C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE BESCANO. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO (17100010012014) de Girona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2019 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

  • Código Nuevo: 17100010012014
  • Tipo: Empresa
  • Ámbito: Girona
  • Boletín Oficial de Girona nº 77 del 23/04/2014

    Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE BESCANO. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO Resolucio per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord regulador de les condicions de treball dels empleats publics de l Ajuntament de Bescano, per al periode 28.02.2014 a 31.12.2017 (codi de conveni num. 17100010012014) AYUNTAMIENTO DE BESCANO. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE BESCANO. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO (17100010012014) de Girona Vist el text de l Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l Ajuntament de Bescanó, subscrit, d una banda, pels repres...
Resolucio per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord regulador de les condicions de treball dels empleats publics (funcionaris i personal laboral) de l Ajuntament de Bescano, per als anys 2019-2022 (codi conveni 17100010012014) (Boletín Oficial de Girona núm. 31 de 13/02/2019)

Vist el text de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Bescanó, subscrit, d'una banda, pels representants de l'Ajuntament i de l'altra, pels dels seus treballadors, el dia 31 d'octubre de 2018, i d'acord amb el que estableixen l'article 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; l'article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d'aplicació,

Vista l'aprovació expressa de l'Acord per l'òrgan competent en data 20 de novembre de 2018, segons el que disposa l'article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics (funcionaris i personal laboral) de l'Ajuntament de Bescanó, per als anys 2019 2022 (codi de conveni núm. 17100010012014) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona.

-2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.

Girona, 31 de gener de 2019

Marta Casacuberta i Solà Directora dels Serveis Territorials

Transcripció literal del text original signat per les parts

Acord-conveni col·lectiu dels empleats públics (funcionaris i personal laboral) de l'Ajuntament de Bescanó

Capítol I.Condicions generals

Article 1. Determinació de les parts

Aquest Acord-Conveni ha estat negociat a la Mesa General de Negociació de matèries comunes de l'Ajuntament de Bescanó, entre l'Administració i la representació dels empleats públics de l'Ajuntament.

Article 2. Àmbit personal

El present Acord-Conveni serà d'aplicació a tots els empleats públics, que presten serveis a l'Ajuntament de Bescanó: personal laboral i funcionari.

Resten exclosos d'aquest Acord-Conveni el personal contractat per ocupar càrrecs d'alta direcció i el personal eventual. (càrrecs de confiança).

Article 3. Vigència de l'Acord-Conveni

Aquest Acord-Conveni entrarà en vigor a partir del dia 01-01-2019 i de l'aprovació formal pel Ple Municipal de la Corporació, i tindrà una vigència fins al 31-12-2022.

Es considerarà tàcitament prorrogat, en tota la seva extensió, per períodes anuals successius, excepte en el cas de denúncia expressa de l'Ajuntament o de les organitzacions sindicals signants, la qual s'haurà d'efectuar tres mesos abans de la data de finalització de la seva vigència per escrit i constància fefaent de l'altre part. En el supòsit de denúncia el present AcordConveni estarà en vigor en la seva totalitat fins que s'aprovi el nou Acord-Conveni.

Article 4. Vinculació a la totalitat

Les condicions establertes en el present Acord-Conveni forma un tot únic i indivisible i com tal, per la seva aplicació, ha de ser objecte de consideració global i conjunta. En conseqüència, cap de les obligacions i drets regulats i pactats, no poden ser aïlladament considerats. Tanmateix, es garanteix el respecte dels drets i de les condicions més beneficioses adquirides pels empleats públics en qualsevol, acord o disposició que restin vigents amb anterioritat i que no vulneri el dret administratiu vigent.

Article 5. Comissió de Seguiment

Per tal de vigilar el compliment de l'Acord-Conveni i interpretar-lo quan sigui convenient, en el termini de 7 dies des de la seva aprovació pel Ple de la corporació, es constituirà una Comissió Paritària de Seguiment, que s'haurà de reunir a petició de qualsevol de les parts amb un termini màxim de 7 dies.

La designació dels components de la Comissió de Seguiment correspondrà a cadascuna de les parts, que, de mutu acord, podran designar un president entre els components i comptar amb l'assistència d'assessors a les seves deliberacions, que actuaran amb veu però sense vot.

La Comissió estarà formada per dos representants de l'Ajuntament i dos representants dels empleats públics. Els seus acords hauran de ser adoptats per majoria.

Correspon a la Comissió de Seguiment la interpretació de les clàusules de l'Acord-Conveni, la vigilància de l'aplicació del que s'ha pactat, l'anàlisi de les incidències que s'esdevinguin, l'estudi de l'evolució de les relacions entre les parts contractants i totes aquelles actuacions que afavoreixin la major eficàcia pràctica de l'Acord-Conveni, informant-ne de tot a la Corporació i als empleats públics de l'Ajuntament.

En cas de manca d'acord en el sí de la Comissió sobre la interpretació o aplicació, ambdues parts negociadores acorden expressament i voluntàriament el sotmetiment de la discrepància als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya a petició de qualsevol de les parts.

Capítol II.Condicions de treball

Article 6. Organització del treball

L'organització del treball és facultat exclusiva de l'Ajuntament, que ha d'establir els sistemes de racionalització, millora de mètodes i processos i simplificació de tasques que permetin un millor i més alt nivell de prestació de serveis, donant informació als representants dels empleats públics de l'establiment d'aquests.

Article 7. Relació i valoració dels llocs de treball

L'Ajuntament de Bescanó finalitzarà durant el segon semestre de 2018 la relació i valoració dels llocs de treball que contindrà:

' Denominació i característiques essencials del lloc de treball.

' Grup i subgrups de classificació i retribucions bàsiques i complementàries del lloc de treball.

' Nivell de destí i complement específic.

' Naturalesa jurídica de la relació.

' Funcions assignades al lloc de treball.

' Règim horari del lloc de treball.

' Codi d'identificació.

' Sistema d'accés.

L'expedient d'aprovació de la relació de llocs de treball que suposi l'ampliació, supressió o modificació dels llocs existents o de les seves determinacions serà tramés, juntament amb els informes i antecedents a què es refereix la normativa vigent, als òrgans de representació del personal, a fi que emetin l'informe oportú. La tramesa es farà com a mínim 15 dies abans de l'acord o resolució que hagi d'adoptar l'òrgan competent. L'informe dels òrgans de representació s'incorporarà a l'expedient administratiu.

La relació de llocs de treball és pública i estarà a disposició de qualsevol empleat/da públic que la sol·liciti.

Article 8. Adscripció als llocs de treball

L'adscripció als diversos llocs de treball es realitzarà d'acord amb l'organigrama de l'Ajuntament atenent criteris de millor funcionament dels serveis i es comunicarà als òrgans de representació del personal.

Els llocs de treball de nova creació o els que s'hagin de cobrir necessàriament per manca de personal, seran ocupats, sempre i quan sigui possible, per empleats públics de la Corporació que puguin estar interessats. En tot cas, es consultarà a les persones afectades i als representants dels treballadors.

Article 9. Classificació professional

La classificació professional té per objecte la determinació i definició dels diferents grups en què poden ser agrupats els empleats públics d'acord amb la titulació i formació exigida, el lloc de treball i les funcions que exerceixen.

L'escala, grup de titulació, categoria i llocs de treball defineixen la prestació de l'empleat públic i les funcions a desenvolupar.

S'estableixen els següents grups i subgrups professionals:

' Subgrup A1.

' Subgrup A2.

' Grup B.

' Subgrup C1.

' Subgrup C2.

' Agrupacions professionals.

La mobilitat funcional entre categories del mateix grup professional no tindrà altres limitacions que les exigides per les titulacions acadèmiques o professionals precises per exercir la prestació laboral.

Article 10. Jornada i horari de treball

En tot cas els empleats públics faran 37'5 hores a la setmana de promig en còmput anual. Algunes unitats per necessitat del servei podran realitzar una jornada superior, que en tot cas haurà de ser pactada amb els representants dels treballadors en la relació de llocs de treball.

Aquesta major dedicació es remunerarà en conceptes separats dins del complement específic.

Es podrà pactar entre l'Ajuntament i els representants sindicals compensacions econòmiques pels empleats públics en cas de ser necessària una prolongació de la jornada laboral per millorar el servei.

No obstant l'anterior, per tal d'establir l'equivalència de jornada anual dels col·lectius subjectes a jornades especials, o distribució irregular de la jornada, s'aplicarà el següent càlcul:

Al número de dies naturals de l'any se li restaran: 22 dies corresponents a vacances, la totalitat dels dissabtes i diumenges, 12 dies festius que estableixi anualment la Generalitat de Catalunya, 2 en concepte de festes locals, 1 de festa patronal, el dia 24 o el 31 de desembre (per tal de deixar els serveis oberts aquests dos dies), dos addicionals, 6 dies d'assumptes personals i els dies de vacances i personals per antiguitat que cada treballador hi tingui dret.

El calendari laboral és el que estableix la Generalitat de Catalunya, a més dels dos dies de festa local de Bescanó i un dia de festa patronal.

En el supòsit que els dies establerts com a festius per la Generalitat de Catalunya i els que ho siguin en concepte de festes locals, la festa patronal i el 24 i 31 de desembre coincideixin en dissabte o diumenge, l'Ajuntament donarà els dies de festa que corresponguin a canvi.

El calendari laboral és l'instrument tècnic mitjançant el qual s'estableix la distribució de la jornada i els horaris a efectuar pel personal. Anualment, s'aprovarà el calendari d'acord amb aquestes normes i prèvia negociació i acord amb els representants dels empleats públics abans del 20 de desembre de l'any anterior.

El descans setmanal de dos dies es gaudirà, preferentment, en dissabte i diumenge, excepte en aquells llocs de treball que així ho determini l'annex i la futura relació de llocs de treball. El calendari anual i els quadrants de serveis establiran els períodes de descans setmanal per a cada un dels empleats públics de la Corporació.

L'empleat públic de l'Ajuntament, gaudirà, per tal de poder esmorzar, d'una pausa diària de 30 minuts amb caràcter no recuperable. En el cas de personal amb una reducció de jornada es reduirà en proporció a la reducció de jornada. Aquest període de temps es pot distribuir lliurement sempre que quedin ben cobertes les necessitats del servei. S'intentarà establir un sistema de pausa a la mateixa hora diària pel treballador, amb coordinació del personal de la seva mateixa secció, per un control més efectiu i una millor organització dels serveis.

Els caps de les diferents àrees/serveis/unitats han de tenir cura i vigilar que en l'àmbit de la seva responsabilitat això es dugui a terme sense que perjudiqui el normal i eficient acompliment del servei. S'ha de tenir especialment en compte que en cap cas el servei d'atenció al públic quedi desatès.

L'horari laboral dels diversos serveis municipals, excepte els treballadors de la brigada que es detalla en l'annex següent, seran els que estan establerts actualment. Qualsevol variació que representi un canvi en les condicions de treball dels empleats públics d'aquest Ajuntament haurà de ser negociat amb els representants sindicals dels treballadors.

Annex treballadors de la brigada:

Mesos

Núm. mesos

Horari

De març a juny

4

7,00 a 14,30

De juliol a octubre

4

7,00 a 15,00

De novembre a febrer

4

8,00 a 15,00

Els càrrecs d'incompliment en el control horari han de consistir en una llista amb tots els paràmetres d'avaluació, per l'interessat i pel període computable.

Les absències i faltes de puntualitat i permanència per motius de salut requeriran l'avís immediat al cap responsable. Caldrà acreditar amb justificant mèdic totes les incidències per motius de salut. El termini màxim per justificar és de tres dies.

En tot cas, s'ha aplicarà la normativa de règim disciplinari corresponent a les absències, les faltes de puntualitat i de permanència no justificades.

Els dies d'assumptes propis podran acumular-se a les vacances anuals i a les llicències establertes en aquest conveni, sempre que ho permetin les necessitats del servei.

Article 11. Vacances anuals

L'empleat públic gaudirà durant cada any complert de servei d'unes vacances retribuïdes de 22 dies laborables per cada any de servei o de la part proporcional que correspongui quan el temps treballat sigui inferior a un any, no substituïbles per compensació econòmica.

Les vacances es gaudiran sempre dins l'any natural i fins al quinze de gener de l'any següent, sempre que els corresponents períodes vacacionals siguin compatibles amb les necessitats del servei. A aquests efectes, els dissabtes no seran considerats dies hàbils, tret que en els horaris especials s'estableixi altra cosa.

El període de vacances haurà de distribuir-se d'acord amb la planificació que presenti el cap de cada Servei tenint en compte els criteris que s'estableixen seguidament i atenent, en tot cas, al correcte funcionament del servei:

L'empleat públic haurà de facilitar al seu cap de servei les dates en que desitgi gaudir el seu període de vacances, amb anterioritat al dia 15 de desembre de l'any anterior.

Totes les dades, es trametran a Secretaria-Intervenció.

En el cas d'existir coincidència de dates, es resoldrà mitjançant l'aplicació dels criteris següents:

- Empleats públics amb infants menors de 3 anys o discapacitats.

- Antiguitat.

- Aquells que no hagin gaudit de vacances en aquestes dates amb anterioritat.

Qualsevol conflicte derivat de la no aplicació d'aquest criteri o per causes de canvis de servei o ingrés de nou personal, serà resolt per la Comissió de Seguiment.

El dret de vacances no es perdrà en el cas de que no les hagis pogut gaudir durant l'any natural per causa de baixa per Incapacitat Temporal, sinó que es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos des del finiment de l'any natural en que es va iniciar la baixa mèdica. El nou període de gaudir serà acordat per ambdues parts.

Limitacions del període de vacances:

1. Limitació en la realització de les vacances del personal del servei de la brigada municipal:

Per tal d'atendre a les necessitats del servei, s'estableix que el personal de la brigada municipal d'obres i serveis no podrà fer vacances durant els següents períodes:

- Període comprès des del dia 01 d'agost fins el dia 20 d'agost.

- Període comprès des del dia 15 de desembre fins el dia 15 de gener de l'any següent.

2. Tot el personal adscrit al servei de la Llar d'infants realitzarà obligatòriament la totalitat de les vacances durant el mes d'agost de cada any.

3. En casos excepcionals degudament motivats l'alcalde-president podrà modificar les limitacions del personal afectat a aquests serveis.

Capítol III.Llicències i permisos

Article 12. Llicències retribuïdes

Els empleats públics de l'Ajuntament, avisant prèviament, podran absentar-se del lloc de treball, amb dret a remuneració, pels motius i durant el temps que se senyali a continuació:

a) Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar fins al segon grau: El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat té tres dies hàbils a la mateixa localitat del lloc de treball i cinc dies hàbils fora de la localitat, en el cas de familiar de segon grau de consanguinitat o afinitat té dos dies hàbils a la mateixa localitat del lloc de treball i quatre dies hàbils fora de la localitat. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís amb Decret d'alcaldia fins a sis dies hàbils.

En cas d'intervenció quirúrgica amb hospitalització, els dies podran utilitzar-se dins de les dues primeres setmanes després de la intervenció de forma continuada i a petició de l'empleat públic. Si l'estança del pacient en el centre hospitalari és de cinc o més dies, el permís podrà utilitzar-se de forma fraccionada, també dins de les dues primeres setmanes des de la intervenció.

En cas d'intervenció quirúrgica sense hospitalització, correspondrà un dia de permís que serà el mateix de la intervenció.

b) Canvi de domicili: Per trasllat de domicili sense canvi de residència, un dia. Si impliqués trasllat a una altra localitat, fins a quatre dies.

c) Per exàmens: Per realitzar exàmens finals, altres proves definitives d'aptitud i avaluació en centres oficials, proves selectives per a l'accés a places de diferent categoria convocades per l'entitat local de referència; els dies durant els quals tenen lloc.

Per a altres proves i exàmens en centres oficials, el temps indispensable per al desplaçament i la seva celebració.

El centre convocant tindrà que ser oficial, entenent que tenen aquest caràcter els que imparteixen ensenyament que dóna accés a l'expedició d'un títol acadèmic per part de l'Administració educativa competent. Serà requisit indispensable per tenir dret a aquest permís presentar-se a les proves. S'haurà de justificar al Departament de Secretaria.

d) Visites mèdiques. Els empleats públics locals tindran dret a absentar-se del seu lloc de treball pel temps indispensable per poder assistir a visites o proves mèdiques per a si mateix, així com per acompanyament d'un familiar fins al primer grau de consanguinitat i afinitat que estiguin al seu càrrec, aquests permisos sempre que siguin degudament justificats no tindran el caràcter de recuperables. Al justificant s'haurà d'indicar hora d'entrada i sortida. Les visites mèdiques privades,(no especialistes de la Seguretat Social) s'hauran de demanar dintre de lo possible fora de la jornada de treball. Davant d'alguna conflictivitat és podrà reunir la Comissió Paritària del Conveni per a la seva valoració.

e) Permís prenatal: Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari per a dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins de la jornada de treball.

Per assistir a tècniques de fecundació assistida, el temps necessari per a la seva realització.

f) Naixement, adopció o acolliment d'un fill: El progenitor/a que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius, dins dels 10 dies següents a la data de naixement o l'arribada del menor. En cas de part, adopció o acolliment múltiple s'amplia a 10 dies si es tracta de dos menors i a 15 dies si són tres o més menors.

g) Permís per lactància: és d'una hora diària d'absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En cas de part, d'adopció o d'acolliment múltiple, el permís és de dues hores diàries, que es poden dividir en dues fraccions d'una hora. El període de permís s'inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima fins que el menor té dotze mesos.

A petició de l'interessat/ada, les hores es poden compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d'inici del període de permís.

h) Permís per l'atenció de fills/es prematurs/es o hospitalització post part: En el cas de naixement d'un fill o filla prematur o que hagi d'ésser hospitalitzat a continuació del part, s'atorga un permís equivalent al temps d'hospitalització fins a un màxim de 13 setmanes. Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment.

Per naixement d'un fill prematur o que per qualsevol motiu ha d'ésser hospitalitzat a continuació del part, també tindrà dret d'absentar-se del treball durant un màxim de dues hores diàries percebent les retribucions íntegres. Així mateix es té dret a la reducció voluntària de dues hores màxim, amb la reducció proporcional de les retribucions.

i) Per atendre a un familiar de primer grau, l'empleat públic tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins el cinquanta per cent de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d'un mes. Si hi hagués més d'un titular d'aquest dret que pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'aquesta reducció es podrà prorratejar entre els mateixos, respectant en tot cas, el termini màxim d'un mes.

j) Deures inexcusables de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida laboral i familiar: El temps indispensable para complir-lo. A aquest efecte es considerarà com a deure inexcusable aquell que els seu incompliment pogués incórrer en responsabilitat, no pot portar-se a terme mitjançant representant i el seu compliment esdevé determinat per una norma legal o decisió administrativa o judicial S'haurà de justificar al departament de Recursos Humans.

k) Matrimoni: Quinze dies naturals per matrimoni o formació de parella estable dels empleats públics, acreditant-t'ho amb

el corresponent certificat de convivència o registre de parelles de fet.

Es pot gaudir dins del termini d'un any a partir de la data de casament o de l'inici de la convivència.

l) Maternitat, adopció o acolliment: es té dret a un permís de setze setmanes ininterrompudes, ampliables, a dues setmanes més en cas de fill amb discapacitat o part múltiple per cada fill o filla a partir del segon. En pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. L'altre progenitor/a, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o de malaltia incapacitant de la mare o en cas de guarda legal exclusiva.

En cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament després del part. Les sis primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare.

En el cas d'adopció o acolliment permanent o simple, el període de permís per maternitat computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta d'una adopció internacional el permís pot començar fins a sis setmanes abans.

La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d'una manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de permís requereix l'acord previ entre la persona afectada i l'òrgan competent per a la concessió del permís. En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del permís a temps parcial només a partir de la sisena setmana posterior al part. El permís de maternitat a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.

El progenitor/a que gaudeix del permís per maternitat pot optar, perquè l'altre progenitor/a gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda d'aquest permís. El permís es distribueix a opció del progenitor/a que gaudeix de la primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de la compartició del permís d'una manera simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps que correspongui en els casos de part, acolliment o adopció múltiple. En el cas de la filiació biològica, si s'opta per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior al part i sempre que, en el moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.

L'opció exercida per un progenitor/a en iniciar-se el període de permís per maternitat a favor de l'altre progenitor/a a fi que aquest gaudeixi d'una part del permís pot ésser revocada en qualsevol moment per aquell si s'esdevenen fets que fan inviable l'aplicació d'aquesta opció, com ara l'absència, la malaltia o l'accident, o també l'abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora.

m) Per paternitat: El progenitor/a, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a un permís de paternitat segons normativa vigent.

El progenitor/a pot gaudir d'aquest permís durant el període comprés des del finiment del permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, i fins que fineixi el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d'aquest permís. El progenitor/a d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.

n) Període de vacances: Si el període del permís de maternitat, de paternitat o d'atenció a fills prematurs coincideix totalment o de forma parcial amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís. El còmput de vacances s'inicia l'endemà de la data de finiment del permís, malgrat finalitzat l'any natural.

o) Permisos per atendre fills discapacitats: Els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d'absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres d'educació especial o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció.

p) Permisos per situacions de violència de gènere: Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s'hagin d'absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d'assistència es considerin justificades d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

q) Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu: l'empleat públic tindrà dret, sempre que tots dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballin, a una reducció de la jornada de treball d'almenys la meitat de la durada d'aquella, percebent les retribucions íntegres amb càrrec als pressupostos de l'òrgan o entitat on vingui prestant els seus serveis, per la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del fill menor d'edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, continu i permanent acreditat per l'informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma o, si escau, de l'entitat sanitària concertada corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.

Quan concorrin en tots dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per tenir dret a aquest permís o, si escau, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació establerta per a aquesta fi en el règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, el funcionari tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la seva jornada de treball, sempre que l'altre progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres en virtut d'aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per a aquesta fi en el règim de la Seguretat Social que li sigui aplicable. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

Així mateix, en el cas que tots dos prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta podrà limitar el seu exercici simultani per raons fundades en el correcte funcionament del servei.

Els permisos regulats en aquest article seran computats com treball efectiu als efectes del compliment del còmput horari.

r) Per assumptes personals en general: 6 dies per cada any complert de servei o la part proporcional que correspongui en els casos de reducció de jornada o quan el temps de treball efectiu sigui inferior a l'any.

El període de gaudiment del permís per assumptes personals és el comprès entre l'01 de gener d'un any i el 15 de gener de l'any següent, excepte en els casos que per petició de l'Administració no s'hagin pogut realitzar i que es tindran que pactar per les dues parts una nova data.

Aquests dies es podran acumular a vacances i llicències sempre que el cap del Servei confirmi que es garanteix el servei i

s'hauran de demanar a Secretaria amb 5 dies d'antelació.

s) Per assumptes personals per antiguitat: 2 dies addicionals de permís per assumptes particulars en complir el sisè trienni, que s'incrementaran, com a màxim en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè:

Escalat dels dies personals per antiguitat:

' 6 triennis. 2 dies addicionals

' 8 triennis. 3 dies addicionals

' 9 triennis. 4 dies addicionals

' A cada nou trienni se suma un dia addicional.

t) Dies addicionals de vacances per antiguitat: 4 dies addicionals en funció del temps de serveis prestats a l'Administració segons l'escalat següent:

Escalat dels dies de vacances per antiguitat:

' 5 anys d'antiguitat. 1 dia addicional

' 10 anys d'antiguitat. 2 dies addicionals

' 15 anys d'antiguitat. 3 dies addicionals

' 20 anys d'antiguitat. 4 dies addicionals

Ambdues parts acorden que si durant la vigència del present Conveni s'aprovés alguna disposició respecte permisos i llicències en l'àmbit de la funció pública, que millori aquest conveni es faci extensiva a tots els empleats públics de la Corporació.

En allò no previst en aquest article sobre permisos serà d'aplicació la normativa aplicable.

Article 13. Permís per atendre un familiar fins al segon grau

Permís sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és incompatible amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finiment del permís.

Article 14. Reduccions de jornada. El règim jurídic

1. Les reduccions de jornada a què tindran dret els empleats públics seran els que estableixi en cada moment la normativa bàsica de règim local, l'EBEP, la restant normativa bàsica de funció pública, i la normativa de funció pública i de règim local de la Generalitat de Catalunya.

2. Qualsevol modificació legal en la seva configuració i/o regulació serà directament aplicable al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord sense que calgui procedir a una modificació expressa del seu text.

3. Les reduccions de jornada establertes per la llei són incompatibles amb l'autorització de comptabilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finiment del termini de la reducció.

4. No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l'exerceixin d'una manera alternativa i sense que el termini global superi l'establert com a màxim.

Article 15. La reducció de la jornada amb la reducció proporcional de les retribucions

Els empleats públics poden gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en els supòsit següents:

a) Per tenir cura d'un fill o filla menor de sis anys, sempre que se'n tingui la guarda legal.

b) Per tenir cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se'n tingui la guarda legal.

c) Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb la incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom, o que requereixi dedicació a atenció especial.

Article 16. La reducció de jornada per lactància

1. El permís per lactància pot substituir-se per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l'inici i al final de la jornada o en una hora a l'inici o al final de la jornada, amb la mateixa finalitat. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d'una hora.

2. A petició de l'interessat, les hores del permís de lactància es poden compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes sense alterar el moment d'inici del període de permís i tenint en compte les necessitats del servei.

3. Aquest dret podrà ser exercit indistintament per qualsevol dels progenitors en el cas que ambdós treballin.

4. Aquest tipus de reducció de jornada no comporta disminució de retribucions.

Article 17. La reducció de jornada per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu

1. La cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del fill menor d'edat afectat per càncer o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent, acreditat per l'informe del servei públic de salut o, en el seu cas, de l'entitat sanitària concertada corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys, dóna dret a una reducció de la jornada de treball d'alemanys la meitat de la durada d'aquella, percebent les retribucions íntegres.

2. Quan concorrin en els dos progenitors (adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent) les circumstàncies necessàries per a tenir dret a aquest permís pel mateix subjecte i fet causant, l'empleat públic tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la jornada de treball, sempre que l'altre progenitor (adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent) no cobri les seves retribucions íntegres per mitjà d'aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per a aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que li sigui d'aplicació. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

3. Així mateix, en el cas que ambdós prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta podrà limitar l'exercici simultani per raons fonamentades en el correcte funcionament del servei.

Article 18. La reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda

1. Els empleats públics amb discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, han de rebre tractament en centres públics o privats, poden sol·licitat una reducció de jornada equivalent al temps que hi ha de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions íntegres.

2. Per gaudir d'aquesta reducció de jornada, cal un informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l'horari laboral.

Article 19. La reducció de la jornada de les dones víctimes de la violència de gènere

Per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l'assistència social íntegra, les empleades públiques tindran dret a la reducció de la jornada amb disminució proporcional de la retribució en els termes que, per a aquests casos, s'estableixi de comú acord entre l'ajuntament i l'empleada pública, en tot cas aquesta reducció es situarà entre un terç o la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de les retribucions.

Article 20. La reducció de la jornada per interès particular

Es pot sol·licitar una reducció en relació amb la jornada ordinària o parcial, amb reducció proporcional de les retribucions, per interès particular. La seva concessió resta subjecta a les necessitats del servei.

Article 21. Les excedències

Les excedències dels empleats públics seran les que estableixi en cada moment la legislació vigent en la matèria.

Qualsevol modificació legal en la seva configuració i/o regulació serà directament aplicable al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord sense que calgui procedir a una modificació expressa del seu text.

Article 22. Llicències

a) Es poden concedir llicències per assumptes propis, sense cap retribució, la durada acumulada de les quals no pot excedir en cap cas els sis mesos cada dos anys. La concessió d'aquesta llicència se subordinarà a les necessitats del servei.

b) Es pot concedir llicència per estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un informe favorable del cap del servei. Si aquesta llicència es concedeix per interès propi de l'administració, l'empleat tindrà dret a percebre totes les seves retribucions.

c) L'empleat públic té el deure d'avisar telefònicament a la persona encarregada del control de presència, bé directament, bé per mitjà d'una altra persona de l'absència que es produeixi per malaltia el mateix dia en que s'indisposi, amb independència, en el seu cas, que es faci tramesa amb posterioritat de la documentació acreditativa. Igual règim se seguirà en el supòsit de reincorporació al treball.

Tots els empleats públics de la Corporació tenen el deure d'acreditar les baixes, les altes i les indisposicions d'alguna de les formes previstes en el present Conveni. L'empleat, la persona designada per aquest, o el seu servei d'adscripció, presentarà la documentació acreditativa a la unitat administrativa encarregada del control de presència, en el termini màxim tres dies següents des de la seva emissió.

S'entén per indisposició l'absència de l'empleat públic del seu lloc de treball produïda per qualsevol causa relacionada amb el seu estat de salut. Qualsevol indisposició s'haurà de justificar per el regim de previsió social en cada cas.

Capítol IV.Retribucions i altres condicions econòmiques

Article 23. Retribucions

Les retribucions dels empleats públics de l'ajuntament s'estructuraran de la següent manera: Personal funcionari:

- Sou: el que determinen les lleis estatals en funció de cada grup, subgrup o agrupacions professionals.

- Triennis: el que determinen les lleis estatals en funció de cada grup, subgrup o agrupacions professionals.

- Complement específic: el que es determina en la relació (catàleg) de llocs de treball.

- Complement de destí: Una vegada determinat el nivell en la relació (catàleg) del lloc de treball, l'import del nivell vindrà determinat per les lleis estatals.

- Complement de productivitat, si s'escau

- Gratificacions extraordinàries per raó de servei, si s'escau.

Personal laboral: L'estructura salarial serà la mateixa que la dels funcionaris i la determinació dels imports, serà la mateixa que la d'aquells.

Els empleats públics en règim de dret laboral percebran dues pagues extraordinàries a l'any, la primera el mes de juny i la segona el mes de desembre, d'import equivalent al cent per cent d'una mensualitat íntegra.

L'empleat públic que mitjançant nomenament de la Junta de Govern Local, previ expedient motivat i informe del cap responsable que així ho autoritzi desenvolupi funcions corresponents a un lloc de configuració professional i econòmica superior al seu tindrà dret a la percepció de les retribucions corresponents al lloc que desenvolupi. No obstant, el fet de desenvolupar un lloc de categoria superior no donarà dret a la consolidació d'aquest.

Les retribucions seran bàsiques i complementàries:

Retribucions bàsiques:

1. El sou base el que determini la llei per a cada subgrup o grup de classificació professional, en cas que aquest no tingui subgrup.

2. Els triennis, que consisteixen en una quantitat, que és igual per a cada subgrup o grup de classificació professional, en cas que aquest no tingui subgrup, per cada tres anys de servei.

Retribucions complementàries:

Complement de destí: Vindrà determinat per la Relació de Llocs de Treball i els imports pel que estableix anualment els Pressupostos Generals de l'Estat.

Complement específic: Retribueix les condicions particulars del lloc de treball que s'ocupa, tal com l'especial dificultat, el grau de dedicació, la responsabilitat, perillositat, penalitat, etc. La seva quantia serà la que en cada moment figuri en la relació de llocs de treball (o en absència d'aquesta en el Catàleg). Els criteris per a la seva determinació seran els mateixos que s'apliquin a tots els empleats públics un cop realitzada la valoració de Llocs de Treball.

Als empleats públics que percebin retribucions inferiors a les previstes per al seu lloc de treball, segons el resultat de la valoració de llocs de treball, se'ls buscaran fórmules per tal de que puguin cobrar la diferencia, tot respectant la legalitat vigent i els límits que aquesta marqui d'augment de la massa salarial.

La quantia i estructura de les retribucions complementàries dels empleats públics d'aquest Ajuntament s'han d'establir a la relació de llocs de treball, d'acord a la valoració de llocs de treball que s'ha de realitzar. En tot cas, han de respondre, entre altres, als factors següents:

1. La progressió assolida dins el sistema de carrera administrativa.

2. L'especial dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible per a l'acompliment de determinats llocs de treball o les condicions en què es desenvolupa la feina.

3. El grau d'interès, iniciativa o esforç amb què l'empleat públic desenvolupa la feina i el rendiment o resultats obtinguts.

Article 24. Nivells de complement de destinació

L'assignació dels nivells dels llocs de treball es realitzarà mitjançant la relació de llocs de treball. Si el lloc de treball no es troba inclòs dintre de la mateixa, la seva creació correspondrà al Ple de l'Ajuntament de Bescanó que determinarà el nivell, atenent a criteris d'especialització, responsabilitat, competència i comandament.

El complement de destinació, per a cada grup o categoria, queda fixat d'acord amb els següents mínims i màxims:

Acord A.E. 98

Subgrup i categoria assimilada A1

22-30

Subgrup i categoria assimilada A2

18-26

Grup i categoria assimilada B

18-26

Grup i categoria assimilada C1

14-22

Grup i categoria assimilada C2

12-18

Els imports que corresponen als diferents complements de destinació seran els que s'estableixin anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Agrupació professional

10-14

Article 25. Complement personal transitori

Els empleats públics que percebin retribucions (amb excepció dels plusos relacionats al lloc de treball ocupat) superiors a les previstes per al seu lloc de treball, segons el resultat de la valoració de llocs de treball, tindrà la diferència entre la retribució realment percebuda i la catalogada que s'imputi com a complement personal transitori. Aquest complement no experimentarà cap augment futur i quedarà absorbit segons s'estableixi legalment.

Article 26. Hores extraordinàries

Les parts signants d'aquest Acord-Conveni, amb l'objectiu d'afavorir la creació de llocs de treball, manifesten la voluntat de limitar en tot allò que sigui possible la realització de serveis extraordinaris, tot potenciant els mecanismes necessaris.

Tenen la consideració de serveis extraordinaris els que, excepcionalment, puguin fer-se a més de la jornada habitual de treball, segons resulta de les diferents modalitats establertes en aquest Acord-Conveni. Sempre han de respondre a necessitats en períodes d'acumulació de feina, absències imprevistes i situacions d'emergència que puguin sorgir.

En tot cas, el número d'hores que cada empleat públic pot realitzar fora de la jornada habitual no superarà el límit de 80 hores anuals.

La realització de serveis extraordinaris serà voluntària per als empleats públics, a excepció dels necessaris per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris o per afrontar fets o esdeveniments excepcionals i urgents.

El temps de serveis extraordinaris pot ser compensat en descans o bé retribuït, a elecció del treballador, segons les regles següents:

1. Cal dir que les parts signants acorden que el temps de treball considerat com serveis extraordinaris s'ha de compensar econòmicament, o bé per temps de descans previ acord amb el treballador i amb la següent fórmula i coeficients d'augments:

Grups

Dies laborals

Festiu o nocturn

Festiu i nocturn

Personal del grup E

1,75 coeficient

2 coeficient

2,25 coeficient

Personal del subgrup C-2

1,75 coeficient

2 coeficient

2,25 coeficient

Personal del subgrup C-1

1,75 coeficient

2 coeficient

2,25 coeficient

Personal grups A i B

1,75 coeficient

2 coeficient

2,25 coeficient

A aquests efectes, s'han de considerar realitzats en festivitat els serveis extraordinaris efectuats entre les 0.00 h i les 24.00 h del dia festiu, dissabte o diumenge i s'han d'entendre realitzats en horari nocturn els serveis extraordinaris prestats en qualsevol data entre les 22.00 h i les 6.00 h del dia següent.

Els representants dels empleats públics hauran de rebre mensualment un resum de les hores extres fetes durant aquest període de temps.

La compensació amb temps de descans s'ha d'efectuar en un termini no superior als 3 mesos des de la data de la prestació dels serveis extraordinaris.

Article 27. Força major

Els empleats públics que siguin cridats per treballar en supòsits de força major, percebran una compensació econòmica suplementària de 50 euros, a més a més del pagament o la recuperació en temps de descans d'acord amb l'empleat públic de les hores realitzades d'acord amb l'article anterior i el quadre d'imports abans esmentat, en atenció a què en supòsits de força major, l'empleat no es pot negar a prestar el servei.

A aquests efectes s'entén per supòsit de força major els derivats d'accidents greus, emergències, catàstrofes o altres calamitats públiques i quan per Decret d'alcaldia així s'estableixi.

Article 28. Fons per a la millora de la prestació dels serveis públics. Complement de productivitat

Aquest complement de productivitat es suprimeix com a tal i la quantitat que es tenia assignada per aquest exercici de 2018 passarà a integrar el Complement Específic de cada treballador/a.

Per l'any 2018 l'augment de l'1% del complement de productivitat quedarà consolidat pels anys següents dins el complement específic.

La quantitat final del complement específic vindrà determinat pel resultat de la valoració dels llocs de treballs que s'acabi aprovant pel Ple municipal.

Article 29. Indemnitzacions per raó del servei

Les indemnitzacions per raó del servei s'abonaran d'acord amb la legislació aplicable als empleats públics i segons l'import que consti en el justificant de despesa que es presenti pel seu abonament, amb un topall màxim segons allò establert en cada moment en la normativa vigent.

Article 30. Nòmina

La data límit de la transferència de la nòmina mensual en el compte corrent de cada empleat públic serà el dia 26 de cada mes. Si coincideix en dissabte o festiu la transferència es farà el dia abans.

Respecte de les pagues extraordinàries de juny i desembre, la transferència es farà abans del dia 22 de juny i desembre, respectivament. Si coincideix en dissabte o festiu la transferència es farà el dia abans.

Article 31. Dietes i quilometratge

En el cas de que un desplaçament es realitzi en vehicle propi, s'abonarà la quantitat de 0,30 ¬/Km. Així mateix s'abonarà l'import dels tiquets d'autopista i aparcament, prèvia justificació documental.

Capítol V.Formació i promoció

Article 32. Promoció interna

La promoció interna consisteix en l'ascens d'una categoria enquadrada en un grup professional a una categoria enquadrada en el grup professional superior. A tal efecte, l'empleat públic haurà de posseir la titulació requerida per l'ingrés en el grup professional superior i haver prestat serveis efectius, durant al menys dos anys, com a empleat públic en el grup de classificació inferior al que pretengui accedir, així com reunir els requisits i superar les proves que en cada cas s'estableixin.

A l'efecte de promoció interna, l'ascens es farà pels sistemes de concurs o concurs-oposició, subjectes als principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

L'empleat públic podrà ser destinat a llocs de treball de superior categoria amb dret a percebre les retribucions establertes per al lloc de treball desenvolupat.

Article 33. Seguiment de la contractació

Mensualment, la Corporació informarà per escrit els representants sindicals dels contractes temporals vigents, de la seva modalitat, antiguitat i durada previsible, així com dels nomenaments dels funcionaris interins efectuats.

Així mateix, informarà de les previsions de contractació temporal i nomenaments interins per al període trimestral següent.

Article 34. Formació i perfeccionament professional

El temps destinat a cursos de formació obligatoris fora de la jornada laboral i degudament autoritzats per l'Ajuntament serán abonats com a gratificació extraordinària, sempre que se'n obtingui el corresponent certificat aprofitament.

L'Ajuntament subvencionarà el 100% de la matrícula i de les despeses de desplaçament (dietes i quilometratge), sempre que estiguin degudament justificades, d'aquells estudis que siguin necessaris i obligats pel lloc de treball que es desenvolupa.

L'Ajuntament facilitarà sempre que ho consideri oportú, a efectes de millorar la prestació del servei, l'assistència a cursos de formació i perfeccionament dels empleats públics ja sigui organitzant de propis o assistint a d'altres que es realitzin.

Capítol VI.Millores socials

Article 35. Ajuts per familiars amb disminució

Els empleats públics que tinguin al seu càrrec familiars fins el segon grau, discapacitats psíquics, físics o sensorials, que hi convisquin, amb un grau superior al 33% segons certificat del CAD de la Generalitat, que no realitzin treballs retribuïts o no percebin ajuts d'alguna Administració Pública superiors al salari mínim interprofessional, rebran un ajut especial de 50 ¬ mensuals. Per un grau superior al 65%, 100 ¬ mensuals i, per grau superior al 75% o amb necessitat de tercera persona (reconeguda pel CAD), 150 ¬ mensuals.

En tots els casos és imprescindible la presentació de la documentació justificativa conforme el familiar no rep cap prestació econòmica per treball, pensió o subsidi, que superi el salari mínim interprofessional i que l'altre cònjuge no rebi cap altre tipus d'ajut pel mateix concepte.

L'empleat públic té obligació de comunicar a la Corporació, amb caràcter immediat, qualsevol modificació de la situació de la persona disminuïda que sigui determinat per a la supressió de l'ajut, previ informe del Secretari i aprovació per la Junta de Govern Local.

Article 36. Ajuda social

Si durant la realització de la jornada laboral o temps itinerant es produís el trencament d'ulleres graduades o audiòfons, se'ls hi pagarà a l'empleat públic el 100% del cost dels mateixos amb un límit màxim de 200 ¬ per cadascun dels elements, sempre i quan es determini la seva procedència previ informe de la Comissió Paritària, i per part de l'empleat públic s'aporti la corresponent prescripció mèdica i factura.

Així mateix, s'estudiarà l'abonament de qualsevol altre element que hagi sofert danys com a conseqüència d'accident de treball, l'import màxim del qual serà fixat per l'Ajuntament previ informe de la Comissió Paritària.

En cap cas, s'abonaran aquells elements als empleats públics que tot hi haver sofert danys a conseqüència d'un accident de treball, no siguin imprescindibles per desenvolupar la seva feina.

A petició dels empleats públics, la Comissió Paritària podrà estudiar la possibilitat d'atorgar ajuts socials a altres supòsits relacionats amb la salut dels treballadors, degudament justificats.

Article 37. Assegurança

La Corporació contarà amb una pòlissa d'assegurança contractada en favor dels empleats públics al seu servei, la qual garantirà com a mínim les següents cobertures:

- Mort per accident: 125.000.¬

- Incapacitat permanent total per accident risc laboral: 125.000.¬

- Incapacitat permanent absoluta per accident risc laboral: 125.000 .¬

- Mort per infart de miocardi, orfandat i mort per agressió: 12.000.¬

- Despeses de sepeli per accident a Espanya: 1.500.¬

- Despeses de sepeli per accident a l'estranger: 3.000.¬

- Assistència en viatge a l'estranger: inclòs.

Aquestes cobertures que fins ara estaven contractades només per la jornada laboral, s'amplien totes a les 24 h.

Article 38. Assistència jurídica

La Corporació garantirà l'assistència i defensa jurídica dels empleats públics que tinguin un conflicte com a raó de l'exercici de les seves funcions. La designació de l'esmentada assistència s'efectuarà per part del treballador/a afectat.

Article 39. Bestretes

Els empleats públics podran demanar, excepcionalment per causa degudament justificada, mitjançant escrit presentat en el registre municipal de l'ajuntament, una bestreta reintegrable, per un import igual a dues mensualitats netes.

Tindran preferència les sol·licituds destinades a qüestions mèdiques no cobertes pel sistema de la Seguretat Social, pagaments improrrogables de la unitat familiar, amb la presentació prèvia de la corresponent justificació i causes de força major en la vivenda habitual, amb justificació prèvia.

L'Ajuntament analitzarà cada sol·licitud formulada i determinarà la procedència o no de la seva concessió. En supòsits especials podrà incrementar l'import de la quantia assenyalada, en funció de la disponibilitat de tresoreria de la corporació. El nombre i la quantitat de bestretes concedides anteriorment servirà com a criteri desfavorable respecte de peticions de persones que ho demanin per primera vegada.

En tot cas, l'empleat públic haurà d'acreditar la despesa amb les factures corresponents dins els 3 mesos següents a la concessió de la bestreta. En cas de no presentar-se s'adoptaran les mesures que es creguin convenients.

El reintegrament d'una mensualitat es farà en un termini màxim de 12 mesos i el reintegrament de dues mensualitats es farà en un termini màxim de 18 mesos incloses les pagues extraordinàries.

No es podrà atorgar cap altre avançament fins que no hagin liquidat els compromisos adquirits anteriorment.

Article 40. Retribucions en situació d'incapacitat laboral temporal (IT)

Es complementaran des del primer dia de baixa, totes les situacions d'IT qualsevol que sigui la contingència que les origini (comuna o professional) i fins al 100% de les retribucions de l'empleat del mes en què la situació d'IT tingui lloc.

El complement s'abonarà durant tota la durada de la situació legal d'incapacitat temporal.

Per abonar el complement caldrà que la baixa mèdica hagi estat expedida per personal facultatiu de la Seguretat Social.

Les absències que no originin baixa mèdica expedida per dit personal facultatiu s'hauran de justificar documentalment des del primer dia d'absència, mitjançant justificant mèdic i/o declaració responsable.

Serà motiu de pèrdua del complement de la prestació:

- La inassistència a citacions del personal facultatiu que designi l'ajuntament.

- La realització d'activitats contraindicades amb la recuperació.

- El seguiment inadequat de les prescripcions mèdiques que puguin impossibilitar o dificultar la recuperació.

En cap cas es veuran reduïdes les pagues extraordinàries amb la part proporcional per haverestat en situació d'Incapacitat Temporal (IT).

La data d'efectes del que s'estableix en aquest article serà el 01-01-2019. En aquesta data queda expressament derogat qualsevol pacte i/o acord subscrit amb anterioritat en regulació d'aquesta matèria.

Article 41. Pagues per antiguitat

Tot el personal, en complir els 25 anys d'antiguitat, tindrà dret a una gratificació única d'una mensualitat.

Els treballadors/es que a l'entrada en vigor d'aquest conveni hagin realitzats aquests anys de servei tindran dret al corresponent premi d'antiguitat abans esmentat.

Seran requisits per l'acreditació del premi els següents:

- Que la prestació de servei s'hagi produït directament a la Corporació.

- Que no s'hagi percebut una altra paga per aquest concepte o similar.

- Que els serveis hagin estat efectivament prestats.

Capítol VII.Seguretat i salut laboral

Article 42. Reconeixement mèdic

L'Ajuntament garantirà als empleats públics, mitjançant la realització de revisions mèdiques específiques, amb caràcter anual, la vigilància del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball.

Aquesta vigilància només podrà dur-se a terme quan l'empleat públic presti el seu consentiment. D'aquest caràcter voluntari només s'exceptuarà, previ informe dels representants dels empleats públics, en els supòsits que la seva realització sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels empleats públics, o per verificar si l'estat de salut dels empleats públics pot constituir un perill per sí mateix, per als altres empleats públics, o per altres persones relacionades amb l'empresa, o quan així sigui establert per una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat.

L'expedient mèdic serà confidencial, tot i que l'interessat tindrà coneixement del seu resultat.

Article 43. Capacitat disminuïda

Quan s'acrediti amb els informes i certificats mèdics oficials d'especialistes que el lloc de treball o l'activitat desenvolupada perjudica a una persona determinada, serà traslladada, a petició seva sempre que sigui possible atenent a les possibilitats organitzaves a un altre lloc de treball de la mateixa categoria i especialitat.

La Corporació haurà de fer accessibles els locals i llocs de treball als empleats públics amb condicions físiques disminuïdes i haurà d'eliminar les barreres i els obstacles que dificulten la seva mobilitat física.

Article 44. Protecció de l'embaràs

Si l'avaluació de riscos posa de manifest l'existència d'un risc per a la seguretat o la salut de la dona embarassada, o una possible repercussió sobre l'embaràs o la lactància de les empleades públiques, s'adoptaran les mesures necessàries per evitar l'exposició a aquest risc, mitjançant l'adaptació de les condicions de treball o del temps de dedicació de l'empleada pública afectada. Aquestes mesures inclouran, quan sigui necessari, la no realització de treball nocturn o a torns.

Si no és possible l'adaptació de les condicions del lloc de treball, quan les condicions d'aquest pugui suposar un perjudici per a la salut de l'empleada pública o del nadó, segons certificat mèdic emès pels serveis oficials, l'empleada pública haurà de ser traslladada a altre lloc de treball diferent, compatible amb el seu estat, fins que pugui reincorporar-se a l'anterior.

L'Ajuntament haurà de determinar, prèvia consulta amb els representants del personal de l'Ajuntament, la relació de llocs de treball que, a aquests efectes, estiguin exempts de riscos.

Amb caràcter general, en tot allò que fa referència a la protecció de la dona treballadora durant l'embaràs es tindrà en compte les disposicions al respecte del Reial Decret 1251/2001, de 16 de novembre que regula les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat i risc durant l'embaràs.

Article 45. Roba de treball

La Corporació facilitarà la roba adequada de treball, a l'empleat públic que hagi d'usar uniforme. També es facilitarà roba i calçat impermeable a l'empleat públic que habitualment hagi de fer la seva feina a la intempèrie.

Article 46. Respecte a la intimitat i dignitat de l'empleat públic

L'Ajuntament i els representants dels empleats públics, es comprometen a mantenir un entorn laboral en què es respecti la intimitat i dignitat de l'empleat públic, compresa la protecció front a assetjament per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual.

Capítol VIII.Règim disciplinari i l'extinció de la prestació pública de serveis

Article 47. La responsabilitat disciplinària

1. Els empleats públics queden subjectes al règim disciplinari establert regulat en el títol VII de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i les normes que les lleis de funció pública puguin dictar en desplegament del mateix.

2. Els empleats públics que indueixin a altres a la realització d'actes o conductes constitutius de falta disciplinària incorreran en la mateixa responsabilitat que aquests.

3. Igualment, incorreran en responsabilitat els empleats públics que encobreixin les faltes consumades molt greus o greus, que dels actes es derivi dany greu per a l'administració o els ciutadans.

Article 48. L'exercici de la potestat disciplinària

L'ajuntament ha de corregir disciplinàriament les infraccions del personal al seu servei comeses en l'exercici de les seves funcions i càrrecs, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial o penal que pugui derivar de les infraccions.

La potestat disciplinària s'exercirà d'acord amb els principis següents:

- Principi de legalitat i tipicitat de les faltes i sancions.

- Principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables i de retroactivitat de les favorables al presumpte infractor.

- Principi de proporcionalitat, aplicable tant a la classificació de les infraccions i sancions com a la seva aplicació.

- Principi de culpabilitat.

- Principi de presumpció d'innocència.

Quant de la instrucció d'un procediment disciplinari resulti l'existència d'indicis fundats de criminalitat, se'n suspendrà la seva tramitació i es posarà en coneixement del Ministeri Fiscal. Els fets declarats provats per resolucions judicials fermes vincularan a l'ajuntament.

Article 49. Les faltes disciplinàries

Les faltes disciplinàries poden ser molt greus, greus i lleus.

Són faltes molt greus les previstes com a tals a l'Estatut bàsic de l'empleat públic i, en tot cas, les següents:

a) L'incompliment del deure de respecte a la Constitució o a l'Estatut d'autonomia de Catalunya, en l'exercici de la funció pública.

b) Tota actuació que suposi discriminació per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, com també la persecució per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i la persecució moral, sexual i per raó de sexe.

c) L'abandonament del servei, així com no fer-se càrrec voluntàriament de les tasques o funcions que tenen encomanades.

d) L'adopció d'acords manifestament il·legals que causin perjudici greu a l'Administració o als ciutadans.

e) La publicació o la utilització indeguda de la documentació o informació a què tinguin o hagin tingut accés per raó del seu càrrec o funció.

f) La negligència en la custodia de secrets oficials, declarats així per llei o classificats com a tals, que sigui causa de la seva publicació o que en provoqui la difusió o coneixement indegut.

g) L'incompliment notori de les funcions essencials inherents al lloc de treball o funcions encomanades.

h) La violació de la imparcialitat, utilitzant les facultats atribuïdes per influir en processos electorals de qualsevol naturalesa i àmbit.

i) La desobediència oberta a les ordres o instruccions d'un superior, llevat que constitueixin infracció manifesta de l'ordenament jurídic.

j) La prevalença de la condició d'empleat públic per obtenir un benefici indegut per a si mateix o per a un altre.

k) L'obstaculització de l'exercici de les llibertats públiques i drets sindicals.

l) La realització d'actes encaminats a coartar el lliure exercici del dret de vaga.

m) L'incompliment de l'obligació d'atendre els serveis essencials en cas de vaga.

n) L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats quan això doni lloc a una situació d'incompatibilitat.

o) La incompareixença injustificada en les comissions d'investigació de les Corts Generals i del Parlament de Catalunya.

p) La persecució laboral.

q) La participació en vagues als qui la tinguin expressament prohibida per la Llei.

r) El fet de causar per negligència greu o per mala fe danys molt greus al patrimoni i els béns de l'ajuntament.

s) El fet d'haver estat sancionat per la comissió de tres faltes greus en el període d'un any.

t) L'incompliment, pels responsables dels registres d'Activitats i de Béns Patrimonials i d'Interessos, i pel personal qui hi tingui accés, del deure de reserva professional respecte a les dades i les informacions que coneguin per raó de llur funció.

u) També són faltes molt greus les que quedin tipificades com a tals en una llei estatal o autonòmica.

Sens perjudici de l'establert per l'Estatut bàsic de l'empleat públic, es consideraran com a faltes greus, en tot cas, les següents:

a) L'incompliment de les ordres que provenen dels superiors i les autoritats que pugui afectar la tasca del lloc de treball.

b) L'abús d'autoritat en l'exercici del càrrec.

c) La manca de consideració envers els administrats o el personal al servei de l'administració en l'exercici de les seves funcions.

d) El fet d'originar enfrontaments en els centres de treball o de prendre-hi part.

e) La tolerància dels superiors respecte a la comissió de faltes molt greus o greus dels seus subordinats.

f) Les conductes constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que causin un dany a l'administració, als administrats o als companys.

g) L'incompliment del deure de reserva professional, pel que fa als assumptes que coneix per raó del seu càrrec, si causa perjudici a l'administració o s'utilitza en benefici propi.

h) La intervenció en un procediment administratiu havent-hi motius d'abstenció establerts per via legal.

i) La negativa a acomplir tasques que li són ordenades pels superiors per satisfer necessitats de compliment urgent.

j) L'emissió d'informes, l'adopció d'acords o l'acompliment d'actuacions manifestament il·legals, si causa perjudici a l'administració o als ciutadans i no constitueix falta molt greu.

k) El fet de causar danys greus en els locals, els materials o els documents del servei.

l) L'atemptat greu contra la dignitat dels empleats públics o de l'administració.

m) L'exercici d'activitats compatibles amb el desenvolupament de les seves funcions sense haver obtingut l'autorització pertinent.

n) La manca de rendiment que afecti el funcionament normal dels serveis, si no constitueix falta molt greu.

o) L'incompliment injustificat de la jornada i l'hora de treball que, acumulat, suposi un mínim de deu hores per mes natural.

p) La tercera falta injustificada d'assistència al treball en un període de tres mesos, si les dues anteriors han estat sancionades com a faltes lleus.

q) Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d'horaris o a impedir que siguin detectats els incompliments injustificats de la jornada i l'horari de treball.

r) La pertorbació greu del servei.

s) La reincidència en faltes lleus.

t) La realització d'actes d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe, tipificats per la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i d'actes que puguin comportar assetjament per raó de sexe o assetjament sexual i que no siguin constitutius de falta molt greu.

Es consideraran com a faltes lleus, en tot cas, les següents:

a) El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions.

b) La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l'administració.

c) La manca d'assistència al treball injustificada d'un dia.

d) L'incompliment de la jornada i l'hora sense causa justificada, si no constitueix falta greu.

e) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.

f) La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no causa perjudicis greus.

g) L'incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta l'execució de tasques incompatibles o que requereixen la compatibilització prèvia.

h) L'incompliment del deures i les obligacions de l'empleat públic, sempre que no constitueix falta molt greu o greu.

Article 50. Sancions

1. Per raó de les faltes comeses podran imposar-se les sancions següents:

a) Separació del servei dels funcionaris que, en el cas del funcionaris interins, comportarà la revocació del seu nomenament i que només pot sancionar la comissió de faltes molt greus.

b) Acomiadament disciplinari del personal laboral, que només podrà sancionar la comissió de faltes molt greus i comportarà la inhabilitació per ser titular d'un nou contracte de treball amb funcions similar a les que desenvoluparen.

c) Suspensió ferma de funcions, o d'ocupació i sou en el cas del personal laboral, amb una durada màxima de 6 anys.

d) Trasllat forçós, amb o sense canvi de localitat de residència, pel període que en cada cas s'estableixi.

e) Demèrit, que consistirà en la penalització a efectes de carrera, promoció o mobilitat voluntària.

f) Advertència.

g) Qualsevol altra que s'estableixi per Llei.

2. Procedirà la readmissió del personal laboral fix quan sigui declarat improcedent l'acomiadament acordat com a conseqüència de la incoació d'un expedient disciplinari per la comissió d'una falta molt greu.

3. L'abast de cada sanció s'establirà tenint en compte el grau d'intencionalitat, descuit o negligència que es reveli en la conducta, el dany a l'interès públic, la reiteració o reincidència, i també el grau de participació.

Article 51. Prescripció de les faltes i sancions

1. Les infraccions molt greus prescriuran als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus als 6 mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als 3 anys, les imposades per faltes greus als 2 anys i les imposades per faltes lleus a l'any.

2. El termini de prescripció comença a comptar des que la falta s'hagi comès, i des del cessament de la seva comissió quan es

tracti de faltes continuades.

3. El de les sancions, des de la fermesa de la resolució sancionadora.

Article 52. El procediment disciplinari i les mesures provisionals

1. No podrà imposar-se sanció per la comissió de faltes molt greus o greus si no és mitjançant el procediment prèviament establert.

2. La imposició de sancions per faltes lleus es durà a terme per procediment sumari amb audiència a l'interessat.

3. El procediment disciplinari tindrà presents els principis d'eficàcia, celeritat i economia processal, amb ple respecte als drets i garanties de defensa del presumpte responsable. El procediment garantirà la deguda separació entre la fase instructora i la sancionadora, encomanant-se a òrgans diferents.

4. Es podrà adoptar, mitjançant resolució motivada, mesures de caràcter provisional que assegurin l'eficàcia de la resolució final que pugui recaure.

5. La suspensió provisional com a mesura cautelar en la tramitació d'un expedient disciplinari no podrà excedir de 6 mesos, excepte en cas de paralització del procediment imputable a l'interessat. La suspensió provisional es pot acordar durant la tramitació d'un procediment judicial, i es mantindrà pel temps a què s'estengui la presó provisional o altres mesures decretades pel jutge que determinin la impossibilitat d'exercir el lloc de treball. En aquest cas, si la suspensió provisional passa de sis mesos, no suposarà pèrdua del lloc de treball.

6. L'empleat públic suspès provisionalment tindrà dret a percebre durant la suspensió les retribucions bàsiques i, si escau, les

prestacions familiars per fill a càrrec.

7. Quant la suspensió provisional s'elevi a definitiva, l'empleat públic haurà de tornar allò percebut durant el temps de durada de la suspensió. Si la suspensió provisional no arriba a convertir-se en sanció definitiva, l'administració haurà de restituir a l'empleat públic la diferència entre els havers realment percebuts i els que hauria hagut de percebre si s'hagués trobat amb plenitud de drets.

8. El temps de permanència en suspensió provisional serà d'abonament per al compliment de la suspensió ferma.

9. Quan la suspensió no sigui declarada ferma, el temps de durada es computarà com de servei actiu, i s'acordarà la immediata reincorporació de l'empleat públic al seu lloc de treball, amb reconeixement de tots els drets econòmics i d'altres que siguin procedents des de la data de suspensió.

Capítol IX.Garanties sindicals i jubilació

Article 53. Garanties sindicals

Els drets sindicals i les competències dels delegats de personal o comitè d'empresa són els reconeguts per la legislació vigent: Estatut dels treballadors, Llei orgànica de llibertat sindical i l'EBEP.

Es reconeix la possibilitat d'acumulació d'hores sindicals a favor d'algun dels representants i en els termes expressats en la normativa vigent. El o els representants que gaudeixin del crèdit horari ho podran acumular si així ho creuen oportú bimensualment.

Els delegats de personal dintre de les seves hores sindicals, podran fer ús dels mitjans administratius fungibles de l'Ajuntament que tinguin al seu abast i disposaran d'una sala o local per a les seves reunions.

En les oficines principals de l'Ajuntament es disposarà d'un tauler d'avisos d'ús exclusiu dels representants dels treballadors/ es per a temes en matèria de personal.

Article 54. Jubilació

La jubilació dels empleats públics es regirà per la normativa de Seguretat Social vigent. 1.Jubilació voluntària

Els empleats que ho desitgen podran demanar la seva jubilació anticipada voluntària a partir dels 63 anys. En cas d'obtenir-la, l'Ajuntament abonarà una quantitat d'acord amb la següent escala i per tota la vigència d'aquest Conveni sempre que tinguin una antiguitat superior als 10 anys treballats a l'Ajuntament de Bescanó:

- 66 anys: 500 ¬

- 65 anys: 1.000 ¬

- 64 anys: 3.000 ¬

- 63 anys: 8.000 ¬

El treballador que vulgui acollir-se a aquesta gratificació, ha de presentar la sol·licitud dins del termini màxim d'un mes al compliment de l'edat.

2.Jubilació parcial

L'Ajuntament amb la mesura de les seves possibilitats de tipus legal, pressupostari i de compliment dels serveis que presta, incentivarà la jubilació parcial, en aquells casos en que el treballador afectat així ho demani expressament.

En el marc de bona voluntat i entesa entre les dues parts: treballadors i Ajuntament, aquest intentarà oferir al treballador que opti per la jubilació parcial, preferentment la modalitat de contracte de relleu, i en la mesura que el servei així ho permeti, la possibilitat de poder compactar de forma seguida el temps de jornada que li quedi al treballador rellevat.

Disposició transitòria

Primera.En tot allò no previst en aquest Acord-Conveni, ha de regir la legislació vigent aplicable.

Segona.Qualsevol canvi normatiu i reglamentari donat per l'aplicació de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i altres canvis normatius que es puguin produir seran d'aplicació per a tots els empleats públics.

Disposició final

El present Acord-Conveni entra en vigor el dia 01-01-2019, condicionat a l'aprovació pel Ple de l'Ajuntament i la seva publicació al butlletí oficial que correspongui.