Revision. Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo

Sector Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2002

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 83 del 14/04/2015

  ...convenios colectivos... ...convenio colectivo de trabajo... ...27000815012000... ...2700815... ...Sanidade privada... ...Sanidad privada... ...Sanidade privada lugo... ...Sanidad privada lugo... ...ÿXUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DE LUGO. SERVIZO DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL CONVENIOS... ...Excedencias laborales... ...Salario base... ...Trienio... ...Convenio colectivo... ...Comisión Paritaria... ...Convenio colectivo...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 219 del 12/11/2008

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Revision das taboas salariais para o ano 2007 do convenio colectivo para o sector "SANIDADE PRIVADA", da provincia de Lugo (Codigo 2700815) SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Ordena-la inscrición da revisión para o ano 2007 do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta Delegación, así como o seu depósito....

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 23 del 04/02/2008

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Revision das taboas salariais para os anos 2005, 2006 e a actualizacion das mesmas para o 2007 do convenio colectivo para o sector SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO Codigo 2700815 SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Ordenala inscrición da revisión para os anos 2005, 2006 e as táboas para o 2007 do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta Delegac...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 238 del 09/12/2004

  ...Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo... ...27000815012000... ...2700815... ...Sanidade privada... ...Sanidad privada... ...Sanidade privada lugo... ...Sanidad privada lugo... ...(Para poder le-los documentos é necesario o lector Adobe Acrobat)... ...Comisión negociadora... ...Depósito de convenios colectivos... ...Cláusula de revisión salarial...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 215 del 08/11/2004

  ...Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo... ...27000815012000... ...2700815... ...Sanidade privada... ...Sanidad privada... ...Sanidade privada lugo... ...Sanidad privada lugo... ...Exp. 22/01 (código 2700815). Convenio: Sector. Visto o acordo para a revisión das táboas salariais para o ano 2002 e 2003 do convenio... ...Comisión negociadora... ...Cláusula de revisión salarial...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 144 del 21/05/2002

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Revision salarial do convenio colectivo para o sector "SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO" SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Visto o acordo da revisión salarial do convenio colectivo para o sector "SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO", asinado o día 8 de abril do 2002, ...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 10000 del 24/05/2000

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Resolución do 10 de abril de 2000, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada. SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Visto o texto da revisión salarial do convenio colectivo para o sector da sanidade privada (código 2700815) , da provincia de Lugo, asinado o día 2...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision CONVENIO COLECTIVO DE SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO. Codigo 27000815012000 14/04/2015 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2008 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolución do 9 de xuño de 2005, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada da provincia de Lugo. Convenio afectado por 02/08/2005 Diario Oficial de Galicia 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Convenio Colectivo para o Sector de Sanidade Privada da Provincia de Lugo para os anos 2004-2007, Codigo de Convenio nº 2700815 28/06/2005 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 6 de agosto de 2001, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada da provincia de Lugo. Convenio afectado por 07/11/2001 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 19 de xullo de 1999, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada. Convenio afectado por 10/09/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1999 No Vigente

Revision salarial do convenio colectivo para o sector "SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO" (Boletín Oficial de Lugo núm. 144 de 21/05/2002)

Preambulo

Visto o acordo da revisión salarial do convenio colectivo para o sector "SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO", asinado o día 8 de abril do 2002, pola representación da Asociación de Empresarios de Sanidade Privada da Provincia de Lugo, Asociación de Centros de Hospitalización Privada da Provincia de Lugo e das centrais sindicais C.I.G. (87,5%), U.G.T. (12,5%) e CC.OO. (0%), e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 1/95, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real Decreto 1.040/81, do 22 de maio, sobre Rexistro e Depósito de Convenios Colectivos de Traballo.

ESTA DELEGACION PROVINCIAL,

ACORDA:


PRIMEIRO

Ordena-la inscrición da revisión do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta Delegación, así como o seu depósito.


SEGUNDO

Remiti-lo texto da revisión do mentado convenio colectivo á Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia.


TERCEIRO

Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da Provincia.

Lugo, 6 de maio do 2002. - O Delegado Provincial, Manuel Teijeiro Alvarez.

ASISTENTES:

Pola parte empresarial:

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO.

-JOSE RAMON CRIADO LORENZO.

-JORGE SOMOZA LAZARE.

ASOCIACION DE CENTROS DE HOSPITALIZACION PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO.

-JOSE LUIS CAMPOS VEIGA.

-JOSE ANGEL LATORRE GONZALEZ.

Polas centrais sindicais:

CIG (87,5%):

-BLANCA CALISAYA LLERENA.

-MARGARITA SANTOME RIVAS.

-XOSE VAZQUEZ PEREZ.

-FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ.

UGT (12,5%).

-ALFONSO MARTIN DIAZ.

-ELVIRA CASANOVA SANTOS.

-ELISEO RIVAS PERNAS (asesor).

CC.OO. (0%): DOLORES MACEDA FERNANDEZ.


ACTA

En Lugo, sendo as 11:00 horas do día 8 de abril do 2002, reúnense nos locais da Confederación de Empresarios de Lugo (Plaza de Santo Domingo, 6-8, 2.º- Lugo) as persoas á marxe relacionadas, integrantes todas elas da Comisión Negociadora do vixente convenio colectivo da Sanidade Privada da Provincia de Lugo, co obxeto de aplica-lo incremento salarial pactado para o período que vai dende o 1 de xaneiro ó 31 de decembro do 2002. Logo dos debates correspondentes, adóptanse os seguintes

ACORDOS:


Primeiro

Aplica-lo incremento salarial previsto para o ano 2002 no artigo 13 do vixente convenio colectivo da Sanidade Privada da Provincia de Lugo e, en consecuencia, aproba-la táboa de salarios anexa con vixencia dende o 1 de xaneiro do 2002 ata o 31 de decembro do 2002.


Segundo

Durante o ano 2002 o importe da paga extraordinaria de beneficios será, de conformidade co establecido no artigo 16 do vixente convenio colectivo da Sanidade Privada da Provincia de Lugo, de 25 días de salario base máis antigüidade.


Terceiro

As empresas disporán dun prazo de trinta días, a contar dende a publicación da presente acta, xunto coa táboa salarial anexa, no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, para o abono ós traballadores dos atrasos de salarios a que haxa lugar.


Cuarto

Remiti-la presente acta, e a táboa de salarios anexa, á Autoridad Laboral competente ós efectos legais oportunos.

E en proba de conformidade, firman a presente as persoas á marxe relacionadas en lugar e data indicados no encabezamento.

TABOAS SALARIAIS

CONVENIO COLECTIVO DE SANIDADE PRIVADA DE LUGO.

Vigencia: 01/01/2002 ó 31/12/2002.

CATEGORIAS PROFESIONAIS

S. Base Mensual

PERSOAL TECNICO SANITARIO

Médico adxunto

768,24

Médico xeralista

768,24

Psicólogo

768,24

Farmacéutico, odontólogo

768,24

ATS/DUE, matronas

637,08

Fisioterapeuta, logopeda

637,08

Técnico especialista

553,99

Hixienista dental, dietista

553,99

PERSOAL SUBALTERNO SANITARIO

Auxiliar de enfermería

518,88

Auxiliar sanitario

518,88

Celador sanitario

515,28

Cuidador sanitario

515,28

Axudante odontoloxía

515,28

Axudante fisioterapia

515,28

PERSOAL TECNICO NON SANITARIO

Letrado, economista

768,24

Físico, químico

768,24

Graduado social

637,08

Asistente social

637,08

Titulado mercantil

637,08

PERSOAL ADMINISTRATIVO

Xefe de sección administrativo

553,99

Oficial administrativo

533,31

Auxiliar administrativo

518,88

PERSOAL DE SERVICIOS XERAIS

Xefe de almacén

553,99

Cociñeiro

518,88

Axudante cociña

514,57

Telefonista

514,57

Costurera

514,57

Pinche, camareira

514,57

Planchadora, lavandera

514,57

Limpiadora

514,57

PERSOAL DE OFICIOS VARIOS

Electricista, mecánico, carpinteiro, fontaneiro

calefactor, albañil, xardinero, conductor

518,88

Axudante

514,57

Peón

514,57

Vixiante nocturno

518,88

Conserxe

514,57

Porteiro

514,57