11/02/2022 Documento oficial en PDF

Resolucio per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball del personal laboral de l Ajuntament de Vilamalla, per als anys 2013 - 2018 (codi conveni num. 17002662012010) (Boletín Oficial de Girona núm. 66 de 07/04/2015)

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Vilamalla, subscrit, d'una banda, pels representants de l'Ajuntament i de l'altra, pels dels seus treballadors, el dia 15 de desembre de 2014, i d'acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels treballadors; l'article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, modificat pel Decret 91/2013, de 29 de gener i altres normes d'aplicació,

Vista l'aprovació expressa de l'Acord per l'òrgan competent en data 18 de desembre de 2014, segons el que disposa l'article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Resolc:

­1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Vilamalla per als anys 2013 ­ 2018 (codi de conveni núm. 17002662012010) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació a Girona.

­2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.

Girona, 3 de febrer de 2015

Ferran Roquer i Padrosa

Director dels Serveis Territorials

Transcripció literal del text original signat per les parts

Ajuntament de Vilamalla. Conveni col·lectiu del personal laboral 2013-2018

Capítol I. Condicions generals

Article 1. Determinació de les parts

Aquest Conveni Col·lectiu ha estat negociat a la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament de Vilamalla, entre l'administració i les organitzacions sindicals amb representació.

Article 2. Àmbit personal

El present Conveni Col·lectiu serà d'aplicació a tot el personal laboral que presta serveis a l'Ajuntament de Vilamalla.

Article 3. Àmbit temporal

Aquest Conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i de l'aprovació formal per l'òrgan competent de la Corporació, amb efectes del 1 de gener de 2013, llevat dels aspectes pels quals s'estableixi una altra data, i tindrà una vigència des de l'1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2018.

Es considerarà tàcitament prorrogat, en tota la seva extensió, per períodes anuals successius, excepte en el cas de denúncia expressa de l'Ajuntament o de les organitzacions sindicals signants, la qual s'haurà d'efectuar tres mesos abans de la data de finalització de la seva vigència per escrit i constància fefaent de l'altra part. En el supòsit de denúncia el present Conveni estarà en vigor fins que s'aprovi el nou Acord.

Article 4. Vinculació a la totalitat

El present Conveni forma un tot únic i indivisible, i com a tal, per a la seva aplicació, ha de ser objecte de consideració global i conjunta. En conseqüència, cap de les obligacions i drets regulats i pactats, no poden ser aïlladament considerats.

Article 5. Condicions més beneficioses i garantia 'ad personam'

Aquest Conveni no afectarà les condicions més beneficioses per al personal que siguin vigents a l'entrada en vigor del conveni, en virtut de disposicions legals, normes convencionals, usos o costums.

Article 6. Comissió Paritària

6.1. En el termini de quinze dies següents a la signatura d'aquest Conveni, es constituirà una Comissió Paritària del Conveni com a òrgan d'interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del seu compliment.

6.2. Composició: La Comissió Paritària estarà integrada per 1 membre designat per l'Ajuntament i 1 membre representant sindical respectant la proporcionalitat de representació. Així mateix hi pot haver assessors d'aquests amb veu sense vot.

6.3. Règim de reunions: La Comissió Paritària ha de fer reunions ordinàries bimensualment, i extraordinàries, que s'haurà de reunir a petició de qualsevol de les parts amb un termini màxim de 7 dies. S'aixecaran actes de les reunions i els seus acords seran de compliment obligatori.

6.4. Resolució de conflictes: Els acords de la Comissió s'adoptaran per unanimitat. En cas de manca d'acord ambdues parts es sotmetran voluntàriament als mecanismes de mediació i conciliació quant a la interpretació, compliment o incompliment del present Conveni, mitjançant els sistemes de mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya o l'Institut de Mediació, Arbitratge i Conciliació (IMAC).

Capítol II. Condicions econòmiques

Article 7. Retribucions

a) Les retribucions bàsiques i complementàries del personal laboral al servei de l'Ajuntament tindran la mateixa estructura i seran de la mateixa quantitat que les establertes amb caràcter bàsic per a la Funció Pública.

b) El personal laboral percebrà dues pagues extraordinàries a l'any, la primera el mes de juny i la segona el mes de desembre. L'import de les pagues extraordinàries seran les que s'estableixin en la legislació aplicable a les retribucions dels funcionaris públics que són: els imports de sou base i triennis que s'estableixen en la LPGE per a les pagues extres, una mensualitat del complement de destí i una mensualitat del complement específic. El personal de nou ingrés o que causi baixa per finalització de la relació laboral percebrà, de cadascuna d'aquestes dues pagues, la part proporcional al temps treballat.

c) El complement de destinació i el complement específic s'adequaran a les previsions de la normativa bàsica de la funció pública i la seva determinació correspondrà al Ple de l'Ajuntament. L'import del complement específic serà el que en cada moment es determini a la Relació de Llocs de Treball.

d) El personal laboral que mitjançant nomenament que així ho autoritzi desenvolupi funcions corresponents a un lloc de configuració professional i econòmica superior al seu tindrà dret a la percepció de les retribucions corresponents al lloc que desenvolupi. No obstant, el fet de desenvolupar un lloc de categoria superior no donarà dret a la consolidació d'aquest. e) Les retribucions seran bàsiques i complementàries:

Retribucions bàsiques:

1) El sou assignat a cada subgrup o grup de classificació professional, en cas que aquest no tingui subgrup.

Grup A: Subgrup A1: Títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent. Subgrup A2: Títol d'enginyer tècnic, diplomat universitari, arquitecte tècnic, formació professional de 3r grau o equivalent.

Grup C: Subgrup C1: Títol de batxiller superior o BUP, formació professional de 2n grau o equivalent. Subgrup C2: Títol de graduat escolar, formació professional de 1r grau o equivalent.

Grup E: Agrupacions professionals: sense titulació. 2) Amb efectes 1 de gener de 2013 es reconeixeran triennis als treballadors afectats per aquest conveni, tal com establia el conveni anterior.

Retribucions complementàries:

- Complement específic:

Està destinat a retribuir les condicions particulars d'alguns llocs de treball en atenció a la seva especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat. La seva quantia serà la que en cada moment figuri en la relació de llocs de treball (o en absència d'aquesta en el Catàleg). L'establiment o modificació del complement específic es regirà pel que s'estableix en la legislació aplicable a les retribucions dels funcionaris de l'administració local.

Els crèdits pressupostaris destinats a complement específic no podran superar el 75 per 100 de la suma de les quantitats que corresponguin per retribucions bàsiques (sou base i triennis), ajuda familiar (si s'escau) i complement de destí del personal laboral.

- Complement de destinació:

Dins dels límits màxim i mínims assenyalats per la legislació aplicable als funcionaris de l'Administració Local, el Ple de la Corporació assignarà nivell a cada lloc de treball atenent a criteris d'especialització, responsabilitat, competència i comandament, així com a la complexitat funcional dels serveis en què estigui situat el lloc.

Els complements de destí assignats per la Corporació hauran de figurar en el pressupost anual de la mateixa amb la quantia que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada nivell i també hauran de figurar en la Relació de Llocs de Treball (o en absència d'aquesta en el Catàleg).

- Complement de productivitat:

El complement de productivitat està destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès i iniciativa amb què l'empleat desenvolupa la seva feina.

L'apreciació de la productivitat s'haurà de realitzar en funció de circumstàncies objectives relacionades directament amb el desenvolupament del lloc de treball i objectius assignats al mateix. En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps no originaran cap tipus de dret individual respecte de les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.

Les quantitats que percebi cada empleat per aquest concepte seran de coneixement públic, tant de la resta d'empleats de la Corporació, com dels representants sindicals.

Seran motivades per escrit i negociades amb els representants dels treballadors.

L'import d'aquest complement no constitueix un supòsit de retribució consolidada. Les seves quanties globals seran distribuïdes a tothom de forma proporcional. La quantitat destinada no podrà ser superior al 10% del conjunt de la massa salarial del capítol 1.

Correspon al Ple de l'Ajuntament determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l'assignació de complement de productivitat al personal laboral, dins dels límits màxims següents:

Fins a un màxim del 30 per 100 de la suma de les quantitats que corresponguin per retribucions bàsiques (sou base + triennis), ajuda familiar (si s'escau) i complement de destí del personal laboral.

Correspon a l'alcalde la distribució de la quantia esmentada entre els diferents programes o àrees i l'assignació individual del complement de productivitat, amb subjecció als criteris que en el seu cas hagi establert el Ple, sense perjudici de les delegacions que pugui conferir de conformitat amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Article 8. Nivells de complement de destinació

L'assignació dels nivells dels llocs de treball es realitzarà mitjançant la relació de llocs de treball. Si el lloc de treball no es troba inclòs dintre de la mateixa, la seva creació correspondrà al Ple de l'Ajuntament de Vilamalla que determinarà el nivell, atenent a criteris d'especialització, responsabilitat, competència i comandament.

El complement de Destinació, per a cada grup o categoria, queda fixat d'acord amb els següents mínims i màxims:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Els imports que corresponen als diferents complements de destinació seran els que s'estableixin anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Es podran percebre complements de destinació superiors en funció del grau consolidat per haver dut a terme amb anterioritat llocs de nivell superior. En cap cas podrà ser superior al màxim previst per a cada grup.

Article 9. Hores extres

Tindran la consideració de serveis extraordinaris els que, excepcionalment, puguin fer-se a més de la jornada habitual de treball. Respondran sempre a necessitats en períodes d'acumulació de feina, absències imprevistes i situacions d'emergència que puguin sorgir.

Les hores extres que hagi de realitzar el personal laboral de l'Ajuntament seran autoritzades per l'alcaldia i es realitzaran només en supòsits estrictament necessaris o que així ho obligui el servei. Per a l'any 2013 es fixen les següents quanties:

· Arquitecte tècnic: 16,00 /hora

· Cap de la brigada: 16,00 /hora

· Auxiliar administratiu/va: 12,00 /hora

· Oficials brigada (2a i 3a classe): 11,00 /hora

· Peó brigada: 10,00 /hora

· Subaltern escola: 10,00 /hora

Aquestes hores es retribuiran econòmicament, o bé, es podran compensar amb temps de descans.

Aquestes hores tindran un increment del 25% quan es realitzin en dies laborables nocturns entre les 22:00 hores i les 06:00 hores del dia següent.

Article 10. Retribucions diferides: Pla de pensions

En el moment de l'aprovació per part del Ple municipal del present conveni es contactarà amb l'Associació Catalana de Municipis per adherir-se en el menor temps possible al Pla de Pensions de les Administracions Locals.

L'Ajuntament destinarà el percentatge màxim de la massa salarial que es fixi a les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat per finançar aportacions al pla de pensions d'ocupació.

Les quantitats destinades a finançar aportacions a plans de pensions tenen a tots els efectes la consideració de retribució diferida.

Article 11. Quilometratge

El personal laboral que utilitzi vehicle propi, amb l'autorització corresponent per desplaçar-se per motius de treball, ha de percebre la quantitat per quilòmetre que s'assigna a cada moment al personal el servei de l'Administració.

L'import de la indemnització per l'ús de l'automòbil particular per al personal laboral serà de 0.19/km.

Article 12. Nòmina

La data límit de d'ingrés de la nòmina mensual en el compte corrent de cada empleat públic serà el dia 28 de cada mes. Si coincideix en dissabte o festiu d'ingrés es farà el dia abans.

Respecte de les pagues extraordinàries de juny i desembre, l' ingrés es farà abans del dia 15 de juny i desembre, respectivament. Si coincideix en dissabte o festiu l' ingrés es farà el dia abans.

Article 13. Increment de retribucions

L'increment de retribucions durant la vigència d'aquest Conveni serà el que prevegi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici.

Article 14. Prolongació de jornada

Quan l'Ajuntament consideri necessari prolongar el còmput horari anual d'un lloc de treball ocupat per personal laboral, previ el compliment de la legislació laboral aplicable en matèria de durada màxima de la jornada de treball i de modificació de les condicions de treball, haurà de tramitar les actuacions que correspongui, de conformitat amb la legislació aplicable a les retribucions dels funcionaris dels ens locals, perquè es pugui retribuir aquesta prolongació de jornada al personal laboral afectat per la mateixa.

En el cas que la legislació aplicable a les retribucions dels funcionaris dels ens locals ho permeti, l'import corresponent a aquesta prolongació de jornada, que s'haurà d'integrar en el complement específic del lloc de treball, es derivarà del càlcul del preu/hora resultant de la suma de les retribucions mensuals assignades al lloc de treball afectat (sou base, complement de destí i complement específic).

El personal laboral, que per el lloc de treball que ocupi sigui necessari prolongar el còmput horari anual, se li pagarà aquest a valor de preu hora del seu salari ordinari incrementada l'hora en un 75% a partir de l'aplicació del nou conveni.

Article 15. Plus de disponibilitat

Es tracta d'una compensació econòmica, personal i no consolidable, pel fet d'estar disponible per presentar-se a treballar quan es sigui requerit fora de l'horari habitual establert.

La retribució d'aquest plus per al cap de la brigada serà de 240 mensuals o 8/dia de prestació efectiva del servei mensual per la disponibilitat i dedicació per atendre urgències o incidències produïdes fora de la jornada laboral de serveis municipals d'aigua, sanejament, enllumenat, etc... durant les 24 hores del dia; Aquest plus també contempla la coordinació i desviament del telèfon d'emergències.

La retribució d'aquest plus per al personal de guàrdia serà de 104.35 per cada setmana de servei.

La retribució d'aquest plus per l'arquitecte tècnic municipal serà de 150 mensuals de prestació efectiva del servei mensual per la disponibilitat i dedicació per inspeccions d'obres i altres fora de la jornada laboral.

La retribució d'aquest plus per a l'aux. Administratiu/va, serà de 100 mensuals de prestació efectiva del servei mensual per la disponibilitat i dedicació per a treballs de recaptació i actualitzacions cadastrals fora de la jornada laboral.

Capítol III. Condicions de treball

Article 16. Jornada i horari de treball

La jornada de treball dels empleats públics laborals serà en còmput anual la que, en cada moment, estableixi la llei amb caràcter general per a la funció pública.

Calendari laboral.- El calendari laboral és l'instrument tècnic mitjançant el qual s'estableix la distribució de la jornada i els horaris a efectuar pel personal. Anualment, s'aprovarà el calendari d'acord amb aquestes normes i prèvia negociació i acord amb els la representants dels empleats públics.

El descans setmanal de dos dies es gaudirà, preferentment, en dissabte i diumenge, excepte en aquells llocs de treball que així ho determini la relació de llocs de treball.

El calendari anual i els quadrants de serveis establiran els períodes de descans setmanal per a cada un dels empleats públics de la Corporació.

A l'efecte de les compensacions que corresponguin, econòmiques o de descans, s'entén per dies de descans els que el treballador té marcats com a tals en el quadrant de serveis.

Seran festius els dies que assenyali per a cada any el calendari laboral oficial establert per l'Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i publicat al DOGC.

A més de les festes esmentades, també ho seran els dies de festa local, assenyalats així mateix en el DOGC, el dia del patró/ patrona de cada col·lectiu, i els dies 24 i 31 de desembre.

En el supòsit que els dies establerts com a festius per la Generalitat de Catalunya i els que ho siguin en concepte de festes locals i que en el calendari anual coincideixin en jornada de descans setmanal l'Ajuntament de Vilamalla donarà els dies de festa que corresponguin com a dia de dispensa, que es podrà gaudir previ acord entre l'empleat públic i el responsable de Recursos Humans.

No obstant l'anterior, per tal d'establir l'equivalència de jornada anual dels col·lectius subjectes a jornades especials, o distribució irregular de la jornada, s'aplicarà el següent càlcul:

Dies Concepte.

365 Dies naturals de l'any.

-22 Vacances (dies hàbils)

-104 Dissabtes i diumenges

-12 Festius establerts per la Generalitat de Catalunya

-2 Festius locals

-1 Patronal

-5 Assumptes personals

-2 24 i 31 de desembre

217 Dies de treball

Ambdues parts, acorden complir amb el que estableixi la normativa legal vigent a l'efecte, però aquesta s'haurà de negociar com s'aplica en funció de la organització específica de l'Ajuntament.

El personal laboral amb un horari diari de 6 hores continuades de treball gaudirà d'una pausa de 30 minuts computable com a jornada de treball efectiu, i per una jornada de 12 hores, disposaran, a més, d'una pausa computable com a treball efectiu de 60 minuts. Aquesta pausa no pot afectar el normal funcionament dels serveis, de forma que cada departament, àrea, servei, secció i oficina, distribuirà torns de descans de conformitat amb el seu responsable en el ben entès que, en cap cas, es podrà deixar desatès un servei.

HORARI DE TREBALL:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Durant el mes d'agost l'horari dels dilluns serà de 8:00 a 15:00 hores.

L'adaptació horària produïda amb ocasió de la jornada d'estiu, es recuperarà en la forma que estableixi el corresponent calendari laboral.

El dia 24 i 31 de desembre romandran tancades les oficines, a excepció del registre general i d'informació.

El calendari laboral incorporarà 2 dies de permís quan els dies 24 i 31 de desembre coincideixin en festiu, dissabte o dia no laborable.

Article 17. Vacances

L'empleat públic gaudirà durant cada any complert de servei, d'unes vacances retribuïdes de 22 dies laborables o 30 dies naturals.

Així mateix es permetrà que 5 dies hàbils es puguin gaudir de manera independent, sense que això incrementi el nombre de dies de vacances especificat en el paràgraf anterior, i que no siguin dilluns consecutius.

En cas que la causa d'extinció de la relació de treball de l'empleat públic sigui la seva defunció, la part proporcional que correspongui es satisfarà als seus drethavents.

Les vacances es gaudiran, prèvia autorització i sempre que resulti compatible amb les necessitats del servei, dins de l'any natural i fins el 15 de gener de l'any següent.

El període de vacances es podrà fraccionar en períodes mínims de 7 dies naturals, excepte en el cas dels 5 dies hàbils que es poden gaudir de manera independent previstos en el paràgraf segon d'aquest article.

El període de vacances de l'ajudant de neteja de l'escola haurà de coincidir amb el període de vacances escolars.

L'empleat públic haurà de facilitar al seu cap de servei les dates en que desitgi gaudir el seu període de vacances, amb anterioritat a l'1 de març, i el cap de servei presentarà la planificació de les vacances segons les propostes presentades pel seu personal abans del 30 de març.

Sempre es podrà negociar un possible canvi a petició de l'empleat públic.

En cas de que l'Entitat, per necessitats del Servei, modifiqués la data de gaudir de les vacances amb menys d'un mes d'antelació, l'empleat públic tindrà dret a que se li abonin les despeses que per tal motiu se li haguessin irrogat, prèvia presentació de documents justificatius d'aquestes.

Cas d'existir coincidència de dates a les peticions de vacances, la distribució es farà consensuada entre el personal coincident. En el cas de no existir aquest consens, s'iniciarà una rotació de les vacances amb l'aplicació del criteri: (depenent de cada administració, ex. Antiguitat, ordre alfabètic, ....).

El dret de vacances no es perdrà si abans de començar l'esmentat període s'iniciés una situació de baixa per accident de treball o malaltia comuna o professional, tret de que no es pugui gaudir dins el mateix any natural.

L'article 38.3 del TRLET estableix que quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l'empresa al qual es refereix el paràgraf primer del mateix article 38.3 coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l'embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball previst en l'article 48.4 (maternitat) i 48 bis (paternitat) d'aquesta Llei, es tindrà dret a gaudir de les vacances en data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís que, per aplicació de l'esmentat precepte li correspongués, en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi finalitzat l'any natural a què corresponguin.

En el supòsit que el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per contingències diferents a les assenyalades en el paràgraf anterior que impossibiliti al treballador gaudir-les, total o parcialment, durant l'any natural a què corresponen, el treballador podrà fer-ho quan finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l'any en què s'hagin originat.

Sempre que es doni una situació d'IT qualsevol que sigui la seva causa i el moment que es produeixi (immediatament abans o durant el gaudi de les vacances) es tindrà dret a un període addicional de vacances.

En haver completat els anys d'antiguitat en l'Administració que s'indiquen, es tindrà dret a l'augment dels següents dies de vacances anuals:

- Vint i cinc anys de servei un dia addicional.

- Trenta o més anys de servei dos dies addicionals.

*Annex de millores del conveni anterior suspeses pels Decrets del Govern de l'Estat

Capítol IV. Llicències i permisos

Article 18. Permisos retribuïts

El personal laboral de l'Ajuntament de Vilamalla, avisant prèviament, podran absentar-se del lloc de treball, amb dret a remuneració, pels motius i durant el temps que se senyali a continuació:

a) Matrimoni: Quinze dies naturals per matrimoni o formació de parella estable dels empleats públics, acreditant-t'ho amb el corresponent certificat de convivència o registre de parelles de fet. Es pot gaudir dins del termini d'un any a partir de la data de casament o de l'inici de la convivència. Aquest permís es podrà acumular amb les vacances anuals i permisos per assumptes propis.

b) Naixement, adopció o acolliment d'un fill: El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de 5 dies laborables consecutius, dins dels 10 dies següents a la data de naixement o l'arribada del menor. En cas de part, adopció o acolliment múltiple s'amplia a 10 dies si es tracta de dos menors i a 15 dies si són tres o més menors.

c) Permís per l'atenció de fills/es prematurs/es o hospitalització post part: En el cas de naixement d'un fill o filla prematur o que hagi d'ésser hospitalitzat a continuació del part, s'atorga un permís equivalent al temps d'hospitalització fins a un màxim de 13 setmanes. Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment. Hi ha la possibilitat de poder-lo gaudir a temps parcial, tal com s'estableix en la legislació laboral (Llei catalana 8/2006) i el que preveu la legislació estatal de funció pública. Per naixement d'un fill prematur o que per qualsevol motiu ha d'ésser hospitalitzat a continuació del part, també tindrà dret d'absentar-se del treball durant un màxim de dues hores diàries percebent les retribucions íntegres. Així mateix es té dret a la reducció voluntària de dues hores màxim, amb la reducció proporcional de les retribucions.

d) Permís prenatal: Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part , durant el temps necessari per a dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins de la jornada de treball. En cas d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l'administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, prèvia la justificació que s'han de fer dins la jornada de treball. En cas d'adopció internacional, permís fins a 2 mesos, percebent les retribucions bàsiques, quan sigui necessari el desplaçament previ al país d'origen de la criatura adoptada. Per assistir a tècniques de fecundació assistida, el temps necessari per a la seva realització prèvia justificació de la seva necessitat dins de la jornada de treball.

e) Maternitat, adopció o acolliment: es té dret a un permís de setze setmanes ininterrompudes, ampliables, a dues setmanes més en cas de fill amb discapacitat o part múltiple per cada fill o filla a partir del segon. En pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. L'altre progenitor/a, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o de malaltia incapacitant de la mare o en cas de guarda legal exclusiva. En cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament després del part. Les sis primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare. En el cas d'adopció o acolliment permanent o simple, el període de permís per maternitat computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta d'una adopció internacional el permís pot començar fins a sis setmanes abans. La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d'una manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de permís requereix l'acord previ entre la persona afectada i l'òrgan competent per a la concessió del permís. En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del permís a temps parcial només a partir de la sisena setmana posterior al part. El permís de maternitat a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.

El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè l'altre progenitor o progenitora gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda d'aquest permís. El permís es distribueix a opció del progenitor o progenitora que gaudeix de la primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de la compartició del permís d'una manera simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps que correspongui en el casos de part, acolliment o adopció múltiple. En el cas de la filiació biològica, si s'opta per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior al part i sempre que, en el moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut. L'opció exercida per un progenitor o progenitora en iniciar-se el període de permís per maternitat a favor de l'altre progenitor o progenitora a i que aquest gaudeixi d'una part del permís pot ésser revocada en qualsevol moment per aquell si s'esdevenen fets que fan inviable l'aplicació d'aquesta opció, com ara l'absència, la malaltia o l'accident, o també l'abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora i tot allò que estigui establert a la legislació vigent del moment.

f) Per paternitat: El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives, ampliables en el supòsit de part, a adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. El progenitor o progenitora pot gaudir d'aquest permís durant el període comprés des del finiment del permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, i fins que fineixi el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d'aquest permís. El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat i tot allò que estigui establert a la legislació vigent del moment.

g) Permís per lactància: és d'una hora diària d'absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En cas de part, d'adopció o d'acolliment múltiple, la duració del permís s'incrementarà proporcionalment. El període de permís s'inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima fins que el menor té 12 mesos. A petició de l'interessat/da, les hores es poden compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d'inici del període de permís.

h) Període de vacances: Si el període del permís de maternitat, de paternitat o d'atenció a fills prematurs coincideix totalment o de forma parcial amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís. El còmput de vacances s'inicia l'endemà de la data de finiment del permís, malgrat finalitzat l'any natural.

i) Permisos per atendre fills discapacitats: Els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d'absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres d'educació especial o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció.

j) Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar fins al segon grau: Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies hàbils a la mateixa localitat, i 5 dies hàbils fora de la mateixa localitat. Quan es tracti de mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar fins el segons grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de 2 dies hàbils a la mateixa localitat, i 4 dies hàbils fora de la mateixa localitat. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborables.

k) Permisos per situacions de violència de gènere: Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s'hagin d'absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d'assistència es considerin justificades d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

l) Canvi de domicili: Per trasllat de domicili sense canvi de residència, 1 dia; si comporta trasllat a una altra localitat, fins a 2 dies.

m) Deures inexcusables de caràcter públic o personal: El treballador, previ avís i justificació, es podrà absentar del treball pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal, inclòs l'exercici del sufragi actiu. Quan consti en una norma legal o convencional un període determinat, s'estarà al que aquesta disposi quant a duració de l'absència i a la seva compensació econòmica. Quan el compliment d'aquest deure suposi la impossibilitat de la prestació del treball degut en més del 20 per 100 de les hores laborables en un període de tres mesos, l'empresa podrà passar el treballador afectat a la situació d'excedència regulada en l'article 46.1 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Si el treballador percep una indemnització, per compliment del deure o desenvolupament del càrrec, es descomptarà l'import de la mateixa del salari a què tingués dret en l'empresa. A aquest efecte es considerarà com a deure inexcusable aquell que el seu incompliment pogués incórrer en responsabilitat, no pot portar-se a terme mitjançant representant i el seu compliment esdevé determinat per una norma legal o decisió administrativa o judicial.

n) Per exàmens: Per realitzar exàmens finals, altres proves definitives d'aptitud i avaluació en centres oficials, proves selectives per a l'accés a places de diferent categoria convocades per l'entitat local de referència; els dies durant els quals tenen lloc. Per a altres proves i exàmens en centres Oficials, el temps indispensable per al desplaçament i la seva celebració.

El centre convocant tindrà que ser oficial, entenent que tenen aquest caràcter els que imparteixen ensenyament que dóna accés a l'expedició d'un títol acadèmic per part de l'Administració educativa competent. Serà requisit indispensable per tenir dret a aquest permís presentar-se a les proves.

o) Visites mèdiques. Els empleats públics locals tindran dret a absentar-se del seu lloc de treball pel temps indispensable per poder assistir a visites o proves mèdiques tant per a sí mateix com per acompanyament d'un familiar fins al primer grau de consanguinitat i afinitat que estiguin al seu càrrec. Aquests permisos sempre que siguin degudament justificats no tindran el caràcter de recuperables. Pels familiars de segon grau de consanguinitat o afinitat que estiguin al seu càrrec, tindran dret a absentar-se del seu lloc de treball pel temps indispensable, amb caràcter recuperable.

p) Reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El personal laboral tindrà dret a absentar-se del seu lloc de treball pel temps indispensable per a poder assistir a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. Aquests permisos, sempre i quan estiguin degudament justificats, no tindran el caràcter de recuperables.

q) Permís per tenir cura de fill menor afectat per càncer o una altre enfermetat greu. L'empleat públic tindrà dret, sempre que els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballin, a una reducció de la jornada de treball d'almenys la meitat de la duració d'aquella, percebent les retribucions íntegres amb càrrec als pressupostos de l'òrgan o entitat a on vingui prestant els serveis, per tenir cura, durant la hospitalització y tractament continuat, del fill menor d'edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o qualsevol altra malaltia greu que impliqui ingrés hospitalari de llarga duració i que requereixi la necessitat de la seva cura directa, continua i permanent acreditada per l'informe del servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma o, en el seu cas, de l'entitat sanitària concertada corresponent, com a màxim, fins que el menor compleixi 18 anys. Quan concorri amb els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent, per el mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per tenir dret a aquest permís o, en el seu cas, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació establerta per aquesta i en el Règim de la Seguretat social que els sigui d'aplicació, l'empleat públic tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la jornada de treball, sempre que l'altre progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, sens perjudici del deure a la reducció de jornada que li correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres en virtut d'aquest permís o com beneficiari de la prestació establerta per aquest i en el Règim de la Seguretat Social que li sigui d'aplicació. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions. Així mateix, en el supòsit de que tots dos treballin en el mateix òrgan o entitat, aquesta podrà limitar el seu exercici simultani per raons fundades en el correcte funcionament del servei.

r) Permís per assumptes particulars: Els empleats públics tindran dret a gaudir de fins a 5 dies per assumptes particulars, sens perjudici de la concessió dels restants permisos i llicències establerts en la normativa vigent. Aquests dies no es podran acumular als períodes de vacances anuals. El personal podrà distribuir els dies esmentats a la seva conveniència, prèvia autorització dels seus superiors i respectant sempre les necessitats del servei. Quan per aquestes raons no sigui possible gaudir de l'esmentat permís abans de finalitzar el mes de desembre, es podrà concedir en els primers quinze dies del mes de gener següent. Sens perjudici de l'anterior, i sempre que les necessitats del servei ho permetin, els dies per assumptes particulars així com, en el seu cas, els dies de permís previstos en l'apartat següent, es podran acumular als dies de vacances que es gaudeixin de forma independent. Els permisos regulats en aquest article seran computats com treball efectiu als efectes del compliment del còmput horari.

Ambdues parts acorden que si durant la vigència del present Conveni s'aprovés alguna disposició respecte permisos i llicències en l'àmbit de la funció pública, es faci extensiva a tots els empleats públics de la Corporació, sempre que la legislació aplicable ho permeti i sigui més favorable que la legislació laboral.

En els casos en què la concessió de permisos a l'empleat públic amb un càrrec de comandament, pugui afectar la qualitat en la prestació del servei, s'hauran de prendre les mesures pertinents per a garantir una prestació del servei adequada.

En allò no previst en aquest article sobre permisos serà d'aplicació la normativa aplicable.

Article 19. Permisos i llicències no retribuïdes, situacions administratives

1.- Permisos i reduccions de jornada.

a) Permís sense retribució per a atendre un familiar: Es poden concedir permisos sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és incompatible amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finiment del permís.

b) Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda: Les persones amb una discapacitat legalment que, per aquest motiu, ha de rebre tractament en centres públics o privats tenen dret a una reducció de jornada de treball equivalent al temps que hi ha de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions íntegres. Per a gaudir d'aquesta reducció de jornada cal un informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l'horari laboral.

c) Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions: Les persones a les quals s'aplica aquest conveni poden gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en el supòsits següents:

· Per a tenir cura d'un fill o filla menor de dotze anys, sempre que se'n tingui la guarda legal.

· Per a tenir cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se'n tingui la guarda legal. · Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.

· Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l'assistència social íntegra.

2. Excedències voluntàries que tenen la finalitat de conciliar la vida personal i familiar amb la vida laboral.

a) Excedència voluntària per a tenir cura d'un fill o filla: L'excedència voluntària per a tenir cura d'un fill o filla es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l'adopció o l'acolliment. Aquesta excedència té una durada màxima de tres anys, a comptar de la data del naixement o de la sentència o la resolució judicial en el cas d'acolliment o adopció, i es pot gaudir de forma fraccionada. El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el període d'excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent. Així mateix, es té dret a la participació de cursos de formació.

b) Excedència voluntària per a tenir cura de familiars: L'excedència voluntària per a tenir cura de familiars es pot sol·licitar per a tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda. Aquesta excedència pot ésser atorgada per un període mínim de tres mesos i màxim de tres anys i es pot gaudir de forma fraccionada. El període concret d'excedència és determinat segons l'acreditació del grau de dependència i la durada estimada d'aquesta. El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el període d'excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent. Així mateix, es té dret a la participació de cursos de formació.

c) Excedència voluntària per al manteniment de la convivència: L'excedència voluntària per al manteniment de la convivència es pot sol·licitar, per una durada mínima de dos anys i màxima de quinze anys, si el cònjuge o la cònjuge o el convivent o la convivent ha de residir en un altre municipi perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable. El període d'excedència no computa als efectes de triennis, de grau personal i de drets passius, ni comporta la reserva de la destinació.

d) Excedència voluntària per violència de gènere: L'excedència voluntària per violència de gènere s'atorga a les dones víctimes de la violència de gènere pel temps que sol·licitin. Els dos primers mesos amb retribució íntegra i en el seu cas, amb les prestacions familiars amb fill/filla a càrrec.

Així mateix, el personal laboral té dret a la suspensió del contracte amb el cobrament de la prestació d'atur durant sis mesos, ampliable fins a divuit mesos sempre que es reuneixin els requisits de cotització que exigeix el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social. El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius i comporta la reserva del mateix lloc de treball durant sis mesos, sens perjudici que es pugui ampliar aquest termini, d'acord amb el que disposa la normativa sobre violència de gènere. La concessió de les reduccions de jornada que regula aquest article és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat econòmica, remunerada o no remunerada, durant l'horari que sigui objecte de la reducció.

La reducció de la jornada contemplada en l'apartat 1 d'aquest article constitueix un dret individual dels empleats públics, homes o dones.

Article 20. Llicències

a) Es pot concedir llicència per estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un informe favorable del cap de la unitat orgànica en la qual l'empleat públic presta serveis. Si aquesta llicència es concedeix per interès propi de l'Administració, l'empleat tindrà dret a percebre totes les seves retribucions.

b) Es poden concedir les llicències que corresponguin per raó de malaltia que impedeixi l'exercici normal de les funcions públiques, d'acord amb el règim de previsió social aplicable en cada cas.

* En el supòsit d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, el comunicat mèdic acreditatiu de la baixa s'haurà de lliurar a l'Ajuntament, al departament que gestioni els recursos humans, no més tard del quart dia des que s'hagi iniciat aquesta situació.

* Els successius comunicats de confirmació de la baixa inicial, així com els informes mèdics de ratificació, si s'escau, s'hauran de presentar davant el departament de l'Ajuntament que gestioni els recursos humans, com a màxim, el tercer dia hàbil següent al de la seva expedició.

* Un cop expedit el comunicat mèdic d'alta, la incorporació al lloc de treball ha de ser el primer dia hàbil següent al de la seva expedició, aportant en aquest moment l'esmentat comunicat al departament que gestioni els recursos humans de l'Ajuntament.

* En el termini de tres dies comptats a partir del mateix dia de l'expedició dels comunicats mèdics de baixa i de confirmació de la baixa, el treballador lliurarà a l'empresa la còpia del comunicat destinada a la mateixa. No obstant això, si durant el període de baixa mèdica es produís la finalització del contracte de treball, el treballador estarà obligat a presentar davant l'entitat gestora o mútua, segons correspongui, en el mateix termini de tres dies fixat per a l'empresa, les còpies de les comunicacions de confirmació de la baixa.

* El comunicat d'alta amb destinació a l'empresa, serà lliurat pel treballador a la mateixa o, en els casos indicats de finalització del contracte, a l'entitat gestora o mútua, dins de les 24 hores següents a la seva expedició.

Capítol V. Condicions professionals

Article 21. Organització del treball

L'organització del treball és facultat i responsabilitat de la Corporació. La Representació sindical participarà com a òrgan assessor i consultiu en aquesta matèria en tot allò que de conformitat amb la legalitat vigent sigui procedent.

Article 22. Plantilla

La plantilla de personal al servei de la Corporació haurà de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència. A la plantilla s'adjuntaran tots aquells informes i antecedents acreditatius dels compliment d'aquests principis, dels quals es donarà coneixement als representants del personal.

Article 23. Adscripció als llocs de treball

L'adscripció als diversos llocs de treball es realitzarà d'acord amb l'organigrama de l'Ajuntament atenent criteris de millor funcionament dels serveis i es comunicarà als òrgans de representació de l'empleat públic i es negociarà amb els representants dels treballadors.

Els llocs de treball de nova creació o els que s'hagin de cobrir necessàriament per manca de personal, seran ocupats, sempre i quan sigui possible, pel personal de la Corporació que pugui estar interessat. Per això es realitzarà un concurs de trasllats intern amb prèvia consulta als representants sindicals.

Article 24. Substitució provisional

El treballador podrà ser destinat temporalment a llocs de treball de superior categoria amb dret a percebre les retribucions establertes per al lloc de treball desenvolupat, sempre que acrediti tenir la titulació o capacitació professional exigida per a exercir el lloc de treball de superior categoria.

La mobilitat funcional per a la realització de funcions, superiors, no corresponents al grup professional només serà possible si existeixen, a més raons tècniques o organitzatives que la justifiquin i pel temps imprescindible per a la seva atenció.

Article 25. Canvi de la gestió dels serveis

En el cas que es procedeixi a una externalització de serveis i/o a l'amortització d'algun lloc de treball no vacant, es proveirà al personal afectat un altre lloc de treball, almenys de la mateixa categoria i nivell o equivalent i sense detriment de les seves retribucions bàsiques i complementàries.

Durant el procés de nova assignació a un nou lloc de treball, es percebran les retribucions per tots els conceptes de l'últim lloc ocupat.

En el supòsit d'externalització de serveis prestats per l'Ajuntament, si algun treballador/ra afectat volgués voluntàriament ser subrogat per l'empresa concessionària, el conveni d'aplicació per aquest/a treballador/a serà a tots els efectes el de l'Ajuntament (mitjançant les inclusions procedents en el Plec de Condicions corresponents), a no ser que hi hagi renúncia expressa per part seva.

En el cas que algun treballador/a passés a formar part d'un nou ens instrumental de la Corporació, es garanteix per part de l'Ajuntament que el Conveni d'aplicació serà en tot moment el propi de l'Ajuntament de Vilamalla.

En el cas de dissolució de qualsevol ens instrumental o de rescissió de contracte d'un servei externalitzat, el personal afectat es reincorporarà de forma immediata a l'Ajuntament de Vilamalla.

Tanmateix si es produís un acomiadament improcedent el personal afectat tindrà dret a decidir si vol reincorporar-se o no al seu lloc de treball.

Article 26. Classificació Professional

La classificació professional té per objecte la determinació i definició dels diferents grups en què poden ser agrupats els empleats públics d'acord amb la titulació i formació exigida, el lloc de treball i les funcions que exerceixen.

L'escala, grup professional i llocs de treball defineixen la prestació de l'empleat públic i les funcions a determinar, i determina la carrera i promoció professional.

El fet d'incloure a la plantilla el grup professional diferent de les previstes en el present Conveni requereix la prèvia negociació amb els representants dels treballadors, per tal de determinar la seva denominació, funcions i retribucions. Els representants dels treballadors hauran d'emetre informe en el termini màxim de quinze dies.

S'estableixen els següents grups professionals:

- Grup A subgrup A1 (antic A): títol de doctor, de llicenciat, d'enginyer, d'arquitecte o equivalent.

- Grup A subgrup A2 (antic B): títol d'enginyer tècnic, diplomat universitari de primer cicle, d'arquitecte tècnic, de formació professional de tercer grau o equivalent.

- Grup C subgrup C1 (antic C): títol de batxiller, formació professional de segon grau o equivalent.

- Grup D subgrup C2: títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent.

- Agrupacions Professionals sense titulació (antic E): certificat d'escolaritat.

La mobilitat funcional dins de les diverses funcions corresponents al grup professional assignat tindrà les limitacions exigides per les titulacions acadèmiques o professionals necessàries per exercir la prestació laboral, de conformitat amb la legislació aplicable als empleats públics.

Article 27. Pla d'igualtat

L'Ajuntament de Vilamalla ha d'adoptar les mesures necessàries dirigides a evitar qualsevol discriminació laboral entre homes i dones.

Amb independència de l'apartat anterior l'ajuntament ha d'elaborar i ha d'aplicar un pla d'igualtat, per aquest motiu es crearà una comissió mixta administració/sindicats per la seva elaboració, iniciant el procés en data convinguda.

Article 28. Oferta Pública d'Ocupació

La planificació dels recursos humans estarà presidida pels principis d'economia, estalvi i racionalització dels recursos públics i, es prioritzarà la cobertura de vacants mitjançant el trasllat intern voluntari i la promoció interna.

L'oferta pública d'ocupació inclourà totes les places vacants pressupostades que es considerin necessàries per al funcionament dels serveis públics essencials, dins de cada exercici pressupostari. En el marc de les disposicions legals vigents, es negociarà la preparació i disseny dels Plans de l'oferta pública de l'ocupació amb les organitzacions sindicals amb capacitat de negociar.

D'acord amb la legislació vigent, l'Ajuntament es compromet a facilitar l'accés a persones amb discapacitat, mitjançant la reserva de places per a aquest col·lectiu en les ofertes d'ocupació.

Els òrgans de representació dels empleats públics seran informats de la convocatòria de selecció de llocs de treball per tal que emetin el corresponent informe, amb una antelació mínima de 15 dies abans de la seva publicació, tret de causes de força major.

Article 29. Promoció Interna

La promoció interna consisteix en l'ascens des d'un subgrup o grup de classificació professional en cas que aquest no tingui subgrup a un altre de superior. A tal efecte, l'empleat públic haurà de posseir la titulació requerida per l' ingrés en el grup o subgrup professional i haver prestat serveis efectius, durant al menys dos anys, com a personal laboral fix en un grup o subgrup professional inferior a aquell al qual pretengui accedir, així com reunir els requisits i superar les proves que en cada cas s'estableixin.

Als efectes de promoció interna, l'ascens es farà pels sistemes de concurs o concurs-oposició, subjectes als principis d'igualtat, de mèrit i de capacitat.

L'accés a categories del grup C1 i C2 podran efectuar-se, mitjançant la promoció interna des de categories de l'àrea d'activitat o funcional corresponent, del grup C2 i de les Agrupacions professionals sense titulació, respectivament, i s'efectuarà pel sistema de concurs-oposició amb valoració en la fase de concurs dels mèrits relacionats amb la carrera professional i els llocs de treball desenvolupats, el nivell de formació i l'antiguitat.

A aquests efectes, es requerirà la titulació establerta en el article 76 de la llei 7/2007, i de la disposició transitòria tercera de l'Estatut Basic de l'Empleat Públic i altres disposicions legals concordants, o una antiguitat de deu anys en una categoria del subgrup C2 o en l'Agrupació Professional sense titulació, o de cinc anys i la superació d'un curs específic de formació, al qual s'accedirà mitjançant criteris objectius.

No es podran reservar per a promoció interna el 100 per 100 de les places convocades per a personal laboral fix que reuneixi la titulació i tots els altres requisits exigits en la convocatòria.

Article 30. Participació en la Selecció de Personal

En els Tribunals qualificadors de proves per la selecció de personal es garantirà la presència d'un observador del personal de l'Ajuntament amb absència de dret de veu i vot, nomenat per l'òrgan que convoqui les bases a proposta dels òrgans de representació sindical.

Article 31. Formació i perfeccionament professional

Es constituirà una Comissió Paritària de Formació amb la representació de l'Ajuntament i la representació sindical.

Anualment, la Comissió de Formació realitzarà un estudi de les necessitats de formació professional del personal, relacionat i vinculat a la planificació integral dels recursos humans dins del projecte de treball global i de l'esquema organitzatiu, i aprovarà el Pla de formació que en resulti d'aquest estudi.

L'ajuntament de Vilamalla destinarà anualment una partida pressupostària d'import suficient per sufragar els cursos inclosos dins el Pla de formació que sigui aprovat i que no siguin finançats mitjançant altres fonts de finançament.

La Corporació directament o en col·laboració amb altres institucions o centres oficials reconeguts, organitzarà els cursos que s'estableixin en el pla anual de formació.

La selecció del personal als cursos integrats al pla de formació anual de l'empresa s'establirà de comú acord entre la Corporació i la representació del personal.

L'assistència a aquests cursos es considerarà com a treball efectiu.

La formació externa, (la que no programada ni organitzada per l'Ajuntament), serà a demanda del servei o a petició de l'empleat públic. El cost anirà a càrrec de la Corporació i el temps d'assistència tindrà consideració de treball efectiu, sempre que tingui relació amb el lloc de treball.

El procediment de sol·licitud, d'aprovació, de pagament, ...serà desenvolupat en un protocol específic que serà elaborat per la Comissió de Formació.

Obligatorietat de negociar els criteris generals del pla i dels fons per a la formació dels empleats públics de l'Ajuntament.

El comitè d'empresa té dret a emetre informe, amb caràcter previ a l'execució per part de l'empresari de les decisions adoptades pel mateix, sobre els plans de formació professional en l'empresa.

Els treballadors que tinguin almenys un any d'antiguitat en l'empresa tenen dret a un permís retribuït de vint hores anuals de formació professional per a l'ocupació, vinculada a l'activitat de l'empresa, acumulables per un període de fins a cinc anys. Aquest dret s'entendrà complert en tot cas quan el treballador pugui realitzar les accions formatives dirigides a l'obtenció de la formació professional per a l'ocupació en el marc d'un pla de formació desenvolupat per iniciativa empresarial o compromès per la negociació col·lectiva.

Els treballadors que es trobin en les excedències regulades en l'article 46.3 del TRLET tenen dret a assistir a cursos de formació professional.

Els treballadors que es trobin en situació de suspensió de contracte per maternitat o per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, també tenen dret a assistir als cursos de formació que convoqui l'Ajuntament.

L'Ajuntament podrà determinar l'assistència obligatòria a aquelles activitats formatives necessàries per al bon desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball o en matèria de prevenció de riscos laborals, considerant-se que la duració d'aquesta formació obligatòria es comptarà com a temps de treball a tots els efectes.

Article 32. Roba de treball

1. La Corporació facilitarà la roba adequada de treball, dues vegades a l'any (estiu i hivern) al personal que presta serveis en aquells llocs de treball que impliquin un desgast de peces superior al que és normal, que requereixin especials mesures de seguretat i protecció i al personal que hagi d'usar uniforme. També es facilitarà roba i calçat impermeable al personal que habitualment hagi de fer la seva feina a l'intempèrie.

Els col·lectius als quals s'ha de dotar de roba de treball són:

· Brigada: polo d'estiu, polo d'hivern, pantaló d'estiu, pantaló d'hivern, 1 anorac, 1 vestit d'aigua, 1 armilla reflectant, 1 parell de botes o sabates de seguretat, 1 parell de botes d'aigua.

· Ajudant neteja escola: 1 bata d'estiu, 1 bata d'hivern, 1 polar d'hivern, 1 pantalons. La reposició de la roba o calçat s'efectuarà sempre i quan es retorni l'utilitzat.

2. El delegat de prevenció participarà en la selecció del vestuari mitjançant el Comitè de Seguretat i Salut i en la determinació dels equips de protecció individual.

3. Es crearà una comissió de paritària per tractar aquest tema.

Article 33. Mobilitat

Sense perjudici de la capacitació auto organitzativa de la corporació en matèria de racionalització de recursos humans i materials; els canvis del lloc de treball s'han de justificar per necessitats del servei, i no poden fonamentar-se en una mesura correctiva o sancionadora. Dels canvis referits s'han de negociar i acordar prèviament amb la representació sindical.

Capítol VI. Règim Disciplinari

Article 34. Règim Disciplinari

El règim disciplinari del personal laboral al servei de l'ajuntament de Vilamalla es regirà:

1) Pel títol VII de a Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i les lleis que es dictin en el desplegament d'aquest estatut, i les lleis que es dictin en el desplegament d'aquest estatut.

2) En allò no previst en el Títol i les lleis esmentades en el punt 1), per la legislació laboral i pel present conveni. Article 35. Faltes

Les faltes comeses pels treballadors poden ser lleus, greus i molt greus.

1.- Faltes Lleus

a) El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions.

b) La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei del Ajuntament.

c) La manca d'assistència al treball injustificada d'un dia.

d) L'incompliment de la jornada i l'horari sense causa justificada, si no constitueix falta greu.

e) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.

f) La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no causa perjudicis greus.

g) L'incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta l'execució de tasques incompatibles o que requereixin la compatibilització prèvia.

h) La manca de comunicació amb antelació de l'absència justificada al lloc de treball, llevat que sigui impossible la notificació.

i) L'incompliment dels sistemes de control de presència, sempre que no constitueixi falta greu o molt greu.

j) No lliurar el comunicat de baixa per incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural no més tard del quart dia des que s'hagi iniciat aquesta situació, així com no lliurar els informes mèdics de ratificació d'aquestes situacions, com a màxim, el tercer dia hàbil següent al de la seva expedició.

k) L'incompliment dels deures i les obligacions del treballador, sempre que no constitueixi falta greu o molt greu.

l) L'absència del lloc de treball en la jornada laboral sense causa justificada.

m) L'incompliment o el compliment negligent de les ordres de treball emeses pels superiors dins del seu àmbit de competències i responsabilitat sempre que no repercuteixi negativament en el servei.

2.- Faltes greus:

a) La falta repetida de puntualitat sense causa justificada durant més de cinc dies i menys de deu al mes.

b) La manca de consideració envers el públic o el personal al servei de la Corporació.

c) El fet d'originar enfrontaments en el centre de treball o de prendre-hi part.

d) La tolerància dels superiors respecte de la comissió de faltes greus o molt greus dels seus subordinats.

e) El fet de causar danys greus en els locals, els materials o els documents del servei.

f) L'atemptat greu contra la dignitat dels empleats públics o de l'Administració.

g) L'incompliment del deure de reserva professional, pel que fa als assumptes que coneix per raó del seu càrrec, si causa perjudici a l'Administració o s'utilitza en benefici propi.

h) L'exercici d'activitats incompatibles amb el desenvolupament del seu treball sense haver obtingut l'autorització pertinent.

i) La manca de rendiment que afecti el funcionament normal dels serveis, si no constitueix falta molt greu.

j) Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d'horaris o a impedir que siguin detectats els incompliments injustificats de la jornada i l'horari de treball, així com la simulació o l'encobriment actiu de faltes d'altres treballadors en relació amb els seus deures de puntualitat, assistència i permanència en el treball, alterant els elements de control de presència o de qualsevol altra forma.

k) La pertorbació greu del servei.

l) La realització d'activitats alienes al servei dintre de la jornada de treball.

m) La reincidència per tres vegades en falta lleu, encara que sigui de diferent naturalesa dins d'un mateix trimestre, quan s'hagin produït sancions per aquesta raó.

n) L'incompliment de les normes i mesures de seguretat i salut en el treball, quan es puguin derivar riscos per a la salut o la integritat física del treballador o dels treballadors afectats.

o) La falta d'assistència al treball sense causa justificada durant tres dies al mes. p) En general, l'incompliment greu dels deures i les obligacions derivats del treball encomanat al treballador.

3.- Faltes Molt Greus:

a) L'incompliment del deure de respecte a la Constitució i als estatuts d'autonomia respectius de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, en l'exercici de la funció pública.

b) Tota actuació que suposi discriminació per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, així com la persecució per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i la persecució moral, sexual i per raó de sexe.

c) L'abandonament del servei, així com no fer-se càrrec voluntàriament de les tasques o funcions que tenen encomanades.

d) L'adopció d'acords manifestament il·legals que causin un perjudici greu a l'Administració o als ciutadans.

e) La publicació o utilització indeguda de la documentació o informació a què tinguin o hagin tingut accés per raó del seu càrrec o funció.

f) La negligència en la custòdia de secrets oficials, declarats així per llei o classificats com a tals, que sigui causa de la seva publicació o que en provoqui la difusió o coneixement indegut.

g) L'incompliment notori de les funcions essencials inherents al lloc de treball o funcions encomanades.

h) La violació de la imparcialitat, utilitzant les facultats atribuïdes per influir en processos electorals de qualsevol naturalesa i àmbit.

i) La desobediència oberta a les ordres o instruccions d'un superior, llevat que constitueixin infracció manifesta de l'ordenament jurídic.

j) La prevalença de la condició d'empleat públic per obtenir un benefici indegut per a si mateix o per a un altre.

k) L'obstaculització a l'exercici de les llibertats públiques i drets sindicals.

l) La realització d'actes encaminats a coartar el lliure exercici del dret de vaga.

m) L'incompliment de l'obligació d'atendre els serveis essencials en cas de vaga.

n) L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats quan això doni lloc a una situació d'incompatibilitat.

o) La incompareixença injustificada en les comissions d'investigació de les Corts Generals i de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

p) La persecució laboral.

q) També són faltes molt greus les que quedin tipificades com a tals en una llei de les Corts Generals o de l'assemblea legislativa de la comunitat autònoma corresponent o pels convenis col·lectius en el cas del personal laboral.

Article 36. Sancions

1. Per raó de les faltes comeses es poden imposar les sancions següents:

a) Acomiadament disciplinari del personal laboral, que només pot sancionar la comissió de faltes molt greus i comporta la inhabilitació per ser titular d'un nou contracte de treball amb funcions similars a les que s'exercien.

b) Suspensió ferma de feina i sou, amb una durada màxima de 6 anys.

c) Trasllat forçós, pel període que s'estableixi en cada cas.

d) Demèrit, que consisteix en la penalització als efectes de carrera, promoció o mobilitat voluntària.

e) Advertència.

f) Qualsevol altra que s'estableixi per llei.

2. Escau la readmissió del personal laboral fix quan sigui declarat improcedent l'acomiadament acordat com a conseqüència de la incoació d'un expedient disciplinari per la comissió d'una falta molt greu.

3. L'abast de cada sanció s'ha d'establir tenint en compte el grau d'intencionalitat, descurança o negligència que es reveli en la conducta, el dany a l'interès públic, la reiteració o reincidència, així com el grau de participació.

4. Per la comissió de faltes greus es podran imposar les següents sancions:

- La suspensió ferma de feina i sou, per més de quinze dies i fins a un any.

- El trasllat de lloc de treball.

- La destitució del càrrec de comandament.

- La pèrdua d'un o dos graus personals.

5. Per la comissió de faltes molt greus es podran imposar les següents sancions:

- L'acomiadament disciplinari.

- La suspensió ferma de feina i sou, per més d'un any i menys de sis.

- El Trasllat de lloc de treball.

- La destitució del càrrec de comandament.

- La pèrdua de dos o tres graus personals. El trasllat de lloc de treball comporta la sanció accessòria de la impossibilitat de tornar a concursar en el període màxim de dos anys.

La sanció de destitució del càrrec de comandament impossibilitarà obtenir un nou càrrec de comandament per un període de tres anys si la falta comesa va ser qualificada de molt greu o per un període de dos anys si la falta comesa va ser qualificada de greu.

Article 37. Tramitació

Per a la imposició de sancions per faltes lleus no és necessària la instrucció prèvia d'expedient disciplinari, però en tot cas, es donarà audiència al treballador inculpat per que pugui fer al·legacions en el termini de cinc dies.

Per a la imposició de sancions disciplinàries per faltes greus o molt greus es donarà audiència a l'interessat per un termini de deu dies perquè formuli al·legacions i proposi prova.

En el cas que sigui admesa la prova proposta es nomenarà a la persona encarregada del seu tràmit amb suspensió dels terminis de prescripció.

Transcorregut aquest termini es dictarà la corresponent resolució, la qual haurà de ser comunicada per escrit al treballador, fent-hi constar els fets que l'han motivada, la data en que va tenir lloc; referència a l'article i apartat del conveni que tipifica aquesta falta com a lleu, greu o molt greu, qualificació de la falta; sanció adoptada i moment en que es farà efectiva.

Quan el treballador sigui representant legal dels treballadors o delegat sindical procedirà l'obertura d'expedient contradictori, en què hauran de ser escoltats, amés dels interessats, els membres restants de la representació a què pertanyi, si n'hi ha. I si el treballador estigués afiliat a un sindicat i a l'Ajuntament li constés, haurà de donar audiència prèvia als delegats sindicals de la secció sindical corresponent del sindicat esmentat.

Article 38. Prescripció de les faltes i sancions.

Les infraccions molt greus prescriuen al cap de 3 anys, les greus al cap de 2 anys i les lleus al cap de 6 mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de 3 anys, les imposades per faltes greus al cap de 2 anys i les imposades per faltes lleus al cap de l'any.

El termini de prescripció es comença a comptar des que s'hagi comès la falta, i des del cessament de la comissió quan es tracti de faltes continuades.

El de les sancions, des de la fermesa de la resolució sancionadora.

Article 39. Cancel·lació

Les faltes comeses i les sancions imposades s'han d'inscriure en el Registre General de Personal de l'Ajuntament. Les inscripcions de faltes i sancions en el Registre General de Personal es cancel·len d'ofici, o a petició del treballador, un cop transcorreguts els següents terminis, equivalents als de les prescripcions de les faltes, si durant aquest període no hi ha hagut cap nova sanció:

- Faltes lleus, sis mesos.

- Faltes greus, dos anys.

- Faltes molt greus, tres anys.

La cancel·lació produeix els efectes pertinents, inclosos els relatius a l'apreciació de la reincidència.

Capítol VII. Condicions socials

Article 40. Ajut per naixement d'un fill/a

Es concediran 150,00 euros i en una sola vegada pel naixement de cada fill. En cas de part múltiple, es percebrà 150 pel primer fill i per cada fill successiu.

Article 41. Ajut per matrimoni

Es concediran 150,00 euros a l'empleat públic que acrediti la celebració de matrimoni o inici de convivència de fet.

Article 42. Complementació de les prestacions a percebre pel personal laboral de l'ajuntament en situacions d'incapacitat temporal.

Complementar les prestacions que percebrà el personal laboral inclòs en el Règim General de Seguretat Social en els termes següents:

a) En la situació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes:

· Del primer fins al tercer dia ambdós inclosos el 50% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat.

· Des del dia quart fins al vintè ambdós inclosos un complement que, sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social sigui equivalent al 75% de la retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat.

· A partir del vint-i-unè i fins l'alta mèdica percebrà el 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat.

· Amb caràcter excepcional, i donada la gravetat de la situació, es percebrà el 100% de les retribucions en aquests casos:

- La hospitalització del treballador, sempre i quan s'acrediti:

1- Que ha existit un ingrés hospitalari, mitjançant el justificant expedit pel centre hospitalari, on consti la data i durada de l'ingrés.

2- La durada total de la hospitalització, als efectes de percebre el 100% de les retribucions, serà la del temps que duri l'internament hospitalari, i també els dies de recuperació obligada al domicili que impedeixen treballar, si escau. Aquest període posterior a l'ingrés hospitalari s'haurà d'acreditar mitjançant una baixa mèdica de la Seguretat Social.

- Les malalties greus recollides a l'annex del Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, en funció de la seva afectació a persones adultes i aquelles considerades greus pel sistema públic de salut.

- La intervenció quirúrgica, sempre i quan s'acrediti:

1- Que ha existit una intervenció quirúrgica, mitjançant el justificant expedit pel centre sanitari, on consti el dia de la intervenció, i a més també caldrà acreditar que aquesta intervenció requereix obligatòriament un període de recuperació que impedeix treballar, amb una baixa mèdica de la Seguretat Social. Si no existeix aquesta baixa mèdica simultània no es considerarà que la intervenció quirúrgica tingui suficient gravetat.

2- El període durant el qual estarà justificada la percepció del 100% de les retribucions s'iniciarà a partir del moment en què tingui lloc la intervenció quirúrgica, i mentre duri la recuperació obligatòria que impedeix treballar, la qual cosa s'acreditarà amb una baixa mèdica de la Seguretat Social.

· Les empleades públiques embarassades i les víctimes de violència de gènere en situació d'incapacitat temporal percebran, des del primer dia, un complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social fins al 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat

b) En la situació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals:

La prestació reconeguda per la Seguretat Social, es complementarà, durant tot el període de durada d'aquesta incapacitat, fins el 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat.

Les referències a dies que es fan en aquest apartat s'entenen fetes a dies naturals.

c) En el supòsit d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, el comunicat mèdic acreditatiu de la baixa s'haurà de lliurar a l'Ajuntament, al departament que gestioni els recursos humans, no més tard del quart dia des que s'hagi iniciat aquesta situació.

Els successius comunicats de confirmació de la baixa inicial, així com els informes mèdics de ratificació, si s'escau, s'hauran de presentar davant el departament de l'Ajuntament que gestioni els recursos humans, com a màxim, el tercer dia hàbil següent al de la seva expedició.

Un cop expedit el comunicat mèdic d'alta, la incorporació al lloc de treball ha de ser el primer dia hàbil següent al de la seva expedició, aportant en aquest moment l'esmentat comunicat al departament que gestioni els recursos humans de l'Ajuntament.

Article 43. Assegurança

En el termini màxim de 2 mesos des de l'aprovació d'aquest Conveni la Corporació contractarà una pòlissa d'assegurança en favor del personal al seu servei, la qual garantirà com a mínim les següents cobertures:

a) Per mort derivada d'accident de treball 30.000,- euros

b) Per invalidesa permanent derivada d'accident de treball 30.000,- euros

Article 44. Assistència Jurídica

La Corporació garantirà l'assistència i defensa jurídica dels empleats públics que tinguin un conflicte com a raó de l'exercici de les seves funcions. La designació de l'esmentada assistència s'efectuarà per part de l'Ajuntament.

Aquesta assistència jurídica no es facilitarà a l'empleat quan aquest litigui contra l'Ajuntament de Vilamalla.

Article 45. Assegurança de Responsabilitat Civil

L'Ajuntament tindrà contractada una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil per cobrir els danys a tercers que puguin produir els seus empleats públics com a conseqüència del compliment de les seves funcions al servei de la Corporació, i que no puguin ésser imputables a imprudència temerària amb infracció de reglaments, negligència o ignorància inexcusables, dol o mala fe, infracció o incompliment voluntari de les normes, provats per sentencia judicial ferma. La mateixa assegurança cobrirà el pagament de les costes i despeses judicials, incloent-hi les fiances que puguin ésser exigides a l'assegurat per garantir la seva responsabilitat.

Article 46. Avançaments reintegrables

1. El personal laboral (i també els seus representants legals, amb la seva autorització) tindrà dret a percebre, sense que arribi el dia assenyalat per al pagament, avançaments a compte del treball ja realitzat.

2. Així mateix, el personal laboral podrà demanar avançaments reintegrables de com a màxim 2 mensualitats, d'acord amb les normes següents:

* El personal laboral tindrà dret a percebre, com a avançament reintegrable, l'import d'una o dues pagues o mensualitats de les retribucions bàsiques (sou i triennis) líquides, quan ho necessiti per atendre necessitats urgents de la seva vida.

* Per poder gaudir de l'avançament reintegrable, l'empleat s'ha de comprometre a reintegrar-la en deu mensualitats, quan es tracti d'una paga, o en catorze quan es tracti de dues, que se li han de descomptar de les nòmines mensuals i per quantitats iguals cada mes.

* Els avançaments reintegrables que s'atorguin als empleats públics no meritaran interessos.

* Els empleats podran reintegrar en menys temps l'avançament rebut i liquidar-lo en la seva totalitat quan ho estimin convenient, dins del termini establert per a la seva devolució.

* L'atorgament d'un avançament reintegrable no es podrà atorgar als empleats laborals mentre no tinguin liquidats els compromisos de la mateixa índoles adquirits amb anterioritat i que hagin de respondre amb els seus havers a demandes judicials, administratives o d'entitats de caràcter cooperatiu, autoritzades oficialment.

* Les renúncies i dimissions dels empleats subjectes als descompte per haver percebut un avançament reintegrable,no es podran cursar, ni es podran atorgar excedències voluntàries, fins que s'hagi liquidat l'avançament.

* La Corporació pot establir normes per garantir el principi d'igualtat per accedir aquests avançaments reintegrables, determinant les dates de sol·licitud, així com les circumstàncies i prioritats a tenir en compte per a l'atorgament, per tal d'evitar l'exercici abusiu d'aquest dret per part d'un empleat concret, cosa que es pot aconseguir establint la prioritat per accedir als avançaments reintegrables d'aquests empleats que no els hagin obtingut en un període de temps concret.

Article 46 bis. Bestretes

Els empleats públics podran demanar, per causa degudament justificada, mitjançant escrit presentat en el registre de l'ajuntament, una bestreta, per un import màxim de 2.000 , a retornar com a màxim en 24 mensualitats (sense interessos), llevat de supòsits extraordinaris que hauran d'ésser aprovats per la Junta de Govern Local. En cas de denegació d'alguna petició de bestreta es notificarà aquesta als representats dels treballadors.

Es tindrà dret a obtenir-ne en cas que concorri alguns dels següents supòsits, i que en tot cas, haurà de ser degudament justificat documentalment:

- Qüestions mèdiques no cobertes pel sistema general de la Seguretat Social.

- Compra, rehabilitació de l'habitatge, o desnonament.

- Pagaments imprevisibles i improrrogables de la unitat familiar o situacions de necessitat anàlogues.

- Estudis. - Adquisició de vehicle.

- Pèrdua de poder adquisitiu per motius aliens al treballador.

La bestreta i l'avançament reintegrable no podran ser simultanis i, mentre hi hagi una bestreta o un avançament reintegrable pendent de retornar no se'n podrà demanar un altre.

El personal la relació del qual tingui caràcter temporal, ha d'amortitzar l'avançament reintegrable i la bestreta abans de finalitzar la relació contractual amb l'Ajuntament.

Article 47. Jubilació

La Corporació realitzarà les previsions de jubilació amb un any d'antelació i informarà a la representació dels empleats públics, amb l'objectiu de planificar la cobertura de les futures vacants mitjançant la seva incorporació a la següent oferta pública d'ocupació.

La jubilació dels treballadors es farà efectiva d'acord amb tots els supòsits de la Llei.

Els empleats públics que ho desitgin i compleixin els requisits previstos a la normativa vigent, podran acollir-se a la jubilació parcial a partir de la edat mínima que contempli la normativa aplicable, sempre que legalment sigui possible la formalització d'un contracte de relleu, en el cas que aquest contracte sigui obligatori per poder dur a terme la jubilació parcial.

Els empleats públics que ho desitgin i compleixin els requisits previstos a la normativa vigent, podran demanar la seva jubilació avançada a partir dels seixanta anys.

Capítol VIII. Seguretat i salut

Article 48. Salut Laboral

1. A l'empara de la Llei 31/95, de 8 de novembre, i el seu posterior desenvolupament, el treballador té dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, així com ha d'observar i posar en pràctica les mesures de prevenció de riscos que s'adoptin legalment.

2. La Corporació haurà de:

Promoure, formular i aplicar una política de seguretat i higiene adequada als seus centres de treball i facilitar la participació dels treballadors en aquesta tasca.

També haurà de garantir una formació adequada i pràctica en aquestes matèries als treballadors de nou accés, o quan canviïn llocs de treball i s'hagin d'aplicar noves tècniques, equips i materials.

El personal està obligat a seguir aquests ensenyaments i a realitzar les pràctiques que es facin dins de la jornada de treball.

Avaluar els factors de risc que puguin afectar la seguretat i la salut del personal, tant de les instal·lacions com de les eines de treball i manipulació de productes.

Informar semestralment sobre l'absentisme laboral i les seves causes, els accidents en acte de servei i els índexs de sinistres.

Complir les obligacions previstes al Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, i a tal efecte, els serveis promotors de la contractació d'empreses externes adoptaran totes les decisions i mesures necessàries per a prevenir els riscos laborals derivats de la concurrència d'activitats empresarials en el centre de treball.

Les empreses que es contractin o subcontractin hauran de complir els requisits previstos per la normativa aplicable i, en aquest sentit, acreditar que han complert les seves obligacions en matèria de: avaluació de riscos, el pla de seguretat, els procediments i protocols de treball escaients, formació i informació als seus treballadors i que han establert els mitjans de coordinació necessaris.

Article 49. Comitè de Seguretat i Salut

En un termini de 15 dies de la signatura d'aquest conveni, es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut, segons recull l'art 34 d) de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Estarà format per (1) delegat de prevenció i (1) membre designat per la Corporació.

Per tal de realitzar les seves funcions, els membres del Comitè de Seguretat i Salut disposaran d'un crèdit de 20 hores mensuals.

Per realitzar les funcions de delegat de prevenció, l'ajuntament garantirà un curs de formació bàsic en matèria de riscos laborals de 30 hores. Les hores de formació es faran dins de la jornada laboral.

A les reunions del Comitè hi podran assistir, amb veu però sense vot, els delegats sindicals i responsables tècnics de prevenció de l'ajuntament que no estiguin inclosos en la composició del CSS. També poden participar, en les mateixes condicions, treballadors/res de l'ajuntament que tinguin informació i/o formació concreta que es debatin en aquest òrgan i tècnics en prevenció aliens a la Corporació, sempre que ho sol·liciti.

Caldrà fer un reglament del Comitè de Seguretat i Salut per regular les seves pròpies normes de funcionament.

Article 50. Reconeixement mèdic

L'Ajuntament garantirà als treballadors el estat de salut, mitjançant la realització de revisions mèdiques específiques, derivades dels informes de les avaluacions de riscos.

El servei de vigilància de la salut donarà coneixement previ al Comitè de Seguretat i Salut de la metodologia de la revisió (protocols mèdics), així com del tipus de proves a realitzar.

A efectes estadístics, al Comitè de Seguretat i Salut se li comunicaran els resultats globals de les revisions mèdiques.

Article 51. 'Canvi de lloc de treball per motius de salut i accessibilitat al lloc de treball'

Quan es manifesti amb certificat mèdic oficial que el lloc de treball o l'activitat desenvolupada perjudica a una persona determinada, serà traslladada, a petició seva o per decisió de l'Ajuntament, previ informe del Comitè de Seguretat i Salut, sempre que sigui possible i atenent a les possibilitats organitzaves a un altre lloc de treball de la mateixa categoria i especialitat. L'Ajuntament, prèvia negociació amb el Comitè d'Empresa, resoldrà el canvi a un nou lloc de treball.

La Corporació haurà de fer accessibles els locals i llocs de treball als treballadors amb condicions físiques disminuïdes i haurà d'eliminar les barreres i els obstacles que dificulten la seva mobilitat física.

Article 52. Protecció de l'embaràs

1. Si els resultats de l'avaluació de riscos posen de manifest l'existència d'un risc per a la seguretat o la salut de la dona embarassada, o una possible repercussió sobre l'embaràs o la lactància de les treballadores, s'adoptaran les mesures necessàries per evitar l'exposició a aquest risc, mitjançant l'adaptació de les condicions de treball o del temps de dedicació de l'empleada pública afectada. Aquestes mesures inclouran, quan sigui necessari, la no realització de tasques d'inspecció, vigilància amb molt temps dempeus, amb perill de caigudes i cops, ni la realització de treball nocturn o a torns.

2. Si no és possible l'adaptació de les condicions del lloc de treball o del temps de treball, o malgrat aquesta adaptació, les condicions d'aquest poden influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus, segons certificat mèdic emès pels servis mèdics oficials que correspongui, l'empleada pública haurà de ser traslladada a un altre lloc de treball o funció diferent, compatible amb el seu estat, fins que pugui reincorporar-se a l'anterior.

L'Ajuntament haurà de determinar, prèvia consulta amb els representants del personal de l'Ajuntament, la relació de llocs de treball que, a aquestes efectes, estiguin exempts de riscos.

El canvi de lloc o funció es durà a terme de conformitat amb les regles i els criteris que s'apliquin en els supòsits de mobilitat funcional i tindrà efectes fins el moment en el qual l'estat de salut de la treballadora permeti la seva reincorporació a l'anterior lloc.

En el supòsit que, encara que aplicant les regles assenyalades en el paràgraf anterior, no existís lloc de treball o funció compatible, la treballadora podrà ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o categoria equivalent, si bé conservarà el dret al conjunt de retribucions del seu lloc d'origen.

3. Si aquest canvi de lloc no resultés tècnicament o objectivament possible, o no es pogués exigir raonablement per motius justificats, es podrà declarar el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte, per risc durant l'embaràs, contemplada en l'article 45.1.d) de l'Estatut dels Treballadors, durant el període necessari per a la protecció de la seva seguretat o de la seva salut i mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre lloc compatible amb el seu estat.

4. Allò que es disposa en els números 1 i 2 d'aquest article serà també d'aplicació durant el període de lactància natural, si les condicions de treball poguessin influir negativament en la salut de la dona o del fill i així ho certifiquin els Serveis Mèdics oficials que correspongui.

Així mateix, es podrà declarar el passi de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte per risc durant la lactància natural de fills menors de nou mesos contemplada en l'article 45.1.d) de l'Estatut dels Treballadors, si es donen les circumstàncies previstes en el número 3 d'aquest article.

5. Les treballadores embarassades tindran dret a absentar-se del treball, amb dret a renumeració, per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, avisant prèviament a l'empresari i justificant la necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball.

Amb caràcter general, en tot allò que fa referència a la protecció de la dona treballadora durant l'embaràs i la lactància natural, es tindran en compte les disposicions al respecte del Reial Decret 295/2009, de 6 de març, que regula les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

Article 53. Roba de treball

Els delegats de prevenció participaran en la selecció del vestuari mitjançant el Comitè de Seguretat i Salut i en la determinació dels equips de protecció individual tal i com determinin els informes de les avaluacions de riscos.

Article 54. Respecte a la intimitat i dignitat del treballador

L'Ajuntament i els representants dels treballadors es comprometen a mantenir un entorn laboral en què es respecti la intimitat i dignitat del treballador, compresa la protecció enfront l'assetjament per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, i enfront a l'assetjament sexual i a l'assetjament per raó de sexe.

Ambdues parts acorden elaborar, en el si del Comitè de Seguretat i Salut durant la durada del present conveni, un protocol on es reguli el procediment intern d'actuació a seguir en aquests supòsits, i realitzar, com a mesura preventiva, les avaluacions de riscos psicosocials PSQ CAT-21 COPSOQ, del Departament d'Empresa i Ocupació de la de la Generalitat de Catalunya.

Capítol IX. Drets i deures sindicals

Article 55. Local Sindical i tauler d'anuncis

Els representants dels treballadors podran fer ús d'un local que tindrà tots els mitjans necessaris per dur a terme les seves activitats sindicals, comprometent-se l'ajuntament a dotar-los d'un local d'ús exclusiu a la major brevetat possible.

A cada centre de treball o dependència diferenciada s'ha de disposar d'un tauler d'anuncis d'ús exclusiu del personal i/o per assumptes en matèria de personal.

Així mateix es procurarà que cada centre de treball tingui un plafó per a la difusió de la informació, essent obligatori en tots aquells centres que tinguin més de tres treballadors.

Article 56. Crèdit horari

Es podrà acumular el crèdit horari de 15 hores mensuals de tots els delegats dels empleats públics (funcionaris, laborals, Junta de Personal i Comitè d'Empresa) i dels delegats sindicals, de la mateixa organització sindical.

No es consideraran computables com a hores sindicals les dedicades a reunions convocades per l'Administració.

Article 57. Representants sindicals amb mandat d'àmbit provincial, autonòmic o estatal

Els delegats de personal de l'Ajuntament que ostentin un càrrec electiu de nivell provincial, autonòmic o estatal en les centrals sindicals més representatives, tindran dret al gaudi dels permisos no retribuïts necessaris per al desenvolupament de les funcions sindicals pròpies del seu càrrec, podent-se establir, per acord, limitacions al gaudi dels mateixos en funció de les necessitats del servei. les hores necessàries per al desenvolupament de les funcions sindicals pròpies del seu càrrec, mitjançant el corresponent permís.

Article 58. Dret de vaga

L'Ajuntament reconeix el dret de vaga a tots els seus empleats públics, de conformitat amb allò que estableix la Constitució.

En aquest cas, la Corporació i organitzacions sindicals signants d'aquest Conveni negociaran els serveis mínims per atendre els serveis essencials de la comunitat.

Article 59. Assemblees

1. Podran convocar-se assemblees pels col·lectius legitimats a aquest efecte dins de l'horari laboral i d'acord amb la normativa legal vigent. En tot cas, els convocants es responsabilitzaran que es duguin a terme normalment.

2. Quan les reunions tinguin lloc dins la jornada de treball, en tot cas fora de l'horari d'atenció al públic, la convocatòria haurà de referir se a la totalitat del col·lectiu del qual es tracti, llevat de les reunions de les centrals sindicals.

3. Es destinaran com a màxim 18 h. anuals per a la celebració d'assemblees dins la jornada de treball.

4. Per convocar una assemblea, s'han de complir els requisits següents:

a) Comunicar la realització de l'assemblea, amb una antelació de dos dies hàbils a la celebració, a l'Àrea de Règim Interior.

b) Un escrit en el qual s'ha d'indicar l'hora i el lloc de l'assemblea, l'ordre del dia i les dades de qui convoca.

5. Si 24 hores abans de la realització de l'assemblea, la corporació no formula cap objecció motivada, es podrà fer sense cap altre requisit.

Disposicions

Disposició addicional primera

En tot allò no previst en aquest Conveni, ha de regir la legislació vigent aplicable als empleats públics laborals o funcionaris.

Disposició addicional segona

El procediment que s'estableix per solucionar les discrepàncies que puguin sorgir per la no aplicació de les condicions de treball a què es refereix l'article 82.3 de ET, s'estarà al que estableixi la legislació vigent.

Disposició transitòria primera

Aquest conveni s'actualitzarà amb la normativa de rang superior que millori les presents condicions de treball. Qualsevol canvi normatiu i reglamentari donat per l'aplicació de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març i altres canvis normatius que es puguin produir seran d'aplicació per tots els empleats públics de l´Ajuntament de Vilamalla.

Disposició transitòria segona

Les parts firmants del present conveni tenen com una de les prioritats bàsiques de les seves respectives atribucions, assolir un alt nivell de prestació de serveis públics als ciutadans.

Partint d'aquest principi, i aprofitant el marc de les ultimes reformes legislatives, especialment l'Estatut Bàsic de l'empleat Públic, mitjançant aquest acord/conveni dels empleats públics al servei de l'Ajuntament de Vilamalla, es pretén establir un marc de drets i obligacions aplicables al conjunt de les relacions existents entre l'Ajuntament i els empleats públics, que tinguin com objectiu primordial millorar el servei als ciutadans i a l'interès general, donat que la finalitat primordial de qualsevol acord en aquesta matèria ha de ser millorar la qualitat dels serveis que els ciutadans reben de l'administració.

Atesa la voluntat de millora del servei públic, amb aquest conveni es pretén dotar a aquesta administració de factors organitzatius que permetin satisfer el dret dels ciutadans a una administració de qualitat, propera i que posa al seu abast un seguit de serveis que contribueixin, amb criteris d'eficiència, a millorar les seves expectatives i necessitats per tal de preservar i tractar de millorar el marc que l'estat del benestar ha anant configurant, i on l'administració local te un paper fonamental atesa la seva proximitat amb el ciutadà.

I aquest paper és especialment rellevant en el marc econòmic existent a la signatura del present document, on les polítiques socials i d'atenció al ciutadà han de tractar de pal·liar una situació de crisi global que, sens dubte, impacta de forma decisiva en els serveis públics.

Òbviament, per tal d'afrontar amb garanties i qualitat els reptes referits, es fa necessari que l'Ajuntament de Vilamalla compti amb uns empleats públics compromesos amb l' objectiu del servei públic com a eix vertebrador social, uns empleats públics estimulats pel compliment eficient de les seves funcions i responsabilitats, proporcionant-los oportunitats de formació i promoció professional, a la vegada que prioritza una gestió racional, objectiva i eficaç del personal.

És per això que ambdues parts consideren que les suspensions imposades, derivades del Real Decret Llei 20/2012 i concretades en el articulat i annexes del present conveni, son de caràcter provisional, m'entres es mantingui les suspensions afectades, de manera que quant aquest RDL 20/2012 deixi d'estar vigent, seran d'aplicació i es restabliran els drets i millores anteriors dels articles afectats en tota la seva interpretació i extensió literal, així com també, es restabliran prèvia convocatòria de la mesa general de negociació convocada al efecte, totes les condicions pactades i acordades amb anterioritat.

Disposició final

El present Conveni entra en vigor l'endemà de la seva signatura per les parts negociadores, condicionat a l'aprovació pel Ple de l'Ajuntament.

Annex

* L'article 17 està afectat per la disposició transitòria segona.

En haver completat els anys d'antiguitat en l'Administració que s'indiquen, es tindrà dret a l'augment dels següents dies de vacances anuals :

- Vint i cinc anys de servei un dia addicional. - Trenta o més anys de servei dos dies addicionals. *Annex de millores del conveni anterior suspeses pels Decrets del Govern de l'Estat.