Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de FUNDACIO VOLEM FEINA, DE SOLSONA (25000962012005) de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 13 de Marzo de 2014 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

Acord de modificacio parcial del Conveni col lectiu de l empresa Fundacio Volem Feina. Codi de conveni num. 25000962012005 (Boletín Oficial de Lleida núm. 50 de 13/03/2014)

Preambulo

Resolució de 6 de març de 2014 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord de la Comissió Negociadora de modificació parcial del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Fundació Volem Feina de la localitat de Solsona (Solsonès), publicat al Diari Oficial de la Generalitat el dia 7 de març de 2008 (codi de conveni núm. 25000962012005).

Vist el text de l Acord de la Comissió Negociadora de modificació parcial del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Fundació Volem Feina de la localitat de Solsona (Solsonès), subscrit pels representants de l empresa i pels dels seus treballadors el dia 19 de febrer de 2014, i de conformitat amb el que disposen l article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s aprova el text refós de la Llei de l Estatut dels treballadors; l article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d Empresa i Ocupació, i altres normes d aplicació.

Resolc:


1.

Disposar la inscripció de l Acord de la Comissió Negociadora de modificació parcial del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Fundació Volem Feina de la localitat de Solsona (Solsonès) (codi de conveni núm. 25000962012005) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d Empresa i Ocupació a Lleida.


2.

Disposar que el text esmentat es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Lleida, 6 de març de 2014 El director dels Serveis Territorials a Lleida, Octavi Miarnau i Roca

Acord de la Comissió Negociadora de modificació parcial del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Fundació Volem Feina de la localitat de Solsona (Solsonès)

Transcripció literal del text signat per les parts


Acord de la comissió negociadora de modificació parcial del conveni col·lectiu de la fundació volem feina (codi de conveni 25000962012005)

Solsona, 19 de febrer de 2014

Reunits:

D una banda, el Sr. Ramon Xandri Solé i el Sr. Jordi Carrera en nom i representació de l empresa Fundació Volem Feina.

D altra banda el Sr. Marcel·lí Sala Argerich i la Sra. Laura Moreno Moya, en nom i representació dels treballadors.

Manifesten:

Que com a resultat de les consultes realitzades, ambdues parts han arribat als següents

Acords:


1.

Suprimir definitivament l article 37 del Conveni Col·lectiu, amb efectes de 1 de gener de 2013, de forma que les persones que tinguessin dret al premi de fidelitat durant l any 2013, no el podran gaudir.


2.

Suspendre temporalment l aplicació de l article 24 del Conveni Col·lectiu, que fa referència a la clàusula de revisió salarial, per tant, sense aplicar l esmentada clàusula durant l any 2014, mantenint íntegres les taules salarials vigents durant l any 2013 fins a 31 de desembre de 2014.

I per a que així consti i als efectes oportuns signem al lloc i data "ut supra" indicats.