Revision , Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de DIARI DE GIRONA, S.A. (17001212011997) de Girona

Empresa Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2013

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 1701212
 • Código Nuevo: 17001212011997
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Girona
 • Boletín Oficial de Girona nº 232 del 04/12/2014

  Convenio Colectivo de Empresa de DIARI DE GIRONA, S.A. Resolucio per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa Diari de Girona, SA, per a l any 2014 (codi de conveni num. 17001212011997) DIARI DE GIRONA, S.A. Convenio Colectivo de Empresa de DIARI DE GIRONA, S.A. (17001212011997) de Girona Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Diari de Girona, SA, subscrit, d una banda, pels representants de l empresa, i de l alt...

 • Código: 1701212
 • Código Nuevo: 17001212011997
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Girona
 • Boletín Oficial de Girona nº 95 del 17/05/2013

  Convenio Colectivo de Empresa de DIARI DE GIRONA, S.A. Resolucio per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de la prorroga i les modificacions pactades del Conveni collectiu de treball de l empresa Diari de Girona, SA, per a l any 2013 (codi de conveni num. 17001212011997) DIARI DE GIRONA, S.A. Convenio Colectivo de Empresa de DIARI DE GIRONA, S.A. (17001212011997) de Girona Vist el text de la pròrroga i les modificacions, ambdues per a l any 2013, del Conveni col·lectiu de treball de treball de l empresa Diari de Giron...

 • Código: 1701212
 • Código Nuevo: 17001212011997
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Girona
 • Boletín Oficial de Girona nº 92 del 14/05/2012

  Convenio Colectivo de Empresa de DIARI DE GIRONA, S.A. Resolucio de 2 de maig de 2012, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord de la Comissio Negociadora del Conveni col lectiu de treball del Diari de Girona, SA (codi conveni 17001212011997) relatiu a les condicions economiques per a l any 2012 DIARI DE GIRONA, S.A. Convenio Colectivo de Empresa de DIARI DE GIRONA, S.A. (17001212011997) de Girona Preambulo Vist el text de l acord de la Comissió negociadora del conveni col·lectiu de treball de l empresa Diari de Girona, Sa, sobre l

 • Código: 1701212
 • Código Nuevo: 17001212011997
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Girona
 • Boletín Oficial de Girona nº 204 del 25/10/2011

  Convenio Colectivo de Empresa de DIARI DE GIRONA, S.A. Resolucio de 13 d octubre, per la qual s ordena la inscripcio, el diposit i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa Diari de Girona, SA, per als anys 2011-2012 (codi de conveni num. 1701212) DIARI DE GIRONA, S.A. Convenio Colectivo de Empresa de DIARI DE GIRONA, S.A. (17001212011997) de Girona Preambulo Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Diari de Girona, sa, subscrit, d una banda, pels representants de l empre
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucio per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa Diari de Girona, SA, per a l any 2014 (codi de conveni num. 17001212011997) 04/12/2014 Boletín Oficial de Girona 01/01/2014 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Resolucio de 13 d octubre, per la qual s ordena la inscripcio, el diposit i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa Diari de Girona, SA, per als anys 2011-2012 (codi de conveni num. 1701212) Convenio afectado por 25/10/2011 Boletín Oficial de Girona 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo RESOLUCION TRE/3478/2007, de 19 de octubre, por la que se ordena la inscripcion, el deposito y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Diari de Girona, SA, para los años 2007-2009 (codigo de convenio num. 1701212). 20/11/2007 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2007 No Vigente
Resolucio per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de la prorroga i les modificacions pactades del Conveni collectiu de treball de l empresa Diari de Girona, SA, per a l any 2013 (codi de conveni num. 17001212011997) (Boletín Oficial de Girona núm. 95 de 17/05/2013)

Preambulo

Vist el text de la pròrroga i les modificacions, ambdues per a l any 2013, del Conveni col·lectiu de treball de treball de l empresa Diari de Girona, SA, subscrit, d una banda, pels representants de l empresa i de l altra, pels dels seus treballadors, el dia 10 de març de 2013, i d acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s aprova el Text refós de l Estatut dels treballadors; l article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d Empresa i Ocupació, modificat pel Decret 91/2013, de 29 de gener i altres normes d aplicació,

Resolc:


- 1

Disposar la inscripció de la pròrroga i les modificacions pactades del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Diari de Girona, SA, per a l any 2013 (codi de conveni núm. 17001212011997) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials d Empresa i Ocupació a Girona.


- 2

Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.

Girona, 6 de maig de 2013

Ferran Roquer i Padrosa Director dels Serveis Territorials, en funcions


Transcripció del text original signat per les parts Diari de Girona, SA, 2013

Reunits, d una part, el representant de l empresa, Sr. Fèlix Noguera, Jordi Xargayó i Cati Garcia, i de l altra la Representació dels Treballadors de la mateixa Empresa, representada pels delegats del Comitè d Empresa, Celia Roca, Cristina Burrassó, Alberto Martín de Vidales, Pilar Roca. Acordem Prorrogar tots els articles del Conveni Col·lectiu de Diari de Girona, SA, excepte aquests que s esmenten en aquest acord.

Pel que fa a les retribucions: S acorda una reducció temporal, per aquest any 2013, del sou brut anual de caràcter fix, és a dir amb efectes sobre el sou base, el plus conveni, l antiguitat i tots aquells plusos i diferències de nòmina que tinguin un caràcter fix en la nòmina de cada treballador, segons el següent escalat:

- 2% per a les categories d ajudant de redacció, d aprenent de redacció, oficial de 2a. i 3a. de tallers, oficial de 2a. d administració, telefonista, cobrador i comercials.

- 3% per a les categories d oficial de 1a. d administració i tallers, redactor i cap d equip d administració i taller.

- 4% per a les categories de cap de secció, d administració, redacció i tallers i caps de redacció.

A títol informatiu, i malgrat que aquesta categoria esta fora de conveni, s aplica una reducció del sou i de tots els plusos i diferències de nòmina de caràcter fix del Director d un 4%.

A la finalització de la pròrroga es tornarà automàticament a les taules salarials estipulades al Conveni.

En el cas que es produeixi un acomiadament, la base de càlcul de la indemnització corresponent serà l anterior a la reducció salarial.

I, perquè així consti signen les parts interessades en lloc i data indicats a continuació.

Girona, 10 de març de 2013

Generalitat de Catalunya Departament d Empresa i Ocupació Serveis Territorials a Girona Núm. 5605