Acuerdo Profesional. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE BEGUR de Cataluña

Empresa Autonomico. Versión VIGENTE. Validez desde 28 de Febrero de 2017 en adelante

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Acuerdo Profesional ANUNCIO sobre aprobacion del acuerdo sectorial de la Policia Local de Begur complementario al convenio laboral (pleno 28.2.2017). 15/03/2017 Diario Oficial de Cataluña 28/02/2017 Documento oficial en PDF

ANUNCIO sobre aprobacion del acuerdo sectorial de la Policia Local de Begur complementario al convenio laboral (pleno 28.2.2017). (Diario Oficial de Cataluña núm. 7329 de 15/03/2017)

El Ple de l'Ajuntament de Begur, en sessió de 28 de febrer de 2017, va aprovar l'acord sectorial de la Policia Local de Begur complementari al conveni laboral de condicions economico-laborals de l'Ajuntament de Begur, el text íntegra del qual es pública.

ACORD SECTORIAL DE LA POLICIA LOCAL DE BEGUR I COMPLEMENTARI AL CONVENI LABORAL DE CONDICIONS ECONOMICO-LABORALS DE L'AJUNTAMENT DE BEGUR.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'objectiu del present acord és el de regular alguns aspectes relacionats amb el personal i membres de la plantilla de Policia Local de Begur, per tal de millorar i optimitzar els recursos humans disponibles i així garantir una millor eficiència en la prestació de serveis a la ciutadania.

Paral·lelament a la regulació d'aquests aspectes, s'estableixen algunes mesures encaminades a adequar les condicions econòmiques i laborals del personal policial a les característiques específiques d'aquest.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent relativa al personal de la Forces i Cossos de Seguretat, l'àmbit estatal i autonòmic, que en són d'aplicació específica i diuen textualment:

LLEI 16/1991 DE 10 DE JULIOL DE POLICIES LOCALS:

ARTICLE 28

Els policies locals són funcionaris de carrera dels ajuntaments respectius i es regeixen per la Llei orgànica 2/1986 del 13 de març de forces i cossos de seguretat; per aquesta Llei i per les disposicions que la despleguin, pels reglaments específics i les altres normes dictades pels ajuntaments i per la legislació vigent del règim local i la funció pública de Catalunya.

ARTICLE 34

Cada entitat local, d'acord amb les disposicions reglamentàries que es determinin, ha d'establir el règim de jornada, horari, vacances i permisos, per als membres de la policia local, que s'ha d'adaptar a les especificitats del servei del cos.

ARTICLE 35

1. Els policies locals tenen dret a una remuneració justa en què es valori el nivell de formació, el règim d'incompatibilitats, la dedicació i el risc que comporta la professió, l'especificitat dels horaris de treball i l'estructura peculiar del cos. Aquesta remuneració, s'ha de compondre, com a mínim, d'una part corresponent a les retribucions bàsiques i d'una altra part corresponent a les complementàries.

2. Les retribucions bàsiques han de tenir la mateixa estructura i una quantia idèntica que les que hi ha establertes en general per al personal al servei de la funció pública.

3. Correspon al ple de la corporació local respectiva la fixació de les retribucions complementàries, tenint en compte els conceptes exposats en l'apartat 1, dins els límits que estableix la legislació vigent.

Així com la,

LLEI 02/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat.

ARTICLE 6.4

...los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ...

Tendrán derecho a una remuneración justa, que contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación y riesgo que comporta su misión, así como la especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar estructura...

Per donar cobertura a aquests preceptes legals ressenyats, l'Ajuntament i la Junta de Personal, mitjançant el present, han arribat a un acord sobre les condicions de treball del personal policial que, per tractar-se de personal amb unes característiques especials, suposa una modificació de les condicions generals recollides al Conveni Laboral de Condicions Econòmiques-Laborals de l'Ajuntament de Begur, establint les següents disposicions:

CLAUSULA PRELIMINAR

Es constitueix la Mesa Tècnica de la Policia Local de Begur com a àmbit descentralitzat de seguiment dels presents acords i amb competència en totes les matèries derivades dels esmentats acords que afectin al personal i membres de la plantilla del Cos de la Policia Local. Aquesta Mesa estarà conformada per 3 membres designats per votació de tota la plantilla de la Policia Local de Begur.

I AMBIT PERSONAL

Art.1é

Aquest acord serà d'aplicació per a tot el personal policial integrant del Cos de Policia Local de Begur. Serà d'aplicació amb caràcter preferent del Conveni Laboral que amb caràcter general, s'aplica a la resta de personal funcionari de la Corporació.

II AMBIT TEMPORAL

Art. 2n

Aquest acord entrarà en vigor a partir del moment que sigui aprovat pel Ple de la Corporació.

Art.3r

Els termes del present acord s'entendran prorrogats fins el 31 de desembre de 2020. L'Ajuntament i la Mesa Tècnica, manifesten la seva voluntat de renovar-lo a partir del mes de setembre de 2020.

Les condicions pactades en el present acord es consideren mínimes i, conseqüentment, qualsevol pacte més favorable que s'estableixi entre la corporació i la junta de personal, prevaldrà sobre el que estableix el present, sempre que no vulneri el dret administratiu o qualsevol norma que faci referència als funcionaris de l'administració.

III JORNADA I HORARIS

Art.4t Garantia de servei

Atès que aquest servei ha d'estar garantit les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, l'Ajuntament, com a administració que ha de regular les condicions específiques de treball dels funcionaris, la Mesa Tècnica de la Policia Local, en defensa dels interessos d'aquest, pacten les condicions mínimes del present acord, obligant-se al seu compliment.

Art. 5è Jornada laboral

La jornada laboral legal per la policia local és la mateixa que per la resta de treballadors de l'ajuntament .

Per les característiques del seu treball i necessitats de cobertura de servei 365 dies a l'any , s'estableix una jornada de treball anual per als membres de la Policia Local de Begur és de 1790 hores per l'any 2017 i 1740 hores per l'any 2018 de treball efectiu.

Art. 6è Quadrant horari

La jornada de treball anual en el règim horari de torns es distribueix en cicles de treball que es succeeixen ininterrompudament al llarg de l'any.

Els cicles de treball estan formats per les seqüències dels dies i els torns de treball previstos en el quadrant de cinc setmanes inclòs en el annex 1.

L'assignació dels funcionaris als escamots s'efectuarà en el moment de fer la planificació anual dels cicles de treball.

En el quadrant de cinc setmanes, l'horari d'inici i de finalització de la jornada diària, en funció del servei, és la següent:

Torn

Horari d 'inici

Hora de finalització

Matí .........................................

a les 06:00 hores ................

a les 14:00 hores

Tarda ......................................

a les 14:00 hores ................

a les 22:00 hores

Nit ...........................................

a les 22:00 hores ................

a les 06:00 hores

Matí-Tarda cap de setmana ....

a les 06:00 hores ................

a les 18:00 hores

Tarda-Nit cap de setmana ......

a les 18:00 hores ................

a les 06:00 hores

La jornada diària és de 8 hores de dilluns a divendres i de 12 hores els dissabtes i diumenges.

L'inici del quadrant anual de l'any 2017 ha estat el 30 de gener de 2017 i finalitzarà transcorregut 52 setmanes.

Art. 7è Hores retornades

En el cas que no s'arribi al còmput anual d'hores de treball efectiu previstes en planificar la jornada, el Cap de la Policia o persona en que delegui determinarà el moment en què s'han de fer efectives, segons ho consideri més adient per al funcionament del servei policial i es notificaran amb una antelació de 7 dies.

Aquestes hores seran retornades amb una jornada laboral de 8 hores o 12 hores seguides en els horaris establerts d'inici i finalització i com a màxim 3 dies seguits dintre de la setmana de festa, excepte casos de màxima urgència.

Es respectarà el fet de no retornar les hores el cap de setmana festiu del torn de tarda, excepte casos de màxima urgència.

Aquestes hores retornades efectives abans del còmput anual es comptabilitzarà d'hora per hora.

Art. 8è Canvis de torn o festius

Es reconeix el dret a realitzar canvis de torn o dies festius entre els membres de la Policia Local de Begur, amb un màxim de 3 dies per setmana.

Aquests canvis s'hauran de sol·licitar al Cap del Cos o persona en qui delegui, el qual autoritzarà o denegarà. La denegació serà sempre motivada.

Els canvis es realitzaran entre funcionaris de la mateixa categoria (funcionari de carrera per funcionari de carrera i interí per interí), aquest canvi sol·licitat serà motivat.

Art. 9è Treball efectiu

S'entén per treball efectiu el temps transcorregut entre l'hora d'inici de prestació del servei i l'hora de finalització en el centre de treball habitual.

Art. 10è Necessitats de servei

Per necessitats de servei, i amb una antelació mínima de 24 hores, el Cap del cos o persona en qui delegui pot, de forma motivada, canviar l'assignació d'un funcionari a un altre escamot.

S'entén per necessitats del servei aquells fets sobtats o imprevistos, coneguts amb una antelació inferior als 3 dies, aliens a la planificació, l'organització i el funcionament del cos de la Policia Local de Begur, que fan necessària la modificació de la distribució de la jornada de treball per al bon funcionament del servei públic policial.

Art. 11è Prolongació de la jornada diària

Els temps de la jornada laboral es pot prolongar amb caràcter excepcional per exigències imperioses del servei, essent aquesta prolongació compensada econòmicament com a hores extraordinàries o hores acumulades, computant aquestes com el doble de les realitzades, restant a elecció del funcionari.

Qualsevol fracció temporal superior a 20 minuts i inferior a 60 minuts es considerarà hora complerta.

Art. 12è Excés d'hores anuals

En el cas que s'arribi al còmput anual d'hores de treball efectiu previstes en la planificació de la jornada i que es demostri que es produirà un excés d'hores, les hores realitzades de més seran compensades igual que l'article anterior.

L'elecció del moment en què s'ha de gaudir dels dies lliures de servei correspon al funcionari, sempre que ho permeti el bon funcionament del servei. El funcionari ho notificarà per escrit al Cap del Cos o persona en qui delegui amb una antelació de 7 dies abans.

Art. 13è Torn partit

Es podrà realitzar, de mutu acord, jornades especials de treball en torn partit, on la jornada laboral serà de 8 hores diàries i entre un torn i l'altre haurà de transcórrer un mínim de 2 hores i un màxim de 3 hores. De mutu acord s'establirà l'horari, la qual comporta de manera implícita la percepció del corresponen complement compensatori.

Art.14è Horari específic

Els horaris específics són els que desenvolupen aquells funcionaris que per les especials funcions que duen a terme requereixen un règim horari diferent dels establerts amb anterioritat. De mutu acord s'establirà l'horari a realitzar, la qual comporta de manera implícita la percepció del corresponen complement compensatori.

Art. 15è Vacances

El personal de la Policia Local de Begur podrà gaudir de vacances dintre de l'horari establert anual, una setmana de tarda i una de matí en un sol període. No es podrà gaudir de vacances des del 15 de juny al 15 de setembre. Excepte casos excepcionals, prèvia justificació.

No podran coincidir en el mateix període de vacances el personal del mateix escamot.

El personal haurà de sol·licitar al Cap del Cos o persona en qui delegui, el període de vacances anual en el mes de gener de l'any en curs. Excepcionalment podrà sol·licitar un canvi d'assignació de vacances en posterioritat.

Art. 16è Pausa diària

El personal gaudirà d'una pausa diària de 30 minuts, computable com a temps de treball efectiu, per a la jornada planificada amb un mínim de 5 hores de servei, i un pausa diària de 60 minuts, quan la jornada planificada sigui d'un mínim de 9 hores de servei, que s'ha de gaudir, en la mesura que el servei ho permeti, en les pròpies dependències de la Policia. En cas de realitzar torn partit es distribuirà en dues pauses de 15 minuts. Aquesta pausa no podrà afectar al normal desenvolupament del servei i serà autoritzada pel comandament del servei.

Art. 17è Dies retribuïts

Des de prefectura no es concedirà cap dia de permís retribuït excepte casos d'urgència.

Art. 18è Judicis

El personal del cos de la Policia Local que per motius de servei hagi d'assistir a judicis, declaracions, rodes de reconeixement o qualsevol altres diligències judicials, fora de la seva jornada ordinària, podran acollir-se a una compensació en concepte de serveis extraordinaris, equivalent a un mínim de 4 hores extres festives quan el requeriment sigui dels jutjats de La Bisbal, o un mínim de 6 hores extres festives quan el requeriment sigui dels jutjats de Girona.

El personal que treballi en torn de nit, el dia anterior al judici tindrà dret a finalitzar el torn 5 hores abans.

Quan els desplaçaments es realitzin amb vehicle particular, es pagaran en concepte de quilometratge tal i com es regula al conveni laboral.

L'assistència a judicis i/o qualsevol altres diligències judicials per part del personal del cos de policia en servei, constitueix per si mateixa, la seva jornada ordinària de treball.

IV DRETS ECONÒMICS

Art. 19è Complements

Atès el que disposen la Llei de Forces i Cossos de Seguretat i la Llei de Policies Locals de Catalunya i pel que s'ha exposat a l'apartat d'exposició de motius del present acord, s'acorda l'actualització dels següents complements que conformen el complement específic:

Complement de prolongació de jornada

Complement de perillositat

Complement de penositat

Complement d'incompatibilitat

Complement de nocturnitat

Complement de festivitat

Art. 20è Jornada especial

El personal que realitzi servei en torn partit o un altre horari que no estigui recollit en aquest acord, percebrà una compensació econòmica que serà integrada com un únic complement de jornada especial el qual quedarà fixat en 15,00 € per dia treballat.

Art. 21è Revisió

Totes les quantitats que figuren en el present acord, seran objecte de revisió a l'alça al finalitzar cada exercici, establint-se com a base allò que disposi la Llei de Pressupostos de l'Estat.

V UNIFORMITAT

Art. 22è Uniformitat

L'Ajuntament dotarà al personal amb l'uniforme adequat per desenvolupar les seves funcions dins del Cos de la Policia Local de Begur. La gestió es portarà a terme internament pel Cap del Cos o persona en qui delegui.

L'uniforme estarà subjecte a la millor idoneïtat del lloc de treball, tenint en compte les condicions de seguretat que el lloc de treball requereixi.

L'uniforme acordat per l'any 2017 i els seu període de renovació estarà subjecte a l'annex 2.

Art. 23è Ús obligatori

L'uniforme és d'ús obligatori per a tots els membres del Cos durant la prestació del servei, llevat de les excepcions previstes, estant prohibida la utilització incompleta del mateix. El Cap del Cos donarà l'ordre per escrit del canvi d'uniformitat de temporada d'estiu/hivern.

Art. 24è Armilles de protecció

L'ajuntament dotarà individualment, als membres de la Policia Local d'armilles interiors de nivell màxim de protecció per tal d'evitar lesions i situacions de risc amb presència d'armes de foc i blanques. L'ús d'aquestes armilles quedarà subjecte a les instruccions donades pel Cap del Cos.

Art. 25è Lliurament

La roba d'estiu es lliurarà, com a molt tard, el mes de maig i la d'hivern en el mes d'octubre de cada any.

La reposició de material per deteriorament es realitzarà amb el lliurament per part del funcionari de la peça deteriorada.

Art. 26è Conservació

La descurança en la conservació del material estarà subjecte al règim disciplinari de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de Policies Locals de Catalunya.

VI FORMACIÓ I SALUT

Art. 27è Formació

Els programes de reciclatge i formació, inclosos els relatius a educació física, seran impartits per personal amb la capacitació tècnica i professional adequada.

La Mesa Tècnica de la Policia Local tindrà coneixement dels plans de formació que siguin d'aplicació a la Policia. En aquests plans de formació s'inclouran tècniques d'intervenció policial de caràcter obligatori per al personal operatiu a la via pública.

Aquesta formació s'haurà de realitzar dins l'horari de servei. En cas que es realitzin fora de l'horari de servei aquestes es compensaran segons l'art. 7è del present acord.

Art. 28è Pràctiques de tir

Tots els membres de la Policia Local, excepte aquells que tinguin l'arma retirada, hauran de realitzar obligatòriament i com a mínim dos vegades l'any, exercicis de perfeccionament en tir policial sota la supervisió de personal degudament qualificat que emetrà el corresponent informe tècnic d'aptitud.

Les pràctiques de tir s'hauran realitzar dins l'horari de servei. En cas que es realitzin fora de l'horari de servei aquestes es compensaran segons l'art. 7è del present acord.

Art. 29è Revisions psicològiques

Les revisions psicològiques corresponents al col·lectiu de la Policia Local es realitzaran d'acord al que preveu el Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'armament de les policies locals, cada dos anys i també quan el Cap del Cos ho sol·liciti motivadament.

Art. 30è Revisions mèdiques

El personal subjecte a aquest acord serà sotmès al reconeixement mèdic, amb caràcter voluntari, un cop l'any. Els resultats d'aquestes revisions es remetran al/la empleat/da i estaran sotmesos al secret professional i a la confidencialitat.

En cas que un membre de la Policia Local de Begur, a petició pròpia pel resultat d'una actuació, es vegi implicat davant d'una possible infecció o estigui exposat a un possible contagi directe o indirecte, l'Ajuntament garantirà immediatament mitjans necessaris externs, bé mitjançant la mútua d'accidents de treball o bé per altres recursos sanitaris, per a la realització de proves necessàries, pel tractament i del seguiment de forma efectiva.

VII PROMOCIÓ i RÈGIM DISCIPLINARI

Art. 31è Promoció

Es fomentarà la promoció interna d'acord amb el que disposa la Llei 16/1991, de 10 de juliol de Policies Locals i el Decret 233/2002 de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals i la resta de normativa vinculant.

Art. 32è Règim disciplinari

Els membres de la Policia Local de Begur estaran sotmesos al règim disciplinari previst per la Llei 16/1991 de 10 de juliol, sens perjudici de la responsabilitat civil o criminal en la puguin incórrer.

ANNEX 1

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

E-1

F

F

F

F

F

F

F

T

T

T

T

T

F

F

N

N

N

N

N

T/N

T/N

F

F

F

F

F

F

F

M

M

M

M

M

M/T

M/T

E-2

M

M

M

M

M

M/T

M/T

F

F

F

F

F

F

F

T

T

T

T

T

F

F

N

N

N

N

N

T/N

T/N

F

F

F

F

F

F

F

E-3

F

F

F

F

F

F

F

M

M

M

M

M

M/T

M/T

F

F

F

F

F

F

F

T

T

T

T

T

F

F

N

N

N

N

N

T/N

T/N

E-4

N

N

N

N

N

T/N

T/N

F

F

F

F

F

F

F

M

M

M

M

M

M/T

M/T

F

F

F

F

F

F

F

T

T

T

T

T

F

F

E-5

T

T

T

T

T

F

F

N

N

N

N

N

T/N

T/N

F

F

F

F

F

F

F

M

M

M

M

M

M/T

M/T

F

F

F

F

F

F

F

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

ANNEX 2

Uniformitat de servei

QUANTITAT

DESCRIPCIÓ

PERÍODE CANVI

1

Jaqueta

D

1

Impermeable

D

1

Botes

D

2

Pantalons hivern

1 any

2

Pantalons estiu

1 any

1

Jersei polar

2 anys

2

Polos hivern

1 any

2

Polos estiu

1 any

2

Samarretes tèrmiques

1 any

1

Guants hivern

D

1

Buf

D

1

Gorra

D

1

Cinturó interior

D

1

Cinturó exterior

D

4

Travetes

D

1

Guants anti-tall

D

1

Porta guants

D

1

Lot cinturó

D

1

Funda lot

D

1

Manilles

D

1

Funda manilles

D

1

Defensa ASP

D

1

Funda rotatòria ASP

D

1

Xiulet

D

1

Cranc porta xiulet

D

1

Porta guants làtex

D

1

Joc d'escuts, tips i xarreteres

D

D= Deteriorament de la peça

Uniformitat de gala

QUANTITAT

DESCRIPCIÓ

PERÍODE CANVI

1

Sabates

D

1

Pantalons de gala

D

1

Camisa blanca de gala

D

1

Corbata

D

1

Pinça corbata

D

1

Casaca/Americana de gala

D

1

Cinturó interior

D

1

Cinturó exterior

D

1

Cranc per funda d'arma

D

1

Funda tancada d'arma

D

1

Gorra de plat

D

1

Joc d'escuts, tips i xarreteres de gala

D

D= Deteriorament de la peça

Begur, 7 de març de 2017

Joan Manel Loureiro Vall

Alcalde