Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de AJUNTAMENT DE BARBENS de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 23 de Enero de 2020 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Aprovacio definitiva del Pla d Igualtat d Oportunitats de l Ajuntament de Barbens i del Protocol per a l actuacio i prevencio en suposits d assetjament. 20/07/2020 Boletín Oficial de Lleida 23/01/2020 Documento oficial en PDF

Aprovacio definitiva del Pla d Igualtat d Oportunitats de l Ajuntament de Barbens i del Protocol per a l actuacio i prevencio en suposits d assetjament. (Boletín Oficial de Lleida núm. 138 de 20/07/2020)

No havent-se presentat al·legacions, durant el tràmit d'informació pública, contra l'acord d'aprovació inicial del Pla d'igualtat d'oportunitats de l'Ajuntament de Barbens i del Protocol per a l'actuació i prevenció en supòsits d'assetjament, adoptat en sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Barbens, de data 23 de gener de 2020, i sotmès a informació pública mitjançant edicte publicat al BOP número 28, de data 11 de febrer de 2020, l'esmentat acord ha esdevingut definitiu.

Contra els acords definitius, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, des de l'endemà de la present publicació, sens perjudici que amb caràcter potestatiu

es pugui interposar recurs de reposició dins el termini d'un mes.

El text íntegre del Pla es troba disponible a la Secretaria Municipal.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Barbens, 12 de juny de 2020

L'alcalde, Andreu Benet Castillo