Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO I EMPRESA MAS CARANDELL (43001982011999) de Tarragona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE desde 01 de Enero de 2012 en adelante

Volver al Convenio

  • Diario Oficial de Cataluña nº 4942 del 07/08/2007

   • Código: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona
   • Fecha Publicación: 07/08/2007
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2007

   Resuelvo: 1 Disponer el registro del Acuerdo de la Comisión Negociadora para la modificación del artículo 22 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Instituto Municipal de Formación y Empresa Mas Carandell para el año 2007 (código de convenio núm. 43001982) en el Registro de convenios de los Servicios Territoriales del Departamento de Trabajo en Tarragona. 2 Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Notifíquese esta Resolución a la Com...

Convenios anteriores

  • Boletín Oficial de Tarragona nº 75 del 31/03/2011 Vigente

   • Código: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona
   • Fecha Publicación: 31/03/2011
   • Fecha de efecto: desde 12/11/2010

   Els treballadors podran ser sancionats en virtut d incompliments laborals, d acord amb la graduació de faltes que s estableix a continuació: A) Faltes lleus 1. L absència del lloc de treball durant la jornada de treball sense causa justificada i per breus períodes de temps, sempre que no quedi tipificada com a falta greu o molt greu. 2. La persona amb baixa per IT (incapacitat temporal) que es trobi absent del seu domicili, per una causa no justificada, durant les hores de servei o baixa ...

Modificación/Interpretación

  • Boletín Oficial de Tarragona nº 55 del 20/03/2017

   • Código: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona
   • Fecha Publicación: 20/03/2017
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2016

   2017-02000 Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ¿ Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, per l'any 2016 (codi de conveni núm. 43001982011999) Vist el text de l'Acord de la pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Inst...
  • Boletín Oficial de Tarragona nº 168 del 21/07/2015

   • Código: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona
   • Fecha Publicación: 21/07/2015
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2015 hasta 01/01/2016

   2015-07289 Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la pròrroga i modificació de articles del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus per l'any 2015 (codi de conveni núm. 43001982011999) Vist el text de l'Acord de la pròrroga i modificació de articles del Conveni c...
  • Boletín Oficial de Tarragona nº 113 del 16/05/2015

   • Código: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona
   • Fecha Publicación: 16/05/2015
   • Fecha de efecto: desde 27/02/2015 hasta 01/01/2015

   2015-05035 Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2015 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de les modificacions de les articles 6 i 7 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus (codi de conveni núm. 43001982011999) Vist el text de l'Acord de les modificacions de les articles 6 i 7 del Conveni col·lectiu de treba...
  • Boletín Oficial de Tarragona nº 111 del 14/05/2015

   • Código: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona
   • Fecha Publicación: 14/05/2015
   • Fecha de efecto: desde 07/05/2015 hasta 27/02/2015

   2015-05012 Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2015 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de les modificacions del paràgraf de la lletra D) de l'article 7 i l'article 8.3.2.a), del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus (codi de conveni núm. 43001982011999) Vist el text de l'Acord de les modificacions del parà...
  • Boletín Oficial de Tarragona nº 29 del 05/02/2015

   • Código: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona
   • Fecha Publicación: 05/02/2015
   • Fecha de efecto: desde 31/03/2014 hasta 07/05/2015

   2015-00933 Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la modificació de l'article 7.B del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, per l'any 2014 (codi de conveni núm. 43001982011999) Vist el text de l'Acord de la modificació de l'article 7.B del Conveni col·lectiu de ...
  • Boletín Oficial de Tarragona nº 56 del 07/03/2013

   • Código: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona
   • Fecha Publicación: 07/03/2013
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2012 hasta 31/03/2014

   Reunits d una banda el Sr. Marc Arza Nolla, President de l IMFE Mas Carandell, Lluís M. Andreu i Bertran, Director de l IMFE Mas Carandell, Montserrat Viladés i Sànchez, tècnica responsable de recursos humans, actuant en nom i en representació de l IMFE Mas Carandell i de l altre Yolanda Aparisi Pifarré, Angels Bosque Ripoll, Elisa Bultó Gonzàlez i Roser Cortès Ventura, delegades del mateix Institut Municipal, en representació del col·lectiu de treballadors-es d aquest organisme autò...

Otros

  • Diario Oficial de Cataluña nº 4516 del 23/11/2005

   • Código: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona
   • Fecha Publicación: 23/11/2005
   • Fecha de efecto: desde 12/12/1990

   RESOLUCIÓN TRI/3320/2005, de 21 de septiembre, por la que se dispone el registro y la publicación del Acuerdo de adhesión de la Fundació IMFE Mas Carandell al Convenio colectivo de trabajo de la empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell para los años 2005-2008 (código de convenio núm. 4302662). Visto el texto del Acuerdo de adhesión de la Fundació IMFE Mas Carandell al Convenio colectivo de trabajo de la empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Car...
  • Diario Oficial de Cataluña nº 4459 del 31/08/2005

   • Código: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona
   • Fecha Publicación: 31/08/2005
   • Fecha de efecto: desde 07/06/2005 hasta 12/12/1990

   Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo del Instituto Municipal de Formación y Empresa Mas Carandell, suscrito por las partes negociadoras en fecha 25 de febrero de 2005 y presentado por las mismas partes el 27 de mayo de 2005, y de conformidad con lo que establecen el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, y los artículos 11.2 y 37.4 de la Ley orgánica 4/1979, de 18 ...
  • Diario Oficial de Cataluña nº 3815 del 05/02/2003

   • Código: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona
   • Fecha Publicación: 05/02/2003
   • Fecha de efecto: desde 13/06/2002 hasta 07/06/2005

   RESUELVO: 1 Disponer el registro del Acuerdo de la Comisión Negociadora de la prórroga del Convenio colectivo de trabajo del Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell para los años 2001- 2003, relativo a la modificación del artículo 19 de Convenio, en el Registro de convenios de la Delegación Territorial del Departamento de Trabajo de Tarragona. 2 Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Notifíquese esta Resolución a la Comisi...
  • Diario Oficial de Cataluña nº 3606 del 02/04/2002

   • Código: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona
   • Fecha Publicación: 02/04/2002
   • Fecha de efecto: desde 06/02/2002 hasta 13/06/2002

   Visto el texto de la prórroga del Convenio colectivo de trabajo del Instituto Municipal de Formación y Empresa Mas Carandell, suscrita por las partes negociadoras en fecha 21 de diciembre de 2001 y presentado por las mismas partes en fecha 28 de diciembre de 2001, y de conformidad con lo que establecen los artículos 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, y los artículos 11.2 y 37.4 de ...
  • Diario Oficial de Cataluña nº 3111 del 31/03/2000

   • Código: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona
   • Fecha Publicación: 31/03/2000
   • Fecha de efecto: desde 09/08/1999 hasta 06/02/2002

   RESUELVO: 1 Disponer el registro del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell, para los años 1999- 2000, de la provincia de Tarragona, en el Registro de convenios de la Delegación Territorial de Trabajo de Tarragona. 2 Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Notifíquese esta Resolución a la Comisión Negociadora del Convenio colectivo. Tarragona, 9 de agosto de 1999 GERARDFELIP CARNÉ I T...
Prorroga conveni col lectiu de treball de l Institut Municipal de Formacio de l IMFE Mas Carandell, per a l any 2012. Codi conv. num. 43001982011999. (Boletín Oficial de Tarragona núm. 56 de 07/03/2013)
Preambulo

2013-02454

Generalitat de Catalunya

Departament d Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona

RESOLUCIÓ de 28 de febrer 2013 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la prorroga del Conveni col·lectiu de treball de l Institut Municipal de Formació de l IMFE Mas Carandell, per l any 2012 (codi de conveni núm. 43001982011999)

Vist el text de la prorroga del Conveni col·lectiu de treball de l Institut Municipal de Formació de l IMFE Mas Carandell, subscrit per les parts negociadores en data 26 de març de 2012, i presentat per les mateixes parts en data 5 de febrer de 2013, i de conformitat amb el que estableixen l article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1-1995, de 24 de març, pel qual s aprova el text refós de la Llei de l estatut dels treballadors; l article 2.1.a) del Reial decret 713-2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, l article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6-2006, de 19 de juliol, de reforma de l Estatut d autonomia de Catalunya, el Decret 352-2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d Empresa i Ocupació, i altres normes d aplicació.

RESOLC:


1.

Disposar la inscripció de la prorroga del Conveni col·lectiu de treball de l Institut Municipal de Formació de l IMFE Mas Carandell, per l any 2012, en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d Empresa i Ocupació a Tarragona.


2.

Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 28 de febrer de 2013.

Carme Mansilla Cabré, la directora dels Serveis Territorials, e.f.

Transcripció del text literal signat per les parts


ACTA. Pròrroga del Conveni col·lectiu de l Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell

Reunits d una banda el Sr. Marc Arza Nolla, President de l IMFE Mas Carandell, Lluís M. Andreu i Bertran, Director de l IMFE Mas Carandell, Montserrat Viladés i Sànchez, tècnica responsable de recursos humans, actuant en nom i en representació de l IMFE Mas Carandell i de l altre Yolanda Aparisi Pifarré, Angels Bosque Ripoll, Elisa Bultó Gonzàlez i Roser Cortès Ventura, delegades del mateix Institut Municipal, en representació del col·lectiu de treballadors-es d aquest organisme autònom, reconeixent- se mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest acte, posats de comú acord, han acordat:

La pròrroga del Conveni Col·lectiu de l Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell 2010-2011 (Codi de conveni núm. 4301982) fins al 31 de desembre de 2012.

Reus, 26 de març de 2012.

..