Revision. Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo

Sector Autonomico. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2002

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 83 del 14/04/2015

  ...convenios colectivos... ...convenio colectivo de trabajo... ...27000815012000... ...2700815... ...Sanidade privada... ...Sanidad privada... ...Sanidade privada lugo... ...Sanidad privada lugo... ...ÿXUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DE LUGO. SERVIZO DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL CONVENIOS... ...Excedencias laborales... ...Salario base... ...Trienio... ...Convenio colectivo... ...Comisión Paritaria... ...Convenio colectivo...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 219 del 12/11/2008

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Revision das taboas salariais para o ano 2007 do convenio colectivo para o sector "SANIDADE PRIVADA", da provincia de Lugo (Codigo 2700815) SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Ordena-la inscrición da revisión para o ano 2007 do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta Delegación, así como o seu depósito....

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 23 del 04/02/2008

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Revision das taboas salariais para os anos 2005, 2006 e a actualizacion das mesmas para o 2007 do convenio colectivo para o sector SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO Codigo 2700815 SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Ordenala inscrición da revisión para os anos 2005, 2006 e as táboas para o 2007 do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta Delegac...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 238 del 09/12/2004

  ...Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo... ...27000815012000... ...2700815... ...Sanidade privada... ...Sanidad privada... ...Sanidade privada lugo... ...Sanidad privada lugo... ...(Para poder le-los documentos é necesario o lector Adobe Acrobat)... ...Comisión negociadora... ...Depósito de convenios colectivos... ...Cláusula de revisión salarial...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 215 del 08/11/2004

  ...Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo... ...27000815012000... ...2700815... ...Sanidade privada... ...Sanidad privada... ...Sanidade privada lugo... ...Sanidad privada lugo... ...Exp. 22/01 (código 2700815). Convenio: Sector. Visto o acordo para a revisión das táboas salariais para o ano 2002 e 2003 do convenio... ...Comisión negociadora... ...Cláusula de revisión salarial...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 144 del 21/05/2002

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Revision salarial do convenio colectivo para o sector "SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO" SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Visto o acordo da revisión salarial do convenio colectivo para o sector "SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO", asinado o día 8 de abril do 2002, ...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 10000 del 24/05/2000

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Resolución do 10 de abril de 2000, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada. SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Visto o texto da revisión salarial do convenio colectivo para o sector da sanidade privada (código 2700815) , da provincia de Lugo, asinado o día 2...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision CONVENIO COLECTIVO DE SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO. Codigo 27000815012000 14/04/2015 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2008 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolución do 9 de xuño de 2005, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada da provincia de Lugo. Convenio afectado por 02/08/2005 Diario Oficial de Galicia 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Convenio Colectivo para o Sector de Sanidade Privada da Provincia de Lugo para os anos 2004-2007, Codigo de Convenio nº 2700815 28/06/2005 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 6 de agosto de 2001, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada da provincia de Lugo. Convenio afectado por 07/11/2001 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 19 de xullo de 1999, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada. Convenio afectado por 10/09/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1999 No Vigente

Resolución do 25 de outubro de 2004, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión das tábaoas salariais para o año 2002 e 2003 do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada da provincia de Lugo. (Diario Oficial de Galicia núm. 238 de 09/12/2004)

Visto o acordo para a revisión das táboas salariais para o ano 2002 e 2003 do convenio colectivo para o sector da sanidade privada da provincia de Lugo (código 2700815) , asinado o día 30 de setembro de 2004, pola representación da Asociación de Empresarios de Sanidade Privada da Provincia de Lugo, Asociación de Centros de Hospitalización Privada da Provincia de Lugo e das centrais sindicais CIG (87,5%) , UGT (12,5%) e CC. OO. (0%) e de conformidade co disposto no artigo 90 números 2º e 3º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores e no Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo. Esta delegación provincial

ACORDA:

Primeiro.-Ordenar a inscrición da revisión do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta delegación, así como o seu depósito.

Segundo.-Remitir o texto da revisión do citado convenio á Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia.

Terceiro.-Dispoñer a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Lugo, 25 de outubro de 2004. Ana Chao Vázquez Delegada provincial de Lugo

Asistentes: * Pola parte empresarial:

Asociación de Empresarios de Sanidade Privada da provincia de Lugo:

José Ramón Criado Lorenzo. Jorge Somoza Lázare.

Asociación de Centros de Hospitalización Privada da Provincia de Lugo:

José Luis Campos Veiga. Pedro Peña Sánchez-Migallón.

* Polas centrais sindicais: CIG (87,5%) : Blanca Calisaya Llerena. Nicolás Cacharrón Prieto. Xosé Vázquez Pérez. Francisco Villanueva González.

UGT (12,5%) : Alfonso Martín Díaz. Elvira Casanova Santos. Eliseo Rivas Pernas (asesor) .

CC. OO. (0%) : Elena Lázare Rincón.

Acta En Lugo, sendo as 17.30 horas do día 30 de setembro de 2004, reúnense nos locais da Confederación de Empresarios de Lugo (praza de Santo Domingo, 6-8, 2º, Lugo) as persoas á marxe relacionadas, integrantes todas elas da comisión negociadora do vixente convenio colectivo da sanidade privada da provincia de Lugo con vixencia desde o 1 de xaneiro de 2001 ata o 31 de decembro de 2003 co obxecto de aprobar e remitir á autoridade laboral competente para a súa publicación as táboas salariais revisadas do convenio con vixencia 2002 e 2003. Logo dos debates correspondentes, adóptanse os seguintes acordos:

Primeiro.-Aplicar a cláusula de revisión salarial prevista para o ano 2002 no artigo 13 do vixente convenio colectivo da sanidade privada da provincia de Lugo e, en consecuencia, aprobar a táboa de salarios anexa con vixencia desde o 1 de xaneiro de 2002 ata o 31 de decembro de 2002.

Segundo.-Aplicar o incremento e cláusula de revisión salarial previstos para o ano 2003 no artigo 13 do vixente convenio colectivo de sanidade privada da provincia de Lugo e, en consecuencia, aprobar a táboa de salarios anexa con vixencia desde o 1 de xaneiro de 2003 ata o 31 de decembro de 2003.

Terceiro.-Durante o ano 2003 o importe da paga extraordinaria de beneficios será, de conformidade co establecido no artigo 16 do vixente convenio colectivo da sanidade privada da provincia de Lugo, de 30 días de salario base máis antigüidade.

Cuarto.-As empresas disporán dun prazo de trinta días, contados desde a publicación desta acta, xunto coas táboas salariais anexas, no BOP de Lugo, para aboarlles aos traballadores os atrasos de salarios a que haxa lugar.

Quinto.-Remitir esta acta, e a táboas de salarios anexas, á autoridade laboral competente para os efectos legais oportunos.

E en proba de conformidade con esta acta, así como coa dilixencia que se fai constar ao seu remate en relación coas modificacións dos membros da comisión negociadora en representación das distintas entidades, asinan esta acta as persoas á marxe citadas en lugar e data indicados no encabezamento.

Rubricado Dilixencia que se fai constar para a modificación dun representante da Asociación de Centros de Hospitalización Privada da Provincia de Lugo na comisión negociadora: Pedro Peña Sánchez-Migallón en substitución de José Ángel Latorre González; dun representante da central sindical CIG na comisión negociadora: Nicolás Cacharrón Prieto en substitución de Margarita Santomé Rivas; e dun representante da central sindical CC. OO. na comisión negociadora: Elena Lázare Rincón en substitución de Dolores Maceda Fernández, sen que as substitucións anteriores supoñan unha modificación nin da representatividade nin do número de representantes de cada entidade que forma parte da comisión negociadora.

Esta norma conten táboas, se desexa consultalas pulse AQUI

(Para poder le-los documentos é necesario o lector Adobe Acrobat)