Revision. Convenio Colectivo de Sector de HOSTALERIA I TURISME (25100025012013) de Lleida

Sector Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2018

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código Nuevo: 25100025012013
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 21 del 30/01/2019

  ...Hamburgueserías Lleida... ...Hamburgueserías Lérida... ...Hostaleria i turisme... ...Hosteleria... ...Hosteleria y turismo... ...Hostelería... ...Hostelería y turismo... ...Hoteles Lerida... ...Hoteles Lleida... ...Hoteles Lérida... ...Pizzerias Lerida... ...Pizzerias Lleida... ...Pizzerías Lleida... ...Pizzerías Lérida... ...Restaurantes Lerida... ...Restaurantes Lleida... ...Restaurantes Lérida... ...Tabernas Lerida... ...Tabernas Lleida... ...Tabernas Lérida...

 • Código Nuevo: 25100025012013
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 134 del 11/07/2018

  ...Hoteles Lérida... ...Pizzerias Lerida... ...Pizzerias Lleida... ...Pizzerías Lleida... ...Pizzerías Lérida... ...Restaurantes Lerida... ...Restaurantes Lleida... ...Restaurantes Lérida... ...Tabernas Lerida... ...Tabernas Lleida... ...Tabernas Lérida... ...Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Indústria d'hostaleria i... ...Excedencia voluntaria... ...Excedencias laborales... ...Jornada laboral...

 • Código Nuevo: 25100025012013
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 234 del 04/12/2015

  Convenio colectivo de Hostelería y turismo. LLEIDA Resolucio de 30 de novembre de 2015, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball del sector de la Industria de Hostaleria i Turisme de les comarques de Lleida per al periode 1.7.2014 al 30.06.2017 (codi de conveni num. 25100025012013). HOSTALERIA I TURISME Convenio Colectivo de Sector de HOSTALERIA I TURISME (25100025012013) de Lleida RESOLC - 1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Indústria de Hostaleria i Turisme de les comarques de Lleida per ...

 • Código Nuevo: 25100025012013
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 110 del 21/06/2013

  Convenio Colectivo de Sector de HOSTALERIA I TURISME Lleida Conveni col lectiu de treball del sector de la Industria d Hostaleria i Turisme de Lleida. Codi de Conveni 25100025012013 HOSTALERIA I TURISME Convenio Colectivo de Sector de HOSTALERIA I TURISME (25100025012013) de Lleida Resolució de 14 de juny de 2013 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Indústria d...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Conveni col lectiu de treball del sector de la Industria d hostaleria i turisme de Lleida per al periode 1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021. (codi de conveni num. 25100025012013). 17/03/2021 Boletín Oficial de Lleida 01/07/2020 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Conveni col lectiu de treball del sector de la industria d hostaleria i turisme de Lleida. Codi de Conveni numero 25100025012013 Convenio afectado por 11/07/2018 Boletín Oficial de Lleida 01/07/2017 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Resolucio de 30 de novembre de 2015, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball del sector de la Industria de Hostaleria i Turisme de les comarques de Lleida per al periode 1.7.2014 al 30.06.2017 (codi de conveni num. 25100025012013). Convenio afectado por 04/12/2015 Boletín Oficial de Lleida 01/07/2014 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Conveni col lectiu de treball del sector de la Industria d Hostaleria i Turisme de Lleida. Codi de Conveni 25100025012013 21/06/2013 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2012 No Vigente Documento oficial en PDF
Acord relatiu al Conveni col lectiu de treball del sector de la industria d hostaleria i turisme de Lleida (Boletín Oficial de Lleida núm. 21 de 30/01/2019)

Resolució, de 24 de gener de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Lleida, referent a l'aprovació de les taules salarials per a l'any 2019 (codi de Conveni número 25100025012013).

Vist el text de l'acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Lleida, referent a l'aprovació de les taules salarials per a l'any 2019, subscrit per les parts negociadores, el dia 17 de gener de 2019, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2 del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

1. Disposar la inscripció de l'acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Lleida, referent a l'aprovació de les taules salarials per a l'any 2019 (codi de Conveni número 25100025012013) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb notificació a la Comissió Negociadora.

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la província de Lleida.

Lleida, 24 de gener de 2019

El director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies, en funcions, Joan Santacana i Vélez

Acta 1. Conveni laboral hostaleria de Lleida

Comissió Paritària

Assistents

UGT.

Carme Valls Soler.

Moisés Berruezo.

CCOO

José Manuel Romero Sestayo.

Raquel Collado.

Assessor

Esteban Sanabria Garnica.

Federació Empresaris Hostaleria

Carme Puyal Rubies.

Ramon Solsona Vila.

Lloc: avinguda del Segre, 7, Lleida

Dia: 17 de gener de 2019

Hora: 11.00 hores

Ordre del dia

1. Revisió tècnica taules 2018.

2. Confecció taules salarials 2019 provisionals de conformitat als articles 11 i 35 del Conveni laboral hostaleria Lleida.

1. Revisió tècnica taules 2018

Segons el previst a l'article 35 i atenent a la recent publicació oficial de l'IPC real de 2018 a la Web de l'INE, amb 1,2%, no procedeix aplicar la revisió tècnica amb el que les taules provisionals publicades esdevenen definitives i són les que s'adjunten a l'Annex, amb la descripció taules 2018.

S'acorda aprovar les taules definitives 2018 en els termes exposats i relacionades a l'Annex.

2. Confecció taules salarials 2019 provisionals

Aplicant l'article 35 correspon redactar les taules de 2019 partint de les definitives de 2018 aplicant l'augment previst de l'1,3% per obtenir les taules provisionals de 2019. Aquestes es converteixen en definitives a l'aplicar la revisió tècnica, si procedeix, quant disposem de l'IPC real de 2019. S'adjunten a l'Annex amb la descripció taules 2019.

Tanmateix s'aplica les modificacions legislatives RD 1462/2018, de 21/12, per el que es fitxa el salari mínim interprofessional per al 2019, i el RDL 28/2018, de 29/12, que afecten en concret als nivells V i VI.

S'acorda aprovar les taules provisionals 2019 en els termes expressats i relacionades a l'Annex amb la denominació taules 2019.

En relació a les modificacions legislatives dels RD 1462/2018 i RDL 28/2018, s'acorda publicar en la línia dels salaris afectats el següent text 'El salari serà, en funció del conveni, del RD 1462/2018, de 21/12, i del RDL 28/2018 de 29/12'.

La Comissió Paritària faculta a Ramon Solsona i Vila, amb DNI 78148691, per a procedir a efectuar els tràmits de registre i publicació davant Departament de Treball Afers Socials i Famílies, mitjançant el sistema REGCON, d'aquest Acord, en compliment de la normativa vigent.

Sense més assumptes que tractar s'aixeca la sessió a les 12.00 hores.

Annex

Acta Comissió Paritària Conveni Hostaleria Lleida

TAULES SALARIAS 2018

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

TAULES SALARIAS 2019

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI