Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

Sector Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 30 de Marzo de 2017 en adelante

Volver al Convenio

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 Convenio afectado por 30/08/2013 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2011 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostaleria (codigo convenio 1500745) Convenio afectado por 29/09/2007 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 31 de xullo de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería. Convenio afectado por 26/09/2003 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostalería 04/09/2003 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 12 de xaneiro de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. Convenio afectado por 17/02/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1997 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 21 de decembro de 1995, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de hostelería. Convenio afectado por 26/02/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1995 No Vigente

Convenios anteriores

Modificación/Interpretación

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 73 del 19/04/2017

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 19/04/2017
   • Fecha de efecto: desde 30/03/2017

   Visto o acordo relativo á prórroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña, (código de convenio 15000745011981), publicado no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 30 de agosto de 2013, que foi suscrito pola comisión negociadora na xuntaza do 30.03.2017, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 48 del 13/03/2017

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 13/03/2017
   • Fecha de efecto: desde 09/02/2017 hasta 30/03/2017

   Visto o acordo relativo á prórroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña, (código de convenio 15000745011981), publicado no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 30 de agosto de 2013, que foi suscrito pola comisión negociadora na xuntaza do 09.02.2017, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 120 del 29/06/2015

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 29/06/2015
   • Fecha de efecto: desde 20/05/2015 hasta 09/02/2017

   Vista o texto da acta da reunión celebrada o 20.05.2015 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de HOSTALERÍA da provincia da Coruña, na que aclara o artigo 22.6 do convenio colectivo publicado no B.O.P. do 30.08.2013, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos co...

Corrección

  • Diario Oficial de Galicia nº 7500 del 17/04/1996

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 17/04/1996
   • Fecha de efecto: desde 01/01/1995 hasta 01/01/2007

   Advertidos erros e omisións na publicación das táboas salariais do citado convenio colectivo no DOG nº 40, do 26 de febreiro, cómpre face– las oportunas correccións: 1995. Sección terceira: catering Categorías profesionais Luxo I. L. G. L. –Persoal cociña Xefe cociña 18.643 124.277 2ª xefe de cociña 18.017 120.115 Xefe partida 17.411 116.075 Reposteiro 17.411 116.075 Ofc. reposteiro 16.797 111.970 Cociñeiro 16.797 111.970 Axd. Coc.– Repos. 14.988 99.919 Pinche– Fregdra. 14.657...
Resolucion pola que se inscribe no rexistro e se da publicidade ao acordo relativo a prorroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña (Boletín Oficial de A Coruña núm. 73 de 19/04/2017)

Visto o acordo relativo á prórroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña, (código de convenio 15000745011981), publicado no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 30 de agosto de 2013, que foi suscrito pola comisión negociadora na xuntaza do 30.03.2017, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo e na Orde de 29 de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia

ESTA XEFATURA DE TRABALLO E BENESTAR RESOLVE:

1.º.-Ordenar a súa inscripción no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2.º.-Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

A Coruña, 5 de abril de 2017

O Xefe Territorial

Isidoro Martínez Arca

Acta da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo de Hostalería da Provincia da Coruña

En Santiago de Compostela, sendo as 10.00 horas do día 30 de marzo de 2017, na sede do Consello Galego de Relacións Laborais, reúnese a Comisión Negociadora do Convenio colectivo de Hostalería da provincia da Coruña, coa presenza das persoas que se sinalan a continuación:

Parte empresarial:

Ramón García Seara (Asociación de Hostelería Compostela)

Alfonso Lara Faro (Hospeco)

Rafael Benito Cases (Hospeco)

Marcos Castro Santa Cruz (Asociación provincial de Empresarios de Hostalería da Coruña)

Esteban Iglesias Martínez (Unión Hotelera de Compostela)

Emilio Vázquez Rey (Asociación de Hostelería Ferrol y Comarca)

Carlos Cruzado Maqueda (Unión Hotelera de Compostela / Hospeco - Asesor)

Parte Sindical:

Roberto Alonso Iglesias (CIG)

Laura Iglesias García (CIG)

Carlos Varela Souto (CIG)

Ramón Vázquez García (CIG)

José Antonio Boullosa Gómez (UGT)

Alejandro Expósito Alonso (UGT)

Ángel Fernández Pintor (UGT)

Jesús Mosquera Rivas (UGT)

Fernando Amaro Caamaño (UGT)

José Manuel Orjales Muíño (UGT)

José Francisco Mirás Pérez (CC.OO)

Juan Zas Candame (CC.OO)

Logo das oportunas deliberacións e debate, acádanse o seguinte acordo:

Primeiro: Esta Comisión Negociadora acorda a prórroga da negociación que outorga vixencia ao Convenio Colectivo de Hostalería da provincia da Coruña ata o 30 de abril de 2017.

Segundo: Esta Comisión Negociadora habilita ao funcionario do Consello Galego de Relacións Laborais, Don Ignacio Bouzada Gil, ao efecto da realización dos trámites de rexistro, deposito e publicación ante a Autoridade laboral do acordo recollido nesta Acta.

Non habendo máis asuntos que tratar asinan a presente Acta, no lugar e data enriba sinalados, todos os asistentes en proba de conformidade.

2017/2885