Adhesion. Convenio Colectivo de Empresa de AJUNTAMENT DE BELIANES. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO (25100402142019) de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 17 de Abril de 2019 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Adhesion Acord d adhesio de l Ajuntament de Belianes a l Acord comu de condicions per als empleats publics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2019. (25100402142019). 21/10/2019 Boletín Oficial de Lleida 17/04/2019 Documento oficial en PDF

Acord d adhesio de l Ajuntament de Belianes a l Acord comu de condicions per als empleats publics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2019. (25100402142019). (Boletín Oficial de Lleida núm. 203 de 21/10/2019)

Resolució, d'11 d'octubre de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament de Belianes a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2019 (25100402142019).

Vist el text de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament de Belianes a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, subscrit, d'una banda, pels representants de l'Ajuntament i de l'altra, pels representants dels treballadors, el dia 17 d'abril de 2019; i d'acord amb el que estableixen, l'article 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; l'article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d'aplicació.

Vista l'aprovació expressa de l'Acord d'adhesió per l'òrgan competent en data 25 d'abril de 2019, segons el que disposa l'article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Resolc:

1. Disposar la inscripció de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament de Belianes a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2019 (25100402142019) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida.

2. Disposar la seva publicació en el BOP de Lleida.

Lleida, 11 d'octubre de 2019

El director dels Serveis Territorials, p.a. (art. 41 Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, DOGC 7196, d'1/9/2016), Enric Xavier Fort i Castells

Acord de la comissió negociadora de l'Ajuntament de Belianes per adherir-se a l'acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015)

Belianes a 17 d'abril de 2019, reunits, d'una banda, els representants de l'Ajuntament de Belianes Sr. Josep Ramon Morera Timoneda, Alcalde i Sra. Esther Roig Gaya, Regidora RRHH i, d'una altra banda, la representació dels empleats públics, Sr. Hildebrando Casol i Torruella, representant del sindicat UGT, i Sra. Maria Antonieta Piqué Llobera, representant del sindicat CCOO, amb motiu de l'adhesió a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015) en la seva totalitat, d'acord amb l'establert en l'article 92.1 de l'Estatut dels Treballadors i en l'article 34. 2 de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, després de les consegüents exposicions de motius per part d'ambdues parts, de comú acord,

Manifesten

- Ambdues parts es reconeixen capacitat i legitimació suficient, conforme a l'article 87 de l'Estatut dels Treballadors i a l'article 34 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

- En el moment de la signatura d'aquesta acta, les parts aquí representades no tenen constància de l'afectació de cap conveni col·lectiu.

En conseqüència, arriben als acords següents:

Primer. A l'adhesió, en la seva totalitat, del contingut de l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015) en la seva totalitat, actualment en vigor, amb efecte/ amb vigència des de la data que determini l'Acord d'adhesió del Ple de l'Ajuntament.

Segon. Facultar a la Sra. Roser Farré Peralta Secretària Interventora de l'Ajuntament de Belianes perquè actuï en nom i representació d'aquesta Comissió negociadora a efectes de dipòsit, registre i corresponent publicació de l'Acord d'adhesió.

Tercer. Així mateix, aquest escrit i una còpia d'aquest es traslladaran a l'autoritat laboral competent als efectes de constància, registre i publicació.

I, en prova de conformitat de tot el que s'ha exposat, els sotasignats subscriuen aquesta acta en el lloc i la data de l'encapçalament.

En representació de l'Ajuntament

En representació dels empleats públics