Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 14 de Abril de 2014 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Anunci del Consell Comarcal del Solsones i Centre Sanitari del Solsones sobre l acord adoptat amb els representants dels treballadors/res del Centre Sanitari 15/02/2016 Boletín Oficial de Lleida 15/02/2016 Documento oficial en PDF
Modificacion/Interpretacion Anunci sobre l acord adoptat entre l Entitat i els representants dels treballadors 14/04/2014 Boletín Oficial de Lleida 14/04/2014 Documento oficial en PDF

Anunci sobre l acord adoptat entre l Entitat i els representants dels treballadors (Boletín Oficial de Lleida núm. 72 de 14/04/2014)

Preambulo

El Centre Sanitari del Solsonès fa públic l acord adoptat entre l Entitat i els representants dels treballadors, el dia 13 de desembre de 2013, ratificat per la Junta del Centre Sanitari, de data 16 de gener de 2014.


ACTA D ACORD ENTRE EL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS I ELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS/RES D AQUESTA ENTITAT

L objecte de la present reunió és la negociació del pagament de la part proporcional de la paga extra de desembre de 2012, meritada abans de l entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per garantir l estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, així com l adopció d un acord de paralització del termini de prescripció d aquesta paga extra en el supòsit que el Tribunal Constitucional resolgui declarant la inconstitucionalitat de la mesura de supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012 contemplada en la normativa assenyalada.

L article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat disposa el següent:

Article 2. Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic 1. L any 2012 el personal del sector públic definit a l article 22.U de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l Estat, veurà reduïdes les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del mes esmentat.

2. Per fer efectiu el que disposa l apartat anterior, s han d adoptar les mesures següents: 2.1. El personal funcionari no percebrà al mes de desembre les quantitats a què es refereix l article 22.Cinc.2 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l Estat per a l any 2012, en concepte de sou i triennis.

Tampoc es percebran les quanties corresponents a la resta dels conceptes retributius que integren tant la paga extraordinària com la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre; en aquest cas, cada administració competent pot acordar que la reducció s executi de forma prorratejada entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici a partir de l entrada en vigor d aquest Reial Decret Llei.

2.2. El personal laboral no percebrà les quantitats en concepte de gratificació extraordinària en ocasió de les festes de Nadal o paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de l any 2012. Aquesta reducció comprèn la de tots els conceptes retributius que formen part de la dita paga d acord amb els convenis col·lectius que siguin aplicables.

L aplicació directa d aquesta mesura s ha de realitzar a la nòmina del mes de desembre de 2012, sense perjudici que es pugui alterar la distribució definitiva de la reducció en els àmbits corresponents mitjançant la negociació col·lectiva; en aquest cas, es pot acordar que la reducció s executi de forma prorratejada entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici a partir de l entrada en vigor d aquest Reial Decret Llei.

La reducció retributiva que estableix l apartat 1 d aquest article també és aplicable al personal laboral d alta direcció, al personal amb contracte mercantil i al no acollit a conveni col·lectiu que no tingui la consideració d alt càrrec.

3. La reducció retributiva que contenen els apartats anteriors és aplicable, així mateix, al personal de les fundacions del sector públic i dels consorcis participats majoritàriament per les administracions que integren el sector públic, així com al del Banc d Espanya i personal directiu i resta de personal de les mútues d accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i de les seves entitats i centres mancomunats.

4. Les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents d acord amb el que disposa aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei orgànica 2/2012, d estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en els termes i amb l abast que determinin les lleis de pressupostos corresponents.

5. En els casos en què no es prevegi expressament en el seu règim retributiu la percepció de pagues extraordinàries o se n percebin més de dues a l any, es redueix una catorzena part de les retribucions totals anuals, exclosos incentius al rendiment. Aquesta reducció s ha de prorratejar entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici a partir de l entrada en vigor d aquest Reial Decret Llei.

6. El que disposen els apartats anteriors no és aplicable als empleats públics les retribucions per jornada completa dels quals, exclosos incentius al rendiment, no assoleixin en còmput anual 1,5 vegades el salari mínim interprofessional que estableix el Reial Decret 1888/2011, de 30 de desembre.

7. El present article té caràcter bàsic i es dicta a l empara del que disposen els articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució.

El Reial Decret Llei 20/2012 va entrar en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE, això és, el 15 de juliol de 2012, conforme a la seva disposició final quinzena.

La Sala Social de l Audiència Nacional mitjançant interlocutòria, de data 1 de març de 2012, va presentar la qüestió d inconstitucionalitat del RD Llei davant el Tribunal Constitucional.

Paral·lelament a això, diverses sentències han establert el dret del personal a percebre les quantitats corresponents als serveis efectivament prestats amb caràcter previ a l entrada en vigor del RDL 20/2012, en base al principi d irretroactivitat.

Entre les sentències que fins la data han recaigut en aquest sentit, es poden citar les següents: - Sentència de 22 d abril de 2013, recurs 25/2013, del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

- Sentència de 15 de març de 201, recurs 4/2013, del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

- Sentència de 29 de maig de 2013, recurs 58/2013, del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Palència.

- Sentència de 14 de desembre de 2012, proc. 69/2012, del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

- Sentència 158/20103, de 28 de juny de 2013, del Jutjat Social número 1 de Ceuta.

- Sentència número 405/2013, de 29 de juny de 2013, del Jutjat Social número 5 de Múrcia.

- Sentència número 419/2013, de 16 de setembre de 2013, del Jutjat Social de Reforç de Tarragona.

- Sentència número 279/2013, de 22 de juliol, del Jutjat Social número 2 de Jaén.

- Sentència de 26 de juliol de 2013, recurs 84/2013, del Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona.

- Sentència número 307/2013, d 11 de juliol de 2013, del Jutjat Contenciós Administratiu número 4 d Alacant.

- Sentència 200/20103, de 12 de setembre de 2013, del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Saragossa.

- Sentència 469/2013, de 25 de setembre de 2013, del Jutjat Contenciós Administratiu número 27 de Madrid.

Les resolucions judicials esmentades han considerat que l aplicació que s ha vingut realitzant del RDL infringeix l ordenament jurídic, en especial pel que fa al principi d irretroactivitat de les Normes, així com el de seguretat jurídica; principis i valors que informen el nostre sistema normatiu i que es troben proclamats tant a la Constitució Espanyola de 1978 com al Codi Civil vigent.

Per l exposat s acorda:


Primer:

Es reconeix el deute del Centre Sanitari del Solsonès, FPC i el dret dels empleats i empleades d aquesta Entitat a percebre la part proporcional de la paga extra del mes de desembre de 2012, meritada a l entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.


Segon:

Paralitzar el termini de prescripció de la paga extra de desembre de 2012, subjectant-se al que pugui sentenciar el Tribunal Constitucional.

Solsona, 3 d abril de 2014

Signat, Joan Solà i Bosch