Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO I EMPRESA MAS CARANDELL (43001982011999) de Tarragona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE desde 01 de Enero de 2015 en adelante

Volver al Convenio

   • Diario Oficial de Cataluña nº 4942 del 07/08/2007

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 07/08/2007
    • Fecha de efecto: desde 01/01/2007

    Resuelvo: 1 Disponer el registro del Acuerdo de la Comisión Negociadora para la modificación del artículo 22 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Instituto Municipal de Formación y Empresa Mas Carandell para el año 2007 (código de convenio núm. 43001982) en el Registro de convenios de los Servicios Territoriales del Departamento de Trabajo en Tarragona. 2 Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Notifíquese esta Resolución a la Com...

  Convenios anteriores

   • Boletín Oficial de Tarragona nº 75 del 31/03/2011 Vigente

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 31/03/2011
    • Fecha de efecto: desde 12/11/2010

    Els treballadors podran ser sancionats en virtut d incompliments laborals, d acord amb la graduació de faltes que s estableix a continuació: A) Faltes lleus 1. L absència del lloc de treball durant la jornada de treball sense causa justificada i per breus períodes de temps, sempre que no quedi tipificada com a falta greu o molt greu. 2. La persona amb baixa per IT (incapacitat temporal) que es trobi absent del seu domicili, per una causa no justificada, durant les hores de servei o baixa ...

  Modificación/Interpretación

   • Boletín Oficial de Tarragona nº 55 del 20/03/2017

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 20/03/2017
    • Fecha de efecto: desde 01/01/2016

    2017-02000 Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ¿ Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, per l'any 2016 (codi de conveni núm. 43001982011999) Vist el text de l'Acord de la pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Inst...
   • Boletín Oficial de Tarragona nº 168 del 21/07/2015

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 21/07/2015
    • Fecha de efecto: desde 01/01/2015 hasta 01/01/2016

    2015-07289 Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la pròrroga i modificació de articles del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus per l'any 2015 (codi de conveni núm. 43001982011999) Vist el text de l'Acord de la pròrroga i modificació de articles del Conveni c...
   • Boletín Oficial de Tarragona nº 113 del 16/05/2015

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 16/05/2015
    • Fecha de efecto: desde 27/02/2015 hasta 01/01/2015

    2015-05035 Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2015 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de les modificacions de les articles 6 i 7 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus (codi de conveni núm. 43001982011999) Vist el text de l'Acord de les modificacions de les articles 6 i 7 del Conveni col·lectiu de treba...
   • Boletín Oficial de Tarragona nº 111 del 14/05/2015

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 14/05/2015
    • Fecha de efecto: desde 07/05/2015 hasta 27/02/2015

    2015-05012 Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2015 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de les modificacions del paràgraf de la lletra D) de l'article 7 i l'article 8.3.2.a), del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus (codi de conveni núm. 43001982011999) Vist el text de l'Acord de les modificacions del parà...
   • Boletín Oficial de Tarragona nº 29 del 05/02/2015

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 05/02/2015
    • Fecha de efecto: desde 31/03/2014 hasta 07/05/2015

    2015-00933 Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la modificació de l'article 7.B del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, per l'any 2014 (codi de conveni núm. 43001982011999) Vist el text de l'Acord de la modificació de l'article 7.B del Conveni col·lectiu de ...
   • Boletín Oficial de Tarragona nº 56 del 07/03/2013

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 07/03/2013
    • Fecha de efecto: desde 01/01/2012 hasta 31/03/2014

    Reunits d una banda el Sr. Marc Arza Nolla, President de l IMFE Mas Carandell, Lluís M. Andreu i Bertran, Director de l IMFE Mas Carandell, Montserrat Viladés i Sànchez, tècnica responsable de recursos humans, actuant en nom i en representació de l IMFE Mas Carandell i de l altre Yolanda Aparisi Pifarré, Angels Bosque Ripoll, Elisa Bultó Gonzàlez i Roser Cortès Ventura, delegades del mateix Institut Municipal, en representació del col·lectiu de treballadors-es d aquest organisme autò...

  Otros

   • Diario Oficial de Cataluña nº 4516 del 23/11/2005

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 23/11/2005
    • Fecha de efecto: desde 12/12/1990

    RESOLUCIÓN TRI/3320/2005, de 21 de septiembre, por la que se dispone el registro y la publicación del Acuerdo de adhesión de la Fundació IMFE Mas Carandell al Convenio colectivo de trabajo de la empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell para los años 2005-2008 (código de convenio núm. 4302662). Visto el texto del Acuerdo de adhesión de la Fundació IMFE Mas Carandell al Convenio colectivo de trabajo de la empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Car...
   • Diario Oficial de Cataluña nº 4459 del 31/08/2005

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 31/08/2005
    • Fecha de efecto: desde 07/06/2005 hasta 12/12/1990

    Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo del Instituto Municipal de Formación y Empresa Mas Carandell, suscrito por las partes negociadoras en fecha 25 de febrero de 2005 y presentado por las mismas partes el 27 de mayo de 2005, y de conformidad con lo que establecen el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, y los artículos 11.2 y 37.4 de la Ley orgánica 4/1979, de 18 ...
   • Diario Oficial de Cataluña nº 3815 del 05/02/2003

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 05/02/2003
    • Fecha de efecto: desde 13/06/2002 hasta 07/06/2005

    RESUELVO: 1 Disponer el registro del Acuerdo de la Comisión Negociadora de la prórroga del Convenio colectivo de trabajo del Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell para los años 2001- 2003, relativo a la modificación del artículo 19 de Convenio, en el Registro de convenios de la Delegación Territorial del Departamento de Trabajo de Tarragona. 2 Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Notifíquese esta Resolución a la Comisi...
   • Diario Oficial de Cataluña nº 3606 del 02/04/2002

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 02/04/2002
    • Fecha de efecto: desde 06/02/2002 hasta 13/06/2002

    Visto el texto de la prórroga del Convenio colectivo de trabajo del Instituto Municipal de Formación y Empresa Mas Carandell, suscrita por las partes negociadoras en fecha 21 de diciembre de 2001 y presentado por las mismas partes en fecha 28 de diciembre de 2001, y de conformidad con lo que establecen los artículos 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, y los artículos 11.2 y 37.4 de ...
   • Diario Oficial de Cataluña nº 3111 del 31/03/2000

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 31/03/2000
    • Fecha de efecto: desde 09/08/1999 hasta 06/02/2002

    RESUELVO: 1 Disponer el registro del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell, para los años 1999- 2000, de la provincia de Tarragona, en el Registro de convenios de la Delegación Territorial de Trabajo de Tarragona. 2 Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Notifíquese esta Resolución a la Comisión Negociadora del Convenio colectivo. Tarragona, 9 de agosto de 1999 GERARDFELIP CARNÉ I T...
  Acord de la prorroga i modificacio d articles del Conveni col lectiu de treball de l empresa Institut Municipal de Formacio i Empresa Mas Carandell de Reus, any 2015. Codi conv. 43001982011999. (Boletín Oficial de Tarragona núm. 168 de 21/07/2015)

  2015-07289

  Generalitat de Catalunya

  Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona

  RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la pròrroga i modificació de articles del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus per l'any 2015 (codi de conveni núm. 43001982011999)

  Vist el text de l'Acord de la pròrroga i modificació de articles del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus per l'any 2015, subscrit per les parts negociadores en data 20 d'abril de 2015, i presentat per les mateixes parts en data 14 de juliol de 2015, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1-1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; l'article 2.1.a) del Reial decret 713-2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, l'article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6-2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, el Decret 63-2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i altres normes d'aplicació.

  RESOLC:

  1. Disposar la inscripció de l'Acord de la pròrroga i modificació de articles del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus per l'any 2015, en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Tarragona.

  2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

  Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

  Tarragona, 14 de juliol de 2015.

  Carme Mansilla Cabré, directora dels Serveis Territorials, e.f.

  Transcripció del text literal signat per les parts

  ACTA

  de l'Acord de la prorroga i modificació de articles del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, per l'any 2015.

  Reunits d'una banda el Sr. Marc Arza Nolla, President de l'IMFE Mas Carandell, Montserrat Pagès Pallisé, Directora de l'IMFE Mas Carandell i Montserrat Viladés Sànchez, tècnica responsable del servei de recursos humans, actuant en nom i en representació de l'IMFE Mas Carandell i de l'altre Yolanda Aparisi Pifarré, Ángels Bosque Ripoll, Elisa Bultó Gonzàlez i Roser Cortès Ventura, delegades del mateix Institut Municipal, en representació del col·lectiu de treballador-es d'aquest organisme autònom, reconeixement -se mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest acte, posat de comú acord, han acordat pactar:

  La pròrroga del Conveni Col.lectiu de treball de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell fins al 31 de desembre de 2015, amb les modificacions que es descriuen a continuació:

  Es modifica el contingut de l'article 6: Jornada de treball, s'hi afegeix el següent paràgraf:

  « S'estableix un marge de tolerància de 15 minuts a l'entrada que haurà de ser compensat a la sortida.»

  Es modifica l'article 7 lletra h): Vacances i permisos, s'hi afegeix el següent paràgraf:

  «El màxim d'hores serà de 39 per aquelles persones que tinguin una antiguitat a l'IMFE de 20 anys o més, de 46 hores per aquelles persones que tinguin una antiguitat a l' IMFE de 25 anys o més i de 53 hores pers aquelles que tinguin una antiguitat de 30 anys o més.»

  Es modifica el contingut de l'article 11: Promoció i desenvolupament professional, apartat 2 formació interna, quedant redactat segons el següent:

  «2. Formació interna.

  El servei de recursos humans juntament amb els diferents equips de treball determinarà les necessitats formatives, individuals i col·lectives, i elaborarà el Pla de Formació Intern específic per a cobrir les necessitats.

  Si les necessitats formatives del personal, no es poden cobrir amb cursos de formació interna, bé perquè siguin molt específiques o bé perquè es consideri més adient, es recorrerà a ofertes formatives externes.

  Així mateix es promourà l'assistència a altres accions que es considerin de caràcter formatiu pel treball que es desenvolupi (xerrades, visites, congressos, simposis, etc.).

  Els cursos de formació que aquest Institut consideri que ha de fer la persona treballadora, i que per tant, tinguin la consideració d'obligatoris, s'intentaran fer sempre en horari laboral, en cas contrari, les hores lectives del curs es podran compensar a raó de hora per hora. Només tindran la consideració d'hores a compensar les hores lectives i no les del desplaçament.

  Quan a iniciativa de la persona treballadora, es proposi la realització d'un curs de formació o jornada en hores efectives de treball o bé retribuït per l' IMFE, caldrà presentar la sol·licitud i el programa de l'acció al servei de recursos humans, amb el vist i plau de la persona responsable, per tal que, juntament amb Direcció, la valori en quan a la relació entre els continguts del curs, les tasques que habitualment es desenvolupen al lloc de treball, disponibilitat del serveis, els costos i disponibilitats pressupostàries. En aquests casos, s'acordarà amb la persona que fa la sol·licitud les condicions amb que aquesta queda o no atorgada.»

  S'afegeix l'article 12 bis) abandonament del lloc de treball:

  «Quan una persona treballadora s'absenti del seu lloc de treball, sense avís i per causa no justificada, durant un període igual o superior a tres dies laborables, es considerarà a tots els efectes com a dimissió voluntària.»

  S'afegeix l'article 19 bis) Pagues extraordinàries, amb el següent contingut:

  «Tot el personal a què s'apliqui aquest conveni, percebrà dues pagues extraordinàries, els mesos de juny i desembre, l'import dels quals serà el que en cada moment determini la normativa vigent.»

  Es modifica el contingut de l'article 20: Hores extraordinàries, quedant redactat segons el següent:

  «Atès que les parts signants volen impulsar una cultura de no realitzar hores extraordinàries i del foment de l'ocupació, en conseqüència es comprometen a reduir de forma efectiva la realització d'aquestes hores i afavorir la creació de nous llocs de treball. Malgrat això, quan la seva realització sigui necessària caldrà l'autorització prèvia per part del-a responsable i recursos humans.

  Quan, per necessitats del servei, una persona perllongui la seva jornada, podrà compensar aquest temps realitzat de més ajustant les entrades o sortides en dies posteriors. Aquestes prolongacions no es podran acumular per a realitzar dies sencers de no presència. Caldrà que l'horari quedi compensat dins l'any en curs, ja que no es podran compensar prolongacions d'anys anteriors.

  Quan, per necessitats del servei, una persona realitzi treballs extraordinaris, entenent com a tals els que superin en dues hores de treball la seva jornada diària, es podran compensar a raó de hora per hora. Els treballs extraordinaris, es podran acumular per a realitzar dies sencers de no presència, ajustant la jornada o prescindint del servei de tardes. Aquests treballs extraordinaris es faran de mutu acord entre les parts, tenint en compte la limitació legal establerta a tal efecte. Per tant, tant la realització, com la compensació s'haurà d'autoritzar prèviament per la persona responsable de servei, recursos humans i Direcció. Caldrà que els treballs extraordinaris quedin compensats dins l'any en curs. Aquelles compensacions que hagin de passar d'any, cal que estiguin especialment justificades i autoritzades per Direcció, i només es podrà realitzar per casos especials en que no sigui possible la compensació dins de l'any.

  Els treballs extraordinaris realitzats els dissabtes i diumenges, seran compensats a raó de dues de compensació per cada hora treballada.

  Les persones que treballen per programes, en que hi hagi una normativa específica que reguli el control horari, s'atindran a la mateixa.

  En el cas que s'hagin de retribuir econòmicament, prèvia aprovació de l'òrgan competent, s'abonaran hora per hora, segons els següents barems econòmics:

  normals festives-nocturnes

  Grup E 11,54 14,06

  Grup D 12,15 14,89

  Grup C 13,02 16,05

  Grup B 15,72 19,62

  Grup A 21,17 26,90

  Es modifica el contingut de l'article 22: Plus d'assistència, s'hi afegeix al llistat de supòsits que no computaran com a faltes de treball:

  - El permís per defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.

  - Les baixes mèdiques que ja li hagin suposat a la persona treballadora un descompte de les seves retribucions.

  - Les hores de conciliació regulades a l'article 7 lletra h).

  Reus, 20 d'abril de 2015.