Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO I EMPRESA MAS CARANDELL (43001982011999) de Tarragona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 27 de Febrero de 2015 en adelante

Volver al Convenio

  • Diario Oficial de Cataluña nº 4942 del 07/08/2007

   • Código: 4301982
   • Código Nuevo: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona

   ...Convenio Colectivo de Empresa de INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO I EMPRESA MAS CARANDELL (43001982011999) de Tarragona acuerdos colectivos laborales acuerdo colectivo laboral pacto colectivo laboral convenios colectivos de trabajo convenio colectivo laboral convenios colectivos convenio colectivo de trabajo Visto el texto Acuerdo de la Comisión Negociadora para la modificación del artículo 22 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Instituto Mu... ...Convenio colectivo Convenio colectivo...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Resolucio de 21 de març de 2011, per la qual es disposa el registre i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa IMFE Mas Carandell, per als anys 2010-2011 (codi de conveni num. 4301982). Convenio afectado por 31/03/2011 Boletín Oficial de Tarragona 12/11/2010 Vigente Documento oficial en PDF
Acord de les modificacions dels articles 6 i 7 del Conveni col lectiu de treball de l empresa Institut Municipal de Formacio i Empresa Mas Carandell de Reus. Codi conv. 43001982011999. (Boletín Oficial de Tarragona núm. 113 de 16/05/2015)

2015-05035

Generalitat de Catalunya

Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2015 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de les modificacions de les articles 6 i 7 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus (codi de conveni núm. 43001982011999)

Vist el text de l'Acord de les modificacions de les articles 6 i 7 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, subscrit per les parts negociadores en data 27 de febrer de 2013, i presentat per les mateixes parts en data 29 d'abril de 2015, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1-1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; l'article 2.1.a) del Reial decret 713-2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, l'article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6-2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, el Decret 63-2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i altres normes d'aplicació.

RESOLC:

1. Disposar la inscripció de l'Acord de les modificacions de les articles 6 i 7 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Tarragona.

2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 8 de maig de 2015.

La directora dels Serveis Territorials, e.f., P.A. (per Resolució del secretari general, de data 06-07-2011), M. del Pilar Alier Cortés, cap del Servei de Coordinació.

Transcripció del text literal signat per les parts

ACTA

de l'Acord de les modificacions de les articles 6 i 7, del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus

Reunits d'una banda el Sr. Marc Arza Nolla, President de l'IMFE Mas Carandell, Lluís M. Andreu i Bertran, Director de l'IMFE Mas Carandell, Montserrat Viladés Sànchez, tècnica responsable de recursos humans, actuant en nom i en representació de l'IMFE Mas Carandell i de l'altre Yolanda Aparisi Pifarré, Angels Bosque Ripoll, Elisa Bultó Gonzàlez i Roser Cortès Ventura, delegades del mateix Institut Municipal, en representació del col·lectiu de treballadors-es d'aquest organisme autònom, reconeixent- se mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest acte, posats de comú acord, han acordat:

Modificar l'article 6 i 7 del Conveni Col.lectiu de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell (Codi de conveni núm. 43001982011999):

A l'article 6 de jornada laboral, s'afegeix el següent paràgraf: ¿Aquelles persones que ho sol.licitin podran distribuir el total de la seva jornada en matins i una tard a'.

Es modifica la lletra H de l'article 7, quedant redactat segons la següent: ¿El temps indispensable per al compliment d'un deure de caràcter públic i personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, en aplicació de la normativa vigent. El màxim d'hores que es poden utilitzar per compliment de deures relacionats amb conciliació de la vida familiar i laboral seran d'un màxim de 32 hores a l'any i en proporció a la jornada i temps treballat. La utilització d'aquest crèdit horari serà com a mínim d'una hor a'.

Reus, 27 de febrer de 2013.

...