C. Colectivo , Revision. Convenio Colectivo de Empresa de COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D URGELL DE MOLLERUSSA (25000071011994) de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2015 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

  • Código: 2500071
  • Código Nuevo: 25000071011994
  • Tipo: Empresa
  • Ámbito: Lleida
  • Boletín Oficial de Lleida nº 117 del 19/06/2015

    ...Convenio Colectivo de Empresa de COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D URGELL DE MOLLERUSSA (25000071011994) de Lleida dieta Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell de Mollerussa, de la localitat de Mol... ...Jornada laboral... ...Dietas... ...Dietas...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Conveni col lectiu de treball de l empresa Comunitat General de Regants dels Canals d Urgell de Mollerussa (codi de conveni num. 25000071011994). 19/06/2015 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2015 Vigente Documento oficial en PDF
Conveni col lectiu de treball de l empresa Comunitat General de Regants dels Canals d Urgell de Mollerussa (codi de conveni num. 25000071011994). (Boletín Oficial de Lleida núm. 117 de 19/06/2015)

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell de Mollerussa, de la localitat de Mollerussa (Pla d'Urgell) per als anys 2015 a 2018 (codi de conveni núm. 25000071011994).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell de Mollerussa, de la localitat de Mollerussa (Pla d'Urgell) per als anys 2015 a 2018, subscrit per les parts negociadores el dia 10 de desembre de 2014, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell de Mollerussa, de la localitat de Mollerussa (Pla d'Urgell) per als anys 2015 a 2018 al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Lleida, amb notificació a la Comissió negociadora.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Lleida, 12 de juny de 2015

El director dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació a Lleida, Octavi Miarnau i Roca

CONVENI

Col·lectiu de treball de l'empresa Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell de Mollerussa de la localitat de Mollerussa (Pla d'Urgell) per als anys 2015 a 2018.

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL

Art. 1. Àmbit Territorial

Aquest Conveni regularà, a partir de la seva entrada en vigor, les relacions laborals del centre de treball que l'empresa Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell, té establert a Mollerussa.

Art. 2. Àmbit personal

Estaran sotmesos a aquest Conveni, tots els treballadors que prestin els seus serveis en el centre de treball esmentat en l'article anterior, i en la zona regable dels Canals d'Urgell, llevat solament el personal que ocupi el càrrec corresponent a l'art. 2.1.a) de l'Estatut dels Treballadors de 10 de març de 1980, i el personal que tingui la consideració de directiu amb nomenament específic de l'empresa i cotitzi a la Seguretat Social pel grup 1er.

Art. 3. Vigència

El Conveni començarà a regir, a efectes legals, a partir del dia següent a la seva publicació en el B.O.P. No obstant això, i mentre no es publiqui, s'aplicarà provisionalment, a partir del dia següent a la seva firma per la Comissió Negociadora.

Art. 4. Durada

Les condicions pactades en el present Conveni tindran una vigència de 4 anys, des del dia 1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2018, amb independència de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

A partir del dia 31 de desembre de 2018, aquest Conveni es prorrogarà tàcitament i automàticament d'any en any llevat de la denúncia de qualsevol de les parts, amb una anticipació mínima de 3 mesos de la data de venciment.

Si denuncia et Conveni, les negociacions es prolonguen per un termini superior al vigent, aquest s'entendrà prorrogat fins a la signatura del nou Conveni o acord que el substitueixi.

Art. 5. Compensació

Les condicions econòmiques i socials pactades en aquest Conveni formaran un tot o una unitat indivisible, i es consideraran globalment en el seu còmput anual, a efectes de la seva aplicació pràctica. Les seves retribucions tenen caràcter de mínimes.

Art. 6. Absorció

Les disposicions generals futures o els Convenis Col·lectius d'àmbit més important que suposin una variació econòmica en tots o en alguns dels conceptes retributius (salarials o extra-salarials) existents, o que suposin la creació d'altres de nous o una millora dels actuals, solament tindran eficàcia pràctica si, considerats en la seva totalitat, superen el nivell total d'aquest Conveni, i es consideren, cas contrari, absorbits per les millores pactades en aquest Conveni.

Art. 7. Comissió paritària i conflictes col·lectius

1. En compliment de que disposa l'article 85 del Text Refós de l'Estatut dels Treballadors aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, s'estableix per a la vigència i compliment de les qüestions que deriven de l'aplicació del Conveni, una Comissió paritària que estarà formada per cinc representants pertanyents a l'organització empresarial i cinc al Comitè d'Empresa signants del present conveni col·lectiu.

De les persones designades per formar l'esmentada Comissió s'escollirà un President i un Secretari pertanyent a cada una de les parts, alternant-se anualment els càrrecs esmentats entre ambdues representacions, empresarials i sindical.

Sense perjudici què la Comissió es doti del seu propi reglament de funcionament, la funció del President tindrà caràcter moderador i ordenador de les sessions, i les funcions del Secretari seran bàsicament les de convocatòria de la Comissió o l'aixecament de les actes de les reunions realitzades.

El procediment d'actuació de la Comissió paritària consistiria en que les discrepàncies o les queixes, així com les demés funcions encomanades a la mateixa, s'hauran de comunicar per escrit i la Comissió una vegada rebut l'escrit es reunirà en un termini de 7 dies, a comptar des de la recepció del mateix per resoldre la qüestió objecte de la controvèrsia.

A les reunions podran assistir amb veu però sense vot els assessors que les parts designin amb un màxim de dos per cada representació.

El domicilio per a comunicacions a la Comissió paritària és el següent: Av. Jaume I, núm.1 (25230) de Mollerussa (Lleida).

Les funcions encomanades a la Comissió paritària són:

a) Coneixement i resolució de les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació del Conveni col·lectiu, així com la vigilància en el compliment del pactat.

b) Intervenir o arbitrar, en el seu cas, en el tractament i solució de quantes qüestions i conflictes de caràcter col·lectiu que li siguin sotmesos, de comú acord entre les parts, en aquelles matèries contemplades als articles 40, 41 o 82.3 de l'Estatut dels Treballadors.

c) Vetllar especialment pel coneixement i recepció d'informació, en relació a l'ocupació en el sector, analitzant i informant sobre les seves diverses oportunitats,.

Per solucionar les discrepàncies que poguessin sorgir en el si de la citada Comissió, les parts se sotmeten expressament als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

S'acorda que la Comissió paritària realitzarà la seva primera reunió als 3 mesos de la publicació del Conveni al Butlletí Oficial de la Província.

2. Conflictes col·lectius: a efectes de resoldre els conflictes col·lectius o plurals que puguin presentar-se, tant de caràcter jurídic com d'interessos, derivats de l'aplicació o interpretació del present Conveni, i sense perjudici de les facultats i competències atribuïdes a la Comissió paritària, ambdues parts negociadores, en representació dels treballadors i les empreses incloses en el seu àmbit funcional, pacten expressament la submissió als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya per resoldre tots aquells problemes no exclosos expressament de les competències de l'esmentat Tribunal als efectes que estableixen els articles 63 i 156 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social'.

Art. 8. Classificació professional

D'acord al que estableix l'article 22 de l'Estatut dels Treballadors les antigues categories professionals queden subsumides en els actuals grups i nivell professionals mantenint la definició i salaris continguda en l'article 8 del Conveni i modificant-se en els següents paràmetres:

Taula equivalències:

CATEGORIA GRUP I NIVELL PROFESSIONAL

PERSONAL TÈCNIC I ADMINISTRATIU

2a categoria

a) Cap de negociat i responsable d'altres treballs......................................................................... Grup I nivell 1

b) Cap de negociat.......................................................................................................................... Grup I nivell 2

3a categoria

Sots-cap de negociat, topògraf de 1a, etc................................................................................................. Grup II

4a categoria

Oficial de 1a adm., topògraf de 2a, etc..................................................................................................... Grup III

5a categoria

Oficial de 2a adm., auxiliar tècnic............................................................................................................. Grup IV

6a categoria

Auxiliar adm............................................................................................................................................... Grup V

PERSONAL OBRER................................................................................................................................ Grup VI

1a categoria

Muntador mecànic........................................................................................................................ Grup VI nivell 1

2a categoria

Auxiliars de zona.......................................................................................................................... Grup VI nivell 2

3a categoria

Oficials de 1a................................................................................................................................ Grup VI nivell 3

4a categoria

a) Zelador de sèquies.............................................................................................................. Grup VI nivell 4 a)

b) Guardia sequier i oficials de 2a........................................................................................... Grup VI nivell 4 b)

PERSONAL SUBALTERN....................................................................................................................... Grup VII

2a categoria

Ordenança................................................................................................................................... Grup VII nivell 1

3a categoria

Netejadora................................................................................................................................... Grup VII nivell 2

PERSONAL TÈCNIC I ADMINISTRATIU

BASE MENSUAL (PENDENT DE REGULARITZACIÓ)

2a Categoria:

a) Cap de Negociat i responsable d'altres treballs....................................................................... 1.791,94 euros

b) Cap de Negociat....................................................................................................................... 1.608,11 euros

3a Categoria

Sots-Cap de Negociat, Topògraf de 1a, etc.................................................................................. 1.390,12 euros

4a Categoria

Oficial de 1a Administratiu, Topògraf de 2a, etc........................................................................... 1.275.04 euros

5a Categoria

Oficial de 2a Administratiu, Auxiliar Tècnic, etc............................................................................ 1.225.40 euros

6a Categoria

Auxiliar Administratiu..................................................................................................................... 1.082,85 euros

PERSONAL OBRER BASE DIÀRIA

1a Categoria

Muntador Mecànic.............................................................................................................................. 42,49 euros

2a Categoria

Auxiliars de Zona............................................................................................................................... 40,87 euros

3a Categoria

Oficials de 1a..................................................................................................................................... 38,45 euros

4a Categoria

a) Zelador de Sèquies........................................................................................................................ 36,10 euros

b) Guardia Sequier i Oficials de 2a.................................................................................................... 34,84 euros

PERSONAL SUBALTERN BASE MENSUAL

2a Categoria

Ordenança.................................................................................................................................... 1.044,65 euros

BASE DIÀRIA

3a Categoria

Netejadora.......................................................................................................................................... 32,46 euros

b) Descripció i Promoció en les diferents categories:

PERSONAL TÈCNIC

2a Categoria

Titular de grau mig Són els contractats per a desenvolupar les tasques corresponents a la seva titulació amb capacitat tècnica i els coneixements necessaris per dirigir alguna de les rames de l'Empresa, o bé per col·laborar directament amb el Titular Superior en les seves tasques, o bé substituir-lo.

Caps de Servei Són els que tenint la capacitat i coneixements adequats, tenen baix el seu càrrec i responsabilitat la direcció o inspecció d'alguna de les rames de la secció.

3a Categoria

Topògraf de 1a Són els que estan capacitats per realitzar tota classe de treballs de replanteig i alçaments topogràfics desenvolupant en l'oficina els treballs efectuats en el camp amb aparells topogràfics, amb coneixements de construcció i podent tenir a les seves ordres topògrafs de 2a.

Delineants Projectistes Són els que per mitja de plànols donen una realització pràctica a les idees suggerides pels seus caps o ideades per ells mateixos. Hauran de conèixer el càlcul de resistència de materials i tenir coneixements tècnics i matemàtics de les seves especialitats.

4a Categoria

Topògraf de 2a Són aquells que amb coneixements pràctics i amb l'ús dels instruments topogràfics mes usuals, estan capacitats per realitzar un alçament topogràfic d'un tros determinat de terreny, fent les operacions necessàries per representar-lo el dibuix a l'escala interessada.

Tots els topògraf de 2a percebran als 8 anys d'ingrés a la seva categoria, la remuneració corresponent a la categoria immediata superior.

5a Categoria

Auxiliar Tècnic Són aquells que sense iniciativa pròpia col·laboren en la realització de treballs de caràcter elemental tècnic, encomanats per tècnics de categoria superior, dels quals depenen.

Tots els Auxiliars Tècnics, percebran als 8 anys del seu ingrés a al seva categoria, la remuneració corresponent a la categoria immediata superior. Als 6 anys d'assimilació de retribucions sense haver obtingut l'ascens, consolidaran la categoria de topògrafs de 2a.

PERSONAL ADMINISTRATIU

2a Categoria

Caps de Negociat Són aquells que baix les ordres de la direcció o cap de grup, dirigeixen els càrrecs assignats al seu negociat, sens perjudici de la seva participació personal a la feina.

3a Categoria

Sots-cap de Negociat Són aquells que actuen com a col·laboradors dels caps de negociat, substituint-los en cas d'absència o malaltia poden encarregar-se al mateix temps, d'una especialitat determinada, de la qual serà responsable.

4a Categoria

Oficial de 1a Són aquells que a les ordres directes del cap o del sots-cap de negociat i amb coneixement de les feines de la categoria inferior, fan tasques de màxima responsabilitat relacionades amb el servei que fan. Així com d'altres feines que requereixen la perfecta execució i suficient capacitat, per resoldre per iniciativa pròpia les dificultats imprevistes. De manera orientativa realitzen treballs de redacció de propostes, despatx de correspondència, comptabilitat, liquidació de salaris i seguretat social i altres treballs d'oficina. Tots els Oficials de 1a percebran als 8 anys del seu ingrés a al seva categoria, la remuneració corresponent a la categoria immediata superior.

5a Categoria

Oficials de 2a Són aquells que tenint perfecte coneixement de treball de la categoria inferior i a les ordres d'un cap o oficial de 1a, desenvolupen treballs de mitjana responsabilitat, o que requereixen menor iniciativa, corresponent al negociat al que pertanyen, com confeccions de nòmines, control i liquidació d'efectes de cobrament, operacions fàcils de comptabilitat, organització d'arxius i fitxers i altres treballs auxiliars, tots els oficials de 2a, percebran als 8 anys del seu ingrés a al seva categoria, la remuneració corresponent a la categoria immediata superior. Als 6 anys d'assimilació de retribucions sense haver obtingut l'ascens, consolidaran la categoria d'oficials de 1a.

6a Categoria

Auxiliars Són aquells que ajuden als seus superiors en treballs de tipus administratiu en qualsevol de les seves facetes, tenint coneixements elementals de caràcter burocràtic, com mecanogràfics en general, maneig de calculadores, càlcul numèric, manipulació d'efectes i documents, justificants i preparació de rebuts i càrrecs, entre altres.

Tots els auxiliars percebran als 8 anys del seu ingrés a al seva categoria, la remuneració corresponent a la categoria immediata superior. Als 6 anys d'assimilació de retribucions sense haver obtingut l'ascens, consolidaran la categoria d'oficials de 2a.

PERSONAL OBRER

1a Categoria

Muntador mecànic Són aquells que interpretant els plànols i esquemes d'instal·lacions, motors i elements auxiliars, efectuen el seu muntatge, reparació i ajut, coneixen al mateix temps el disseny i la construcció de petites peces relacionades amb les operacions pròpies de la seva especialitat.

2a Categoria

Auxiliar de zona Són aquells obrers de superior categoria que interpreten les ordres rebudes dels seus superiors, cuiden del seu compliment i dirigeixen personalment els treballs del personal obrer amb perfecte coneixement de les tasques que realitzen, essent responsables de la seva disciplina, seguretat i rendiment, així com la perfecta execució de treball, sens perjudici de la seva participació personal a la feina.

3a Categoria

Oficial de 1a Són aquells que tenen un ofici determinat que els permet de portar a terme treballs generals, amb perfecte coneixement de les feines de taller, de les instal·lacions i la ret de distribució, també podrà ésser el conductor mecànic amb possessió del carnet de 1a classe.

Tots els oficials de 1a percebran als 8 anys del seu ingrés a al seva categoria, la remuneració corresponent a la categoria immediata superior, si fins llavors no ha estat possible l'ascens.

4a Categoria

Zeladors de sèquies Són els encarregats de la vigilància de la xarxa de distribució de les sèquies de rec i desguassos, havent de tramitar les instàncies de les obres que afecten a aquestos, així com les corresponents denúncies. Auxiliaran en les tasques de serveis tècnics i administratius que aquests realitzin en la seva zona.

Guarda sequier Són els encarregats de la vigilància, conservació i manteniment dels canals, així com de la distribució de l'aigua d'acord amb les indicacions dels serveis tècnics. Hauran d'acudir a les emergències i obres que la Comunitat consideri necessàries pel bon funcionament dels canals.

Oficials de 2a Pertanyen a aquesta categoria, aquells operaris que sense tenir una especialització, realitzen amb la suficient correcció i eficàcia, les tasques de caràcter general o especifiques en els tallers i en la ret de distribució. Actuaran baix les ordres del personal de categoria superior.

Tots els Oficials de 2a passaran automàticament a Oficials de 1a als 8 anys del seu ingrés en aquella categoria.

Personal subaltern

Ordenances Són els encarregats d'orientar el públic en els locals de l'Empresa, atendre les trucades de telèfon, encarregats del repartiment de documentació, correspondència i encàrrecs, dins i fora de l'oficina així com col·laborar amb la neteja i l'ordre en les instal·lacions de l'Empresa.

Netejadora Es el personal que té la missió de la neteja en les dependències de l'Empresa.

Art. 9. Retribucions

Les retribucions estaran integrades pel salari base que s'estableix per a cada categoria professional en l'art. 8 del present Conveni, i els següents conceptes:

Per a fixar el salari base de cada empleat des del gener del 2015 fins al desembre del 2018, ambdós inclosos, anualment s´incrementaran les bases salarials del respectiu any anterior de la següent manera:

a) Amb els percentatges que s´indiquen, aplicables des del mes de gener: any 2015: 0,75%, any 2016: 0,50%, any 2017: 0,25%, any 2018: 0,00%.

b) Amb l´IPC anual de la Comunitat Autònoma, sempre que aquest sigui positiu, i amb caràcter retroactiu des de l´1 de gener. En el supòsit que l´IPC sigui negatiu no hi haurà revisió salarial d´IPC.

Art. 10 Pagues extraordinàries

El personal de l'empresa percebrà anualment quatre pagues extres, en els mesos de març, juliol, setembre i desembre, equivalents cadascuna d'elles a una mensualitat de la retribució base més l'antiguitat. El seu pagament es farà el 15 de març, el 15 de juliol, el 15 de setembre, i el 15 de desembre. El treballador tindrà dret a percebre pagaments a compte de dites pagues extraordinàries en concepte d'avenços, en un màxim de dues pagues.

Art. 11 Participació en beneficis

Tots els treballadors de l'empresa, percebran en nom de 'participació en beneficis', la seva quantia anual que serà del 15% de la retribució base, corresponent a dotze mensualitats del conveni, incrementada amb l'import dels premis d'antiguitat.

Art. 12. Antiguitat

Amb la finalitat de premiar la continuïtat dels treballadors al servei d'una mateixa empresa, s'estableix un premi d'antiguitat que es regirà amb les següents bases:

a) Es percebrà un augment per antiguitat, del 2% del salari per cada un dels primers deu anys a l'empresa i un 1% en els següents.

b) El dret a percebre dits augments per anys de servei, es comptaran a partir de l'ingrés a l'empresa.

c) La data de començament dels premis serà, del dia 1 de gener.

d) El premi d'antiguitat es percebrà en cada una de les mensualitats i de les pagues extres.

Art. 13. Dietes

Els treballadors que per ordre de l'Empresa hagin d'efectuar viatges o desplaçaments a poblacions o llocs diferents del centre de treball i amb una distància superior a 10 Km. que els hi impedeixi menjar o pernoctar en el seu domicili, tindran dret a percebre, a part del salari que tinguin estipulat, les següents dietes:

a) Dieta complerta:............................................................................................................................ 32,78 euros

b) Mitja dieta:...................................................................................................................................... 16,39 euros

En cas de que la distància del desplaçament per ordre de l'empresa des del lloc de treball sigui inferior a 10 Km. serà competència del seu cap directe el determinar si es convenient de percebre dieta.

Anualment des del 2015, cada mes de gener el preu de la dieta de l'any anterior s'incrementarà amb l'IPC anual de dit any anterior de la Comunitat autònoma de Catalunya.

L'Empresa però pot substituir el pagament de les dietes i pagar l'hotel o restaurant.

Art. 14. Plus de quilometratge

Els treballadors que, per ordre de l'Empresa, hagin de realitzar amb vehicle propi, viatges o desplaçaments, percebran un plus de:

a) Cotxes:................................................................................................................................. 0,305 euros / Km.

b) Motos:................................................................................................................................... 0,154 euros / Km.

En base ambdós, a un preu de la gasolina de 1,00 euros el litre i tenint com a referència el tipus de gasolina sense plom de 95 octans. Aquests imports del quilòmetre, es mantindran sempre que el preu de la gasolina de referència no sigui inferior a 0,90 euros el litre, o superior a 1,10 euros el litre. En el cas contrari, el 30% d'aquest preu vindrà condicionat per aquesta variació.

Anualment des del 2015, cada mes de gener, el 70% del preu del quilòmetre de l'any anterior s'incrementarà amb l'IPC anual de dit any anterior de la Comunitat autònoma de Catalunya.

Art. 15. Hores extra

Els treballadors que per la necessitat de l'Empresa hagin d'efectuar treballs fora de l'horari establert en aquest conveni, es consideraran hores extra i seran abonades de la forma següent:

- En jornada laboral i des de les 6 del matí fins a les 10 de la nit: 11,33 euros / hora.

- En jornada nocturna de les 10 de la nit fins a les 6 del matí: 15,11 euros / hora.

- En jornada festiva que s'entén els dissabtes per la tarda, diumenges, festes nacionals, festes autonòmiques, festes locals i festes de conveni: 15,11 euros / hora.

Anualment des del 2015, cada mes de gener el preu de l'hora extra de l'any anterior s'incrementarà amb l'IPC anual de dit any anterior de la Comunitat autònoma de Catalunya.

Art. 16. Vacances

Els treballadors afectats pel present conveni, amb més d'un any d'antiguitat gaudiran d'un període de vacances de 30 dies naturals. Les vacances es faran d'acord amb la Presidència de la Junta de Govern, Gerència ó Secretaria, per delegació de la Presidència, de conformitat amb l'Estatut dels treballadors. Els treballadors amb menys d'un any d'antiguitat gaudiran de les seves vacances segons el temps treballat.

Art. 17. Festes tradicionals

Es consideren festius no recuperables els que figuren en el calendari laboral vigent, així com Sant Joan, Sant Esteve i els dilluns de Pasqua de Resurrecció i Pentecosta.

Art. 18. Roba de treball

L'Empresa proporcionarà a tots els treballadors un equip complert de roba adequada, amb l'obligació d'utilitzar-la durant la jornada laboral.

Per als Sobresequiers i Zeladors, l'equip constarà de:

- 1 pantaló d'estiu i 1 d'hivern

- 1 camisa

- 1 parka cada cinc anys

- 1 polo

Per als guardes, l'equip constarà de:

- 1 busso anys alterns amb les gorres

- 1 pantaló d´estiu i 1 pantaló d´hivern

- 1 camisa

- 2 gorres cada dos anys

- 1 parka cada tres anys

- 1 impermeable quan ho necessitin

- 1 jersei o forro polar a escollir

- 1 xaleco

- 2 polos o dos samarretes

Per al personal de taller i especialistes:

- 1 camisa azulina

- 1 caçadora azulina

- 2 pantalons azulina

- 1 parka cada tres anys

- 1 jersei o forro polar a escollir

- 1 xaleco

Ordenança:

- Americana, pantalons estiu i hivern, camisa, parka quan ho necessiti

Netejadora:

- 1 bata

La roba es donarà a l'entrega de l'anterior equip en ús.

Art. 19. Jornada Laboral

La jornada laboral serà de 40 hores setmanals per a tot el personal de l'Empresa.

Els temps de treball, es computarà de tal manera que tant al començament com a l'acabament de la jornada, el treballador es trobi en el seu lloc habitual de treball. Essent indispensable la puntualitat, per la bona marxa de l'activitat laboral, la direcció de l'Empresa podrà establir els controls que estimi adients. Tota absència durant la jornada de treball, haurà de ser prèviament autoritzada amb 48 hores d'antelació pel cap directe de l'empleat, qui ho notificarà al cap superior tot seguit.

En cas d'impossibilitat d'assistència al treball, motivada per malaltia, el treballador haurà de presentar al seu cap directe dins el termini de tres dies, la baixa facultativa.

En cas que l'empresa necessiti dels serveis d'un treballador d'una demarcació tant en dies laborals com en dies festius per a cobrir-ne una altra que per motiu de baixa o vacances d'un altre treballador esta desatesa, el treballador que es determini tindrà l'obligació de cobrir el servei de la demarcació anterior o posterior desatesa i de la seva pròpia; en tot cas la suplència que es faci de mutu acord entre els treballadors s'haurà de comunicar al seu cap directe per tal de que l'empresa en tingui coneixement.

a) El quadre d'horaris serà el que a continuació s'indica. No obstant, podrà ser modificat, previ acord entre empresa i treballadors.

PERSONAL OFICINA

Tot l'any:

De dilluns a divendres................................................................................................................ de 07:30 a 15:00

Dissabtes alterns........................................................................................................................ de 08:00 a 13:00

MAQUINISTES I ESPECIALISTES

Tot l'any:

De dilluns a divendres........................................................................................................ Matí de 08:00 a 13:00

De dilluns a divendres..................................................................................................... Tarda de 14:00 a 17:00

Dissabtes lliures

ORDENANCES

Tot l'any 1a setmana:

De dilluns a divendres........................................................................................................ Matí de 07:30 a 15:00

Dissabtes lliures

Tot l'any 2a setmana:

De dilluns a divendres........................................................................................................ Matí de 07:30 a 12:00

De dilluns a divendres..................................................................................................... Tarda de 15:00 a 18:00

Dissabtes................................................................................................................................... de 08:00 a 13:00

El personal d'aquest grup que faci l'horari de la 2a setmana i baixi aigua pel canal, estarà de guàrdia desviant les trucades de telèfon a casa seva el dissabte a la tarda i el diumenge al matí fins a les 13:00 hores.

PERSONAL DE TALLER

Des del 20 de març al 19 de setembre:

De dilluns a divendres........................................................................................................ Matí de 07:30 a 13:00

De dilluns a divendres..................................................................................................... Tarda de 15:00 a 17:30

Dissabtes lliures

Des del 20 de setembre al 19 de març:

De dilluns a divendres........................................................................................................ Matí de 07:30 a 13:00

De dilluns a divendres..................................................................................................... Tarda de 14:30 a 17:00

Dissabtes lliures

ZELADORS DE SÈQUIES

Des del 20 de març al 19 de setembre:

De dilluns a divendres........................................................................................................ Matí de 08:00 a 13:00

De dilluns a divendres..................................................................................................... Tarda de 16:00 a 19:00

Dissabtes lliures

Des del 20 de setembre al 19 de març:

De dilluns a divendres........................................................................................................ Matí de 08:30 a 13:00

De dilluns a divendres..................................................................................................... Tarda de 14:00 a 17:30

Dissabtes lliures

PERSONAL DE CAMP

Des del 20 de març al 19 de setembre:

De dilluns a divendres........................................................................................................ Matí de 08:00 a 13:00

De dilluns a divendres..................................................................................................... Tarda de 16:00 a 19:00

Dissabtes................................................................................................................................... de 08:00 a 12:00

Des del 20 de setembre al 19 de març:

De dilluns a divendres........................................................................................................ Matí de 09:00 a 13:00

De dilluns a divendres..................................................................................................... Tarda de 14:30 a 17:00

Dissabtes................................................................................................................................... de 09:00 a 12:30

L'horari que s'aplicarà per al personal de camp quan a cap dels dos canals no hagi de circular aigua cap dia de la setmana, serà el següent:

Des del 20 de setembre al 19 de març:

De dilluns a divendres........................................................................................................ Matí de 09:00 a 13:00

De dilluns a divendres..................................................................................................... Tarda de 14:00 a 17:12

Dissabtes lliures

b) Donades les especials circumstàncies que imposa el servei de recs, manteniment, avaries, etc. el personal que es consideri necessari, haurà d'acudir a realitzar dites tasques i seran retribuïdes amb els mòduls que es pactin o amb descansos.

Art. 20. Garanties personals

Es respectaran totes les condicions personals que superin el pactat en aquest Conveni.

Art. 21. Publicitat i dret supletori

L'Empresa exposarà al centre de treball, i en lloc ben visible un exemplar d'aquest Conveni, per a coneixement dels seus treballadors.

Per a tots aquells conceptes no determinats en aquest Conveni, s'actuarà d'acord amb l'Ordenança de treball per a les indústries de captació, elevació, conducció, tractament, depuració i distribució d'aigua publicada en el B.O.E. de 23 de febrer de 1972.

Art. 22. Prestació social

A aquells treballadors que causin baixa definitiva en l'Empresa, per jubilació, malaltia, o accident laboral, els hi serà concedit l'import brut d'una mensualitat.

Art. 23. Normalització lingüística

Tots els anuncis seran redactats en català. No obstant això també podran redactar-se en castellà.

L'Empresari i els treballadors tenen dret a fer ús oral i escrit del català en totes les activitats que es desenvolupin dins de l'Empresa sense limitació ni restricció.

Es formarà una Comissió de Normalització Lingüística que tindrà com a finalitat impulsar dita normalització.

Art. 24. Hores sindicals

Els delegats sindicals podran transferir hores sindicals d'un delegat a un altre sempre que es consideri necessari, segons l'art.68 de l'Estatut dels treballadors.

Art. 25. Seguretat e higiene en el treball

El treballador te dret a una protecció eficaç de la seva integritat física i a una adequada política de seguretat i salut en el treball, així com el deure d'observar i posar en pràctica les mesures de prevenció de riscos que s'adoptin legal i reglamentàriament.

Té així mateix el dret a participar en la formulació de la política de prevenció en el seu centre de treball i en el control de les mesures adoptades en el desenvolupament de les mateixes a través dels seus representants legals.

L'empresa esta obligada a promoure, formular i posar a la pràctica una adequada política de seguretat i salut, així com facilitar la participació pràctica adequada als treballadors quan canviïn els llocs de treball o tinguin que aplicar noves tècniques, equips i materials que puguin ocasionar riscos pel propi treballador o pels seus companys o tercers. El Treballador esta obligat a seguir les esmentades ensenyances i a realitzar les pràctiques que es celebrin dins de la jornada laboral o en altres hores, amb descompte, en aquest cas últim, del temps invertit en les mateixes de la jornada laboral.

Per a l'elaboració dels plans i programes de seguretat i salut, així com per a la seva realització i posta en pràctica, l'Empresa podrà sol·licitar la col·laboració d'una entitat externa.

Als efectes abans dits i en quan a l'Estatut dels Treballadors, Llei de Prevenció de Riscos Laborals i els seus reglaments de desenvolupament així ho indiquen, es constituiran Comitès de Seguretat i Salut els quals tindran una composició paritària, essent la dels treballadors designada pel Comitè d'empresa, òrgan aquest al que correspon la representació i la defensa dels interessos dels treballadors, també en matèria de seguretat i salut i les competències reconegudes en l'article 64 del Estatut dels Treballadors, així com les previstes en l'article 19.5 del mateix.

Donada la importància que reconeixen els firmants a la prevenció d'accidents, inclouen en aquest conveni un capítol dedicat a la seguretat i salut en el treball.

Ambdues parts consideren que es d'obligada aplicació la legislació sobre Seguretat i Salut, i a tal efecte es forma un Comitè de Seguretat i Salut amb l'objecte de que tingui cura pel compliment de les mesures legals i reglamentàries. Es negociarà amb l'empresa un màxim d'hores per a tal efecte.

El Comitè de Seguretat i Salut tindrà una composició de caràcter paritari, podent designar els treballadors el nombre de delegats de prevenció contemplats en la llei 31/95 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.

L'Empresa per la seva part tindrà l'obligació de posar a disponibilitat dels treballadors el material de seguretat i salut que s'estimi necessari, i els treballadors tindran l'obligació de la utilització del material en qüestió facilitat per l'empresa.

Aquest Conveni ha estat redactat per lliure manifestació de la voluntat de les parts, emesa per les seves respectives representacions, i en prova de conformitat, i de comú acord, el signen a Mollerussa, a deu de desembre de dos mil catorze.

Representació Empresarial

Representació Laboral ------