Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de AJUNTAMENT DE RODA DE BARA. PERSONAL LABORAL de Tarragona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 10 de Febrero de 2009 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Conveni col lectiu del personal laboral de l Ajuntament i dels seus organismes autonoms. Aprovacio inicial. 10/02/2009 Boletín Oficial de Tarragona 10/02/2009 Documento oficial en PDF

Conveni col lectiu del personal laboral de l Ajuntament i dels seus organismes autonoms. Aprovacio inicial. (Boletín Oficial de Tarragona núm. 33 de 10/02/2009)

El Ple de l'Ajuntament de Roda de Barà en sessió realitzada el dia 23 de gener de 2009, va procedir a l'aprovació inicial del conveni col.lectiu del personal laboral al servei de l'Ajuntament de Roda de Barà i dels seus organismes autònoms.

Se sotmet aquest acord a informació pública durant un periode de 30 dies mitjançant la corresponent publicació en el Butlletí Oficial de la Província, considerant-lo definitivament aprovat sense necessitat d'adoptar un nou acord sí durant l'esmentat periode no es produeix cap al.legació al respecte.

Roda de Barà, 29 de gener de 2009. --- L'ALCALDESSA, Maria Teresa Huerta Hortelano.