Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO I EMPRESA MAS CARANDELL (43001982011999) de Tarragona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2016 en adelante

Volver al Convenio

  • Diario Oficial de Cataluña nº 4942 del 07/08/2007

   • Código: 4301982
   • Código Nuevo: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona

   ...Convenio Colectivo de Empresa de INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO I EMPRESA MAS CARANDELL (43001982011999) de Tarragona acuerdos colectivos laborales acuerdo colectivo laboral pacto colectivo laboral convenios colectivos de trabajo convenio colectivo laboral convenios colectivos convenio colectivo de trabajo Visto el texto Acuerdo de la Comisión Negociadora para la modificación del artículo 22 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Instituto Mu... ...Convenio colectivo Convenio colectivo...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Resolucio de 21 de març de 2011, per la qual es disposa el registre i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa IMFE Mas Carandell, per als anys 2010-2011 (codi de conveni num. 4301982). Convenio afectado por 31/03/2011 Boletín Oficial de Tarragona 12/11/2010 Vigente Documento oficial en PDF
Prorroga del Conveni collectiu de treball de l empresa Institut Municipal de Formacio i Empresa Mas Carandell de Reus, any 2016. Codi de conveni num. 43001982011999. (Boletín Oficial de Tarragona núm. 55 de 20/03/2017)

2017-02000

Generalitat de Catalunya

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ¿ Serveis Territorials a Tarragona

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, per l'any 2016 (codi de conveni núm. 43001982011999)

Vist el text de l'Acord de la pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, subscrit per les parts negociadores en data 15 de juliol de 2016, i presentat per les mateixes parts en data 20 de febrer de 2017, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2-2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; l'article 2.1.a) del Reial decret 713-2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, l'article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6-2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i el Decret 289-2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

RESOLC:

1. Disposar la inscripció de l'Acord de la pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, per l'any 2016, en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona.

2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la P rovíncia de Tarragona.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 9 de març de 2017

Director dels Serveis Territorials, Francesc Tarragona Baró

Transcripció del text literal signat per les parts

ACTA

Pròrroga del Conveni col·lectiu de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell, per l'any 2016

A la ciutat de Reus, el dia 15 de juliol de 2016, reunits d'una banda el Sr. Daniel Rubio Angosto, President de l'IMFE Mas Carandell, la Sra. Montserrat Pagès Pallisé, Directora de l'IMFE Mas Carandell i la Sra. Montserrat Viladés Sànchez, tècnica responsable del servei de recursos humans, actuant en nom i en representació de l'IMFE Mas Carandell i de l'altre el Sr. Josep Maria Antiller Núñez, la Sra. Yolanda Aparisi Pifarré, la Sra. Ángels Bosque Ripoll, la Sra. Elisa Bultó Gonzàlez i la Sra. Roser Cortès Ventura, delegats del mateix Institut Municipal, en representació del col·lectiu de treballador-es d'aquest organisme autònom, reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest acte, posat de comú acord, han acordat pactar:

La pròrroga del Conveni Col·lectiu de treball de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell fins al 31 de desembre de 2016, amb les modificacions que es descriuen a continuació:

Primer. S'afegeix el següent contingut a l'article 2: àmbit personal:

¿Es garanteix el respecte als drets adquirits mitjançant qualsevol contracte, acord o disposició que no vulneri el dret administratiu o laboral com a garantia ad personam.

Qualsevol pacte, acord o disposició posterior més favorable sobre el que s'hi estableixi ha de prevaler per sobre d'aquest conveni.¿

Segon. Es modifica el següent paràgraf l'article 6: Jornada de treball, segons el següent:

Allà on hi diu:

¿Durant el període comprès entre l'1 de juny i el 15 de setembre es portarà a terme la jornada laboral de forma intensiva, de 8 a 15 o de 15 a 22¿

Ha de dir:

¿Durant el període comprès entre la primera setmana de juny i l'última de setembre, així com als períodes de setmana santa i nadal, es portarà a terme la jornada laboral de forma intensiv a'

Tercer. S'afegeix el següent contingut a l'article 7: vacances i permisos:

¿En el supòsit d'haver acumulat un any d'antiguitat a l'IMFE Mas Carandell, no essent necessari que sigui continuat, es tindrà dret a gaudir de quatre dies addicionals de vacances anuals.

Quan no s'hagi iniciat el gaudiment d'un període de vacances prèviament fixat o autoritzat i pugui coincidir en el temps amb una situació d'incapacitat temporal, risc durant la lactància, risc durant l'embaràs, o amb els permisos de maternitat-paternitat, o permís acumulat de lactància, es podrà gaudir d'aquest període en una data diferent.

Quan les situacions o permisos indicats anteriorment impedeixin iniciar el gaudiment de les vacances dins de l'any natural a què corresponguin, les vacances es podran gaudir en un any natural diferent.

En el supòsit d'incapacitat temporal, el període de vacances es podrà gaudir un cop hagi finalitzat l'esmenta incapacitat i sempre que no hagin passat més de divuit mesos a partir del final de l'any en què s'hagi originat.

Si durant el període de gaudiment de vacances autoritzat sobrevingués el permís de maternitat-paternitat o una situació d'incapacitat temporal, el període de vacances quedarà interromput i es podrà gaudir del temps que resti en un període diferent. Si es donés el cas que la durada dels esmentats permisos o situació impedís el gaudi de les vacances dins de l'any natural a què corresponguin, aquestes es podran gaudir l'any natural posterior.

Si una persona ha d'interrompre les vacances per necessitats del servei, ho farà voluntàriament; en aquest cas, una vegada finalitzada la urgència, continuarà gaudint del període de vacances fins a exhaurir-lo, amb una compensació d'un dia més de vacances sempre que no tingui l'especial dedicació i sense causar perjudici a tercers.

Quart. Que en aplicació de l'article 8 del RDLlei 20-2012, va deixar en suspès el nombre d'assumptes propis pactat en conveni col·lectiu a l'article 7: Vacances i permisos. El pacte que regula aquest apartat mentre duri l'esmentada suspensió, queda redactat segons el següent:

¿El personal pot disposar de sis dies de permís a l'any com a màxim per assumptes propis sense justificar, aquests es concentraran principalment en els períodes de Nadal i Setmana Santa, que queden reflectits al calendari laboral. Tant els períodes de vacances, com Nadal i Setmana Santa si el centre s'hagués de mantenir obert, es cobriran els serveis mínims que així ho requereixin amb treballadors voluntaris; si no sortís cap voluntari-a es cobrirà mitjançant el sistema de torns rotatoris.

A més d'aquests dies, els empleats tindran dret al gaudiment de dos dies addicionals al complir el sisè trienni, incrementant-se en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.¿

Cinquè. S'afegeix el següent paràgraf la regulació temporal de l'article 9: Baixes per malaltia i accident: que regula el casos de situació d'incapacitat temporal, mentre duri la suspensió de l'article 9 del Conveni Col·lectiu de l'IMFE Mas Carandell com a conseqüència de l'aplicació de l'article 9.7 del RDL 20-2012:

¿El descompte en nòmina no serà d'aplicació a quatre dies d'absència al llarg de l'any natural, dels quals només tres podran tenir lloc en dies consecutius, sempre que estiguin motivades en malaltia o accident i no donin lloc a incapacitat temporal.¿

Sisè. S'afegeix l'article 10 bis): Estructuració dels recursos humans i classificació del personal:

¿Els recursos humans s'estructuraran d'acord amb allò que estableix l'article 72 i següents de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i demés normativa anàloga que en resulti d'aplicació.¿

Setè. Es modifica el següent paràgraf l'article 22:Plus d'assistència, segons el següent:

Allà on hi diu:

¿Existirà un plus d'assistència, que percebrà tot el personal empleat que no falti al treball més d'un dia al mes, per un import de 160 euros mensuals, consolidats 135 euros.¿

Ha de dir:

¿Existirà un plus d'assistència, que percebrà tot el personal empleat que no falti al treball més d'un dia al mes, per un import de 160 euros mensuals, consolidats 145 euros.¿

Vuitè. S'afegeix el següent contingut a l'article 25: Garanties i facultats de l'òrgan de representació sindical:

¿h) Garantia de no ser discriminats en la promoció econòmica o professional per l'exercici de la representació sindical i a no ser acomiadats traslladats o sancionats durant l'exercici de les seves funcions ni dins de l'any següent a l'expiració del mandat, com a conseqüència d'accions derivades de la representació.

i) Rebre informació sobre els assumptes de personal que afectin de forma individual o el conjunt dels empleats d'un o diversos col·lectius, fins i tot les variacions respecte del règim que existís anteriorment, així com de les detraccions del plus d'assistència.

j) Rebre informació suficient sobre tots els assumptes de personal, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 2-2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut de les persones treballadores, la Llei 9-87, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions públiques, la Llei 7-90, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats i la Llei 2-91, de 7 de gener, sobre els drets d'informació dels representants dels empleats en matèria de contractació.

k) Dret a emetre informes previ, en les matèries següents:

1) Acords de Consell General en matèria de personal

2) Acords i resolucions que comportin la modificació la regulació de premis i sancions.

3) Qualsevol altre expedient en matèria de personal que comporti la modificació d'acords de condicions de treball.

l) Rebre les còpies dels decrets de contractació dels treballadors temporals, interins i indefinits; ésser informat prèviament de contractacions futures i de les característiques i la forma d'ingrés d'aquestes.

m) Rebre informació de les dates de celebració i terminis de les seleccions.

n) Rebre informació sobre les cotitzacions dels treballadors.

o) Rebre informació de l'oferta pública d'ocupació anual, així com les bases generals i específiques.

p) Conèixer prèviament, llevat de casos de màxima urgència, amb la finalitat de poder emetre informe en el termini de 48 h, les circulars i les instruccions generals en matèria de personal.

q) Ésser informat i, si s'escau, formular les observacions adients als projectes de bases per als concursos de proveïment de llocs de treball.

r) Rebre informació sobre les places de col·laboració social i plans de treball.

s) En el supòsit que es facin nous estudis generals sobre qualificació o valoració de llocs de treball, atribució de nivells o creació i-o modificació de conceptes retributius, si s'escau, l'IMFE els posarà a disposició de la representació dels empleats per negociar-ho entre ambdues parts.

t) Negociar els assumptes que s'escaiguin en matèria de personal.