Revision. Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

Sector Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2003

Volver al Convenio

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 Convenio afectado por 30/08/2013 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2011 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostaleria (codigo convenio 1500745) Convenio afectado por 29/09/2007 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 31 de xullo de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería. Convenio afectado por 26/09/2003 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostalería 04/09/2003 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 12 de xaneiro de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. Convenio afectado por 17/02/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1997 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 21 de decembro de 1995, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de hostelería. Convenio afectado por 26/02/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1995 No Vigente

Convenios anteriores

Modificación/Interpretación

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 73 del 19/04/2017

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 19/04/2017
   • Fecha de efecto: desde 30/03/2017

   Visto o acordo relativo á prórroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña, (código de convenio 15000745011981), publicado no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 30 de agosto de 2013, que foi suscrito pola comisión negociadora na xuntaza do 30.03.2017, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 48 del 13/03/2017

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 13/03/2017
   • Fecha de efecto: desde 09/02/2017 hasta 30/03/2017

   Visto o acordo relativo á prórroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña, (código de convenio 15000745011981), publicado no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 30 de agosto de 2013, que foi suscrito pola comisión negociadora na xuntaza do 09.02.2017, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 120 del 29/06/2015

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 29/06/2015
   • Fecha de efecto: desde 20/05/2015 hasta 09/02/2017

   Vista o texto da acta da reunión celebrada o 20.05.2015 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de HOSTALERÍA da provincia da Coruña, na que aclara o artigo 22.6 do convenio colectivo publicado no B.O.P. do 30.08.2013, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos co...

Corrección

  • Diario Oficial de Galicia nº 7500 del 17/04/1996

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 17/04/1996
   • Fecha de efecto: desde 01/01/1995 hasta 01/01/2007

   Advertidos erros e omisións na publicación das táboas salariais do citado convenio colectivo no DOG nº 40, do 26 de febreiro, cómpre face– las oportunas correccións: 1995. Sección terceira: catering Categorías profesionais Luxo I. L. G. L. –Persoal cociña Xefe cociña 18.643 124.277 2ª xefe de cociña 18.017 120.115 Xefe partida 17.411 116.075 Reposteiro 17.411 116.075 Ofc. reposteiro 16.797 111.970 Cociñeiro 16.797 111.970 Axd. Coc.– Repos. 14.988 99.919 Pinche– Fregdra. 14.657...

Revision salarial do convenio colectivo do sector de hostaleria (Boletín Oficial de A Coruña núm. 88 de 19/04/2004)

Primeiro

Ordena-la súa inscrición no libro-rexistro de convenios colectivos de traballo, obrante nesta Delegación Provincial, e notificación ás representacións económica e social da comisión negociadora.


Segundo

Ordena-lo seu depósito no Servicio de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC).


Terceiro

Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia.

A Coruña, 29 de marzo de 2004. O delegado provincial, Luís Alberto Álvarez Freijido.

En la ciudad de A Coruña, y en la sede de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, se reúne la comisión paritaria del convenio colectivo provincial de hostelería, integrada por las personas que se relacionan al margen.

Parte social

- José Paz Pena (CC OO)

-Elena Martínez López (UGT)

- José Luis Otero Gendre (UGT)

Parte empresarial

Asociación de Ferrol: Emilio Vázquez Rey

Asociación de Santiago de Compostela: Juan Silva Alvite

Hospeco: Luis Gurriarán Rodríguez

Asociación de A Coruña: Enrique Cornide Rodríguez

Punto único

La comisión paritaria acuerda la revisión de las tablas salariales para los años 2003 y 2004, según las tablas que se adjuntan.

Artigo 6.-Retribucións.

Os salarios garantidos e fixos que corresponden ás diversas categorías profesionais serán, a partir da vixencia deste convenio, os que figuran para calquera clase e categoría nas táboas anexas.

Os traballadores que tivesen xa recoñecido o dereito da manutención e aloxamento, incrementaránselle, durante o ano 2003, a 40,70 e 11,56 euros mensuais, respectivamente, os salarios garantidos que figuran nas táboas citadas durante o ano 2004, a 41,92 e 11,91 euros, respectivamente, sempre e cando non fagan uso de tal dereito. Durante os anos 2004 e 2005 as devanditas cantidades aumentarán nas mesmas contías cós salarios.

A tódolos efectos entenderanse como salarios reais os garantidos establecidos nas táboas salariais anexas, incrementados co importe de aloxamento, manutención e antigüidade consolidada, en cada caso.

Artigo 19.-Quebranto de moeda.

En concepto de quebranto de moeda nos establecementos clasificados de luxo, 1-A, 1-B e 2 da Ordenanza laboral, percibirán:

No ano 2003:

O caixeiro xeral, 18,72 euros/mes; o caixeiro de hotel, 14,05, e 14,06 os caixeiros de departamento.

No ano 2004:

O caixeiro xeral, 19,09 euros/mes; o caixeiro de hotel, 14,33, e 14,33 os caixeiros de departamento.

Para os anos 2004 e 2005 as devantidas contías incrementaranse no IPC.

Artigo 20.-Servicios extraordinarios.

O persoal alleo á empresa que realice servicios extraordinarios percibirá as seguintes retribucións:

Durante o ano 2003:

-Xefe de cociña: 74,40 euros por servicio.

-Cociñeiro: 57,67.

-Axudante: 57,67.

-Fregadora: 57,67.

Persoal de comedor:

-Xefe de comedor: 74,40 euros por servicio.

-Camareiro: 57,67.

-Axudante: 57,67.

Durante o ano 2004:

-Xefe de Cociña: 76,63 euros por servicio.

-Cociñeiro: 59,40.

-Axudante: 59,40.

-Fregadora: 59,40.

Persoal de comedor:

-Xefe de comedor: 76,63 euros por servicio.

-Camareiro: 59,40.

-Axudante: 59,40.

Nos anos 2004 e 2005 as contías incrementaranse na mesma forma cós salarios.

Cando o persoal extra realice a faena de montaxe, percibirá por iso a cantidade de 4,60 euros durante o ano 2004, incrementándose esa cantidade na mesma contía cós salarios.

O servicio corrente de restaurante ou limoada será retribuído con 1,79 euros de soldo inicial e tanto por cento correspondente garantido de 39,48 euros diarios.

Durante os anos 2004 e 2005 as contías serán incrementadas na mesma forma cós salarios.

Os servicios de esta índole fóra da localidade producirán un aumento do 50 por cento correspondente, e sendo a cargo da empresa os portes de desprazamento, manutención e aloxamento a que houbese lugar.

TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2003 CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE HOSTELERÍA

(Incremento del 3,6%)

SECCIÓN PRIMERA

HOTELES, HOTELES APARTAMENTO, HOTELES RESIDENCIA Y HOSTALES

Categorías profesionales

Cinco estrellas

Cuatro estrellas

Tres estrellas

Dos estrellas

Una estrella

1.-PERSONAL DE RECEPCIÓN, CONSERJERÍA Y ADMINISTRACIÓN

RECEPCIÓN

Jefe/a de recepción

918,13

865,42

836,23

Segundo jefe/a de recepción

889,78

852,13

826,98

Recepcionista

854,81

826,98

807,06

797,11

Telefonista

832,76

813,74

797,67

781,91

765,94

CONSERJERÍA

Primer conserje

1.079,81

846,09

826,98

800,44

775,24

Conserje

946,65

826,98

807,06

795,12

769,88

Ayudante de conserje

816,37

803,03

788,53

775,24

768,61

Auxiliar de conserjería y recepción

796,48

788,53

779,23

768,61

761,98

ADMINISTRACIÓN

Jefe/a de administración

918,13

865,42

836,23

Administrativo/a

854,85

826,98

807,06

797,20

Ayudante de administrativo/a

852,13

826,98

803,03

2.-PERSONAL DE COCINA

Jefe/a de cocina

918,13

865,42

839,40

811,48

779,23

Segundo jefe/a de cocina

889,78

852,13

826,98

805,55

769,88

Jefe/a de partida

854,81

826,98

807,06

797,20

769,22

Cocinero/a

832,76

813,71

798,09

781,91

765,94

Repostero/a

843,01

826,98

803,03

Ayudante de cocina

796,48

788,53

779,23

768,61

761,98

Auxiliar de cocina

761,98

761,98

761,98

Encargado/a de economato

832,76

813,74

798,09

Ayudante de economato

796,48

788,53

779,23

3.-PERSONAL DE COMEDOR

Jefe/a de restaurante o sala

918,13

865,42

838,89

807,06

779,23

Segundo jefe/a de restaurante o sala

889,78

851,94

826,97

800,44

775,25

Jefe/a de sector

873,31

838,90

Camarero/a

854,81

837,04

808,44

788,53

788,53

Somelier/a

854,81

837,04

807,06

Ayudante de camarero/a

796,48

788,53

779,23

768,61

761,98

4.-PERSONAL DE PISOS Y LIMPIEZA

Encargado/a general o gobernanta/e

889,78

852,13

826,83

Encargado/a de sección

853,49

826,98

827,78

790,78

781,91

Camarero/a de pisos

796,48

788,53

779,23

768,61

Auxiliar de pisos y limpieza

796,34

788,53

779,23

5.-SERVICIOS AUXILIARES

Encargado/a de mantenimiento

873,31

Especialista de mantenimiento y servicios

777,86

775,24

768,61

763,32

761,98

Auxiliar de mantenimiento y servicios

761,98

761,98

761,98

761,98

761,98

SECCIÓN SEGUNDA

PENSIONES Y POSADAS

Categorías profesionales

Tres estrellas

Dos estrellas

Una estrella

1.-PERSONAL DE COMEDOR

Jefe/a de restaurante o sala

807,06

800,44

779,23

Segundo jefe de restaurante o sala

796,48

788,53

Camarero/a

788,53

768,61

768,61

Ayudante de camarero/a

770,27

761,98

761,98

2.-PERSONAL DE RECEPCIÓN Y CONSERJERÍA

Recepcionista

788,53

765,94

765,94

Telefonista

781,91

765,94

765,94

Primer conserje

800,44

775,25

775,25

Conserje

788,53

769,88

761,98

Ayudante de conserjería

781,91

Auxiliar de recepción y conserjería

781,91

781,91

781,91

3.-PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

Jefe/a de administración

788,53

Administrativo/a

788,53

Ayudante de administrativo/a

781,91

4.-PERSONAL DE COCINA

Jefe/a de cocina

779,42

779,23

779,23

Jefe/a de partida

770,34

769,88

769,88

Cocinero/a

768,95

768,61

768,61

Ayudante de cocina

766,09

761,98

5.-PERSONAL DE PISOS

Encargado/a general

780,42

763,32

763,32

Encargado/a de sección

768,95

768,61

Camarero/a de pisos

768,61

761,98

761,98

Auxiliar de pisos y limpieza

758,19

758,19

758,19

6.-SERVICIOS AUXILIARES

Especialista de mantenimiento y servicios

768,61

761,98

761,98

Auxiliar de mantenimiento y servicios

761,98

761,98

761,98

SECCIÓN TERCERA

RESTAURANTES, CASAS DE COMIDA Y TABERNAS QUE SIRVEN COMIDAS

Categorías profesionales

Lujo

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

1.-PERSONAL VARIO

Jefe/a de administración

918,13

836,23

Administrativo/a

889,54

826,98

Ayudante de administrativo/a

854,81

811,04

Telefonista

834,91

797,76

776,15

Encargado/a sección de lencería y limpieza

854,82

811,04

788,53

787,78

768,61

Auxiliar de lencería y limpieza

761,98

761,98

761,98

761,98

761,98

2.-PERSONAL DE COCINA

Jefe/a de cocina

918,13

836,23

800,44

779,23

779,23

Segundo jefe/a de cocina

909,93

826,98

795,12

769,88

769,88

Jefe/a de partida

854,81

807,06

789,22

779,23

779,23

Cocinero/a

834,91

797,76

769,88

766,82

Ayudante de cocina

796,48

779,23

768,61

761,98

761,98

Repostero/a

854,82

807,06

Auxiliar de cocina

761,98

761,98

761,98

761,98

761,98

Encargado/a de economato y bodega

833,46

797,67

765,94

765,94

3.-PERSONAL DE COMEDOR

Jefe/a de restaurante o sala

918,13

836,07

807,06

788,23

788,23

Segundo jefe/a de restaurante o sala

889,81

830,88

800,14

775,24

Jefe/a de sector

873,31

Camarero/a

854,81

811,20

788,53

780,52

779,23

Somelier

854,81

807,06

Ayudante de camarero/a

796,48

779,23

768,61

768,61

768,61

CATERING

1.-PERSONAL DE COCINA

Jefe/a de cocina

1.004,64

Segundo/a jefe de cocina

971,01

Jefe/a de partida

938,35

Repostero/a

938,35

Cocinero/a

905,17

Ayudante de cocina

807,75

2-PERSONAL DE OPERACIONES

Jefe/a de operaciones

1.004,64

Supervisor/a

938,35

Ayudante de supervisor/a

872,02

3.-PERSONAL SALA PREPARACIÓN

Jefe/a de sala

938,35

Jefe/a de equipo

905,17

Auxiliar de equipo

838,89

Preparadores/as

872,02

Auxiliar de preparación

805,73

SECCIÓN CUARTA

CAFETERÍAS

Categorías profesionales

Tres tazas

Dos tazas

Una taza

PERSONAL VARIO

Primer encargado/a

906,51

884,07

829,57

Segundo encargado/a

891,91

853,21

829,57

Camarero/a

873,31

838,89

817,67

Ayudante de camarero/a

854,81

826,98

807,06

Cocinero/a

834,91

796,89

789,80

Ayudante de cocina

796,48

789,80

789,80

Repostero/a

854,81

826,97

807,06

Encargado/a de almacén

796,48

789,80

789,80

Fregador/a, limpiador/a

789,80

789,80

789,80

Administrativo/a

873,31

SECCIÓN QUINTA

CAFÉ-BARES, CHOCOLATERÍAS Y HELADERÍAS

Categorías profesionales

Especial

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

1.-PERSONAL DE MOSTRADOR

Encargado/a general

911,83

865,42

836,23

807,06

789,80

Segundo encargado/a general

891,91

852,13

826,98

800,72

Camarero/a

873,31

838,89

816,37

789,80

789,80

2.-PERSONAL DE SALA

Camarero/a

873,32

838,89

817,67

795,12

789,80

Ayudante de camarero/a

854,81

826,98

806,66

789,80

789,80

3.-PERSONAL VARIO

Jefe/a de cocina

869,53

836,23

807,06

789,80

789,80

Cocinero/a

802,10

796,34

789,80

Ayudante de cocina

796,48

789,80

789,80

789,80

789,80

Repostero/a

854,81

826,98

807,06

789,80

Fregador/a, limpiador/a

789,80

789,80

789,80

789,80

789,80

Administrativo/a

854,81

826,98

BARRAS AMERICANAS

Categoría única

Barman

911,83

Ayudante de barman

871,84

SECCIÓN SEXTA

SALAS DE FIESTA Y TÉ, DISCOTECAS, TABLAOS Y SALONES DE BAILE

Categorías profesionales

Especial

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

1.-PERSONAL ADMINISTRATIVO

Administrativo/a

911,83

865,42

807,06

789,80

2.-PERSONAL DE MOSTRADOR

Primer encargado/a de mostrador

911,84

865,44

835,90

807,06

789,80

Segundo encargado/a de mostrador

891,91

853,71

826,97

795,82

Camarero/a

873,32

839,60

826,91

795,12

789,80

Ayudante de camarero/a

854,81

838,70

816,74

791,36

789,80

3.-PERSONAL DE SALA

Encargado/a

897,39

851,73

Segundo encargado/a

877,85

838,68

Camarero/a

873,31

839,60

826,90

795,13

789,80

Ayudante de camarero/a

854,81

838,70

816,74

791,36

789,80

4.-PERSONAL VARIO

Repostero/a

841,88

826,98

789,80

789,80

Portero/a

796,48

789,80

Fregador/a, limpiador/a

789,80

789,80

789,80

789,80

SECCIÓN SÉPTIMA

TABERNAS QUE NO SIRVEN COMIDAS

Categorías profesionales

Categoría única

Camarero/a

789,80

Ayudante de camarero/a

789,80

SECCIÓN OCTAVA

BILLARES Y SALONES RECREATIVOS

Categorías profesionales

Categoría única

Encargado/a

868,05

Mozo/a de billar o salón

826,98

Ayudante

789,80

Limpiador/a

789,80

TABLAS SALARIALES 2004 CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE HOSTELERÍA

(Incremento del 3%)

SECCIÓN PRIMERA

HOTELES, HOTELES APARTAMENTO, HOTELES RESIDENCIA Y HOSTALES

Categorías profesionales

Cinco estrellas

Cuatro estrellas

Tres estrellas

Dos estrellas

Una estrella

1.-PERSONAL DE RECEPCIÓN, CONSERJERÍA Y ADMINISTRACIÓN

RECEPCIÓN

Jefe/a de recepción

945,67

891,38

861,32

Segundo jefe/a de recepción

916,47

877,69

851,79

Recepcionista

880,45

851,79

831,27

821,02

Telefonista

857,74

838,15

821,60

805,37

788,92

CONSERJERÍA

Primer conserje

1.112,20

871,47

851,79

824,45

798,50

Conserje

975,05

851,79

831,27

818,97

792,98

Ayudante de conserje

840,86

827,12

812,19

798,50

791,67

Auxiliar de conserjería y recepción

820,37

812,19

802,61

791,67

784,84

ADMINISTRACIÓN

Jefe/a de administración

945,67

891,38

861,32

Administrativo/a

880,50

851,79

831,27

821,12

Ayudante de administrativo/a

877,69

851,79

827,12

2.-PERSONAL DE COCINA

Jefe/a de cocina

945,67

891,38

864,58

835,82

802,61

Segundo jefe/a de cocina

916,47

877,69

851,79

829,72

792,98

Jefe/a de partida

880,45

851,79

831,27

821,12

792,30

Cocinero/a

857,74

838,12

822,03

805,37

788,92

Repostero/a

868,30

851,79

827,12

Ayudante de cocina

820,37

812,19

802,61

791,67

784,84

Auxiliar de cocina

784,84

784,84

784,84

Encargado/a de economato

857,74

838,15

822,03

Ayudante de economato

820,37

812,19

802,61

3.-PERSONAL DE COMEDOR

Jefe/a de restaurante o sala

945,67

891,38

864,06

831,27

802,61

Segundo jefe/a de restaurante o sala

916,47

877,50

851,78

824,45

798,51

Jefe/a de sector

899,51

864,07

Camarero/a

880,45

862,15

832,69

812,19

812,19

Somelier/a

880,45

862,15

831,27

Ayudante de camarero/a

820,37

812,19

802,61

791,67

784,84

4.-PERSONAL DE PISOS Y LIMPIEZA

Encargado/a general o gobernanta/e

916,47

877,69

851,63

Encargado/a de sección

879,09

851,79

852,61

814,50

805,37

Camarero/a de pisos

820,37

812,19

802,61

791,67

Auxiliar de pisos y limpieza

820,23

812,19

802,61

5.-SERVICIOS AUXILIARES

Encargado/a de mantenimiento

899,51

Especialista de mantenimiento y servicios

801,20

798,50

791,67

786,22

784,84

Auxiliar de mantenimiento y servicios

784,84

784,84

784,84

784,84

784,84

SECCIÓN SEGUNDA

PENSIONES Y POSADAS

Categorías profesionales

Tres estrellas

Dos estrellas

Una estrella

1.-PERSONAL DE COMEDOR

Jefe/a de restaurante o sala

831,27

824,45

802,61

Segundo jefe de restaurante o sala

820,37

812,19

Camarero/a

812,19

791,67

791,67

Ayudante de camarero/a

793,38

784,84

784,84

2.-PERSONAL DE RECEPCIÓN Y CONSERJERÍA

Recepcionista

812,19

788,92

788,92

Telefonista

805,37

788,92

788,92

Primer conserje

824,45

798,51

798,51

Conserje

812,19

792,98

784,84

Ayudante de conserjería

805,37

Auxiliar de recepción y conserjería

805,37

805,37

805,37

3.-PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

Jefe/a de administración

812,19

Administrativo/a

812,19

Ayudante de administrativo/a

805,37

4.-PERSONAL DE COCINA

Jefe/a de cocina

802,80

802,61

802,61

Jefe/a de partida

793,45

792,98

792,98

Cocinero/a

792,02

791,67

791,67

Ayudante de cocina

789,07

784,84

5.-PERSONAL DE PISOS

Encargado/a general

803,83

786,22

786,22

Encargado/a de sección

792,02

791,67

Camarero/a de pisos

791,67

784,84

784,84

Auxiliar de pisos y limpieza

780,94

780,94

780,94

6.-SERVICIOS AUXILIARES

Especialista de mantenimiento y servicios

791,67

784,84

784,84

Auxiliar de mantenimiento y servicios

784,84

784,84

783,84

SECCIÓN TERCERA

RESTAURANTES, CASAS DE COMIDA Y TABERNAS QUE SIRVEN COMIDAS

Categorías profesionales

Lujo

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

1.-PERSONAL VARIO

Jefe/a de administración

945,67

861,32

Administrativo/a

916,23

851,79

Ayudante de administrativo/a

880,45

835,37

Telefonista

859,96

821,69

799,43

Encargado/a sección de lencería y limpieza

880,46

835,37

812,19

811,41

791,67

Auxiliar de lencería y limpieza

784,84

784,84

784,84

784,84

784,84

2.-PERSONAL DE COCINA

Jefe/a de cocina

945,67

861,32

824,45

802,61

802,61

Segundo jefe/a de cocina

937,23

851,79

818,97

792,98

792,98

Jefe/a de partida

880,45

831,27

812,90

802,61

802,61

Cocinero/a

859,96

821,69

792,98

789,82

Ayudante de cocina

820,37

802,61

791,67

784,84

784,84

Repostero/a

880,46

831,27

Auxiliar de cocina

784,84

784,84

784,84

784,84

784,84

Encargado/a de economato y bodega

858,46

821,60

788,92

788,92

3.-PERSONAL DE COMEDOR

Jefe/a de restaurante o sala

945,67

861,15

831,27

811,88

811,88

Segundo jefe/a de restaurante o sala

916,50

855,81

824,45

798,50

Jefe/a de sector

899,51

Camarero/a

880,45

835,54

812,19

803,94

802,61

Somelier

880,45

831,27

Ayudante de camarero/a

820,37

802,61

791,67

791,67

791,67,

CATERING

1.-PERSONAL DE COCINA

Jefe/a de cocina

1.034,78

Segundo/a jefe de cocina

1.000,14

Jefe/a de partida

966,50

Repostero/a

966,50

Cocinero/a

932,33

Ayudante de cocina

831,98

2-PERSONAL DE OPERACIONES

Jefe/a de operaciones

1.034,78

Supervisor/a

966,50

Ayudante de supervisor/a

898,18

3.-PERSONAL SALA PREPARACIÓN

Jefe/a de sala

966,50

Jefe/a de equipo

932,33

Auxiliar de equipo

864,06

Preparadores/as

898,18

Auxiliar de preparación

829,90

SECCIÓN CUARTA

CAFETERÍAS

Categorías profesionales

Tres tazas

Dos tazas

Una taza

PERSONAL VARIO

Primer encargado/a

933,71

891,38

854,46

Segundo encargado/a

918,67

878,81

854,46

Camarero/a

899,51

864,06

842,20

Ayudante de camarero/a

880,45

851,79

831,27

Cocinero/a

859,96

820,80

813,49

Ayudante de cocina

820,37

813,49

813,49

Repostero/a

880,45

851,78

831,27

Encargado/a de almacén

820,37

813,49

813,49

Fregador/a, limpiador/a

813,49

813,49

813,49

Administrativo/a

899,51

SECCIÓN QUINTA

CAFÉ-BARES, CHOCOLATERÍAS Y HELADERÍAS

Categorías profesionales

Especial

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

1.-PERSONAL DE MOSTRADOR

Encargado/a general

939,18

891,38

861,32

831,27

813,49

Segundo encargado/a general

918,67

877,69

851,79

824,74

Camarero/a

899,51

864,06

840,86

813,49

813,49

2.-PERSONAL DE SALA

Camarero/a

899,52

864,06

842,20

818,97

813,49

Ayudante de camarero/a

880,45

851,79

830,86

813,49

813,49

3.-PERSONAL VARIO

Jefe/a de cocina

895,62

861,32

831,27

813,49

813,49

Cocinero/a

826,16

820,23

813,49

Ayudante de cocina

820,37

813,49

813,49

813,49

813,49

Repostero/a

880,45

851,79

831,27

813,49

Fregador/a, limpiador/a

813,49

813,49

813,49

813,49

Administrativo/a

880,45

851,79

BARRAS AMERICANAS

Categoría única

Barman

939,18

Ayudante de barman

898,00

SECCIÓN SEXTA

SALAS DE FIESTA Y TÉ, DISCOTECAS, TABLAOS Y SALONES DE BAILE

Categorías profesionales

Especial

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

1.-PERSONAL ADMINISTRATIVO

Administrativo/a

939,18

891,38

831,27

813,49

2.-PERSONAL DE MOSTRADOR

Primer encargado/a de mostrador

939,20

891,40

860,98

831,27

813,49

Segundo encargado/a de mostrador

918,67

879,32

851,78

819,69

Camarero/a

899,52

864,79

851,72

818,97

813,49

Ayudante de camarero/a

880,45

863,86

841,24

815,10

813,49

3.-PERSONAL DE SALA

Encargado/a

924,31

877,28

Segundo encargado/a

904,19

863,84

Camarero/a

899,51

864,79

851,71

818,98

813,49

Ayudante de camarero/a

880,45

863,86

841,24

815,10

813,49

4.-PERSONAL VARIO

Repostero/a

867,14

851,79

813,49

813,49

Portero/a

820,37

813,49

Fregador/a, limpiador/a

813,49

813,49

813,49

813,49

SECCIÓN SÉPTIMA

TABERNAS QUE NO SIRVEN COMIDAS

Categorías profesionales

Categoría única

Camarero/a

813,49

Ayudante de camarero/a

813,49

SECCIÓN OCTAVA

BILLARES Y SALONES RECREATIVOS

Categorías profesionales

Categoría única

Encargado/a

894,09

Mozo/a de billar o salón

851,79

Ayudante

813,49

Limpiador/a

813,49

Siguen las firmas.