Revision. Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo

Sector Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2007

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 83 del 14/04/2015

  ...convenios colectivos... ...convenio colectivo de trabajo... ...27000815012000... ...2700815... ...Sanidade privada... ...Sanidad privada... ...Sanidade privada lugo... ...Sanidad privada lugo... ...ÿXUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DE LUGO. SERVIZO DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL CONVENIOS... ...Excedencias laborales... ...Salario base... ...Trienio... ...Convenio colectivo... ...Comisión Paritaria... ...Convenio colectivo...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 219 del 12/11/2008

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Revision das taboas salariais para o ano 2007 do convenio colectivo para o sector "SANIDADE PRIVADA", da provincia de Lugo (Codigo 2700815) SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Ordena-la inscrición da revisión para o ano 2007 do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta Delegación, así como o seu depósito....

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 23 del 04/02/2008

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Revision das taboas salariais para os anos 2005, 2006 e a actualizacion das mesmas para o 2007 do convenio colectivo para o sector SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO Codigo 2700815 SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Ordenala inscrición da revisión para os anos 2005, 2006 e as táboas para o 2007 do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta Delegac...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 238 del 09/12/2004

  ...Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo... ...27000815012000... ...2700815... ...Sanidade privada... ...Sanidad privada... ...Sanidade privada lugo... ...Sanidad privada lugo... ...(Para poder le-los documentos é necesario o lector Adobe Acrobat)... ...Comisión negociadora... ...Depósito de convenios colectivos... ...Cláusula de revisión salarial...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 215 del 08/11/2004

  ...Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo... ...27000815012000... ...2700815... ...Sanidade privada... ...Sanidad privada... ...Sanidade privada lugo... ...Sanidad privada lugo... ...Exp. 22/01 (código 2700815). Convenio: Sector. Visto o acordo para a revisión das táboas salariais para o ano 2002 e 2003 do convenio... ...Comisión negociadora... ...Cláusula de revisión salarial...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 144 del 21/05/2002

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Revision salarial do convenio colectivo para o sector "SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO" SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Visto o acordo da revisión salarial do convenio colectivo para o sector "SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO", asinado o día 8 de abril do 2002, ...

 • Código: 2700815
 • Código Nuevo: 27000815012000
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 10000 del 24/05/2000

  Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA Lugo Resolución do 10 de abril de 2000, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada. SANIDADE PRIVADA Convenio Colectivo de Sector de SANIDADE PRIVADA (27000815012000) de Lugo Visto o texto da revisión salarial do convenio colectivo para o sector da sanidade privada (código 2700815) , da provincia de Lugo, asinado o día 2...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision CONVENIO COLECTIVO DE SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO. Codigo 27000815012000 14/04/2015 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2008 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolución do 9 de xuño de 2005, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada da provincia de Lugo. Convenio afectado por 02/08/2005 Diario Oficial de Galicia 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Convenio Colectivo para o Sector de Sanidade Privada da Provincia de Lugo para os anos 2004-2007, Codigo de Convenio nº 2700815 28/06/2005 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 6 de agosto de 2001, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada da provincia de Lugo. Convenio afectado por 07/11/2001 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 19 de xullo de 1999, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da sanidade privada. Convenio afectado por 10/09/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1999 No Vigente

Revision das taboas salariais para o ano 2007 do convenio colectivo para o sector "SANIDADE PRIVADA", da provincia de Lugo (Codigo 2700815) (Boletín Oficial de Lugo núm. 219 de 12/11/2008)

PRIMEIRO

Ordena-la inscrición da revisión para o ano 2007 do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta Delegación, así como o seu depósito.


SEGUNDO

Remití-lo texto da revisión do mentado convenio á Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia.


TERCEIRO

Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Lugo, 31 de outubro de 2008.- O DELEGADO PROVINCIAL, José Miguel Vázquez Calvo

Asdo., Antonio Dacal López

ASISTENTES.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO.

JOSÉ LUIS CAMPOS VEIGA.

JUSTO JORGE LÓPEZ.

ASOCIACIÓN DE CENTROS DE HOSPITALIZACIÓN PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO.

JORGE SOMOZA LAZARE.

Polas Centrais Sindicais.

CC.OO. [42,9%].

DOLORES MACEDA FERNÁNDEZ.

CIG [35,7%].

CARMEN AIRA DIAZ.

UGT [21,4%].

ELISEO RIVAS PERNAS.

ACTA

En Lugo, sendo as 11:00 horas do día 16 de outubro de 2008, reúnense nos locais da CEL as persoas á marxe relacionadas, membros todas elas da Comisión Negociadora do convenio colectivo da Sanidade Privada da Provincia de Lugo con vixencia dende o 1 de xaneiro de 2004 ata o 31 de decembro de 2007.

Logo das oportunas deliberacións, adóptanse os seguintes

ACORDOS


PRIMEIRO

Aprobar a táboa salarial revisada do ano 2007 do convenio colectivo da Sanidade Privada da Provincia de Lugo conforme ó previsto no artigo 16° do convenio en vigor.


SEGUNDO

As empresas disporán dun prazo dun mes, a contar dende a publicación da presente acta no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, para o abono ós traballadores dos atrasos de salario resultantes da aprobación da táboa salarial adxunta.


TERCEIRO

Remitir a presente acta, xunto ca táboa salarial aprobada, á Autoridade Laboral competente ós efectos legais oportunos.

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión, e en proba de conformidade asinan os á marxe reseñados -un representante por cada organización asinante do convenioa presente acta, en lugar e data sinalados no encabezamento.

Fdo.: José Luis Campos Veiga. Justo Jorge López. Jorge Somoza Lázare. Dolores Maceda Fernández. Carmen Aira Díaz. Eliseo Rivas Pernas.

TABOA SALARIAL REVISADA 2007

Vixencia: 01/01/2007 ó 31/12/2007.

Esta norma contiene tablas, si desea consultarlas pulse AQUI

(Para poder leer los documentos es necesario el lector Adobe Acrobat)

Copyright © 2008 Iberley Información Legal S.L.