Revision , Correccion. Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

Sector Autonomico. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 1995

Volver al Convenio

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 Convenio afectado por 30/08/2013 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2011 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostaleria (codigo convenio 1500745) Convenio afectado por 29/09/2007 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 31 de xullo de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería. Convenio afectado por 26/09/2003 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostalería 04/09/2003 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 12 de xaneiro de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. Convenio afectado por 17/02/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1997 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 21 de decembro de 1995, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de hostelería. Convenio afectado por 26/02/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1995 No Vigente

Convenios anteriores

Modificación/Interpretación

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 73 del 19/04/2017

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 19/04/2017
   • Fecha de efecto: desde 30/03/2017

   Visto o acordo relativo á prórroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña, (código de convenio 15000745011981), publicado no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 30 de agosto de 2013, que foi suscrito pola comisión negociadora na xuntaza do 30.03.2017, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 48 del 13/03/2017

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 13/03/2017
   • Fecha de efecto: desde 09/02/2017 hasta 30/03/2017

   Visto o acordo relativo á prórroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña, (código de convenio 15000745011981), publicado no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 30 de agosto de 2013, que foi suscrito pola comisión negociadora na xuntaza do 09.02.2017, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 120 del 29/06/2015

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 29/06/2015
   • Fecha de efecto: desde 20/05/2015 hasta 09/02/2017

   Vista o texto da acta da reunión celebrada o 20.05.2015 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de HOSTALERÍA da provincia da Coruña, na que aclara o artigo 22.6 do convenio colectivo publicado no B.O.P. do 30.08.2013, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos co...

Corrección

  • Diario Oficial de Galicia nº 7500 del 17/04/1996

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 17/04/1996
   • Fecha de efecto: desde 01/01/1995 hasta 01/01/2007

   Advertidos erros e omisións na publicación das táboas salariais do citado convenio colectivo no DOG nº 40, do 26 de febreiro, cómpre face– las oportunas correccións: 1995. Sección terceira: catering Categorías profesionais Luxo I. L. G. L. –Persoal cociña Xefe cociña 18.643 124.277 2ª xefe de cociña 18.017 120.115 Xefe partida 17.411 116.075 Reposteiro 17.411 116.075 Ofc. reposteiro 16.797 111.970 Cociñeiro 16.797 111.970 Axd. Coc.– Repos. 14.988 99.919 Pinche– Fregdra. 14.657...

Corrección de erros.-Resolución do 21 de decembro de 1995, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de hostelería. (Diario Oficial de Galicia núm. 7500 de 17/04/1996)

Advertidos erros e omisións na publicación das táboas salariais do citado convenio colectivo no DOG nº 40, do 26 de febreiro, cómpre face– las oportunas correccións:

1995. Sección terceira: catering Categorías profesionais Luxo

I. L. G. L. –Persoal cociña Xefe cociña 18.643 124.277 2ª xefe de cociña 18.017 120.115 Xefe partida 17.411 116.075 Reposteiro 17.411 116.075 Ofc. reposteiro 16.797 111.970 Cociñeiro 16.797 111.970 Axd. Coc.– Repos. 14.988 99.919 Pinche– Fregdra. 14.657 97.700 Aprendiz 16– 18 109.778 73.189

–Persoal de operacións Xefe operacións 18.643 124.277 Supervisor 17.411 116.075 Axud. supervisor 16.181 107.870

–Persoal de sala de preparación Xefe de sala 17.411 116.075 Xefe equipo 16.797 111.970 Axd. equipo 15.566 103.772 Preparadores 16.181 107.870 Axd. preparación 14.951 99.671

1995. Sección sétima: tabernas que non sirven xantar

Categorías Fixo Garantido Dependente 1º 91.704 97.700 Dependente 2º 91.704 97.700 Aprendiz 2º ano 68.297 72.764 Aprendiz 1º ano 58.600 62.434

1995. Sección novena: billares e salóns recreativos Categorías Inicial Garantido Inicial Garantido Engdo. de sala 16.108 107.379 0 0 Mozo de billar ou salón 15.346 102.297 0 0 Axudante 14.657 97.700 0 0 Mozo dos recados, aprendiz 18 anos 91.704 97.700 91.704 97.700 Limpadora 91.704 97.700 91.704 97.700 Limpadora 1/2 45.950 48.956 45.950 48.956

1996. Sección terceira: catering Categorías profesionais Luxo

I. L. G. L. –Persoal cociña Xefe cociña 19.389 129.248 2ª xefe de cociña 18.738 124.920 Xefe partida 18.107 120.718 Reposteiro 18.107 120.718 Ofc. reposteiro 17.469 116.449 Cociñeiro 17.469 116.449 Axd. Coc.– Repos. 15.588 103.916 Pinche– Fregdra. 15.243 101.608

Categorías profesionais Luxo I. L. G. L.

Aprendiz 16– 18 114.169 76.117 –Persoal de operacións Xefe operacións 19.389 129.248 Supervisor 18.107 120.718 Axud. supervisor 16.828 112.185

–Persoal de sala de preparación Xefe de sala 18.107 120.718 Xefe equipo 17.469 116.449 Axd. equipo 16.189 107.923 Preparadores 16.828 112.185 Axd. preparación 15.549 103.658

1996. Sección cuarta: cafeterías Categorías profesionais Especial 3 tazas Primeira 2 tazas Segunda 1 taza

F.

3. G.

3. F.

1. G.

1. F.

2. G.

2. Primeiro encargado 109.462 116.621 104.502 111.336 100.171 106.723 Segundo encargado 107.698 114.745 103.026 109.765 100.171 106.723 Dependente 105.455 112.351 101.295 107.923 98.734 105.193 Axudante 103.219 109.972 99.857 106.389 97.452 103.829 Aprendiz de 16 a 18 anos 73.234 75.675 71.029 75.675 73.234 75.675 Auxiliar caixa 96.173 102.466 95.372 101.608 95.372 101.608 Cociñeiro 100.817 107.412 96.332 102.519 95.372 101.608 Axudante cociña 96.173 102.466 95.372 101.608 95.372 101.608 Reposteiro 103.215 109.972 99.857 106.389 97.452 103.829 Axdt. reposteiro, cafeteiro e Axdt. 98.577 105.026 96.653 102.977 95.372 101.608 Encargado almacén 96.372 102.466 95.372 101.608 95.372 101.608 Pranchista 100.642 107.226 96.653 102.977 95.372 101.608 Axdt. pranchista 98.577 105.026 96.332 102.519 95.372 101.608 Aprendiz de 16 a 18 anos 71.029 75.675 71.029 75.675 71.029 75.675 Telefonista 98.577 105.026 98.577 105.026 98.577 105.026 Mecánico, calefactor e porteiro 96.372 102.466 95.372 101.608 95.372 101.608 Fregadeiro, limpador 95.372 101.608 95.372 101.608 95.372 101.608 Contable 105.455 112.351 101.296 107.923 0 0 Caixeiro 101.034 107.644 98.260 104.687 96.159 102.450 Oficial contabilidade 102.897 109.628 97.777 106.389 98.734 105.193 Auxiliar 100.817 107.412 98.492 104.935 96.159 102.450 Mozo almacén 95.372 101.608 95.372 101.608 95.372 101.608

1996. Sección sétima: tabernas que non serven xantar

Categorías Fixo Garantido Dependente 1º 95.372 101.608 Dependente 2º 95.372 101.608 Aprendiz 2º ano 71.029 75.675 Aprendiz 1º ano 60.944 64.931

1996. Sección novena: billares e salóns recreativos Categorías Inicial Garantido Encargado de sala 16.752 111.674 Mozo de billar ou salón 15.960 106.389 Axudante 15.243 101.608 Mozo dos recados, aprendiz 18 anos 95.372 101.608 Limpadora 95.372 101.608 Limpadora 1/2 47.788 50.914

Categorías Profesionais

Persoal de mostrador

1º encargado mostrador 2º encargado mostrador Dependente 1º Dependente 2º Aprendiz de 16 a18anos

Persoal vario

Contable Caixeiro Auxiliar de caixa Oficial contabilidade Auxiliar de oficina Xefe de cociña Cociñeiro Axudante de cociña Reposteiro Axudante reposteiro Oficial reposteiro Aprendiz 2º ano Aprendiz 1º ano Cafeteiro Adegueiro Encargado almacén Mozo almacén Mecánico, calefactor, porteiro Telefonista Vixilante noite Fregador, limpador Limpador media xornada

Persoal de sala

Persoal Admtvo. Camareiro Axudante camareiro

Barras americanas

Barman 2º barman Axudante de barman Aprendiz menor de 18 anos Especial Primeira Segunda Terceira Cuarta