Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de AJUNTAMENT DE CARCAIXENT. POLICIA LOCAL de Valencia

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 06 de Octubre de 2012 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Edicte de l Ajuntament de Carcaixent sobre publicacio del Reglament de Segona Activitat de la Policia Local. 06/10/2012 Boletín Oficial de Valencia 06/10/2012 Documento oficial en PDF

Edicte de l Ajuntament de Carcaixent sobre publicacio del Reglament de Segona Activitat de la Policia Local. (Boletín Oficial de Valencia núm. 239 de 06/10/2012)

Preambulo

EDICTE

Havent-se elevat a definitiu l acord del Ple de data 26 de juliol de 2012, pel qual s aprovava inicialment el Reglament de Segona Activitat de la Policia Local, i d acord amb el que disposa l article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es procedís a publicar el text íntegre del citat Reglament:

Reglament Segona Activitat de la Policia Local de CARCAIXENT

PREÀMBUL

Les funcions que s atribuïxen als Policies Locals, per mandat constitucional, la Llei 2/86, Orgànica de Força i Cossos de Seguretat, la Llei 6/1999, de 19 d abril, de la Generalitat Valenciana i el Decret 19/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, són eminentment operatives i de vegades arriscades i penoses, la qual cosa requerix determinades aptituds psicofísiques en aquells, que naturalment es van perdent amb l edat o per determinades circumstàncies.

El present Reglament pretén que els membres de la Policia Local passen a la situació de segona activitat, en la forma i condicions que establix la seua pròpia normativa, quan es reunisquen les condicions del present Reglament.

Així mateix pretén fer compatible els drets dels funcionaris amb les disponibilitats de l Ajuntament, les necessitats del servici i, en definitiva, l interés general.

DISPOSICIONS GENERALS


Article 1.-

La Segona Activitat és una situació administrativa especial dels funcionarios/as del Cos de Policia Local, que té com a objecte fonamental garantir-los una adequada aptitud psicofísica mentres romanguen en actiu, assegurant l eficàcia del servici.


Article 2.-

Quan un membre de la Policia Local tinga disminuïda la seua capacitat per al compliment del servici ordinari ja siga per malaltia, ja siga per raó d edat, podrà passar a la situació de Segona Activitat d acord amb els criteris establits en este Reglament.


Article 3.-

Per a la Segona Activitat dels funcionaris/es de la Policia Local de Carcaixent caldrà ajustar-se al que disposa este Reglament, en la Llei 6/1999, de 19 d abril, de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana i en el Decret 19/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la Norma-Marco sobre Estructura, Organització i Funcionament dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana; i supletòriament en la Llei 26/1994, de 29 de setembre, que regula la situació de Segona Activitat en el Cos Nacional de Policia; així com en el Reial Decret 1.556/1995, de 21 de setembre; i la resta de normes d aplicació


Article 4.-

En la situació de Segona Activitat es romandrà fins al passe a la jubilació o a una altra situació, que no podrà ser la de servici actiu, llevat que la causa de passe a la situació de Segona Activitat haja sigut la insuficiència de les aptituds psicofísiques i la mateixa haja desaparegut d acord amb el que preveu l article 13 d este Reglament, que regula el reingrés


Article 5.- Per raó d edat

1. Per raó d edat: Podrà sol·licitar-se per l interesat/da o instar-se d ofici per l Ajuntament de Carcaixent, sempre que s haja romàs en situació d actiu i prestant servicis, com a mínim, els cinc anys immediatament anteriors a la petició, al complir-se les edats següents:

- Escala Superior: 60 anys.

- Escala Tècnica: 58 anys.

- Escala Bàsica: 55 anys

2. Qui en el moment de complir l edat que determine el seu passe a la situació de Segona Activitat es trobara en situació administrativa diferent de la de servici actiu, continuarà en la mateixa fins que cessen les causes que la van motivar

3. Els funcionaris/es que havent superat les proves d accés i estant realitzant els cursos de capacitació per a l ascens a l Escala immediata superior, compliren l edat de passe a la situació de Segona Activitat podran continuar en servici actiu, sempre que, de produir-se l ascens, l Escala a què s ascendix tinga fixada una edat superior per al passe a aquella situació.


Article 6-. Per raó de malaltia

En tot moment, quan les condicions físiques o psíquiques del funcionari/a així ho aconsellen i no siga susceptible de ser declarat en situació d invalidesa permanent absoluta.


Article 7.- Per raó d embaràs.

1.- En cas d embaràs el dictamen mèdic necessari per al passe a la segona activitat, consistirà en un certificat mèdic oficial que acredite tal circumstància.

2.- La funcionària embarassada romandrà en la situació administrativa de segona activitat fins al moment en què acabe l embaràs, a partir del qual passarà a la situació de servici actiu, sense perjuí de la llicència o la incapacitat temporal que li corresponguen.


Article 8.-

El passe a la situació de Segona Activitat motivat per l aptitud física o psíquica del funcionari/a podrà sol·licitar-se per l interesat/da o instar-se per la Corporació, i haurà de dictaminar-se per un Tribunal Mèdic.

La composició d este Tribunal Mèdic serà decretat per el/la Alcalde/sa-Presidente/a i estarà integrat per tres especialistes designats pel funcionari/a interesat/da, l Ajuntament i la Conselleria de Sanitat.


Article 9.- Funcionament

1. Per a la vàlida constitució del Tribunal Mèdic, a l efecte de celebració de sessions, deliberacions i presa d acords, es requerirà la presència dels tres membres del mateix.

2. El Tribunal podrà demanar la participació d aquells especialistes que estime correcte per a l exercici de les seues funcions, i disposar la pràctica de quantes proves, reconeixements o exploracions mèdiques considere necessàries amb este fi. Dites especialistes no tindran en cap cas dret de vot.

3. A l efecte d apreciació de la insuficiència física o psíquica pel Tribunal Mèdic, valorarà que estes possibles deficiències ocasionen limitacions funcionals en la persona afectada que li impedisquen o minoren de forma manifesta i objectiva la seua capacitat per a l ús i maneig d armes de foc o altres mitjans reglamentaris de defensa, o per a la intervenció en actuacions professionals de prevenció o restabliment de l orde o de la seguretat; de persecució i detenció de delinqüents, amb risc per a la vida o la integritat física del propi funcionari/a, d altres funcionaris/es amb els que intervinga o de tercers

4. Així mateix, es valorarà que les dites insuficiències es prevegen de duració permanent o la curació de les quals no s estime possible dins dels períodes d Incapacitat Temporal establits en la normativa vigent.

5.-El Tribunal Mèdic en el seu dictamen podrà disposar, si és procedent, el reingrés de l interessat a l activitat ordinària, una vegada que es produïsca la seua total recuperació.


Article 10.- Tramitació del procediment.

Podrà iniciar-se d ofici o a instància de l interesat/da, qui podrà al·legar el que estime convenient en defensa de la seua pretensió. Cas d iniciar-se d ofici, haurà de comunicar-se a l interesat/da

Rebuda la petició o adoptat l acord, amb els informes i la resta de documentació pertinent, i constituït el Tribunal Mèdic, este procedirà a citar a l interesat/da per al seu reconeixement en el termini de quinze dies, duent-se a terme el mateix en els quinze dies següents.

Si el funcionari/a no compareguera voluntàriament se li reiterarà per una sola vegada la convocatòria i de no fer-ho ni justificar la causa que ho impedisca, el Tribunal, basant-se en els documents clínics o d una altra índole o que haja pogut obtindre, emetrà el dictamen que procedisca. En este cas si el procediment s haguera iniciat a instància del propi funcionari/a i el dictamen mèdic fora contrari a la seua pretensió, l expedient s arxivarà sense més tràmits

Si, no obstant la incompareixença del funcionari/a, el Tribunal detectara la insuficiència física o psíquica, suficient per a produir el passe a la situació de Segona Activitat, l expedient continuarà el seu tràmit encara que s haguera iniciat a instància de part.

Es garantix el secret del dictamen mèdic sense que en el tràmit administratiu es descriga la malaltia, utilitzant-se exclusivament els termes de apte o no apte , per al servici actiu.

En tot cas l interesat/da té dret a conéixer els dictàmens emesos pels facultatius i tot el contingut del procediment.


Article 11.- Quadro d incapacitats.

El Tribunal Mèdic tindrà en compte el quadro d incapacitats mèdiques per a determinar la situació de Segona Activitat de la Policia Local, previstes en l Orde de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques o norma que la substituïsca.


Article 12.- Tràmit d audiència.

1. El Tribunal Mèdic traslladarà el dictamen, junt amb còpia de la resta d actuacions practicades a l òrgan municipal que va decretar l obertura de l expedient, el qual donarà audiència a l interesat/da, a fi que en el termini de deu dies efectue les al·legacions i present els documents o justificacions, que en la seua defensa estime pertinents

2. Si l interesat/da mostrara la seua disconformitat amb el dit dictamen, aportant altres informes o dictàmens mèdics, l òrgan competent traslladarà els mateixos al Tribunal Mèdic, el qual a la vista d ells i després de realitzar quantes comprovacions i exploracions complementàries considere necessàries, es ratificarà en l anterior dictamen o emetrà un nou, el qual traslladara a l interesat/da.

3. Si l Ajuntament de Carcaixent mostrara la seua disconformitat amb el dit dictamen, aportant altres informes o dictàmens mèdics, l òrgan competent traslladarà els mateixos al Tribunal Mèdic, el qual a la vista d ells i després de realitzar quantes comprovacions i exploracions complementàries considere necessàries, es ratificarà en l anterior dictamen o emetrà un nou, el qual traslladarà a l interesat/da.

4. Finalitzat el tràmit d audiència, l òrgan municipal competent traslladarà tot el que s actuat a l interesat/da i continuarà la tramitació de l expedient a efecte de la seua resolució, que en el cas que resultara favorable a les pretensions de l interesat/da, decretarà el seu passe immediat a la nova situació administrativa que corresponga.


Article 13.- Resolució.

De tot allò que s ha actuat, una vegada donat trasllat a l interesat/da, éste/a podrà al·legar el que estime pertinent en defensa dels seus interessos en el termini de quinze dies, en allò que es referix a la tramitació de l expedient administratiu.

A la vista dels dictàmens mèdics emesos i tenint en compte les possibles al·legacions efectuades per l interesat/da, s elaborarà la corresponent proposta de resolució per part del Negociat de Personal de l Ajuntament, que elevarà a l Alcalde/ssa-President/a.

Les respectives Seccions sindicals existents en l Ajuntament, seran informades de les resolucions en matèria de Segona Activitat,


Article 14.- Reingrés.

El reingrés al servici ordinari des de la segona activitat, només podrà produir-se en aquells casos en què, havent sigut declarada esta per raons d incapacitat psíquica o física, es demostre fefaentment la total recuperació del funcionari, previ dictamen favorable de l esmentat Tribunal mèdic.

La revisió pel Tribunal Mèdic podrà ser sol·licitada per l interesat/da o d ofici, amb l informe, en tot cas, de la Direcció del Cos.


Article 15.- Llocs i Funcions de segona activitat de la Policia Local

a) Amb destí en el Cos de la Policia Local:

1) Control del manteniment dels vehicles, material i vestuari de la Policia Local.

2) Indagació i emissió d informes relatius a domicilis, vivenda i locals, així com suport a la gestió del Padró Municipal, Guals, peticions dels Jutjats i qualsevol altre suport a peticions de organismes públics.

3) Policia Rural: vigilància, cremes, etc. I suport a la gestió mediambiental.

4) Vigilància i custodia de bens i instal·lacions municipals.

5) Policia de barri.

6) Educació Vial

7) Senyalització d actes públics

8) Tasques administratives pròpies de l Oficina de la Policia Local, prèvia acreditació de disposar dels coneixements suficients

9) Vigilància Ordenances Municipals.

10) Notificacions oficials.

11)Servicisen el retén, amb la possibilitat de rellevar-se entre ells cada cert temps i tenint el suport del Policies operatius quan les circumstàncies ho requerisquen, baix la coordinació i responsabilitat de l Oficial o responsable del servici.

12) En general, totes aquelles activitats tècniques d assessorament, gestió i suport de l activitat policial o relacionades amb la mateixa, de característiques semblants a les expressades en epígrafs anteriors, sempre que estes no impliquen actuacions policials operatives que comporten risc; en este cas el Policia de 2a activitat cridarà a la patrulla corresponents perquè sancionen les actuacions susceptibles d això.

b)Ambcomeses en altres llocs de l Ajuntament:

Seran en aquells llocs d igual o semblant categoria i nivell de procedència, en els que el servici es desenrotlle en altres dependències de l Ajuntament diferents de les del Cos de la Policia Local.

Estos llocs, susceptibles de ser ocupats per Policies Locals en situació de segona activitat, seran els que assenyale l Ajuntament en el catàleg i relació de llocs, prèvia negociació amb els sindicats; i per a accedir a ells hauran de superar-se les proves teòriques i pràctiques que s establisquen.

c) Excepcions:

Estes tasques que s assignen a la 2n activitat, seran desenrotllades pels policies en 1a activitat, quan no existisca personal suficient en 2n activitat per a atendre-les degudament.

d)Adscripció:

L adscripció del personal a estos servicis s efectuarà pel Cap de la Policia, de conformitat amb el que establix l art. 9.2.a) de la Norma Marco, a proposta de la Junta de Comandaments, prèvia valoració dels servicis prestats, experiència professional, cursos i, si és el cas, entrevista a cada un dels candidats; tenint en compte en primer lloc la capacitat psiquic-física de cada u, i adequant, amb caràcter preferent, les funcions a atribuir a la dita situació.

e) Concreció de funcions:

L especificació detallada i precisa de les tasques que comporten cadascuna de les funcions anteriors, es concretarà mitjançant decret d alcaldia, prèvia consulta a la representació sindical.


Article 16.- Cessament en servicis ordinaris.

a) Al produir-se el passe a la situació de Segona Activitat els funcionaris/es de la Policia Local de Carcaixent, cessaran en els llocs de treball que vénen ocupant en servicis ordinaris.

b) No obstant això, el funcionari que li corresponga passar a 2a activitat per raó d edat, podrà sol·licitar la continuïtat en el destí de procedència que s entendrà prorrogat automàticament per períodes d un any, fins a complir l edat de jubilació, sempre que es trobe apte per a la realització del servici. Així mateix l interessat podrà renunciar o l Ajuntament podrà revocar la pròrroga de forma justificada, amb un mes d antelació.


Article 17.- Situacions excepcionals.

1. Per raons excepcionals d emergència, catàstrofe o calamitat pública, la Corporació podrà acordar la incorporació dels funcionaris/es en situació de Segona Activitat, per al compliment de funcions policials pel temps mínim imprescindible; designant en primer lloc a aquells que hagen passat per raó d edat i en cada cas en orde invers al del seu passe a la Segona Activitat, començant pels que hagueren aconseguit esta situació en data més pròxima.

2. Als funcionaris/es afectats se ls dotarà, cas que no disposaren d ella, de la uniformitat, distintius, armament i la resta de mitjans necessaris per a l exercici de les funcions que se ls encomanen.


Article 18.- Expectativa de destí.

En els supòsits en què la situació organitzativa o de la plantilla no permeta ocupar llocs de segona activitat, l interesat/da romandrà en situació administrativa de servici actiu en expectativa de destí fins a la seua adscripció a un nou lloc de treball


Article 19.- Uniformitat.

Els funcionaris/es de Policia Local en situació de Segona Activitat en el propi Cos, prestaran el servici amb l uniforme reglamentari, amb caràcter general.

Amb l autorització prèvia del/la Alcalde/ssa i per a aquells llocs de Segona Activitat en altres Unitats Organitzatives, es podrà actuar sense uniformitat, per les especials característiques de les tasques o servicis a exercir.


Article 20.- Armament.

Els membres de la Policia Local de l Ajuntament de Carcaixent que passen a la situació de Segona Activitat, podran anar proveïts d alguna de les armes que s establisquen com reglamentàries, durant el temps que presten servici, llevat que una causa justificada aconselle el contrari.

Els membres de la Policia Local de l Ajuntament de Carcaixent perdran el dret a l ús de l arma reglamentària mentres la Segona Activitat s exercisca en llocs de treball fora del Cos.

Si el passe a la situació de Segona Activitat fora motivat per les condicions psíquiques del funcionari/a i així es fera constar en el dictamen emés pel Tribunal Mèdic, per representar un perill propi o alié, la retirada de l arma reglamentària o de qualsevol altra arma de foc que poguera tindre autoritzada per la seua condició de Policia, es decretarà per l òrgan competent, remetent informe a la intervenció d armes de la Guàrdia Civil, perquè en prenguen coneixement i efectes oportuns.


Article 21.- Horaris.

Preferentment es realitzarà en torns de matí i vesprada alternativament, en períodes setmanals, amb la jornada diària legal que s establisca, prèvia negociació amb els sindicats, distribuïda en la franja horària compresa entre les 7 i les 15 hores (torn de matí) i entre les 14 i les 22 hores (torn de vesprada), en funció de l estació de l any i les necessitats del servici, quedant exempts de realitzar torns nocturns i festius.

Els horaris concrets dels Policies de 2on Activitat, que ordinàriament seran de dilluns a dissabtes, sense perjudici de que extraordinàriament i amb les degudes compensacions puguen ser també els diumenges, es negociaran en la Mesa Negociadora anualment, al igual que la resta de horaris del distints departaments municipals.

El còmput anual total serà sempre el que s establisca per a la resta de funcionaris.

Excepcionalment, quan hi haja acord entre el Policia i l Ajuntament, es podrà pactar un altre tipus d horari diferent al general.


Article 22.- Règim retributiu.

El passe a la situació de Segona Activitat no suposarà variació de les retribucions bàsiques. Respecte de les complementàries, es percebran en la seua totalitat les corresponents al lloc de funcionari de Policia Local del que procedisca quan s ocupe un lloc de Segona Activitat amb destí, assegurant-se un mínim del 80% d aquelles quan ho siga sense destí.


Article 23.- Règim disciplinari i d incompatibilitat.

Els funcionaris/es del Cos de Policia Local de Carcaixent en situació de Segona Activitat ocupant destí, estaran subjectes a idèntic règim disciplinari i d incompatibilitat que els funcionaris/es de Policia en servici actiu.

Els funcionaris/es del Cos de Policia Local de Carcaixent en situació de Segona Activitat sense ocupar destí, estaran sotmesos al règim general disciplinari de la Funció Pública i subjectes a idèntic règim d incompatibilitat que els funcionaris/es de Policia en servici actiu


Article 24.- Formació.

Al Pla de Formació anual de l Ajuntament de Carcaixent s incorporaran els cursos convenients per a facilitar la qualificació necessària per al desenrotllament de les noves tasques relacionades amb la Segona Activitat de la Policia Local.


Article 25.- Ascensos.

Els funcionaris en situació de segona activitat, a excepció de la causa per embaràs, no podran participar en els processos d ascens a categories professionals superiors ni a vacants per mobilitat, dins del Cos de la Policia Local.


Article 26.- Beneficis Socials.

Durant la permanència en situació de segona activitat els funcionaris gaudiran de les mateixes millores de caràcter social que vénen regulades en l acord/conveni d aplicació als empleats públics al servici de l Ajuntament.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

 


D.A. 1ª.

Allò que conté en el present Reglament s incorporarà al Reglament del Cos de la Policia Local de l Ajuntament de Carcaixent quan s aprove en el seu moment.


D.A. 2ª.

Es constituirà una Comissió de Seguiment Paritària integrada per membres dels sindicats més representatius de l Ajuntament de Carcaixent i per membres designats per la Corporació.

Són funcions específiques de la Comissió de Seguiment Paritària:

- Interpretar el contingut del Reglament de Segona Activitat de la Policia Local.

- Vigilar el compliment del que es pacta.

- Actualitzar i incorporar al Reglament els canvis que s aproven en la legislació de referència i supletòria.


DISPOSICIONES FINALES

 


D.F. UNICA

El present Reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat pel Ple de l Ajuntament, quan es produïsca la seua publicació íntegra en el B.O.P.

Carcaixent, 25 de setembre de 2012.

-El vicesecretari, Rafael Darijo Escamilla.-L alcaldessa, Lola Botella Arbona.

2012/25786