Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 15 de Febrero de 2016 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Anunci del Consell Comarcal del Solsones i Centre Sanitari del Solsones sobre l acord adoptat amb els representants dels treballadors/res del Centre Sanitari 15/02/2016 Boletín Oficial de Lleida 15/02/2016 Documento oficial en PDF
Modificacion/Interpretacion Anunci sobre l acord adoptat entre l Entitat i els representants dels treballadors 14/04/2014 Boletín Oficial de Lleida 14/04/2014 Documento oficial en PDF

Anunci del Consell Comarcal del Solsones i Centre Sanitari del Solsones sobre l acord adoptat amb els representants dels treballadors/res del Centre Sanitari (Boletín Oficial de Lleida núm. 30 de 15/02/2016)

representants del Centre Sanitari del Solsonès, FPC i els representants dels treballadors/res d'aquesta

darrera entitat, aprovat per la Junta del Centre Sanitari del Solsonès, en la sessió de data 1 de desembre de

2015, i ratificat pel Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 4 de desembre de 2015.

'Acord entre el centre sanitari del solsonès i els representants dels treballadors/res d'aquesta entitat

Reunits:

D'una banda, Sara Alarcón i Postils, M. Pilar Fons i Solé i Marc Carrera i Massana, en representació del

Centre Sanitari del Solsonès.

I, de l'altra, Brigrit Juanmartí i Isarn, Rosa Pujol i Marta Sant i Sabata, representants dels treballadors del

Centre Sanitari del Solsonès, FPC.

Exposen:

I) En data 2 de novembre de 2015 la presidenta executiva i el gerent del Centre Sanitari del Solsonès en

endavant la direcció van presentar una proposta als treballadors/es de l'entitat per tal que, entre altres,

l'increment de l'aportació del Catsalut al CSS, es destini durant l'any 2015, al següent:

26,23% de la paga extraordinària del 2012

50% de les DPO del 2014

Aquesta proposta implica la renúncia per part del personal del CSS al 50% restant de les DPO del 2014.

II) En data 10 de novembre la direcció del Centre i els representants dels treballadors es van reunir i van

signar en l'acta per la qual aquests darrers accepten la proposta esmentada en l'apartat precedent.

És per això que les parts,

Acorden:

Primer. Destinar l'increment d'aportació del CatSalut al Centre Sanitari, abans del 31 de desembre de 2015,

a fer efectiu el pagament del 50% de les DPOs de l'any 2014 i el 26,23% de la paga extra pendent de l'any

2012.

Segon. Els treballadors/es del Centre Sanitari renuncien al 50% restant de les DPO de 2014.

Tercer. Els treballadors rebran l'import pertinent en dues parts, una el mes de novembre i una altra el mes

de desembre, sempre que la liquiditat ho permeti.

Quart. Aquests pagaments es detallaran en una nòmina a part de la mensual.

Cinquè. Aquest acord deixa sense efecte el de data 22 de maig de 2015.

Sisè. L'eficàcia del present acord resta condicionada a la seva ratificació per part de la Junta del Centre

Sanitari.

Solsona, 27 de novembre de 2015'.

Solsona, 28 de gener de 2016

La presidenta, Sara Alarcón i Postils

------