Convenio Colectivo de Empresa de AJUNTAMENT D ONDARA. PERSONAL FUNCIONARI de Alicante

Empresa Provincial.

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Acord per a la regulacio de les condicions de treball del personal funcionari de l Ajuntament d Ondara 19/07/2006 Boletín Oficial de Alicante

Acord per a la regulacio de les condicions de treball del personal funcionari de l Ajuntament d Ondara (Boletín Oficial de Alicante núm. 164 de 19/07/2006)

Aquest Reglament entrarà en vigor amb la publicació del seu text íntegre i una vegada transcorregut el termini de 15 dies hàbils que es refereix l’article 65.2 de la LRBRL, en relació a l’article 70 del mateix cos legal, a comptar des de l’endemà a la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

A continuació es transcriu el text íntegre.

ACORD PER A LA REGULACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA

CAPÍTOL I OBJECTE I NORMES SUPLETÒRIES

Article 1. Objecte. El present acord, negociat a l’empar del que disposa la llei 9/87 d’Òrgans de Representació, la Llei Orgànica 11/85, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical, i el Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, regula les condicions del treball del personal funcionari que presta els seus serveis en l’Ilm. Ajuntament d’Ondara i s’aplicarà, amb caràcter supletori, a la normativa estatal o autonòmica segons procedeixca.

Article 2. Àmbit d’aplicació. Funcional: S’estén a tot l’àmbit de l’activitat de l’ Ajuntament d’Ondara, realitzada en tots els centres, dependències, organismes autònoms i fundacions depenents d’aquest Ajuntament.

Personal: El present acord serà d’aplicació al personal funcionari que, baix qualsevol tipus de relació jurídic-administrativa, preste els seus serveis a l’Ajuntament d’Ondara.

Tan mateix, es consideraran incorporats en el present acord els acords subscrits o que puguen subscriure’s en el futur, tant en la Mesa General de la Funció Pública Estatal com entre els sindicats més representatius i la Federació de Municipis i Províncies i/o la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en aquells aspectes que milloren allò acordat ací.

En el supòsit de que per acte de l’autoritat governativa i/o bé de la jurisdiccional, s’impedeixca la vigència del present acord quedaria sense efecte exclusivament en les parts afectades i el contingut d’aquestes deuria ser reconsiderat en un termini no superior a un mes des de la notificació de la nul· litat.

Article 3. Àmbit temporal. L’Acord tindrà una duració des de la signatura d’aquest i fins el 31 de desembre del 2007, entrarà en vigor a partir que se signe, independentment de la publicació al Butlletí Oficial de la Província. La vigència, a efectes econòmics, serà des del dia 1 de gener del 2006.

Article 4. Denúncia o pròrroga. Denúncia: El preavís, a efectes de denúncia de l’ Acord, haurà de ferse dos mesos abans del seu acabament.

Pròrroga. De no ser denunciat en temps i forma, s’entendrà prorrogat en el mateixos criteris, i a efectes econòmics la Comissió Paritària negociarà, dins del primer trimestre, el percentatge d’augment salarial (diferència del IPC).

Article 5. Garantia personal. Tots les condicions econòmiques o d’una altra classe incloses en aquest Acord, estimades en el seu conjunt, tindran la consideració de mínimes, per la qual cosa els pactes, clàusules o situacions implantades actualment en l’empresa, que impliquen condicions més beneficioses en relació a les convingudes, subsistiran com a garantia personal per als que gaudisquen d’elles.

Les millores, que per disposició legal o reglamentària s’hagen d’establir durant la vigència del present Acord, seran d’aplicació automàtica. Les gratificacions voluntàries concedides per l’empresa no s’absorbiran.

CAPÍTOL II COMISSIÓ PARITÀRIA I MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ.

Article 6. Comissió Paritària. En els 15 dies següents a la data de publicació del present Acord al Butlletí Oficial de la Província, es constituirà una comissió de 6 persones, amb la denominació de l’epígraf d’aquest article. Estarà formada paritàriament per 3 membres per cada part i els suplents. Amb caràcter permanent; estarà integrada per els representants de la Corporació designats per la Junta de Govern Local i per altres 3 representants de la part social que seran (tres representats dels sindicats més representatius). Cada part podrà comptar amb l’assistència d’un/a assessor/a a les reunions que se celebren. President serà un membre de la Corporació i actuarà com a Secretari el que designe d’entre els membres d’aquesta Comissió, i serà l’encarregat/ada d’alçar l’acta de totes les sessions.

Aquesta comissió assumirà les funcions d’interpretació, estudi i vigilància d’allò pactat, seguiment i desenvolupament dels temes que integren aquest instrument jurídic i els annexos, durant tota la vigència. Especialment, la Comissió mitjançarà amb caràcter previ a la interposició de qualsevol conflicte col· lectiu derivat de la interpretació o aplicació del que disposa el present Acord.

Els membres de la Comissió podran elaborar un reglament de procediment i funcionament d’aquesta. La Comissió estarà presidida pel/per la senyor/a alcalde/essa – president/a de la Corporació o persona en qui delegue d’entre els membres de la Comissió; els acords adoptats per la Comissió tindran el caràcter que aquesta determine de conformitat amb la legislació vigent. A la primera reunió que se celebre, s’elegirà entre els membres un/a president/a suplent i un/a secretari/a.

La Comissió es reunirà amb caràcter extraordinari, a petició de qualsevol dels membres en un termini de 7 dies laborals, des de la data de sol· licitud enregistrada, en la qual haurà de constar l’ordre del dia corresponent. A totes les sessions s’alçarà l’acta dels acords presos, segons els efectes legalment establerts, de les quals es facilitarà còpia als membres d’aquesta Comissió.

Eventualment, a aquesta Comissió podran assistir aquelles persones que, per raó del seu càrrec institucional o de representació laboral, la Comissió considere convenient, segons els temes que s’hagen de tractar.

Es facilitarà als membres d’aquesta Comissió, en un termini de 15 dies naturals, totes les dades que sol· liciten per procediment formal per esclarir qualsevol assumpte relatiu al present Acord; a més, també es facilitarà la informació necessària per desenvolupar les seues funcions.

Per resoldre els conflictes sorgits entre les parts negociadores, aquestes podran nomenar de mutu acord els seus mitjancers, els quals formularan el corresponent dictamen. La negativa de les parts a acceptar les propostes presentades pels mitjancers haurà de ser raonada i per escrit, de la qual s’enviarà còpia a les altres parts segons els efectes que s’estimen pertinents. Les propostes dels mitjancers i la posició de les parts s’hauran de fer públiques immediatament.

En matèria de regulació del conflicte col· lectiu i dret de vaga s’estarà al que estableix la Constitució Espanyola i Reial Decret 17/1977, de 4 de març, segons interpretació de la Sentència del Tribunal Constitucional de 8 d’abril de 1891, amb especial referència als requisits i tràmits prevists en aquests casos per a les empreses que desenvolupen un servei públic.

La tramitació del conflicte col· lectiu o vaga que poguera afectar als treballadors de l’ Ajuntament, la representació dels treballadors ho plantejarà davant l’organisme competent de la Conselleria amb competència per a ferho. Durant el període de preavís en cas de vaga es convocarà a les parts a un acte de conciliació.

El descompte que l’Administració cal efectuar als treballadors que s’acullen al dret de vaga es portarà a terme mitjançant l’aplicació de la següent fórmula per al càlcul del valor d’una hora de vaga: sou íntegre mensual dividit per trenta i dividit pel nombre d’hores de mitjana al dia que el personal hauria de realitzar.

Sempre que s’hagen consultat a la Comissió, totes les condicions establertes al present Acord, legalment o reglamentària, en cas de dubte, hauran de ser consensuades per la Comissió paritària i en el termini màxim de dos mesos des de l’entrada pel registre de l’Ajuntament d’Ondara.

Article 7. Mesa General de Negociació. Es constitueix la Mesa de Negociació, com a òrgan de negociació contínua entre la Corporació i els Sindicats.

Estarà composta paritàriament de 4 membres per cada part i els suplents. Amb caràcter permanent; estarà integrada per 4 representants de la Corporació, 1 per cada grup polític amb presència a l’Ajuntament, i la resta fins al nombre de 4, a proposta del Ple. El vot dels membres serà ponderat a la representació del seu grup polític al Ple de l’Ajuntament d’Ondara. Així mateix, seran aquests que nomenen els 4 representants de la part social, en cas que no haguera delegats/ades de personal. Cada part podrà comptar amb l’assistència d’un assessor a les reunions que se celebren. D’entre els membres de la mesa es designarà un/una secretari encarregat d’alçar acta de totes les sessions.

Els membres de la Mesa General de Negociació podran elaborar un reglament de procediment i funcionament d’aquesta. La Mesa General estarà presidida pel/per la senyor/a alcalde/essa – president/a de la Corporació o persona en qui delegue dels membres de la Mesa General; els acords adoptats tindrà el caràcter que aquesta determine de conformitat amb la legislació vigent. A la primera reunió que se celebre s’elegirà entre els membres, un/a president/a suplent i un/a secretari/a suplent. Els acords s’hauran d’adoptar per majoria de la meitat més un de tots els assistents.

Prèviament a l’aprovació de les Resolucions de Llocs de Treball, Plantilla Orgànica o Catàleg, l’esborrany dels quals s’emetrà a les Seccions Sindicals representatives, es convocarà aquesta Mesa amb la finalitat de procedir a la negociació de:

- L’increment de les retribucions a establir en els Pressuposts de la Corporació. (supeditantseen tot moment al que disposen els pressupostos de l’Estat).

- La determinació i l’aplicació de les retribucions dels/de les empleats/ades públics/iques de la Corporació.

- La preparació i dissenys dels plans d’Oferta d’Ocupació Pública.

- Actualització de les plantilles.

- El pla anual de provisió i/o promoció dels llocs vacants o de nova creació.

- Classificació, valoració i catalogació dels llocs de treball.

- Negociació de les Relacions de Llocs de Treball.

- La determinació dels programes i fons per a la promoció interna, la formació i el perfeccionament professional.

- Sistemes d’ingrés, provisió i promoció.

- Les propostes sobre drets sindicals i de participació.

- Mesures de seguretat i salut laboral en el termes prevists a la Llei 31/1995 de prevenció de riscs i l’altra normativa desenvolupament.

- Preparació i disseny dels plans d’ocupació.

- Distribució de la jornada laboral i horari de treball, règim de gaudiment de permisos, vacances i llicències.

- Aquelles que expressament s’esmenten al present conveni/acord.

- Totes aquelles matèries que, en general, afecten les condicions de treball i l’àmbit de les relacions dels/de les empleats/ades públics/iques i els seus sindicats amb la Corporació.

El procés de negociació s’obrirà amb caràcter anual, en la data que, de comú acord, fixen la Corporació i els sindicats més representatius. En tot cas, amb anterioritat a l’aprovació dels pressuposts municipals.

Les reunions se celebraran mitjançant convocatòria, per acord amb les organitzacions sindicals o davant la demanda expressa de qualsevol d’aquestes en un termini no superior a cinc dies naturals des que es van sol· licitar.

Article 8. Arbitratge i mediació. Davant els supòsits de discrepància que puguen produirse tant en la interpretació de l’Acord per part de la Comissió Paritària com en la negociació per part de la Mesa General de Negociació, ambdues parts podran arribar a l’acord de nomenar un mitjancer, segons allò establert a la Llei 9/87, capítol III, article 38, modificada per la Llei 7/90.

CAPÍTOL III ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Article 9. Organització. Correspon a la Corporació, amb informació prèvia als representants dels funcionaris l’organització de les funcions i l’establiment de sistemes de racionalització, la millora de mètodes i processos i la simplificació de les funcions que permeta el major i millor nivell de prestació del servei.

Els canvis organitzatius que afecten el personal en l’aplicació o la modificació d’alguna de les condicions de treball previstes en el present Acord, seran sotmeses a informe previ de la comissió paritària establerta, així como qualsevol norma que s’hi haja d’adoptar.

Igualment, se sotmetrà a informe i a negociació, si escau, de la comissió el trasllat total o parcial d’instal· lacions i el cessament en la prestació de serveis quan afecte als funcionaris en l’àmbit d’aplicació de l’ Acord.

Article 10. Classificació del personal. L’establiment de la classificació dels funcionaris s’ajustarà al següent procediment:

La classificació professional té per objecte la determinació i definició dels diferents grups que poden ser assignats als funcionaris d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés, el lloc de treball i funcions que efectivament desenvolupen.

S’estableixen els següents grups professionals:

Grup A: Formen aquest grup i s’integraran en ell els funcionaris que, estant en possessió del corresponent títol de doctor, llicenciat, arquitecte o enginyer, o equivalent, han estat nomenats en virtut de la seva titulació per a exercir funcions o desenvolupar un lloc de treball definit com a tal en la relació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament d’Ondara.

Grup B: Formen aquest grup i s’integraran en ell els funcionaris que, estant en possessió del títol de enginyer tècnic, formació professional de tercer grau, diplomat, o equivalent, diplomat universitari, arquitecte tècnic o titulat equivalent reconegut pel Ministeri d’ Educació i Ciència, han estat o son nomenats en virtut de la seva titulació per exercir funcions o desenvolupar un looc de treball definit com a tal en ela relació de llocs de treball del personal al servei de l’ Ajuntament d’Ondara.

Grup C: Formen aquest grup i s’integraran en ell els funcionaris que, estant en possessió del títol de BUP, batxiller superior, formació professional en segon grau o formació laboral equivalent, així com qui ha superat les proves d’accés per a majors de 25 anys a la Universitat, han estat nomenats per a exercir funcions o desenvolupar llocs de treball en raó de la seva titulació, categoria professional, així com els que pertanyent al grup D reunisquen els requisits per a optar al lloc excepte la titulació, , o una antiguitat de 10 anys en l’Escala o subescala del grup D, o de cinc anys mes un curs de formació i estiga definit en la relació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament d’Ondara.

Grup D: Formen aquest grup i s’integraran en ell els funcionaris que, estant en possessió del títol de batxiller elemental, graduat escolar, formació professional de primer grau o formació laboral equivalent, amb categoria professional reconeguda en les Ordenances Laborals, han estat nomenats per a exercir funcions o desenvolupar llocs de treball en raó de la seua titulació, categoria professional, així com els que pertanyent al grup E reunisquen els requisits per a optar al lloc excepte la titulació, o una antiguitat de 10 anys en l’Escala o subescala del grup E, o de cinc anys mes un curs de formació i estiga definit en la relació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament d’Ondara.

Grup E: Formen aquest grup i s’integraran en ell els funcionaris que estant en possessió del certificat d’escolaritat han estat o són nomenats per a exercir funcions o desenvolupar llocs de treball, que es defineixquen en aquest grup, en la relació de llocs de treball del personal serveis de l’Ajuntament d’Ondara.

Anualment, dins del primer trimestre de l’any, l’Ajuntament inclourà dins de la seua oferta pública d’ocupament, totes les places que per creació de nous serveis es creen, així como les que resulten per qualsevol motiu. El contingut de l’Oferta Pública, abans d’acordarse per l’òrgan de govern municipal, s’haurà de negociar amb els representants sindicals.

La Relació de Llocs de Treball serà la que figure en l’annex I.

Article 11. Provisió llocs de treball. En aquest article, s’estarà al reflexat a aquest respecte en allò que disposa la Llei 30/84, Decret Legislatiu de 24 d’ Octubre de 1995, RD 364/95 i el Decret 33/99 del Govern Valencià.

CAPÍTOL IV SALARI I ELS COMPLEMENTS

Article 12. Retribucions Econòmiques. Les retribucions bàsiques i complementàries del personal al servei de l’Ajuntament tindran la mateixa estructura i idèntica quantia que les establertes amb caràcter bàsic per a tota la Funció Pública i seran les que s’expressen per a cada lloc de treball en la Relació i/o Catàleg de Llocs de Treball.

El personal podrà ser retribuït, almenys, pels següents conceptes:

Els sous i els triennis que corresponguen al grup de titulació al qual pertanyen. Les seues quantitats seran les que cada any vinguen reflexades en la respectiva Llei de Pressupostos. Els efectes econòmics dels trienis es produiran a partir del primer dia hàbil del mes següent en que es compleixquen tres anys de serveis, i seran reconeguts d’ofici per la quantia del grup de pertenència. Els drets econòmics reconeguts per la Llei 70/78, de 26 de desembre, sobre el reconeixement de serveis prestats en qualsevol administració pública, seran d’aplicació, prèvia sol· licitud, a tot el personal que preste els seus serveis en l’ Ajuntament d’Ondara sense distinció.

El complement de destí que corresponga al nivell de lloc de treball que es desenvolupe, amb la quantia que per a cada any establesca la Llei de Pressupostos de l’Estat. No obstant aixó, es podran percebre complements de destinació superiors en funció del grau consolidat, per haverse desenvolupat amb anterioritat llocs de nivell superior. Els nivells mínims assignats a cada grup de titulació seran els acordats pel Ministeri per a les Administracions Públiques i els sindicats més representatius en l’ámbit de la Mesa General de la Funció Pública. Els nivells mínims de cada grup seran els pactats entre el Ministeri d’Administracions Públiques i els Sindicats representatius en la Mesa General de la Funció Pública.

Aquests seran els següents:

Esta norma contiene tablas, si desea consultarlas pulse AQUI

(Para poder leer los documentos es necesario el lector Adobe Acrobat)

El complement específic retribueix les condicions particulars de cada lloc de treball establerts en la Relació de llocs de treball. Aquestes condicions poden ser les següents:

Dedicació especial. De plena dedicació, que s’assignarà a aquells llocs de treball que excepcionalment, tinguen que realitzar una jornada, en còmput anyal, equivalent a 40 hores setmanals. L’assignació d’aquest apartat serà incompatible amb la realització de serveis extraordinaris.

Dificultat tècnica.

A. Titulacions acadèmiques: És el nivell de preparació acadèmica que s’exigiria, en condicions normals i com a requisit mínim, a qualsevol treballador per a accedir al lloc de treball de què es tracte.

B. Altres estudis d’especialització: És el nivell d’estudis especialitzats que, complementaris als acadèmics, s’exigirien en un procés selectiu al lloc de treball.

C. Experiència requerida: Partint dels nivells acadèmics i d’especialització determinats anteriorment, este factor avaluarà el nivell d’experiència mínima requerida, per al normal desenvolupament del lloc de treball.

D. Responsabilitat per comandament. Nivell de necessitat de dirigir, coordinar, orientar, supervisar, corregir, premiar i sancionar el personal subordinat.

E. Responsabilitat per repercussió en els resultats de l’organització: nivell de repercussió global (econòmica, operativa, d’imatge, etc.) que tenen les activitats del lloc respecte dels objectius de la institució.

F. Esforç intel· lectual: nivell de l’esforç exclusivament mental que és habitualment necessari realitzar per a poder exercir el lloc treball.

G. Esforç físic: nivell d’esforç exclusivament físic que és habitualment necessari realitzar per a poder exercir el lloc de treball.

H. Penositat: grau d’incomoditat normalment física que necessàriament s’ha de suportar per a l’execució de les tasques del lloc de treball.

I. Perillositat: nivell de risc físic que assumix el titular del lloc de treball a l’exercir les funcions obligatòries del mateix.

J. Característiques de la jornada: nivell de molèstia o dificultat relativa que el treballador tindrà en l’exercici del seu lloc de treball, per raó del sistema de presència en el treball.

K. Regim de dedicació: nivell d’exclusivitat laboral que s’adquirix amb l’entitat, com a conseqüència de l’exercici del lloc de treball, al marge del tipus de jornada que es tinga establerta.

La suma de la quantia de cadascuna d’aquestes condicions particulars o factors conformen el Complement Específic, amb el valor que per a cadascun dels quals ve determinant en la Taula Retributiva del Complement Específic.

L’assignació a cada lloc de treball de cadascuna d’aquestes condicions particulars es realitzarà a través de la Relació de llocs de treball.

El Complement de productivitat retribueix l’especial rendiment, l’ interès i la iniciativa amb què el personal desenvolupe el seu treball. L’aplicació individualitzada de retribucions per aquest concepte, així como llur distribució per àrees o programes, es realitzarà mitjançant la planificació d’objectes i de comú acord amb els representants dels funcionaris a la Mesa Negociadora.

Les Pagues Extraordinàries tindran la quantia d’una mensualitat (sou base i triennis), segons el que estableixquen les diferents Lleis de Pressupostos i s’abonaran en les nòmines de juny i desembre.

El personal en període de pràctiques o interí, percebrà les mateixes retribucions que el personal funcionari de carrera, segons el previst legalment, del seu mateix lloc de treball o escala.

Article 13. Increment de retribucions per als anys (2006 – 2007).

Tenint en compte l’acord subscrit entre l’ Administració de l’Estat i els Sindicats, l’increment de retribucions durant aquests anys serà el previst en la Llei de Pressupostos generals de l’ Estat per cada exercici, sense perjudici del que dispose la R. P. T.

Article 14. Gratificacions per Serveis Extraordinaris. S’entén com a serveis extraordinaris, aquells realitzats fora de la jornada laboral fixats per Acord. S’aconsella la no realització de serveis extraordinaris. Tot i això, si per necessitats del servei i amb caràcter esporàdic, foren necessaris, seran autoritzats per escrit del regidor responsable.

La realització dels serveis extraordinaris, requerirà la voluntarietat del funcionari i en el cas de no haver voluntarietat, s’ estarà al que dispose la legislació vigent.

Article 15. Indemnització per raó del Servei. En aquest apartat serà d’aplicació el previst en el Reial Decret 462/02 (BOE número 129 del 30 de juny de 2002), i normatives específiques de desenvolupament.

Les indemnitzacions s’abonaran en la nòmina del mes següent al que s’origine la despesa.

En aquells supostos en el que el personal siga designat per la Corporació per a ostentar la representació d’ella en qualsevol acte a celebrar, s’abonaran totes les despeses que esta participació ocasione, prèvia justificació del seu pagament.

En el supòsit d’accident d’automòbil, en la realització dels serveis descrits, les despeses de reparació i indemnització que no estiguen cobertes pel segur obligatori del vehicle, seran abonats per la Corporació.

Article 16. El Rebut del salari o nòmina. La liquidació o despesa del salari d’efectuarà puntualment i documental abans de la finalització del mes.

El personal i, amb autorització, els representants legals, tindran dret a percebre, sense que s’arribe al dia assenyalat per al pagament. El rebut dels salaris s’haurà de reflectir clarament:

- Nom, DNI, cos, escala i ocupació, relació jurídica, grau consolidat, data d’alta, nombre de triennis reconeguts, número de la Seguretat Social, grup de cotització i número de registre.

- Nom de la Corporació, nom del centre de treball i domicili, número de Seguretat Social de l’empresa i número i nom del lloc de treball que desenvolupa.

- Data, període d’abonament i total dels dies retribuïts.

- Tot i cadascun dels conceptes per als qual ( i sota els quals) s’efectue una retenció o deducció d’havers, percentatge i quantia.

- Total del salari brut, total de retencions i total del salari net.

- Data del pagament o, si escau, dades de domiciliació bancària.

El model de rebut i les seues possibles modificacions s’hauran de considerar a la Mesa General de Negociació.

CAPITOL V CONDICONS PROFESSIONALS

Article 17. Plans i Ofertes d’ocupació. La planificació integral dels recursos humans i de l’ocupació de la Corporació, es desenvoluparan, si escau, a través dels Plans d’Ocupació.

Els Plans d’Ocupació, com instruments de planificació integral, contindran, almenys les següents previsions i mesures:

- Dimensió i estructura de la plantilla de personal que es considera adequada pel sector o àrea que es tracte.

- Mesures de caràcter quantitatiu i, especialment qualitatiu que es precisen per adaptar i ajustar la plantilla inicial a la prevista en el Pla.

- Polítiques de personal i plans parcials de gestió o operatius derivats d’aquestes previsions i mesures.

- Mesures i processos de gestió que haurà de durse a terme en matèria de formació, mobilització, ingrés i modificació o distribució de llocs de treball.

- Les previsions i mesures dels Plans d’Ocupació, es reflectiran en una memòria justificativa que contindrà les referències temporals que procedesquen, en un període màxim de 12 mesos. Aquesta memòria es remetrà als sindicats mes representatius per a negociarla en la Mesa General de Negociacions, amb una antelació mínima de 15 dies.

El conjunt de vacants existents en la Relació d’ocupació de treball d’acord amb l’Oferta d’ocupació.

D’efectuarse l’amortizatció d’algun lloc de treball no vacant, es proveirà al personal afectat d’un lloc de treball, almenys, de la mateixa ocupació o equivalent i del mateix nivell, en el termini previst per a la redistribució d’ efectius i, en tot cas, sense menyscabament de les seues retribucions bàsiques i complementàries.

Durant el procés de reassignació a un nou lloc de treball, es percebran les retribucions de l’últim lloc desenvolupat.

Article 18.- Selecció de personal. Els procediments de selecció per a la provisió de llocs, la promoció professional i els cursos de formació o accés, es realitzaran mitjançant convocatòria pública i sota els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Almenys en una de les proves a realitzar, es garantirà l’anonimat dels aspirants.

Llevat que mitjançant norma específica es dispose expressament, un criteri diferent, es garantirà la presència de dos membres designats per la part social en veu i amb vot, en tots els tribunals i comissions de valoració encarregats de resoldre les convocatòries de selecció tant per a l’accés de personal fix o temporal com per a la provisió de llocs de treball, promoció interna i participació en cursos de formació organitzats a l’ Ajuntament. En l’assistència a aquests tribunals o comissions de valoració seran d’aplicació les indemnitzacions per raó de servei previs al RD 462/02.

En totes les convocatòries serà d’aplicació, amb les adaptacions previstes en el present Acord, la Resolució de l’1 de desembre de 1992 (DOGV número 1926 de 17/12/92), del Director General de l’ Administració Local de la Conselleria d’ Administració Pública, pel que s’ordena publicar un text de bases generals de selecció de personal al servei de les entitats locals del País Valencià, així como el barem general d’aplicació als concursos prevists en el Decret 117/1991 (DOGV número 1577 del 02/07/91) de la Generalitat Valenciana.

Article 19.- Provisió de Llocs de Treball. Serà d’aplicació el previst per la Llei de la Funció Pública Valenciana i el decret 33/99 sobre selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de la normativa estatal bàsica d’aplicació.

Article 20.- Adscripcions provisionals. Els llocs de treball podran proveirse per adscripció provisional únicament en els següents supòsits:

Remoció o cessament en un lloc de treball obtingut per concurs de mèrits o de lliure designació.

Reingrés al servei actiu sense reserva de lloc de treball.

Per raons de salut en els supostos d’embaraç o període de lactància, de conformitat amb el previst en la Llei de Prevenció de Riscs Laborals i en la Llei 39/99, de Conciliació de la Vida Laboral i Familiar.

Article 21.- Comissió de Serveis. Comissions de Serveis: Constitueix una forma reglamentària temporal de provisió de llocs i procedeix en els següents casos:

- Quan els llocs queden deserts en les corresponents convocatòries.

- Quan estiguen subjectes a reserva per imperatiu legal o pendents de la seva provisió definitiva.

- Quan el personal siga autoritzat per a realitzar una missió per període no superior a sis mesos en programes de cooperació internacional.

Amb caràcter forçós, quan per necessitats del servei o celebrat concurs per a la provisió d’un lloc de treball, aquest resulte desert i en ambdós casos la seva provisió siga urgent i no hi haja personal voluntari, podrà destinarse a la persona que reunint els requisits generals per a cobrir el lloc establert en la R. P. T., compte amb menys càrregues familiars i, en igualtat de condicions, el de menor antiguitat.

La comissió de serveis forçosa tindrà una duració màxima d’un any.

Les comissions de serveis voluntàries seran ofertades a tot el personal que reuneixca els requisits i en llocs de treball no reservats legalment tindran una duració màxima d’un any.

Transcorreguts, com a màxim, eixos terminis els llocs deuen ser convocats per la seua provisió per concurs o lliure designació, segons corresponga en les R. P. T.

Al personal en comissió de serveis se li reservarà el lloc de treball d’origen si ho haguera obtés per concurs i percebrà les retribucions corresponents al lloc en que estiga comissionat.

Les comissions de serveis finalitzaran per la provisió definitiva del lloc, per la reincorporació del titular, pel transcurs del temps establert, per renúncia del comissionat o per revocació de la comissió. No procedirà la renúncia en els supostos de comissions de caràcter forçós.

En tot cas, per al desenvolupament en comissió de serveis de llocs de treball, el personal designat deurà reunir els requisits generals d’aquell reflexats en les corresponents Relacions de Llocs de Treball.

Article 22.- Mobilitat per redistribució d’efectius. Serà d’aplicació el previst per la Llei de la Funció Pública Valenciana i el decret 33/99 sobre selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de la normativa estatal bàsica d’aplicació.

Article 23.- Segona activitat. El personal podrà passar a realitzar serveis sedentaris o secundaris en altres àrees de l’Ajuntament quan al· leguen motius d’incapacitat física o psíquica, acreditats per tribunal metge segons l’Acord. (La RPT determinarà quins llocs poden ser desenvolupats en segona activitat).

En qualsevol cas, conservaran les retribucions bàsiques i complementàries inherents a la categoria professional, a més dels complements corresponents als serveis que han desenvolupat fins aquest moment. En tot cas s’estarà al que dispose la legislació en aquests casos.

Passar a la segona activitat es tramitarà prèvia sol· licitud dels interessats, mitjançant la Mesa Negociadora, podrà ser temporal o definitiva i comportarà l’adscripció definitiva al nou lloc de treball.

Article 24.- Carrera professional. Als efectes de carrera administrativa, així com de retribucions, els llocs de treball es classifquen en els distints nivells de complement de destí que s’establesquen a la Taula I, de categories professionals o llocs, annexa al present Acord.

«Tot el personal consolidarà el grau corresponent al del nivell del lloc de treball quan porte en ell dos anys ininterromputs o tres amb interrupció. Tot i axió, el personal que obtinga pels procediments reglamentaris, un lloc amb un nivell superior, consolidarà aquest en els mateixos termes que s’ha exposat abans.»

El grau personal superior, podrà consolidarse també, mitjançant la superació de cursos específics i objectius específics que es determinarà pel Ple de la Corporació mitjançant acord amb la representació sindical.

El procediment d’accés a aquests cursos es realitzarà mitjançant concurs atenent als criteris de mèrit i capacitat.

Article 25.- Promoció professional. La promoció interna consisteix en l’ascens des d’una escala d’un grup de titulació inferior a altre superior, o bé d’una escala o a altra distinta dins del mateix grup.

Als efectes de promoció professional, l’ascens s’efectuarà mitjançant el sistema de concursoposició amb subjecció als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, entre el personal que posseeix la titulació i requisits assenyalats per al lloc en la Relació de Llocs de Treball, així como una antiguitat d’ almenys dos anys en el grup al que romanguen.

La titulació no constituirà un requisit indispensable per l’accés a categories o a col· locacions del grup, des de categories del grup D, amb una antiguitat de 10 anys, o de cinc i la superació d’un curs específic de formació al qual s’accedesca per criteris objectius.

En les proves de selecció, es tindrà en compte la possessió d’un determinat grau, la valoració del treball desenvolupat en altres llocs, els cursos de formació i perfeccionament superats i l’antiguitat; en tot cas, el personal quedarà exempt d’aquelles proves o matèries que ja haja superat en l’oposició d’ingrés a la funció pública.

L’adscripció del personal als llocs de treball s’efectuarà, amb caràcter definitiu, d’acord amb les peticions dels interessats, i segons l’ordre obtinguda a les proves de selecció, codi del lloc vacant que es determine en la R. P. T.

Quan així s’acorde, aquestes convocatòries podran durse a l’efecte independentment a la de l’ingrés.

Article 26.- Oferta pública d’ocupació. Els llocs de treball dotats pressupostàriament que no hagen estat coberts pel personal de la Corporació constituiran l’oferta pública d’ocupació.

L’ingrés del personal es realitzarà mitjançant convocatòria pública i es regirà per les bases de la convocatòria respectiva, que s’ajustarà, en qualsevol cas, al que es preveu en la Llei de la Funció Pública Valenciana, el Decret 33/99 de la Generalitat Valenciana. Les bases i els programes, s’ajustaran al previst en el Reial Decret 896/91, així como a la normativa específica dictada al respecte per la Generalitat Valenciana.

Per al personal de nou ingrés es realitzarà cursos de formació per garantirlos una adecuada adaptació a les funcions assignades al seu lloc de treball. Aquest curs es desenvoluparà, en tot cas, dins de la jornada laboral. Durant aquest període percebran el 100% de les retribucions corresponents al lloc que hagen o vagen a resultar adscrits.

Pel personal de nou ingrés que no acredite els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats homologats per la Generalitat, o si escau, mitjançant la realització d’un exercici específic.

Article 27.- Conversió de places temporals en fixes. Durant el període 2006- 2007 es desenvoluparà un programa de conversió d’ocupació de caràcter temporal en fixe, en aquells casos que les tasques tinguen caràcter permanent i no conjuntural per impulsar de forma decisiva la solució d’aquest problema durant el referit període.

El personal interi podran continuar prestant els serveis durant aquest període de dos anys llevat que, tenint en compte els càrrecs de treball de la unitat corresponent, deixen de ser necessaris els seus serveis o pogueren ser substituïts per personal fix o de nou ingrés. Per donar efectivitat a la continuïtat es podran utilitzar les figures jurídiques que procedesquen en cada cas.

L’adquisició de fixesa s’efectuarà a través dels sistemes prevists a la legislació i en els terminis en què es revisen, o en tot cas, a l’Acord.

Article 28.- Selecció de personal interí o temporal. La selecció de funcionaris interins, sols podrà realitzarse per causes sobrevingudes o substitucions, amb una duració màxima d’un any o mentre siga efectiva la substitució, respectant, en tot cas, el previst en la Llei de la Funció Pública Valenciana i en el Decret 33/99 de la Generalitat Valenciana, sobre selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa.

Les condicions o requisits que hauran de tenir els aspirants hauran de ser, necessàriament, iguals a les exigides per accedir com a personal fixe. Es consideraran com a mèrit preferent aquells aspirants que hagen superat alguna de les proves d’accés a les places que es tracten de cobrir.

Article 29.- Seguiment de la contractació. Les subcontractes, assistències tècniques i contractes de naturalesa mercantil seran avaluades amb caràcter semestral en el marc de la Mesa Negociadora de personal amb la finalitat de considerar l’eficàcia, les despeses i les condicions de treball d’aquest personal.

Article 30.- Funcionarització. La Corporació, prèvia negociació amb la representació sindical, definirà tots aquells llocs de treball coberts per personal laboral que hauran de ser desenvolupats pel personal funcionari, d’acord amb allò que disposa la Llei 23/1998, de 28 de juny, amb la finalitat que puguen participar a les proves selectives d’accés i/o promoció als cossos i escales a què s’hi adscriguen a aquests llocs.

Als processos de funcionarització que pogueren establirse se’ls aplicarà, com a mínim, els següents criteris:

Les proves seran adequades al nivell professional del cos o escala corresponent.

Com a norma general, les convocatòries es faran de forma sectorialitzada i s’exigiran coneixements relacionats amb les tasques que es desenvolupen en l’àrea d’activitat corresponent.

Es facilitarà als candidats la formació necessària per presentarse a les proves en condicions idònies.

Els Plans d’Ocupació podran establir criteris específics sobre la funcionarització, en especial sobre les oportunitats dels candidats i les proves selectives.

Article 31.- Jubilació. Dins de la política de promoció d’ocupació, la jubilació serà voluntària en complir l’edat de 65 anys i forçosa en complir els 70 anys, llevat les excepcions legalment establertes.

L’Ajuntament cobrirà les places que per aquesta raó quedaren vacants en idèntica categoria professional o altres categories diferents, pel mateix procediment que l’establert al present Acord. Aquestes vacants hauran de ser cobertes per concurs o passaran a formar part de l’oferta d’ocupació pública.

L’edat de jubilació establerta al paràgraf anterior es regularà en la mesa negociadora i es considerarà sense perjudici que tot treballador puga completar els períodes de carència per a la jubilació, en els supòsits dels quals la jubilació obligatòria es produirà en completar el treballador els períodes esmentats en la cotització a la Seguretat Social, sempre abans dels 70.

L’ Ajuntament realitzarà les previsions de jubilació amb un any d’anticipació i informarà d’allò la representació sindical, amb l’objecte de planificar la cobertura de les futures vacants d’acord al punt 1 d’aquest article. Les previsions esmentades i la informació a la representació sindical es realitzaran per centres, i reflectiran la categoria professional i la classificació del lloc.

Article 32.- Assistència jurídica. En les seues compareixences davant de l’autoritat judicial, per raons d’actes de servei, els membres de la Policia Local, seran assistits per un lletrat dels serveis municipals en el cas que ho decidesca la mateixa Corporació o ho sol· liciten els policies objecte de compareixença.

Article 33.- Préstecs. El treballador tindrà dret a percebre com a préstec la quantitat de 1.502,53 € ,sense justificar o 2.103,54 € justificades. La devolució a l’empresa s’efectuarà sense recàrrec sobre la quantitat prestada, i s’haurà de realitzar en 12 o 24 mesos.

Article 34.- Roba de treball. L’empresa facilitarà dos conjunts de roba de treball complets d’estiu i dos d’hivern, adequats per als diferents serveis que hagen de prestar cadascun dels funcionaris, i es reposarà segons les necessitats. Així como el personal que tinga relació amb el públic se li proporcionarà els distintius necessaris que acrediten pertànyer a la plantilla de l’ Ajuntament d’Ondara.

Personal de Policia Local, s’estarà al que dispose la legislació en matèria de Policies Locals.

CAPITOL VI JORNADES, HORARIS, LLICÈNCIES I VACANCES.

Article 35.- Jornada laboral La jornada laboral per als funcionaris de l’Ilm. Ajuntament d’Ondara s’estableix com a màxim en 37’5 hores setmanals.

Tot i això podrà establirse una jornada no superior a les 40 hores setmanals (plena dedicació) per a aquells llocs de treball que així ho tinguen contemplat en la Relació de Llocs de Treball.

Seran festes les assenyalades en el calendari laboral oficial. Els dies 24 i 31 de desembre permaneixeran tancades les oficines públiques de l’Ajuntament d’Ondara.

El calendari laboral és l’instrument tècnic a través del qual es realitza la jornada i es fixen els horaris del personal funcionari, sent d’aplicació a tots els treballadors públics dins de l’àmbit d’aplicació de les normes reguladores entre l’Ajuntament d’Ondara i el seu personal funcionari

El calendari laboral s’aprovarà anualment per l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament prèvia negociació amb els representants de les organitzacions sindicals més representatives a nivell estatal i autonòmic, durant el mes de desembre de cada exercici anterior, tinguent efectes del mes de gener de l’exercici següent.

Article 36. Horari. L’horari amb caràcter general serà de 8.00 a 15.00 hores de dilluns a divendres. No obstant aixó, i prèvia negociació en la Mesa General, s’establiran per l’òrgan municipal competent els horaris oportuns per a una millor gestió dels centres de treball, que impliquen una major adequació de les tasques a realitzar. Pel que fa a allò establert a l’Article 94 de la Llei 7/85. Els/les funcionaris adscrits/es als serveis afectats, estaran obligats/ades al compliment i l’horari pactat en còmput anual no podrà excedir del previst en el present article.

Durant la jornada de treball es podrà fruir d’una pausa per espai de 30 minuts, la qual serà computada com a temps de treball.

L’horari del personal que treballe a torns o que haja de fer guàrdies, en el cas concret de la Policia Local, els torns s’establiran mitjançant un calendari anual per cobrir la jornada en comput anual i es respectaran els torns d’una setmana treballada per una lliure, guardantse l’Ajuntament la facultat de repartir els dies que falten per complir les hores assenyalades per a reforçar serveis quan ho crega orportú. Tot això quedarà reflectit en un quadrant anual que serà facilitat por la Jefatura de Policía a los Agentes del Cuerpo en el mes de gener de cada any.

La setmana de festes locals, l’horari serà de 9,00 a 13,00 hores.

Article 37.- Permisos i Llicències. En este article, s’estarà al reflectit a aquest respecte en el Decret 34/99, sobre condicions de treball del personal al servei de l’Administració del Govern Valencià.

Article 38.- Reducció de jornada. El treballadors que tinguen al seu càrrec algun minusvàlid tindran dret a una reducció de jornada, d’almenys la mitad de la seua duració, amb la disminució salarial equivalent, i es podrà gaudir d’un horari flexible que permeta compatibilitzar el treball i l’atenció de la qual ell depén, si bé queda clar que només un dels cònjuges tindrà aquest dret En este Article s’estarà a allò reflexat al respecte en el Decret 34/99, sobre condicions del personal al servei de l’administració del Govern Valencià, i en l’Ordre APU/3902/2005, de 15 de desembre de 2005.

Article 39.- Vacacions anuals. El personal funcionari tindrà dret a gaudir, durant cada any complet de servei actiu, d’un mes de vacances retribuïdes o de trenta dies naturals si s’agarren franccionades. En aquest últim cas podran disfrutarse en períodes, sense que cap siga inferior a set dies. La suma total dels períodes serà de trenta dies naturals.

El període de vacances començarà a comptar sempre en dies laborable. Es consideraran laborables el dissabtes i diumenges per al personal funcionari que tenen que prestar servei eixos dies. Si l’entrada de vacances coincideix amb dies lliures, estos s’acumularan al període vacacional.

Es procurarà que els torns s’efectuen de comú acord entre el personal, complint els criteris que, en ordre al bon funcionament del servei plantegen les diferents àrees, prèvia negociació amb els representants sindicals.

La duració del període de vacances dels funcionaris que no arriben a un any de servei actiu, serà proporcional al temps de servei transcorregut entre el seu ingrés i fins el dia 31 de desembre, a raó de dos dies i mig per mes, arrodonint el resultat per excés.

El personal funcionari que desitge gaudir de les seues vacances en el període estival (juny, juliol, agost i setembre) elevarà, abans de l’1 de maig, al responsable de la seua unitat administrativa una comunicació formal en la que s’expressarà la seua opció personal al període de vacances anuals.

El personal funcionari que desitge gaudir de les seves vacances fora del període estival, deurà sol· licitar amb un mes d’antelació a la data prevista per al seu inici.

Rebudes les opcions, l’òrgan competent resoldrà amb quinze dies d’antelació, com a mínim, a la data d’inici prevista, sobre el període de vacances anuals de cada empleat públic al seu càrrec, tenint en compte l’equilibri necessari per a que els serveis es presten amb normalitat.

El personal funcionari tindrà dret: Al retràs de les seues vacances si no pot iniciarles com a conseqüència d’incapacitat laboral temporal.

A l’ interrupció del període de vacances quan hi hagués hospitalització justificada no voluntària, per a reanudarles posteriorment fins completar els dies que li queden.

A acomodar el gaudiment de les vacances en cas d’embaràs i fins que el fill cumpleixca dotze mesos, separació legal, divorci o viudetat, prèvia justificació d’estes circumstàncies, sempre que no implique perjudici per a altres treballadors.

Al gaudiment de trentaun dies naturals de vacances si es prenen continuades en un mes de trenta dies per imposició de l’Administració.

Les vacances anuals no podran ser compensades en metàl· lic.

Deuran gaudirse dins l’any natural, no podent acumularse per a l’any següent, llevat de comunicació expressa de la Corporació o del funcionari, en casos excepcionals i prèvia consulta als representants dels treballadors, contant amb la conformitat de l’ interessat.

En el termini màxim de 15 dies anterior a la data establerta en el Pla de Vacances, els funcionaris podran sol· licitar el canvi de dates si ho estima oportú. Davant conflictes que puguen sorgir s’elevarà a la Mesa negociadora.

En el supòsit d’haver computat anys d’antiguitat en l’administració segons el barem que s’indica a continuació, es tindrà dret al gaudiment dels següents dies de vacances anuals:

Quinze anys de servei: vintitres dies hàbils.

Vint anys de servei: vintiquatre dies hàbils.

Vinticinc anys de servei: vinticinc dies hàbils.

Trenta o més anys de servei: vintisis dies hàbils.

Article 40.- Situacions administratives. En aquest article, s’estarà al reflexat a aquest respecte en la Llei de la Funció Pública Valenciana, la Llei 39/99 de Conciliació de la vida familiar i laboral, així como a la normativa estatal bàsica d’aplicació.

Article 41.- Permisos no retribuïts. En aquest article, s’estarà al reflexat a aquest respecte en el Decret 34/99 del Govern Valencià i en la Llei 39/99, així como al següent:

Podran concedirse previ informe de l’òrgan competent sense que el període màxim del permís puga excedir de sis mesos cada tres anys. Eixe permís se sol· licitarà, llevat dels casos excepcionals degudament justificats, amb una antelació mínima de trenta dies a la data del seu inici, i resoldré’s com a mínim amb quinze dies d’antelació a eixa data. La seva denegació deurà ser motivada.

L’Administració, mentre dure el permís sense retribució, mantindrà al personal amb alta especial, en el règim de previsió social que corresponga, mentre dure el permís sense sou. Tan mateix, esta llicència tindrà la consideració de serveis efectivament prestats.

En el cas de que el cònjuge o familiar en línia directa i/o colateral fins el segon grau que habitualment conviveixca amb el funcionari, pateixquen malaltia greu o irreversible que requereixca una atenció continuada, eixa llicència sense sou podrà prorrogarse fin a un any, no constituint el període de pròrroga causa d’alta especial en el règim previsor i sí la consideració de serveis efectivament prestats, a efectes exclusivament del còmput d’antiguitat i consolidació de grau. Als efectes indicats, la malaltia deurà ser acreditada suficientment amb els necessaris informes mèdics.

Podran concedirse permisos no retribuïts, d’una durada màxima de tres mesos a l’any, per a assistència a cursos d perfeccionament professional, quan el contingut dels mateixos estiga directament relacionat amb el lloc de treball o la carrera professional en l’Administració i sempre que la gestió del servei i la organització del treball ho permeta.

L’ Administració mantindrà al personal amb alta especial, en el règim de previsió social que corresponga, mentre dure el permís sense sou. Tan mateix, este permís tindrà la consideració de serveis efectivament prestats.

Als exclusius efectes de la concessió dels permisos establerts en aquest article, la parella, sempre i quan estiguera inscrita en un Registre Públic Oficial d’Unió de Fet, tindrà la mateixa consideració que el cònjuge.

CAPÍTOL VII FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL.

Article 42. Formació. La Corporació i la representació dels/de les funcionaris/es reconeixen com a dret derivat de la relació laboral, el de la formació i la promoció al treball.

La formació i capacitació del personal que preste els seus serveis a l’Ajuntament d’Ondara i d’acord amb les necessitats, està oberta a tots com una necessitat i obligació professional, sense discriminació de cap tipus i amb les úniques limitacions que puguen provenir de la capacitat i coneixements prevists que hauran de ser acreditats individualment.

Un factor bàsic per a incrementar la motivació i la integració dels/de les empleats/ades i de crear un mecanisme eficaç i indispensable per a articular la promoció, és la formació.

Es nomenarà entre els representants dels funcionaris i la Corporació una Comissió de Formació, que estarà composta de forma paritària per 3 membres de la Corporació i 3 representants dels sindicats més representatius i que s’encarregarà, a través d’un estudi detallat, de determinar les necessitats de formació, segons les quals s’elaborarà, en els tres primers mesos de cada any de vigència del present Acord, un pla de formació, amb el consegüent calendari de cursos a realitzar per la Corporació en cada any natural; així com la petició a la Comissió General de Formació Contínua, dels cursos que s’entenga han de ser finançats per l’esmentada Comissió General. Els cursos seran impartits bé per la Corporació o a través de concert amb entitats públiques i/o privades.

Per fer els cursets, es demanarà a altres Ajuntaments de la Comarca, per ferlos conjuntament.

Als pressupostos municipals de cada any es destinarà una partida del 0,6% de la massa salarial per a formació, al marge de les possibles subvencions que s’hi puguen rebre d’altres organismes.

Article. 43.- Objectiu dels cursos. El perfeccionament en el desenvolupament del lloc de treball actual.

L’adaptació dels/de les funcions a les modificacions tècniques operades als llocs de treball, així com la reconversió professional per assegurar l’estabilitat del/de la funcionari/a en el treball.

La preparació per a l’accés als diferents llocs de treball superior, ja existents, dels quals l’ocupació per personal de plantilla siga prioritària a la selecció de personal de nou accés, i estarà en relació amb l’ampliació i les vacants que es produesquen, sense que això implique obligatòriament per part de la Corporació.

Article 44.- Assistència als cursos. El personal que curse estudis acadèmics i de formació o perfeccionament professional tindran preferència per ele gir torn de vacances anuals, i de treball, si escau, així com d’adaptació de la jornada diària per assistir als esmentats cursos. Sin que se entre en conflicto con la concialiación de la vida familiar y profesional de los empleados en virtud de los establecidoen la Ley 39/99.

El personal tindrà dret a participar en els cursos organitzats per qualsevol de les institucions de l’Administració Pública, així com pels Sindicats signants de l’Acord Nacional de Formació Contínua.

L’assistència a aquests cursos es considerarà com de treball efectiu, i s’incentivaran econòmicament; o bé amb la corresponent compensació de jornada, quan es tracte de cursos organitzats fora de la jornada habitual.

El personal assistent als cursos programats hauran de presentar necessàriament un part d’assistència, així com una memória on es recullen les matèries estudiades al curs. A la memòria tindrà accés el personal a qui li puga resultar d’interés.

Els certificats d’assistència i aprofitament, així com les valoracions i qualificacions obtingudes als cursos, es faran constar a l’expedient del/de la treballador/a que assistesca i tindran rellevància per a la promoció professional.

Tindran preferència per a l’assistència als cursos els/les empleats/ades que hagen participat en menys ocasions amb referència als últims tres anys i estiguen ocupant llocs de treball relacionats directament amb la matèria objecte del curs. Les decisions al respecte seran adoptades per la Comissió de Formació a la vista de les sol· licituds i en consideració a la major antiguitat del/de la funcionaris.

CAPÍTOL VIII BENEFICIS ASSISTENCIALS

Article 45.- Conductors de vehicles. El cost derivat de la tramitació de les successives renovacions del carnet de conduir d’aquells/es treballadors/es que desenvolupen llocs de treball en què aquest document siga necessari la Corporació el pagarà.

Article 46. Assistència a consultoris mèdics. L’assistència a clíniques i consultoris no ocasionarà la pèrdua de retribucions del/de la treballador/a si ho fa durant la jornada laboral.

Quan els/les fill/es i familiars a càrrec del/de la treballador/a hagen de traslladarse a consultoris mèdics fora de la localitat, podrà acompanyarlos, en no tenir altres familiars en situació de ferho, i gaudirà d’un permís retribuït, no superior a 1 dia, justificant les circumstàncies que el motivaren.

Article 47. Reconeixement mèdic. Anualment la Corporació realitzarà un reconeixement mèdic al personal, amb caràcter voluntari que, en tot cas, tindrà en compte fonamentalment les característiques del lloc de treball que ocupe el/la treballador/a.

L’expedient mèdic serà confidencial, i el resultat es tindrà constància documental a l’interessat. A l’empresa es comunicaran exclusivament, les condicions d’aptitud per al desenvolupament del lloc de treball habitual.

Per al personal de nou ingrés s’efectuarà el reconeixement amb caràcter previ a l’alta laboral i en el qual es farà constar exclusivament la idoneïtat per al lloc de treball que haja d’ocupar.

No es podran efectuar proves radiològiques, salvat que per expressa recomanació facultativa s’aconselle per completar el diagnòstic i sempre amb el consentiment del/de la funcionari/a.

L’ Ajuntament concertarà una pòlissa d’assistència sanitària per a tot el personal fix.

Article 48.- Capacitat disminuïda. S’entén per capacitat disminuïda la definida a l’Article 135 del text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (Decret 2065/74, de 30 de maig, en els apartats 2, 3 i 4).

El personal inclòs en alguns d’aquests apartats serà destinat a un lloc de treball adequat a les seues condicions físiques.

En el cas de personal amb capacitat disminuïda que haja obtingut el reconeixement del dret a la percepció de pensió, compatible amb l’exercici de professió o ofici, haurà d’assenyalar la nova classificació que li corresponga d’acord a les noves funcions.

Si la capacitat disminuïda o alteració de la salut no marca graus d’invalidesa definits a la normativa viegent, els serveis mèdics corresponents hauran de valorar l’adequació del/de la treballador/a afectat al lloc de treball.

En cas de risc per la salut del/de la funcionar/a manifesta absència d’idoneïtat degudament acreditat per aquests serveis mèdics, traslladarà al/a la treballador/a un lloc adequat a la seua situació, sense minva salarial de cap classe. L’aplicació d’aquest Article s’efectuarà amb la participació dels/de les funcionari/es.

La Corporació haurà de fer accessibles els local i llocs de treball als/a les funcionari/es amb condicions físiques disminuïdes, i eliminar les barreres i els obstacles que dificulten la mobilitat física.

Durant l’embaràs, quan existesca risc, per mínim que puga ser, per a la salut de la mare o del fetus i sempre prèvia prescripció facultativa del metge de l’empresa o de la Seguretat Social, es tindrà dret al canvi del lloc de treball mentre hi dure.

CAPÍTOL IX SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.

Article 49.- Definicions en matèria de seguretat i salut al treball.

Als efectes d’allò disposat en el present capítol, s’entendrà per:

- Prevenció: el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d’activitat de la Corporació a fi d’evitar o disminuir els riscs derivats del treball.

- Risc laboral: possibilitat que el/la treballador/a patesca un determinat dany derivat del treball. Per qualificar un risc des del punt de vista de la seua gravetat, es valoraran conjuntament la probabilitat que es produesca el dany i la seua gravetat.

- Danys derivats del treball: les malalties, patologies o lesions patides amb motiu o ocasió del treball.

- Risc laboral greu i imminent: aquell que resulte probable racionalment que es materialitza en un futur immediat i puga suposar un dany greu per a la salut dels/de les treballadors/es. En el cas d’exposició a agents susceptibles de causar danys greus a la salut dels/de les treballadors/es, es considerarà que hi ha un risc greu o imminent quan siga probable racionalment que es materialitze en un futur immediat una exposició als esmentats agents de la qual puguen derivarse danys greus per a la salut, encara que aquests danys no es manifesten de forma immediata.

- Processos, activitats, operacions, equips o productes potencialment perillosos: aquells que, en absència de mesures preventives específiques, originen riscs per a la seguretat i la salut dels/de les treballadors/es que els desenvolupen o l’utilitzen.

- Equip de treball: qualsevol màquina, aparell, instrument o instal· lació utilitzada al treball.

- Condició de treball: qualsevol característica que puga tenyir una influència significativa en la generació de riscs per a la seguretat i la salut del/de la treballador/a. Queden específicament incloses en aquesta definició:

Les característiques generals dels local, les instal· lacions, els equips, els productes i la resta d’útils existents al centre de treball.

La naturalesa dels agents físics, químics o biològics presents en l’ambient de treball i les corresponents intensitats, concentracions o nivell de presència.

Els procediments per a la utilització dels agents esmentats anteriorment influeixen en la generació dels riscs esmentats.

Totes aquelles característiques del treball, incloses les relatives a l’organització i l’ordenació, que influesquen en la magnitud dels riscs als qual estiga exposat/ada el/la treballador/a.

Quan quede demostrat fefaentment que la situació d’incapacitat laboral té la seua causa en l’acaçament laboral aquest tindrà la consideració d’accident de treball.

Equip de protecció individual: qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel/per la funcionari/a perquè el/la protegesca d’un o diversos riscs que puguen amenaçar la seua seguretat o la seua salut al treball, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.

Article 50.- Activitats tòxiques, penoses i perilloses. Es procurarà resoldre mitjançant la implantació de les necessàries mesures de seguretat i higiene, les condicons de penositat, toxicitat o perillositat.

Tòxiques.- Es classificaran com a tòxiques les activitats que produesquen despreniment o evacuació de productes que resulten perjudicials per a la salut humana.

Penoses.- Seran així qualificades les activitats que constituesquen una molèstia pels sorolls, les vibracions, els fums, els gasos, les olors, les boires, la pols en suspensió i altres substàncies que les acompanyen en el seu exercici, així com aquelles activitats que, com a conseqüència del desenvolupament continuat, puguen arribar a produir sobre càrrega amb risc per a la salut, com el treball permanent en postures incòmodes, alçament continuat de pesos i moviments forçats.

Perilloses.- Es consideren perilloses les activitats susceptibles de produir una lesió física immediata, així com les que tinguen per objecte manipular o emmagatzemar productes susceptibles d’originar riscs greus per explosions, combustibles, radiacions i altres d’anàloga importància per a les persones o béns.

Article 51.- Comitè de Salut Laboral. El Comitè de Salut és l’òrgan únic, paritari i col· legiat de participació de tot el personal de l’Ajuntament, considerant que els/les empleats/ades municipals tenen dret a una protecció eficaç de la integritat física i la salut al treball i que la Corporació té el deure de promoure, formular i aplicar una adequada política de prevenció de riscs. No obstant això, s’estarà a allò disposat als reglaments específics legislats per a activitats concretes. També podrà constituirse en àmbits específics de la Corporació, quan per la seua situació o circumstància ho acorden la Corporació i els representants dels/de les funcionari/es.

Article 52.- Composició del Comitè de Salut. Els/les delegat/des de prevenció són els representants dels/de les treballadors/es amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscs en el treball.

La designació dels delegats/ades de prevenció haurà de realitzarse per les Centrals Sindicals més representatives amb presència a l’ Ajuntament d’Ondara i entre el seu personal. Pel que fa al número de delegats/ades de prevenció a elegir s’estarà a allò disposat a l’Article 35 de la Llei de Prevenció de riscos laborals, per a cadascun dels col· lectius del personal representat en cada òrgan de representació d’aquest Ajuntament.

El Comitè de Salut estarà format pels delegats/ades de prevenció, com a representants dels/de les treballadors/es, designats/ades als efectes pels delegats/ades de personal, amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos de treball, d’una part, i d’altra, per part de la Corporació amb igual nombre.

El Comitè de Salut establirà un reglament de funcionament en un termini no superior als dos mesos des de l’aprovació de l’Acord.

Article 53.- Competències dels/de delegats/ades de prevenció.

Son competències dels/de les delegats/ades de prevenció:

Col· laborar amb la Corporació en la millora de l’acció preventiva.

Promoure i fomentar la cooperació dels/de les treballador/es en l’execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

Ser consultats per la Corporació, amb caràcter previ a l’execució, sobre les decisions a que s’esmenten a l’Article 33 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscs laborals.

En l’exercici de les competències esmentades els delegats/ades de prevenció disposaran de les següents facultats:

- Acompanyar els tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient de treball, així com, segons preveu l’Article 40 de la Llei de prevenció de riscs laborals, als inspector/es de treball i Seguretat Social en les visites i verificacions que es realitzen als centres de treball per a comprovar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscs laborals, i podran formularlos les observacions que estimen oportunes.

- Tenir accés a la informació i documentació relativa a les condicions de treball que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions i, en particular, a la prevista als articles 18 i 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Quan la informació estiga subjecta a les limitacions ressenyades, només podrà ser subministrada de manera que es garantesca el respecte de la confidencialitat.

- Ser informats per l’ Ajuntament sobre els danys produïts en la salut dels/de les treballadors/es una vegada que aquell n’haja tingut coneixement, i podran presentarse, si cal, fora de la jornada laboral, en el lloc dels fet per conèixerne les circumstàncies.

- Rebre de l’ Ajuntament les informacions que haja obtingut procedents de les persones o dels òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció a l’Ajuntament, així com dels organismes competents per a la seguretat i la salut dels/de les treballadors/es, sense perjudici d’allò disposat en l’Article 40 de l’esmentada Llei de prevenció de riscs laborals en matèria de col· laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

- Realitzar visites als llocs de treball per exercir una tasca de vigilància i control de l’estat de les condicions de treball, i podran, per tant, accedir a qualsevol zona i comunicarse durant les jornades amb els/les treballadors/es, de manera que no s’altere el desenvolupament normal del procés productiu.

- Demanar de l’ Ajuntament l’adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels/de treballadors/es, i podran, per tant, efectuar propostes a l’ Ajuntament, així com al Comitè de Seguretat i Social per discutirho.

- Proposar a l’òrgan de representació dels de les treballadors/es l’adopció d’acords de paralització d’activitats esmentades a l’apartat 3 de la Llei de prevenció de riscs laborals.

L’ Ajuntament haurà de proporcionar als delegats/ades de prevenció els mitjans i la formació en matèria preventiva que resulten necessaris per a l’organització de les funcions.

La formació, l’haurà de facilitar l’ Ajuntament amb els propis mitjans o mitjançant concert amb organismes o entitats especialitzades en la matèria i haurà d’adaptarse a l’evolució dels riscs i a l’aparició d’altres nous, i es repetiran periòdicament, si cal.

El temps dedicat a la formació serà considerat com temps de treball a tots els efectes i el seu cost no podrà recaure en cap cas sobre els delegats/ades de prevenció.

Article 54.- Convocatòria i reunions del Comitè de Seguretat i Salut al treball.

El Comitè de Seguretat i Salut establirà la periodicitat de les reunions.

Llevat d’un assumpte considerat molt greu per la seua urgència, la convocatòria s’efectuarà, com a mínim, amb 48 hores d’antelació, i s’inclourà l’ Ordre del dia. Els acords seran vinculants per al conjunt del Comitè i es prendran per majoria. De cada reunió s’alçarà l’acta.

A títol informatiu, podran assistir a les reunions, a petició de qualsevol de les parts, els/les treballadors/es que per la seua funció específica, puguen informar d’algun assumpte a tractar i siguen convocats a l’efecte.

El Comitè estarà assistit pels tècnics i especialistes que precise de cada àrea en relació amb l’entitat, les característiques i l’objecte dels informes, els treballs i els estudis que hagen de realitzar.

Quan el Comitè convoque els tècnics especialistes esmentats per assistir a reunions o realitzar treballs que isquen fora del normal desenvolupament del seu treball, necessitarà l’oportú avís al cap a les ordres del qual es trobe el/la tècnic/a o els/les especialistes.

Article 55. Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut al treball.

El Comitè de Seguretat i Salut tindrà les següents competències:

- Participar en l’elaboració, la posada en pràctica i l’avaluació dels plans i dels programes de prevenció de riscs a la Corporació.

- Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l ’efectiva prevenció dels riscs, i proposarà a la Corporació la millora de les condicions amb la correcció de les mancances existents.

- En l’exercici de les competències, el Comitè de Seguretat i Salut disposarà de les facultats recollides a l’apartat 2 de l’Article 39 de la Llei de prevenció de riscs laborals.

CAPÍTOL X REGLAMENT DISCIPLINARI

Article 56. Règim Disciplinari. En aquest article, s’estarà al reflexat a aquest respecte en el Decret 33/86, de règim disciplinari, en tant no haja normativa específica de la Generalitat Valenciana al respecte. Així com de les normes específiques per a la Policia Local LO 2/82 Llei de Coordinació de Policies Local i les seues normes marco .

CAPÍTOL XI DRETS SINDICALS I DE REPRESENTACIÓ

Article 57. Acció sindical a l’empresa. Els delegats de personal com a òrgans representatius de tots els treballadors i totes les treballadores de l’Ajuntament, tenen com a fonamental missió defensar els interessos dels seus representats, així como la negociació i representació dels funcionaris davant l’Ajuntament (Comissió d’interpretació, vigilància i estudi).

Article 58. Dret a reunió. L’Ajuntament reconeix el dret de reunió de tots els seus treballadors i totes les seues treballadores, en els següents termes:

- La celebració de les reunions es comunicarà a l’ Ajuntament amb 48 hores d’antelació.

- Les reunions es celebraran fora de les hores de treball i en el local que indique l’Ajuntament.

- Quan s’hi tracte exclusivament d’assumptes laborals o sindicals, relacionats amb la mateixa empresa.

· Que quan hagen d’assistir persones que no siguen de la plantilla de l’ Ajuntament es comunique la deguda antelació.

- L’ Ajuntament, en la mesura de les seues disponibilitats d’espai, condicionarà local o oficines que posarà a disposició dels delegats de personal, i que aquest es dedicarà a l’exercici de les funcions que li són pròpies, segons estan assenyalades a les disposicions legals vigents.

Article 59. Garanties Sindicals. Cap funcionari/a podrà ser discriminat/ada en el treball per raó de la seua afiliació sindical. En el supòsit de mesures disciplinaries greus o molt greus contra qualsevol treballador/a, l’empresa, junt a l’escrit raonat a l’interessat, lliurarà còpia a la secció sindical a la qual pertanya.

Les seccions sindicals de l’empresa podran difondre lliurement les publicacions de la seva central, i no podran ser obstaculitzades en les seues feines d’afiliació sindical, sense més limitacions que les establertes en aquest text.

Els delegats de personal disposaran de 15 hores mensuals laborals.

Podran informar directament dins del centre de treball als companys sobre qüestions laborals i sindicals, sempre que no s’altere el procés productiu.

Les Seccions Sindicals més representatives a nivell estatal o autonòmic, acreditades davant l’Ajuntament podran triar un delegat sindical, que tindrà tots els drets reconeguts per la Llei Orgànica de Llibertat Sindical, excepte el vot amb els delegats de personal o junta de personal.

Article 60. Crèdits horaris. El crèdit horari reconegut pot ser acumulat en un o diversos representants sindicals dels diferents òrgans de representació, delegats/ades de prevenció que, sense contrapassar el màxim total, poden quedar rellevats de la prestació de treball sense perjudici de la seua remuneració.

Article 61. Local sindical. Les Seccions Sindicals més representatives podran utilitzar els mitjans existents a l’edifici de l’Ajuntament per desenvolupar les seues activitats sindicals. Es consideren mijtans necessaris, a més del material específic d’oficina, el telèfon, l’ordinador o la impressora..

La Corporació consignarà anualment en els pressuposts un fons de 300 € per cada delegat/ada de personal electe per a despeses relacionades amb subscripcions a revistes a publicacions especialitzades en dret administratiu o laboral o qualsevol altre material que acorde la representació sindical, sempre amb l’exercici de les seues funcions.

Es garantirà, així mateix, l’ús gratuït de fotocopiadores, teles, fax i altres mitjans tècnics que faciliten la tasca dels representants legals dels/de les treballadors/es.

Article 62. Tauler d’anuncis. La Corporació facilitarà als representants dels treballadors/es un tauler d’anuncis en lloc idoni, decidit de comú acord, per exposar propaganda i comunicats de tipus sindical. A tal efecte, en cada centre de treball existirà un dels esmentats taulers.

Article 63. Delegats/ades sindicals. Les Seccions Sindicals dels Sindicats més representatius constituïdes en la Corporació podrán, cada una d’elles, designar 2 delegats/ades sindicals amb les mateixes garanties i drets que els reconeguts als delegats/ades de Personal.

Article 64. Drets del afiliats. Els/les funcionaris/es tindran dret, quan així ho sol· liciten, que se li descompte de la seua nòmina l’import de la quota sindical del Sindicat que estiguen afiliats/ades, al qual se li remetrà un llistat mensual amb les retencions efectuades.

En el supòsit d’incoació d’expedient disciplinari, tindran dret a donarhi audiencia als seus representants sindicals.

Article 65. Informació sindical. Es garanteix l’accés de les organitzacions sindicals representatives a tots els expedientes relacionats amb els assumptes de personal. Per consegüent, se’ls facilitarà copia dels pressuposts anuals de la Corporació, normativa del desenvolupament i modificacions de crèdit corresponents al capítol 1, actes i ordres del dia del Ple i junta de Govern, exemplar de la nòmina mensual de personal i copia dels acords plenaris o resolucions adoptades en materia de personal.

Així mateix, i a requeriment d’aquesta, podran assistir a la Comissió de Govern els representants sindicals en la Comissió Paritària de Personal quan s´hi tracten temes relacionats amb la política de personal.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- La Corporació o els/les funcionaris/es informaran a la Comissió Paritària de tots els dubtes, les discrepàncies i els conflictes que pugueren produirse amb conseqüencia de la interpretació i/o aplicació de l’Äcord, per tal que emeta dictamen o actue de la forma reglamentària prevista.

Segona.- En febrer de cada any es facilitar als/a les treaballadors/es un full on estiguen detallades les dades de la seua situació en la Corporació, i inclourà classificació, retribucions bàsiques i complementàries, etc., retencions a compte de IRPF, quotes ab onades a la Seguretat Social, etc., tot allò que es refereix, en Comput. Anual, a l’exercici pressupostari anterior.

Tercera.- Per al personal que preste servei a centres docents els serà de plena aplicació allò que s‘ haestablert a la LODE i LOGSE i, als efectes de jornades, vacances i retribucions, les directrius que en aquesta matèria dicte la Conselleria d’Educació i Ciència, anualment.

Cuarta.- Amb carácter general s’entendrà per consolidat el grau corresponenet als nivells de complement de destí que, per a cada lloc de treball es fixe en la taula anexa, llevat que amb anterioritat algun treballador/a tinguera, legalment reconegut un grau superior.

Quinta.- Als sols efectes de deduccions per permisos sense sou, sancions o descomptes per vaga, el càlcul s’efectuarà d’acord amb els següents criteris referits a un dia: retribucions bàsiques i complementàries, referides a un mes, dividit entre 30 dies.

Sisena.- Tots i cadascun dels conceptes econòmics regulats en el present acord, anualmente, tindran, almenys, el mateix increment que, amb carácter general s’acorde per a les retribucions.

Setena.- Tots els drets i beneficis regulats en el present Acord poden ser sol. licitatspel/per la treballador/a mitjançant petició escrita, la no contestació expressa en un período no superior a 15 dies hàbils, suposarà automàticament el reconeixement de la sol. licitud.

Vuitena.- La representació dels òrgans de participació que s’establesquen en el present Acord, s’entén referida a la representativitat existent respecte de l’àmbit d’aplicació dels acords a adoptar.

Novena.- Les millores que, per disposició legal o reglamentària de l’Estat o de la Comunitat Autònoma, s’establesquen durant la vigència del present Acord, seran d’aplicació automàtica segons els criteris prevists i hi formaran part, d’acord al principi de norma més favorable o a les condicions més beneficioses. Totes les condicions econòmiques o d’altra classe incloses en aquest Acord, vistes en conjunt, tindran la consideració de mínimes, per la qual cosa els pactes, les clàusules o les situacions implantades actualment a l’Ajuntament que impliquen condicions més beneficioses en relació amb les que hem pactat ací, subsistiran com a garantia personal per als/per a les que en gaudesquen.

ACORD SOBRE NORMES REGULADORES DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA

ANNEX

DEPARTAMENT DE LA POLICIA LOCAL

El present annex fa referència al peculiar funcionament del cos de la Policia Local d’Ondara, a causa de la seua naturalesa en si.

Article 1. El present acord s’aplicarà a tot el personal vinculat al cos de la Policia Local d’Ondara.

Article 2. La vigència del present acord, serà la mateixa que l’adoptada en l’acord de personal funcionari d’este ajuntament, excepte les millores que vinguen atribuïdes per les lleis o Ordes, que s’incorporen a este acord.

Article 3. Denúncia de les condicions reguladores: El preavís a l’efecte de denúncia de les presents condicions reguladores, s’entendran efectives en tant i quant es denuncie l’acord de les condicions de treball del personal funcionari d’este Ajuntament.

Article 4. Pròrroga: Estes condicions reguladores es consideraran tàcitament prorrogades per períodes anuals successius, llevat que haguera denúncia expressa de qualsevol de les parts en el termini previst en l’Article anterior.

Una vegada denunciat i fins que no s’aconseguisca acord que ho substituïsca, continuarà en vigor les presents condicions reguladores, en la seua totalitat.

Jornada laboral

Article 5. La jornada laboral per a la Policia Local d’Ondara, és el torn conegut de «set per set», que consistix a distribuir la jornada anual de forma tal que, en còmput setmanal, es realitza una jornada laboral de set dies efectiu de descans.

En primer lloc, la regulació legal de la jornada laboral és la següent:

La jornada de treball dels funcionaris de l’Administració Local, serà en còmput anual, la mateixa que es fixe per als funcionaris de l’Administració Civil de l’Estat. Se’ls aplicaran les mateixes normes sobre equivalència i reducció de jornada, segons l’article 94 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, (al no establirse normativa per part de l’Estat quant a esta reducció, el referent més pròxim, és el de l’Administració Valenciana, és a dir el Decret 34/1999 de 9 de març del Govern Valencià, DOGV del 20 d’abril).

Finalment i en el cas concret de la Policia Local, ens remetrem al Decret 19/2003 de 4 de març del Consell de la Generalitat, (DOGV de 7 març), pel que es regula la Norma

Marca sobre Estructura d’Organització i Funcionament dels Cossos de Policia Local de la comunitat Valenciana, la norma de la qual diu:

«Article 14. Jornada: La jornada de treball dels membres de la Policia Local, serà, en còmput anual, com la de la resta dels funcionaris del respectiu Ajuntament.

Les modificacions, per necessitats del servici, es retribuiran econòmicament o per mitjà de l’oportuna compensació horària, en la forma que es determine en els acords subscrits per la corporació.»

A continuació realitzarem el càlcul efectiu d’hores de treball que devem realitzar. La metodologia per a realitzar el dit còmput, ve reglada en el Decret 34/99 de 9 de març del Govern Valencià, DOGV de 20 d’abril.

Càlcul de la jornada a realitzar en còmput anual segons Decret 34/99 de la Generalitat Valenciana

SETMANES A RAÓ DE 37 H 30’ 1.950 HRS. + 7,5 HRS.

JORNADA ANUAL A REALITZAR 1.957,5 HRS.

TREBALL EFECTIU DE LA POLICIA

26 setmanes per 56 hores setmanals = 1456 hores, més un dia solt = 1464 hrs.

Ja sabem el nombre d’hores que ha de treballar la Policia. Passem de la mateixa manera al càlcul dels descansos a què es té dret. Estos estan regulats igualment, en el Decret 34/99 de la Generalitat Valenciana i els que s’inclouran per a realitzar el càlcul.

Càlcul del descompte de la jornada en còmput anual segons D. 34/99 de la Generalitat Valenciana.

VACACIONS 4 SETMANES I 2 DÍAS 165 HRS.

FESTES D’ÀMBIT SUPERIOR: 12 DÍES 90 HRS.

SETMANA DE FESTES LOCALS 15 HRS.

24 I 31 DE DESEMBRE MES /DÍA (3,75 H) PER CADASCUN TREBALLAT 18,75 HRS.

FESTES LOCALS 15 HRS.

JORNADA ESPECIAL D’ESTIU (PER AL 2005) 17 SETMANES + 3 DÍES 44 HRS.

DESCOMPTES ESPECÍFICS DE LA POLICIA FORMACIÓ 40 HRS.

DOS JORNADES DE TRET ANUAL 15 HRS.

CANVIS DE TORNS, NOTIFICACIÓ COMUNICATS INCIDÈNCIES 45,5 HRS.

I ASSISTÈNCIES A JUDICIS TOTAL 100,50 HRS.

A DESCOMPTAR DE LA JORNADA ANUAL 493,25 HRS.

Càlcul final: 1957,5 hores anuals – 493,25 hores = 1464,25 hores anuals totals a treballar

26 setmanes per 56 hores = 1456 hores, a açò cal sumar un dia de més amb el que el resultat és de 1456 + 7,5 = 1463,5 hores treballa realment la policia.

Hem de tindre en compte que per al càlcul anterior, hem inclòs «tots els dies de descans» als que tenim dret. Açò significa, que d’ací a la setmana que es descansaria estan prorratejats els dies de vacacions, festes de tota índole, lliure disposició i reduccions de l’horari.

També tindrem en compte en la reducció de jornada especial d’estiu tindríem ja inclòs el primer pas del decret de reducció firmat la Generalitat i els Sindicats.

Finalment vegem el còmput anual d’hores de treball efectiu distribuïdes per setmanes per a la realització del torn.

HORES REALITZADES 1464,5

HORES ANY HORES QUE HAURÍEM DE REALITZAR 1463,5

HORES ANY RESULTAT FINAL, HORES PENDENTS DE TORNAR 0,75 HORES.

Article 6 Els servicis: Es proporcionarà per part de la Direcció de la Policia Local i en els seus cas l’encarregat dels servicis, en l’última quinzena de desembre, el quadrant dels servicis de l’any següent.

Els servicis de reforç es realitzaran de 8 hores cada un respectantse de l’un a l’altre horari un mínim de 16 hores consecutives, no podentse realitzar més de dos reforços setmanals. Els servicis de reforç es consideraran tots iguals ja siguen festius, nocturns o normals, i el preu de cada reforç serà de 120 € ,per cada un ingressantse en la nòmina del mes següent, contemplantse com a part d’una borsa de treball. Els servicis que exercisca la Policia Local d’Ondara, es dividixen en torns de matí, vesprada i nit, sent els horaris de 6: 00 a 14: 00 hores, de 14: 00 a 22: 00 a 6: 00 hores, respectivament, este últim es contemplarà com a torn nit i realitzat amb data del dia que s’entra a treballar.

L’assistència a juí es contemplarà comptabilitzant com a hores laborables restantse de les hores pendents: 8 hores per juí a Alacant o Benidorm i 4 hores per juís a Dénia.

Article 7. Uniformitat: Es donarà una uniformitat a l’estiu ( mesde maig) i una altra d’hivern (mes d’octubre), i s’establirà la seua distribució i composició en el reglament de funcionament de la policia.

Article 8. Baixes: Quan un agent caiga de baixa o no puga assistir al treball per indisposició, este serà substituït per un altre agent, sempre que l’alcalde o Regidor delegat ho crega necessari de la manera següent:

Els tres primers dies van a càrrec de l’Agent que està de baixa, havent de tornarselos al company que l’ha substituït, (com si es tractara d’un canvi de servei), amb la particularitat que serà tornat en el mateix torn i dia de la setmana següent que es va efectuar la substitució.

Si l’Agent que està afecte de I. T., per un període superior a tres dies, no seran tornat per l’Agent en incapacitat temporal i estos dies aniran a càrrec de l’Ajuntament.

Els Policies confeccionaran un sistema de «corretorns», a fi de cobrir les incidències en cas d’Incapacitat temporal.

Article 9 Horari de reforços. Els servicis de reforços seran de huit hores. Els horaris d’entrada es podran modificar en circumstàncies de l’esdeveniment a cobrir, fira, festes, processons.

Article 10 Cursos de formació: Els cursos de formació que faça l’Agent, els farà fora de la seua jornada laboral.

Article 11 Retribucions. Els Agents de la Policia Local respectarà allò que s’ha aprovat en la Relació de Llocs de Treball, incrementantse les retribucions que per Llei s’aproven.

Article 12. Reglament de funcionament de la Policia Local.

Es realitzarà un reglament de funcionament del cos de la Policia Local d’Ondara, creantse per a tal efecte una Junta de Policies en la qual estaran representats els representants del M. I. Ajuntament, representants de les distintes seccions sindicals existents i els comandaments existents en el Cos de la Policia.

Diligència: Aquest Reglament ha estat aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 d’abril de 2006.

Ondara, 28 d’abril de 2006. L’Alcalde, José Joaquin Ferrando. El Secretari, Soler Juan Noguera Server.

*0618296*