Revision. Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

Sector Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2009

Volver al Convenio

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 Convenio afectado por 30/08/2013 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2011 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostaleria (codigo convenio 1500745) Convenio afectado por 29/09/2007 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 31 de xullo de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería. Convenio afectado por 26/09/2003 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostalería 04/09/2003 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 12 de xaneiro de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. Convenio afectado por 17/02/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1997 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 21 de decembro de 1995, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de hostelería. Convenio afectado por 26/02/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1995 No Vigente

Convenios anteriores

Modificación/Interpretación

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 73 del 19/04/2017

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 19/04/2017
   • Fecha de efecto: desde 30/03/2017

   Visto o acordo relativo á prórroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña, (código de convenio 15000745011981), publicado no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 30 de agosto de 2013, que foi suscrito pola comisión negociadora na xuntaza do 30.03.2017, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 48 del 13/03/2017

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 13/03/2017
   • Fecha de efecto: desde 09/02/2017 hasta 30/03/2017

   Visto o acordo relativo á prórroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña, (código de convenio 15000745011981), publicado no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 30 de agosto de 2013, que foi suscrito pola comisión negociadora na xuntaza do 09.02.2017, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 120 del 29/06/2015

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 29/06/2015
   • Fecha de efecto: desde 20/05/2015 hasta 09/02/2017

   Vista o texto da acta da reunión celebrada o 20.05.2015 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de HOSTALERÍA da provincia da Coruña, na que aclara o artigo 22.6 do convenio colectivo publicado no B.O.P. do 30.08.2013, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos co...

Corrección

  • Diario Oficial de Galicia nº 7500 del 17/04/1996

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 17/04/1996
   • Fecha de efecto: desde 01/01/1995 hasta 01/01/2007

   Advertidos erros e omisións na publicación das táboas salariais do citado convenio colectivo no DOG nº 40, do 26 de febreiro, cómpre face– las oportunas correccións: 1995. Sección terceira: catering Categorías profesionais Luxo I. L. G. L. –Persoal cociña Xefe cociña 18.643 124.277 2ª xefe de cociña 18.017 120.115 Xefe partida 17.411 116.075 Reposteiro 17.411 116.075 Ofc. reposteiro 16.797 111.970 Cociñeiro 16.797 111.970 Axd. Coc.– Repos. 14.988 99.919 Pinche– Fregdra. 14.657...
Acordo de modificacion da revision salarial do convenio colectivo do sector de hosteleria (Boletín Oficial de A Coruña núm. 66 de 12/04/2010)

Preambulo

Acordo de modificación da revisión salarial do convenio colectivo do sector de hostelería

Visto o expediente do acordo de modificación da revisión salarial do convenio colectivo do sector de HOSTELERÍA, que tivo entrada neste Departamento Territorial da Consellería de Traballo e Benestar o día 26.10.09, e subscrito pola comisión paritaria do convenio o 08.10.09, de conformidade co disposto no artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, Real decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo e Real decreto 2412/82, de 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo, este Departamento Territorial

ACORDA:


PRIMEIRO.-

Ordenar a súa inscripción no Libro Rexistro de Convenios Colectivos de Traballo, obrante neste Departamento Territorial, e notificación ás representacións económica e social da Comisión Negociadora.


SEGUNDO.-

Ordenar o depósito do citado acordo no Servizo de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (S.M.A.C).


TERCEIRO.-

Dispoñer a súa publicación no Boletín oficial da provincia.

A Coruña, 25 de marzo de 2010.

O xefe territorial de Traballo e Benestar

Luis Alberto Álvarez Freijido


ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE LA CORUÑA

PARTE SOCIAL

U.G.T.

José Luis Otero Gendre

CC.OO.

Juan Francisco Cousillas Mosquera

PARTE EMPRESARIAL

HOSPECO:

Anabella Olmos Mansilla

ASOCIACIÓN SANTIAGO:

Jesús Sordo García

ASOCIACIÓN CORUÑA:

Héctor Cañete del Campo

ASOCIACIÓN FERROL:

Emilio Vázquez Rey

En La Coruña, a 8 de octubre de 2009, siendo las 17.00 horas, en los locales de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de La Coruña, se reúne la comisión integrada por las personas que arriba se relacionan, en uso de sus respectivas facultades, con el fin de realizar las siguientes correcciones al acta publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado en el día 12 de agosto de 2009.


MODIFICACIÓN PUNTO 1.ºDEL ACUERDO

El punto primero del acuerdo quedaría redactado de la siguiente manera:

1º.Aprobar la revisión de las tablas salariales del año 2008, manteniendo el 3% aplicado (IPC previsto [2%] más 1 punto). En cuanto al concepto de antigüedad, se mantiene el 2% aplicado (IPC previsto). Aunque el IPC real fue inferior al previsto, concretamente el 1,4%, se llega a este acuerdo puntual, en aras a la paz social, no sentando precedente para futuras negociaciones, el establecimiento del IPC real igual al previsto.


MODIFICACIÓN ARTÍCULO 6 DEL CONVENIO

Artigo 6.-Retribucións.

Os traballadores que tivesen xa recoñecido o dereito da manutención e aloxamento, incrementaránselle, durante o ano 2008, a 49,55 e 14,08 euros mensuais, e durante o ano 2009 a 51,04 e 14,50, respectivamente, os salarios garantidos que figuran nas táboas citadas, sempre e cando non fagan uso de tal dereito. Durante o ano 2010 as devanditas cantidades aumentarán nas mesmas contías cós salarios.

Sin más asuntos que tratar, los integrantes de esta comisión paritaria así lo acuerdan y firman.

2010/4376