Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de FUNDACIO VOLEM FEINA, DE SOLSONA (25000962012005) de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2015 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

Acord de modificacio parcial del Conveni collectiu de treball de l empresa Fundacio Volem Feina. Codi de conveni num. 25000962012005 (Boletín Oficial de Lleida núm. 21 de 02/02/2015)

Resolució, de 26 de gener de 2015 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de la Comissió Negociadora de modificació parcial del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fundació Volem Feina de la localitat de Solsona (Solsonès), publicat al Diari Oficial de la Generalitat el dia 7 de març de 2008 (codi de conveni núm. 25000962012005).

Vist el text de l'acord de la Comissió Negociadora de modificació parcial del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fundació Volem Feina de la localitat de Solsona (Solsonès), subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 20 de novembre de 2014, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i altres normes d'aplicació,

RESOLC

1 Disposar la inscripció de l'acord de la Comissió Negociadora de modificació parcial del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fundació Volem Feina de la localitat de Solsona (Solsonès), (codi de conveni núm. 25000962012005) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Lleida, amb notificació a la Comissió Negociadora.

2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Lleida, 26 de gener de 2015

El director del Serveis Territorials, Octavi Miarnau i Roca

Transcripció literal del text signat per les parts

Acord de la comissió negociadora de modificació parcial del conveni col·lectiu de la Fundació Volem Feina (codi de conveni 25000962012005)

A Solsona, a 20 de novembre de 2014

REUNITS

D'una banda, el Sr. Ramon Xandri Solé i el Sr. Jordi Carrera en nom i representació de l'empresa Fundació Volem Feina.

D'altra banda el Sr. Marcel·lí Sala Argerich i la Sra. Laura Moreno Moya, en nom i representació dels treballadors.

MANIFESTEN:

Que com a resultat de les consultes realitzades, ambdues parts han arribat als següents

ACORDS

1. Modificar l'article 16 del conveni relatiu a la jornada, que queda segons la redacció següent:

Article 16 Jornada

La jornada serà de 40 hores setmanals, i anualment no podrà excedir a les 1768 hores.

Les reunions o sessions de treball es consideren com a temps de treball efectiu.

El desplaçament invertit per a la realització de diferents tasques dins de l'horari de treball, s'ha de considerar com a temps de treball efectiu.

2. Modificar l'article 19 del conveni relatiu al treball fora d'horari, que queda segons la redacció següent:

Article 19 Treball fora d'horari

Quan les necessitats del servei impliquin la realització de tasques pròpies de la professió fora de l'horari laboral del treballador/a, aquestes hores es compensaran amb hores de descans.

Quan per necessitats del servei i enviats per la Institució, es produeix treball fora de l'horari habitual, els treballadors/es tindran el dret de compensar amb descans les hores treballades, que de dilluns a dissabte cada hora de treball es compensarà amb una hora de descans.

Quan el treballador no pugui gaudir del temps de descans per haver realitzat hores de treball fora d'horari, ja sigui per motius de feina o perquè no hi ha temps material, aquestes hores es pagaran a final d'any.

El temps en el desplaçament per l'assistència a tasques pròpies de la professió, fora d'hores de treball, es considerarà temps de treball efectiu.

3. Modificar l'article 24 del conveni relatiu l'actualització retributiva, que queda segons la redacció següent:

Article 24 Actualització retributiva

L'increment retributiu per a l'any 2007 és igual a l'increment de l'índex de preus al consum (IPC) de Catalunya, corresponent a l'any 2006, més un 0,20%.

Anualment, per la resta d'anys de vigència del conveni, aquesta actualització serà igual a l' increment de l'IPC de Catalunya de l'any anterior amb efectes de l' 1 de gener de cada any.

4. Modificar l'article 28 del conveni relatiu les visites al metge, que queda segons la redacció següent:

Article 28 Visites al metge

Si el treballador, cònjuge, fills menors de 18 anys o familiars incapacitats fins al segon grau de consanguinitat requereixen assistència a una consulta mèdica o tractament mèdic continuat (p. ex. diverses sessions de recuperació, etc.,), i l'horari d'aquesta/es coincideix amb el de la feina, s'ha de concedir un permís retribuït de fins a 4 hores si es requereix un desplaçament des del lloc de residència fins un màxim de 60 quilometres de distancia. En els casos que el desplaçament sigui de més de 60 quilometres, el permís serà de fins a 6 hores retribuïdes, entenent en ambdós casos que la meitat de les hores retribuïdes per aquest motiu són prèvies a l'hora assignada de la visita mèdica o d'inici del tractament mèdic, en els casos d'assistència a la consulta mèdica de la Seguretat Social i/o a una consulta mèdica que no correspongui a la Seguretat Social El treballador haurà de justificar documentalment l'atenció mèdica rebuda en tots els casos.

5. Suprimir definitivament l'article 40 relatiu a l'ajuda escolar.

6. S'acorda que l'entrada en vigor de totes les modificacions i supressions pactades, sigui en data 1 de gener de 2015.

I per a que així consti i als efectes oportuns signem al lloc i data 'ut supra' indicats.

------