Convenio Colectivo de Empresa de INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO I EMPRESA MAS CARANDELL (43001982011999) de Tarragona

Empresa Autonomico.

   • Diario Oficial de Cataluña nº 4942 del 07/08/2007

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 07/08/2007
    • Fecha de efecto: desde 01/01/2007

    Resuelvo: 1 Disponer el registro del Acuerdo de la Comisión Negociadora para la modificación del artículo 22 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Instituto Municipal de Formación y Empresa Mas Carandell para el año 2007 (código de convenio núm. 43001982) en el Registro de convenios de los Servicios Territoriales del Departamento de Trabajo en Tarragona. 2 Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Notifíquese esta Resolución a la Com...

  Convenios anteriores

   • Boletín Oficial de Tarragona nº 75 del 31/03/2011 Vigente

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 31/03/2011
    • Fecha de efecto: desde 12/11/2010

    Els treballadors podran ser sancionats en virtut d incompliments laborals, d acord amb la graduació de faltes que s estableix a continuació: A) Faltes lleus 1. L absència del lloc de treball durant la jornada de treball sense causa justificada i per breus períodes de temps, sempre que no quedi tipificada com a falta greu o molt greu. 2. La persona amb baixa per IT (incapacitat temporal) que es trobi absent del seu domicili, per una causa no justificada, durant les hores de servei o baixa ...

  Modificación/Interpretación

   • Boletín Oficial de Tarragona nº 55 del 20/03/2017

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 20/03/2017
    • Fecha de efecto: desde 01/01/2016

    2017-02000 Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ¿ Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, per l'any 2016 (codi de conveni núm. 43001982011999) Vist el text de l'Acord de la pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Inst...
   • Boletín Oficial de Tarragona nº 168 del 21/07/2015

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 21/07/2015
    • Fecha de efecto: desde 01/01/2015 hasta 01/01/2016

    2015-07289 Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la pròrroga i modificació de articles del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus per l'any 2015 (codi de conveni núm. 43001982011999) Vist el text de l'Acord de la pròrroga i modificació de articles del Conveni c...
   • Boletín Oficial de Tarragona nº 113 del 16/05/2015

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 16/05/2015
    • Fecha de efecto: desde 27/02/2015 hasta 01/01/2015

    2015-05035 Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2015 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de les modificacions de les articles 6 i 7 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus (codi de conveni núm. 43001982011999) Vist el text de l'Acord de les modificacions de les articles 6 i 7 del Conveni col·lectiu de treba...
   • Boletín Oficial de Tarragona nº 111 del 14/05/2015

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 14/05/2015
    • Fecha de efecto: desde 07/05/2015 hasta 27/02/2015

    2015-05012 Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2015 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de les modificacions del paràgraf de la lletra D) de l'article 7 i l'article 8.3.2.a), del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus (codi de conveni núm. 43001982011999) Vist el text de l'Acord de les modificacions del parà...
   • Boletín Oficial de Tarragona nº 29 del 05/02/2015

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 05/02/2015
    • Fecha de efecto: desde 31/03/2014 hasta 07/05/2015

    2015-00933 Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la modificació de l'article 7.B del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, per l'any 2014 (codi de conveni núm. 43001982011999) Vist el text de l'Acord de la modificació de l'article 7.B del Conveni col·lectiu de ...
   • Boletín Oficial de Tarragona nº 56 del 07/03/2013

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 07/03/2013
    • Fecha de efecto: desde 01/01/2012 hasta 31/03/2014

    Reunits d una banda el Sr. Marc Arza Nolla, President de l IMFE Mas Carandell, Lluís M. Andreu i Bertran, Director de l IMFE Mas Carandell, Montserrat Viladés i Sànchez, tècnica responsable de recursos humans, actuant en nom i en representació de l IMFE Mas Carandell i de l altre Yolanda Aparisi Pifarré, Angels Bosque Ripoll, Elisa Bultó Gonzàlez i Roser Cortès Ventura, delegades del mateix Institut Municipal, en representació del col·lectiu de treballadors-es d aquest organisme autò...

  Otros

   • Diario Oficial de Cataluña nº 4516 del 23/11/2005

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 23/11/2005
    • Fecha de efecto: desde 12/12/1990

    RESOLUCIÓN TRI/3320/2005, de 21 de septiembre, por la que se dispone el registro y la publicación del Acuerdo de adhesión de la Fundació IMFE Mas Carandell al Convenio colectivo de trabajo de la empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell para los años 2005-2008 (código de convenio núm. 4302662). Visto el texto del Acuerdo de adhesión de la Fundació IMFE Mas Carandell al Convenio colectivo de trabajo de la empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Car...
   • Diario Oficial de Cataluña nº 4459 del 31/08/2005

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 31/08/2005
    • Fecha de efecto: desde 07/06/2005 hasta 12/12/1990

    Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo del Instituto Municipal de Formación y Empresa Mas Carandell, suscrito por las partes negociadoras en fecha 25 de febrero de 2005 y presentado por las mismas partes el 27 de mayo de 2005, y de conformidad con lo que establecen el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, y los artículos 11.2 y 37.4 de la Ley orgánica 4/1979, de 18 ...
   • Diario Oficial de Cataluña nº 3815 del 05/02/2003

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 05/02/2003
    • Fecha de efecto: desde 13/06/2002 hasta 07/06/2005

    RESUELVO: 1 Disponer el registro del Acuerdo de la Comisión Negociadora de la prórroga del Convenio colectivo de trabajo del Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell para los años 2001- 2003, relativo a la modificación del artículo 19 de Convenio, en el Registro de convenios de la Delegación Territorial del Departamento de Trabajo de Tarragona. 2 Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Notifíquese esta Resolución a la Comisi...
   • Diario Oficial de Cataluña nº 3606 del 02/04/2002

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 02/04/2002
    • Fecha de efecto: desde 06/02/2002 hasta 13/06/2002

    Visto el texto de la prórroga del Convenio colectivo de trabajo del Instituto Municipal de Formación y Empresa Mas Carandell, suscrita por las partes negociadoras en fecha 21 de diciembre de 2001 y presentado por las mismas partes en fecha 28 de diciembre de 2001, y de conformidad con lo que establecen los artículos 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, y los artículos 11.2 y 37.4 de ...
   • Diario Oficial de Cataluña nº 3111 del 31/03/2000

    • Código: 43001982011999
    • Tipo: Empresa
    • Ámbito: Tarragona
    • Fecha Publicación: 31/03/2000
    • Fecha de efecto: desde 09/08/1999 hasta 06/02/2002

    RESUELVO: 1 Disponer el registro del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell, para los años 1999- 2000, de la provincia de Tarragona, en el Registro de convenios de la Delegación Territorial de Trabajo de Tarragona. 2 Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Notifíquese esta Resolución a la Comisión Negociadora del Convenio colectivo. Tarragona, 9 de agosto de 1999 GERARDFELIP CARNÉ I T...

  RESOLUCION TRI/3320/2005, de 21 de setiembre, por la que se dispone el registro y la publicacion del Acuerdo de adhesion de la Fundacio IMFE Mas Carandell al Convenio colectivo de trabajo de la empresa Institut Municipal de Formacio i Empresa Mas Carandell para los años 2005-2008 (codigo de convenio num. 4301982). (Diario Oficial de Cataluña núm. 4516 de 23/11/2005)

  RESOLUCIÓN

  TRI/3320/2005, de 21 de septiembre, por la que se dispone el registro y la publicación del Acuerdo de adhesión de la Fundació IMFE Mas Carandell al Convenio colectivo de trabajo de la empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell para los años 2005-2008 (código de convenio núm. 4302662).

  Visto el texto del Acuerdo de adhesión de la Fundació IMFE Mas Carandell al Convenio colectivo de trabajo de la empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell, suscrito por las partes negociadoras en fecha 25 de julio de 2005 y presentado por las mismas partes en fecha 28 de julio de 2005, y de conformidad con lo que establecen el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, y los artículos 11.2 y 37.4 de la Ley orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de autonomía de Cataluña,

  Resuelvo:

  .1 Disponer el registro del Acuerdo de adhesión de la Fundació IMFE Mas Carandell al Convenio colectivo de trabajo de la empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell para los años 2005-2008 (código de convenio núm. 4302662) en el Registro de convenios de los Servicios Territoriales del Departamento de Trabajo e Industria en Tarragona.

  .2 Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Notifíquese esta Resolución a la Comisión Negociadora del Convenio.

  Tarragona, 21 de septiembre de 2005

  Josep M. Solanes Segura

  Director de los Servicios Territoriales en Tarragona

  Traducción del texto original firmado por las partes

  ACUERDO de la aprobación de la adhesión por parte de la Fundación IMFE Mas Carandell al convenio en vigor del Instituto Municipal de Formación y Empresa Mas Carandell para los años 2005-2008

  En la ciudad de Reus, en el día 25 de julio de 2005, reunidos por una parte la Sra. Misericòrdia Dosaiguas Pérez, vicepresidenta de la Fundación IMFE Mas Carandell y la Sra. Teresa Batet Calaf, directora de IMFE Mas Carandell, actuando en nombre y en representación de la Fundación IMFE Mas Carandell y de la otra la Sra. María del Carmen Barragan Cabezas, delegada de la misma Fundación, en representación de todo el colectivo de trabajadores/as, reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para otorgar éste acto, han acordado en común acuerdo,

  Manifiestan:

  Dado que la petición realizada por la delegada por la que solicitaba la adhesión por parte de la Fundación, al convenio en vigor del Instituto Municipal de Formación y Empresa Mas Carandell, para los años 2005-2008 (código de convenio número 4301982).

  Visto que en el día 14 de junio de 2005 el patronato de la Fundación dio el consentimiento a la adhesión de la Fundación IMFE Mas Carandell al Convenio colectivo del Instituto Municipal de Formación y Empresa Mas Carandell.

  Visto el acta de la asamblea de los trabajadores/as realizada en el día 22 de julio de 2005, por la que acuerdan solicitar la adhesión anteriormente nombrada.

  Acuerdan:

  Aprobar la adhesión por parte de la Fundación IMFE Mas Carandell al convenio en vigor del Instituto Municipal de Formación y Empresa Mas Carandell, para los años 2005-2008 (código de convenio número 4301982).

  Que se proceda en realizar los trámites legales convenientes.

  Y en prueba de conformidad, aceptación y cumplimiento firman el presente acuerdo en el lugar y fecha en el emplazamiento reseñados.

  (05.279.068)