Adhesion. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMENT DE SANT LLORENC D HORTONS. PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL de Barcelona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 18 de Octubre de 2018 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Adhesion RESOLUCIO de 7 de novembre de 2018, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de I Acord Mixt del personal funcionari i laboral de I Ajuntament de Sant LIorenç d Hortons d Adhesio a I Acord comu de condicions per als empleats publics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants per als anys 2015-2017 (codi de conveni num. 08100372142018) 23/11/2018 Boletín Oficial de Barcelona 18/10/2018 Documento oficial en PDF

RESOLUCIO de 7 de novembre de 2018, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de I Acord Mixt del personal funcionari i laboral de I Ajuntament de Sant LIorenç d Hortons d Adhesio a I Acord comu de condicions per als empleats publics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants per als anys 2015-2017 (codi de conveni num. 08100372142018) (Boletín Oficial de Barcelona núm. 226 de 23/11/2018)

Vist I'Acord d'adhesió de l'Ajuntament de Sant LIorenç d'Hortons, subscrit peIs representants de I'entitat local i pels dels seus treballadors el dia 18 d'octubre de 2017, i d'acord amb eI que disposen I'articIe 38 deI ReiaI decret IegisIatiu 5/2015, de 30 d'octubre, peI que s'aprova eI Text refós de la Llei de I'estatut bàsic de I'empIeat púbIic; I'articIe 2.1 deI ReiaI decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de I'àmbit de competència deIs departaments de I'Administració de Ia GeneraIitat de Catalunya; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració deI Departament de TrebaII, Afers SociaIs i FamíIies, i aItres normes d'apIicació,

Vista I'aprovació expressa de I'Acord per I'òrgan competent, segons eI que disposa I'articIe 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, abans esmentat,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de I'Acord Mixt del personal funcionari i laboral de I'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons d'Adhesió a I'Acord comú de condicions per aIs empIeats púbIics deIs ens IocaIs de CataIunya de menys de 20.000 habitants per als anys 2015-20147 (codi de conveni núm. 08100372142018) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

ACORD MIXT DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D'HORTONS D'ADHESIÓ A L'ACORD COMÚ DE CONDICIONS PER ALS EMPLEATS PÚBLICS DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA DE MENYS DE 20.000 HABITANTS PER ALS ANYS 2015-2017

Assistents

Representació de I'Ajuntament:

Jordi Ferrer Durich, Oriol Vila Arranz i Rosa Carbó Enrich. Representació social:

Mercè Roselló Canton i Yvonne Arnan Tomas. Assessor: Manel Almanza (CCOO)

A Sant LIorenç d'Hortons, a Ies 14.30 hores deI dia 18 d'octubre de 2017, es reuneixen els membres de la Mesa GeneraI de negociació deI nou Acord comú de condicions deIs empIeats púbIics d'aquest Ajuntament, amb el següent,

Ordre del dia:

- Aprovar I'adhesió de I'Ajuntament de Sant LIorenç d'Hortons a I'Acord comú de condicions per aIs

empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017).

Desprès de diverses deIiberacions s'arriba aI següent,

ACORD:

- Aprovar I'adhesió de I'Ajuntament de Sant LIorenç d'Hortons a I'Acord comú de condicions per aIs empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20000 habitants (2015-2017).

Per Ia presidència es dóna per acabat I'acte i s'aixeca la sessió, essent les 14.45 hores, de Ia quaI s'estén la present acta signada pels assistents en prova de conformitat.

Barcelona, 7 de novembre de 2018

El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Eliseu Oriol Pagès