Revision. Convenio Colectivo de Empresa de CARITAS DIOCESANA D URGELL (LA SEU D URGELL. ALT URGELL) (25001202012010) de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2017 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código Nuevo: 25001202012010
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 98 del 23/05/2017

  ...treball de l? empresa Càritas Diocesana d? Urgell de la localitat de la Seu d? Urgell (Alt Urgell), subscrit pels representants de l? empresa i dels seus treballadors el dia 18 de gener de 2016, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d? octubre, pel qual s? aprova el Text refós de la Llei de l? Estatut dels treballadors; l? article 2.1 del... ...Convenio Colectivo de Empresa de CARITAS DIOCESANA D URGELL (LA SEU D URGELL. ALT URGELL) (25001202012010) de Lleida Resolució de 18 de maig de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l? Acord de revisió salarial per a l? any 2017 del...

 • Código Nuevo: 25001202012010
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 65 del 07/04/2015

  ...regla de la condicion mas beneficiosa... ...regla de condicion mas beneficiosa... ...condicio mes beneficiosa... ...condicion mas beneficiosa... ...principio de condicion mas beneficiosa... ...Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Càritas Diocesana d'Urgell de la localitat de la Seu d'Urgell (l'Alt Urgell), per als a... ...Días hábiles... ...Responsabilidad... ...Jornada completa... ...Principio de condición más beneficiosa...
Acord de revisio salarial del Conveni collectiu de treball de l empresa CARITAS DIOCESANA D URGELL (Boletín Oficial de Lleida núm. 98 de 23/05/2017)

Resolució de 18 de maig de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l? Acord de revisió salarial per a l? any 2017 del Conveni col·lectiu de treball de l? empresa Càritas Diocesana d? Urgell de la localitat de la Seu d? Urgell (Alt Urgell), codi de conveni 25001202012010.

Vist el text de l? Acord de revisió salarial per a l? any 2017 del Conveni col·lectiu de treball de l? empresa Càritas Diocesana d? Urgell de la localitat de la Seu d? Urgell (Alt Urgell), subscrit pels representants de l? empresa i dels seus treballadors el dia 18 de gener de 2016, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d? octubre, pel qual s? aprova el Text refós de la Llei de l? Estatut dels treballadors; l? article 2.1 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d? agost de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d? aplicació.

Resolc:

1. Disposar la inscripció de l? Acord de revisió salarial per a l? any 2017 del Conveni col·lectiu de treball de l? empresa Càritas Diocesana d? Urgell de la localitat de la Seu d? Urgell (Alt Urgell), codi de conveni 25001202012010, al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, amb notificació a la Comissió Negociadora.

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Lleida, 18 de maig de 2017 El director en funcions, Joan Santacana i Velez

Transcripció literal del text signat per les parts

Acta corresponent a la 2a reunió de la comissió negociadora del conveni col·lectiu de Càritas Diocesana d? Urgell

Comissió Negociadora: Marta Fortuny i Daviu com a delegada dels treballadors i Josep Casanova i Obiols com a representant de l? empresa.

Ordre del dia:

1. Aprovació de l? increment salarial per a l? any 2017 Comença la reunió a les 10 hores a la Seu d? Urgell el dia 16 de gener de 2017.

1. Es procedeix a l? aprovació de l? increment pactat en el article 14 del conveni col·lectiu de Càritas d? Urgell per l? equivalent del percentatge fixat pel consell per als Assumptes Econòmics del Bisbat d? Urgell per al personal laic del Bisbat, fixat en un 1% per a l? any 2017.

Finalment, a les 10.35 hores conclou la reunió. Marta Fortuny i Daviu. Representant treballadors. Signatura il·legible. Josep Casanova i Obiols. Director Càritas d? Urgell.

ANNEX II Taules salarials Caritas Diocesana d? Urgell 2017

Nivell A1Coordinador/a General 1.624,08

Nivell A2Administrador/a de recursos 1.421,07

Nivell B1Cap de centre 1.370,32

Nivell B2Coordinador/a de pla 1.319,57

Nivell C1Gestor/a social 1.218,06

Nivell C2Monitor/a de projecte 1.116,56

Nivell D1Auxiliar administratiu 1.015,05

Nivell D2Auxiliar en aprenentatge 913,55

Complements

CC.1Cap de centre ( + 3) 150,00

CC.2Cap de centre (2 a 3) 100,00

DTDestinació al lloc de treball 75,00

EP.1+ 144 mesos 175,00 EP.2+ 72 mesos 125,00

EP.3+ 36 mesos 75,00

DIDisponibilitat 250,00

CPPersonal

AFAjudes familiars per c/fill 40,00