Revision. Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

Sector Autonomico. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2000

Volver al Convenio

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 Convenio afectado por 30/08/2013 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2011 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostaleria (codigo convenio 1500745) Convenio afectado por 29/09/2007 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 31 de xullo de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería. Convenio afectado por 26/09/2003 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostalería 04/09/2003 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 12 de xaneiro de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. Convenio afectado por 17/02/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1997 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 21 de decembro de 1995, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de hostelería. Convenio afectado por 26/02/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1995 No Vigente

Convenios anteriores

Modificación/Interpretación

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 73 del 19/04/2017

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 19/04/2017
   • Fecha de efecto: desde 30/03/2017

   Visto o acordo relativo á prórroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña, (código de convenio 15000745011981), publicado no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 30 de agosto de 2013, que foi suscrito pola comisión negociadora na xuntaza do 30.03.2017, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 48 del 13/03/2017

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 13/03/2017
   • Fecha de efecto: desde 09/02/2017 hasta 30/03/2017

   Visto o acordo relativo á prórroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña, (código de convenio 15000745011981), publicado no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 30 de agosto de 2013, que foi suscrito pola comisión negociadora na xuntaza do 09.02.2017, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 120 del 29/06/2015

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 29/06/2015
   • Fecha de efecto: desde 20/05/2015 hasta 09/02/2017

   Vista o texto da acta da reunión celebrada o 20.05.2015 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de HOSTALERÍA da provincia da Coruña, na que aclara o artigo 22.6 do convenio colectivo publicado no B.O.P. do 30.08.2013, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos co...

Corrección

  • Diario Oficial de Galicia nº 7500 del 17/04/1996

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 17/04/1996
   • Fecha de efecto: desde 01/01/1995 hasta 01/01/2007

   Advertidos erros e omisións na publicación das táboas salariais do citado convenio colectivo no DOG nº 40, do 26 de febreiro, cómpre face– las oportunas correccións: 1995. Sección terceira: catering Categorías profesionais Luxo I. L. G. L. –Persoal cociña Xefe cociña 18.643 124.277 2ª xefe de cociña 18.017 120.115 Xefe partida 17.411 116.075 Reposteiro 17.411 116.075 Ofc. reposteiro 16.797 111.970 Cociñeiro 16.797 111.970 Axd. Coc.– Repos. 14.988 99.919 Pinche– Fregdra. 14.657...

Resolución do 15 de marzo de 2000, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da acta da comisión paritaria do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña para a corrección de erros nas táboas salariais do ano 2000. (Diario Oficial de Galicia núm. 7600 de 18/04/2000)
>

Visto o texto da acta asinada o día 2 de marzo de 2000 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña, integrada en representación da parte económica pola Asociación de Empresarios de Hostelería de Santiago de Compostela e Comarca, Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol e Hospeco e da parte social por CC. OO e UXT con fin de corrixir erros detectados na confección das táboas salariais do ano 2000 na sección cuarta: Cafetería, de conformidade co disposto no artigo 90.2º e 3º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo e Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servicios da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de traballo, esta delegación provincial

ACORDA:

Primeiro.-Ordena-la súa inscrición no libro rexistro de convenios colectivos de traballo existente nesta delegación provincial, e notificación ás representacións económica e social da comisión negociadora.

Segundo.-Ordena-lo seu depósito no Servicio de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación.

Terceiro.-Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

A Coruña, 15 de marzo de 2000. Mª Reyes Carabel Pedreira Delegada provincial da Coruña

Na Coruña,o 2 de marzo de 2000, renóvase nos locais da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería a comisión paritaria do convenio colectivo do sector integrado na parte patronal polas asociacións empresariais da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela (hospedaxe e restauración) e Hospeco, representadas todas elas polo letrado Enrique Cornide Rodríguez e pola parte social integrada polas centrais sindicais UXT, representada por Miguel Cajigal Fariña e por CC. OO, representada por Elvira Martínez Rial que adoptan o seguinte acordo:

Único: que unha vez coñecido o erro padecido na confección das táboas salariais do ano 2000, en concreto na sección cuarta: cafeterías, procédese á súa corrección asinándose neste acto as novas táboas salariais da dita sección cuarta: cafeterías, do convenio colectivo.

Sen máis asuntos que tratar, asínano. Sección cuarta

Cafeterías Categorías profesionais 3 cuncas

Salario base 2 cuncas Salario base 1 cunca

Salario base Primeiro encargado 132.363 126.365 121.129 Segundo encargado 130.233 124.582 121.129 Dependente 127.516 122.491 119.392 Axudante 124.816 120.750 117.845 Aprendiz de 16 a 18 anos 35.890 85.890 85.890 Auxiliar de caixa 116.297 115.324 115.324 Cociñeiro 121.911 116.357 115.324 Axudante de cociña 116.297 115.324 115.324 Reposteiro 124.816 120.750 117.845 Cafeteiro ou axudante 116.877 115.324 111.883 Axudante reposteiro 116.877 115.324 111.883 Encargado de almacén 116.297 115.324 115.324 Pranchista 121.699 116.877 115.324 Axudante de pranchista 116.357 115.324 111.883 Aprendiz de 16 a 18 anos 85.890 85.890 85.890 Telefonista 119.203 119.203 119.203 Mecánico/calefactor ou porteiro 116.297 115.324 115.324 Fregadeiro/limpador 115.324 115.324 115.324 Contable 127.516 Caixeiro 122.174 Oficial de contabilidade 124.425 120.750 119.392 Auxiliar 121.911 119.099 116.279 Mozo de almacén 115.324 115.324 115.324