Revision. Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo

Sector Autonomico. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2000

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 83 del 14/04/2015

  ...convenios colectivos... ...convenio colectivo de trabajo... ...27000815012000... ...2700815... ...Sanidade privada... ...Sanidad privada... ...Sanidade privada lugo... ...Sanidad privada lugo... ...ÿXUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DE LUGO. SERVIZO DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL CONVENIOS... ...Excedencias laborales... ...Salario base... ...Trienio... ...Convenio colectivo... ...Comisión Paritaria... ...Convenio colectivo...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 219 del 12/11/2008

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Revision das taboas salariais para o ano 2007 do convenio colectivo para o sector "SANIDADE PRIVADA", da provincia de Lugo (Codigo 2700815) SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Ordena-la inscrición da revisión para o ano 2007 do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta Delegación, así como o seu depósito....

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 23 del 04/02/2008

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Revision das taboas salariais para os anos 2005, 2006 e a actualizacion das mesmas para o 2007 do convenio colectivo para o sector SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO Codigo 2700815 SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Ordenala inscrición da revisión para os anos 2005, 2006 e as táboas para o 2007 do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta Delegac...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 238 del 09/12/2004

  ...Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo... ...27000815012000... ...2700815... ...Sanidade privada... ...Sanidad privada... ...Sanidade privada lugo... ...Sanidad privada lugo... ...(Para poder le-los documentos é necesario o lector Adobe Acrobat)... ...Comisión negociadora... ...Depósito de convenios colectivos... ...Cláusula de revisión salarial...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 215 del 08/11/2004

  ...Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo... ...27000815012000... ...2700815... ...Sanidade privada... ...Sanidad privada... ...Sanidade privada lugo... ...Sanidad privada lugo... ...Exp. 22/01 (código 2700815). Convenio: Sector. Visto o acordo para a revisión das táboas salariais para o ano 2002 e 2003 do convenio... ...Comisión negociadora... ...Cláusula de revisión salarial...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 144 del 21/05/2002

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Revision salarial do convenio colectivo para o sector "SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO" SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Visto o acordo da revisión salarial do convenio colectivo para o sector "SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO", asinado o día 8 de abril do 2002, ...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 10000 del 24/05/2000

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Resolución do 10 de abril de 2000, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada. SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Visto o texto da revisión salarial do convenio colectivo para o sector da sanidade privada (código 2700815) , da provincia de Lugo, asinado o día 2...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision CONVENIO COLECTIVO DE SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO. Codigo 27000815012000 14/04/2015 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2008 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolución do 9 de xuño de 2005, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada da provincia de Lugo. Convenio afectado por 02/08/2005 Diario Oficial de Galicia 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Convenio Colectivo para o Sector de Sanidade Privada da Provincia de Lugo para os anos 2004-2007, Codigo de Convenio nº 2700815 28/06/2005 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 6 de agosto de 2001, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada da provincia de Lugo. Convenio afectado por 07/11/2001 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 19 de xullo de 1999, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada. Convenio afectado por 10/09/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1999 No Vigente

Resolución do 10 de abril de 2000, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada. (Diario Oficial de Galicia núm. 10000 de 24/05/2000)

Preambulo

Visto o texto da revisión salarial do convenio colectivo para o sector da sanidade privada (código 2700815) , da provincia de Lugo, asinado o día 28 de marzo de 2000, pola representación da Asociación de Empresarios de Sanidade Privada, Asociación de Centros de Hospitalización Privada e das centrais sindicais CIG (57,14%) , USO (42,8%) e CC. OO. (0%) , e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2º e 3º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo.

Esta delegación provincial,

ACORDA:

Primeiro

Ordena-la inscrición da citada revisión no rexistro de convenios desta delegación, así como o seu depósito.

Segundo

Remiti-lo texto da mentada revisión á Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia.

Terceiro.-Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Lugo, 10 de abril de 2000. Manuel Teijeiro Álvarez Delegado provincial de Lugo

Acta Asistentes: Pola parte empresarial:

Asociación de Empresarios de Sanidade Privada da Provincia de Lugo: José Ramón Criado Lorenzo, Jorge Somoza Lázare, Guadalupe Hervera Iglesias.

Asociación de Centros de Hospitalización Privada da Provincia de Lugo: José Luis Campos Veiga, Manuel Ángel López-Pardo Pardo, Lourdes Pardo Rodríguez.

Polas centrais sindicais: CIG (57,14%) : Carmen Antas Pérez, Fernando Díaz Fernández, Xosé Vázquez Pérez, Margarita Pardo Yáñez.

USO (42,8%) : Manuel Expósito López, Manuel Silvarrey Cabado, José Luis Valcarce Resco.

CC. OO. (0%) : Anselmo Sampedro Ania, Elena Lázare Rincón.

En Lugo, sendo ás 17 horas do día 28 de marzo de 2000, reúnense nos locais da Confederación de Empresarios de Lugo (praza de San Domingos, 6-8, 2º) as persoas na marxe relacionadas, integrantes todas elas da comisión negociadora do convenio colectivo da sanidade privada da provincia de Lugo co obxeto de proceder á elaboración da táboa salarial que terá vixencia desde o 1 de xaneiro de 2000 ata o 31 de decembro de 2000, conforme o previsto no párrafo terceiro do artigo 12 do convenio colectivo vixente.

Despois das deliberacións pertinentes adóptanse por unanimidade os seguintes acordos:

Primeiro

Aproba-la táboa de salarios anexa con vixencia desde o 1 de xaneiro de 2000 ata o 31 de decembro de 2000.

Segundo

Os atrasos, por diferencias de salarios, producidos como consecuencia da publicación da táboa salarial aprobada pola presente acta faranse efectivos nos 30 días seguintes á publicación da táboa salarial no boletín oficial da provincia ou Diario Oficial de Galicia.

Terceiro

Remiti-la presente acta, así como a táboa do convenio colectivo da sanidade privada da provincia de Lugo anexa á autoridade laboral competente para os efectos legais oportunos.

E en proba de conformidade, asinan a presente as persoas na marxe relacionadas en lugar e data indicados no encabezamento.


Táboas salariais do convenio colectivo de sanidade privada da provincia de Lugo

Vixencia desde o 1 de xaneiro de 2000 atao31 de decembro de 2000

Esta norma conten táboas, se desexa consultalas pulse AQUI

(Para poder le-los documentos é necesario o lector Adobe Acrobat)