C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE CONSELL. PERSONAL LABORAL (07002411012003) de Baleares

Empresa Autonomico. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2007 hasta 01 de Enero de 2007

TIEMPO DE LECTURA:

Resolucio del director general de Treball mitjançant la qual es disposa el registre i la publicacio oficial del Conveni Col lectiu del personal laboral de l Ajuntament de Consell de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. (Boletín Oficial de las Islas Baleares núm. 31 de 28/02/2009)

Vist el text esmentat a l’assumpte i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col· lectius de treball, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del 14.01.99);

Aquesta Direcció General de Treball resol:

Primer.- Ordenar la inscripció del Conveni Col· lectiu esmentat en el corresponent registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió negociadora.

Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.

El director general de Treball

Pere Aguiló Crespí

Palma, 12 de febrer de 2009

L’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 20 de maig de 2003, va aprovar el conveni col· lectiu entre el personal laboral i l’Ajuntament de Consell.

En data 5 de desembre de 2006, la Comissió Paritària establerta a l’article 4 va aprovar la modificació dels següents articles, per a la seva remissió a l’aprovació del Plenari municipal:

- Article preliminar, article 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34 i 36.

- Annexes I, II i III A continuació es publica el text íntegre en la nova redacció del articles modificats:

CONVENI COL· LECTIU SUBSCRIT ENTRE ELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE CONSELL I ELS REPRESENTANTS DEL PERSONAL LABORAL.

Capítol I: àmbits, vinculació, comissió paritària i condicions més beneficioses

Article Preliminar.- Parts concertants. Són parts concertants del present Conveni, per l’Ajuntament de Consell, el Batle D. Arnau Ramis Pericàs i per la part social, el representant acreditat dels treballadors, D. Miquel Cifre Roig.

Article 1è.- Àmbit d’aplicació El contingut del present Conveni afectarà tot el personal laboral depenent de l’Ajuntament de Consell dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i serà d’aplicació en els llocs i centres de feina de l’Ajuntament de Consell.

Article 2è.- Àmbit d’aplicació temporal i denúncia

1.- El present Conveni Col· lectiu, una vegada signat per les Parts, serà elevat al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació i entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el BOIB. Els efectes retributius i econòmics s’aplicaran des del dia 1 de gener de 2007.

2.- El Conveni tendrà vigència fins al 31 de desembre del 2009.

3.- El Conveni, si no és denunciat per alguna de les Parts atorgants, quedarà prorrogat d’any en any. En cas de denúncia i sol· licitud de nova negociació, s’haurà de formular mitjançant comunicació escrita dirigida a l’altra part amb un mínim de tres mesos abans de la data del seu venciment o amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data del venciment de qualsevol de les seves pròrrogues. Un cop denunciat aquest Conveni continuarà en vigor fins que no se n’aconsegueixi un altre que el substitueixi.

4.- A pesar del que disposa el paràgraf anterior del present article sobre la pròrroga, els aspectes econòmics seran objecte de revisió anual, negociada en els mateixos terminis que els acordats per a la negociació d’un nou conveni.

Article 3è.- Vinculació a la totalitat Les clàusules d’aquest Conveni formen un tot orgànic i indivisible, i no es pot aplicar només parcialment.

Article 4è.- Comissió Paritària

1.- Dins els trenta dies següents a la data de signatura del present Conveni, es constituirà la Comissió Paritària d’interpretació, vigilància, estudi i control del Conveni, per tal d’entendre totes aquelles qüestions que es derivin de la seva aplicació.

2.- La Comissió Paritària estarà formada per quatre vocals elegits per l’Ajuntament i altres quatre elegits pels treballadors, nomenats preferentment entre els que hagin intervingut en les deliberacions i signatura del Conveni.

3.- Funcions de la Comissió Paritària:

a.- Interpretació del Conveni: sens perjudici de què, en matèries que li són pròpies, correspon a les autoritats laborals o altres organismes oficials, administratius o jurisdiccionals, serà de la seva competència la interpretació de tot l’articulat i la resolució de les discrepàncies que es produeixin.

b.- Vigilància del compliment de tot el pactat en el Conveni

c.- Arbitratge, mediació i conciliació prèvia i no vinculant en el tractament i solució de les qüestions i conflictes de caràcter col· lectiu que se sotmetin a la seva consideració.

4.- Funcionament de la Comissió Paritària:

a.- La Comissió Paritària es reunirà a petició de qualsevol de les parts en el termini d’una setmana des de la data de la seva sol· licitud i s’adjuntarà a la convocatòria la corresponent ordre del dia. En aquestes reunions es podran utilitzar els serveis d’assessors nomenats per les parts, de manera lliure, amb un màxim de dos per cada part, els quals tendran dret a veu però no a vot. S’aixecarà acta de cada una de les reunions i es nomenarà un secretari amb aquesta finalitat.

b.- El funcionament de la Comissió Paritària es regirà pels articles del 22 al 27 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, sens perjudici del fet que es puguin acordar altres normes de funcionament més adequades per a les funcions encomanades.

Article 5è.- Condicions més beneficioses Els treballadors que tenguin reconegudes retribucions que, considerades en el seu conjunt, en còmput anual, siguin més beneficioses que les establertes en aquest Conveni per a la mateixa categoria professional, es respectaran i es mantindran en els mateixos augments que a la resta del personal amb caràcter estrictament personal.

Capítol II. organització, gestió i control del treball

Article 6è.- Organització del treball L’organització del treball, atesa la normativa vigent, és facultat exclusiva de l’Ajuntament mitjançant els seus òrgans de direcció a cada una de les àrees.

Article 7è.- Direcció i control del treball L’organització i planificació del treball serà competència de l’Ajuntament de Consell. A través dels òrgans de l’Ajuntament i de les direccions o responsables de cada una de les àrees, serveis, seccions o unitats, correspondrà a l’Ajuntament, l’organització, la direcció i el control tècnic i pràctic del treball, i podrà establir les mesures de racionalització, mecanització i distribució del treball que resultin aconsellables. Tot això d’acord amb la legislació vigent.

Article 8è.- Plantilla laboral La plantilla de l’Ajuntament de Consell serà la relació quantitativa i qualitativa de llocs de treball destinats a cobrir de forma satisfactòria les seves necessitats. La determinació, l’elaboració, la fixació i la contractació serà com petència exclusiva de la Corporació Municipal, amb subjecció a la legislació vigent aplicable al cas

Article 9è.- Drets i deures dels treballadors

1.- Els empleats laborals afectats per aquest Conveni, i per tot el que aquest conveni no regula, tendran els seus drets establerts per la legislació vigent.

2.- Els empleats d’aquest Ajuntament, per al desenvolupament de les seves tasques, hauran d’observar discreció i secret professional en els assumptes que coneguin per raó del seu càrrec i no podran utilitzar aquesta informació en benefici propi o de terceres persones.

3.- És obligació de tots els empleats tenir la màxima diligència i correcció de cara al públic, als seus companys, subordinats, caps i membres de la corporació, i facilitar a tothom l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

4.- Complir les seves obligacions en matèria de treball.

5.- Complir amb allò que ordenin els seus superiors en matèria d’organització del treball i la prestació de serveis.

6.- Tractar amb cura el material que utilitzin per a l’acompliment de les seves tasques i procurar una major economia en el funcionament del servei.

7.- Participar en els cursos de perfeccionament professional que organitzi l’Ajuntament.

8.- Complir la jornada laboral i desenvolupar les seves funcions amb la màxima iniciativa pròpia, dins l’establert pels responsables de cada àrea.

Capítol III: contractació i cessament. ascensos i vacants

Article 10è.- Contractació

1.- La contractació del personal laboral, com a facultat inherent a l’organització de l’activitat laboral, depèn exclusivament de l’Ajuntament de Consell, que procurarà que tots els llocs de feina estiguin degudament atesos, fet pel qual contractarà el personal necessari per al bon funcionament dels distints serveis.

2.- En tots els casos, la contractació s’haurà de fer per escrit seguint les normes legals aplicables.

3.- Quant a la informació dels treballadors i dels seus representants, s’observarà el disposat en la vigent Llei del Dret d’Informació dels representants dels treballadors en matèria de contractació o en la normativa que en cada moment es trobi vigent en aquest punt.

4.- Els períodes de prova seran de tres mesos en els nivell 0 i I, de 2 mesos en els nivells II, III, IV, i de 30 dies en els nivells V, VI i VII.

Article 11è.- Selecció de personal i oferta d’ocupació pública

1.- La selecció de personal i provisió de llocs de feina es portarà a terme d’acord amb la normativa vigent, i l’oferta de ocupació pública, mitjançant convocatòria pública i a través del sistema d’oposició o concurs oposició, que garantirà en tot moment els principis constitucionals d’ igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

2.- Les bases de convocatòria de noves places s’han de negociar entre el Delegat de Personal i el Batle o regidor en qui delegui. La cobertura definitiva de les places actualment cobertes de forma interina s’hauran de negociar a la Comissió de Seguiment del conveni. L’Ajuntament, a fi de fomentar l’estabilitat en l’ocupació i respectar sempre la igualtat d’oportunitats, qualificació professional i titulació necessària, negociarà la creació de places fixes d’aquells llocs de treball que siguin ocupats pel mateix treballador en règim d’interinitat durant un temps superior a cinc anys. Aquestes places es convocaran mitjançant concurs oposició. En la fase de concurs la professionalitat demostrada a una administració municipal inferior a 5.000 habitants es valorarà fins a un 40% del total de puntuació i la fase d’oposició es desenvoluparà mitjançant una prova pràctica o mitjançant el desenvolupament d’un projecte de feina basat en el compliment del lloc de treball realitzat.

3. S’estableixen les següents formes de participació:

a.- Informar, prèviament a la seva aprovació per l’òrgan competent, de les bases que han de regir les convocatòries de personal laboral.

b.- Ser informats del calendari específic previst per a cada convocatòria selectiva que s’efectuï i, en concret, del període de presentació d’instàncies per tal de poder informar al personal interessat.

4.- Per a totes les convocatòries de selecció de personal, a més de la seva publicació en la forma legal preceptiva i en els taulers de anuncis de l’Ajuntament, durant un termini de quinze dies, l’Alcaldia, quan ho consideri oportú, podrà ampliarne la publicitat a través d’anuncis als mitjans de comunicació de major difusió a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i també podrà augmentar la quantitat de taulers d’anuncis al terme de Consell.

Article 12è.- Promoció interna

1.- Quan es produeixi una vacant a la plantilla del personal laboral, l’Ajuntament convocarà proves d’oposició i/o concurs de mèrits per a promoció interna.

Quan la vacant produïda no pugui ésser coberta pel sistema de promoció interna a causa dels requisits específics que s’exigeixen per a la plaça en qüestió, l’Ajuntament, després d’informat al personal laboral mitjançant un anunci al tauler corresponent, podrà acordar la convocatòria lliure.

2.- Es negociarà la creació, a través de promoció interna, de nous llocs de feina derivats de les necessitats pròpies de cada àrea de feina (coordinació, supervisió, programació, revisió, etc.)

3.- El concurs de mèrits valorarà l’experiència i l’activitat professional desenvolupada pels aspirants, si es considera necessari o convenient, i, per tal de facilitar l’avaluació, es podrà determinar que es realitzin proves preferentment pràctiques.

4.- A les categories de promoció interna, es podrà presentar el personal de categoria igual o inferior que mantingui una relació laboral indefinida amb l’Ajuntament i que compleixi els requisits específics necessaris per a la vacant en qüestió.

5.- El Tribunal qualificador estarà format per: dos vocals designats per l’Ajuntament, dos vocals designats entre el personal de l’Ajuntament i un tècnic especialista designat per a cada prova. Actuarà de President el Batle o regidor en qui delegui. Actuarà de Secretari el/la de l’Ajuntament o persona en qui delegui.

6.- La representació legal dels treballadors/es que formin part del tribunal hauran de tenir preferentment igual o superior categoria a la del lloc de feina que es convoca.

7.- Per a les places cobertes pel procediment de promoció interna, les bases que regulin la convocatòria podran establir la realització d’un període de prova de la mateixa durada i en iguals condicions, pel que fa al lloc a ocupar, que l’assenyalat per a nou ingrés a l’article 11 d’aquest Conveni.

8.- La valoració dels mèrits en les diferents convocatòries s’atindrà a criteris objectius tenint en compte les característiques especifiques del lloc de feina que es convoca.

9.- La valoració dels mèrits en el concurs oposició tindrà en compte els següents criteris generals:

a.- La puntuació prevista per experiència professional a una administració municipal inferior a 5.000 habitants serà del 40% de la puntuació total del concurs oposició.

b.- Pels llocs de feina l’exercici dels quals exigeixi tenir títols acadèmics professionals, s’hi valoraran especialment els aspectes que acreditin l’experiència professional i la qualificació tècnica adequada a les tasques que s’han de dur a terme.

c.- Per als llocs de feina de caràcter predominantment manual referit a un determinat ofici, indústria o art, es valorarà especialment l’experiència pràctica acreditada en tasques similars.

10.- Les bases de la convocatòria fixaran una puntuació mínima respecte a la puntuació màxima que es pugui obtenir per tal de poder optar a la plaça corresponent. Aquesta puntuació mínima en cap cas podrà ésser inferior al 40% de la puntuació màxima que es pugui obtenir. Als concursos seran d’aplicació els criteris generals previstos als apartats B i C del punt anterior.

11.- En el cas de resultar deserta la convocatòria, la plaça que queda vacant es cobrirà de la forma que disposa l’article següent.

Article 13è.- Ingrés a l’Ajuntament

1.- Quan es produeixi una vacant a la plantilla del personal laboral, que no s’hagi pogut cobrir pel procediment de promoció interna, l’Ajuntament efectuarà la corresponent convocatòria pública pel sistema de lliure accés.

2.- La selecció s’efectuarà normalment pel sistema de concurs oposició, llevat de quan, per la naturalesa de les funcions que s’han de dur a terme, resulti més adequat el sistema d’oposició o concurs.

3.- La composició del tribunal qualificador serà la d’un representant de cada grup polític, més 2 representants del personal, més 1 representant de la comunitat autònoma, més 2 tècnics assessors, la mateixa que l’establerta per a la promoció interna a l’article 12 del present Conveni.

4.- Les vacants que no es cobreixin mitjançant promoció interna o oferta d’ocupació pública, en un termini mínim de tres mesos, podran ésser objecte d’una contractació temporal fins a la seva cobertura definitiva fins a un termini màxim de dotze mesos des que es produeixi la vacant.

5.- En aquest cas l’Ajuntament crearà una borsa de feina integrada per aquelles persones que, després d’haverse presentat i superat les proves selectives derivades de l’oferta d’ocupació pública, no hagin obtingut plaça de plantilla. La contractació se celebrarà amb els candidats que hagin tingut major puntuació d’entre els que no hagin obtingut plaça. Quedaran exclosos de la llista de reserva els candidats que, per qualsevol raó, rebutgin una oferta.

6.- L’Ajuntament podrà efectuar una revisió mèdica al personal de nou ingrés, preferentment després de passar les proves selectives i abans d’ingressar a l’empresa.

Article 14è.- Selecció de personal laboral no permanent

1.- Per a la realització de treballs ocasionals o urgents, o bé per a la substitució per interinitat de personal laboral fix amb reserva de lloc de feina, es podrà contractar personal laboral mitjançant modalitats de contractació de duració determinada.

2.- El procediment de selecció d’aquest personal laboral estarà en funció dels tipus de contracte de treball de duració determinada establerts, i hauran de possibilitar la màxima agilitat en la seva selecció, atesa la urgència requerida per cobrir transitòriament aquests llocs de feina, que es faran amb la participació de representants dels treballadors. Aquest procediment de selecció s’aplicarà sempre que les vacants no es puguin cobrir amb el personal que resta dins la borsa de feina a què fa referència l’article 13.4

Article 15è.- Integració dels disminuïts físics o psíquics

1.- De conformitat amb l’article 38 del Reial Decret 1451/1983 d’11 de maig, que desenvolupa la Llei 13/1982 de 7 d’abril a les convocatòries publiques per cobrir llocs de feina d’aquest Ajuntament, els disminuïts seran admesos en igualtat de condicions que els altres aspirants.

2.- Les condicions personals d’aptitud per a l’exercici de les funciones corresponents s’acreditaran, en aquest cas, mitjançant un examen vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que haurà d’ésser admès abans de les proves selectives.

3.- Els aspirants disminuïts hauran de fer constar la seva condició a la instància mitjançant la qual sol· liciten prendre part a les proves selectives.

Article 16è.- Treball de categoria superior

1.- Com a regla general, cada treballador desenvoluparà les tasques pròpies de la seva categoria professional.

2.- Si excepcionalment, de caire provisional i per necessitat del servei, fos necessari destinar personal per realitzar tasques corresponents a una categoria superior o inferior a la seva, se li comunicarà per escrit i s’atendrà al disposat en els apartats següents:

a.- Treballs de superior categoria: Quan es realitzin aquestes funcions, al treballador se li retribuirà el salari de la categoria assignada. En tot cas aquestes funcions no podran desenvoluparse més de sis mesos a l’any. En el cas que l’Ajuntament es veiés en la necessitat de cobrirlo més enllà d’aquest temps i de forma similar per un altre treballador, s’obligarà a la corresponent convocatòria de promoció interna, si és el cas, a ferho per una altra forma d’ingrés.

b.- Treballs d’inferior categoria: El treballador, durant el període que desenvolupi treballs d’inferior categoria, seguirà percebent les retribucions totals de la seva categoria professional, mantenint els altres drets derivats de la mateixa feina. En tot cas, es preveurà una mobilitat en l’ocupació d’aquestes tasques entre el personal afectat.

3.- Quan s’encomanin al personal funcions corresponents a una categoria superior o inferior, s’informarà als representants del personal. En cas d’urgència, s’encomanaran immediatament les funcions de què es tracti, sense perjudici d’informar els representants dels treballadors en el termini de 48 hores.

Article 17è.- Avís de cessament

1.- El personal que desitgi cessar voluntàriament en el seu lloc de feina, haurà d’avisar amb un període de temps mínim de 30 dies si està en els nivells 0 i I, de 20 dies si està en els nivell II i III, i de 15 dies per a la resta de nivells.

2.- L’incompliment del termini d’avís amb el període de temps indicat donarà dret a l’Ajuntament a deduir de la seva liquidació l’import del salari dels dies no avisats.

3.- La notificació de cessament per finalització de contracte es farà mitjançant un escrit d’avís per part de l’Ajuntament al treballador/a afectat dins un termini mínim de quinze dies, i s’hi adjuntarà, en tots els casos, la corresponent proposició de liquidació.

Capítol IV. jornada laboral, vacances, llicències retribuïdes i no retribuïdes

Article 18è.- Jornada laboral

1.- La jornada laboral dels treballadors/es inclosos en el present Conveni serà la determinada per l’annex III.

2.- Es podran establir horaris distints segons ho aconselli la naturalesa del treball i la eficàcia del servei. Cada àrea de servei negociarà el seu horari en funció de les seves característiques i necessitats.

3.- Com a regla general, la jornada laboral anual total serà de 1.627 hores.

4.- També s’inclourà una pausa denominada d’entrepà de 20 minuts que s’efectuarà a meitat de la jornada laboral.

Article 19è.- Vacances

1.- Tot el personal tindrà dret a gaudir, per any complet de servei efectiu, d’unes vacances retribuïdes amb una d’aquestes quatre possibilitats, que es poden començar a gaudir el dia de la setmana que més convengui al treballador, sense que això perjudiqui l’àrea o servei ni a la resta de companys de feina:

a.- Un mes natural

b.- Dos períodes de 15 dies naturals

c.- Tres períodes de 10 dies naturals

d.- Vintidos dies hàbils o en fraccions mínimes d’un dia hàbil. No es consideren dies hàbils els dissabtes i diumenges, festius o lliures de torn.

e.- O els dies que proporcionalment correspongui al temps de servei efectiu, obligatòriament dins el mateix any natural.

f.- Aquestes vacances es gaudiran, preferentment, entre els mesos de juny i setembre.

2.- Aquest dret no es renunciable ni abonable. Així mateix, el treballador tendrà dret als dies laborals addicionals que s’indiquen a continuació, en complir els anys de servei efectiu a les Administracions Públiques tal com s’indica; en aquest cas el dret es farà efectiu a partir de l’any natural següent al del compliment dels anys de servei:

a.- De 15 a 19 anys, 1 dia

b.- De 20 a 24 anys, 2 dies.

c.- De 25 a 29 anys, 3 dies

d.- A partir de 30 anys, 4 dies

e.- Als efectes de càlcul es comptabilitzaran els anys de serveis efectius a les Administracions Públiques fins a la data de 31 de desembre de l’any en curs

3.- Les vacances anuals se sol· licitaran per escrit abans del 31 de març de l’any afectat, mitjançant escrit a les oficines de l’Ajuntament dirigides al Sr. Batle. La Corporació donarà còpia a l’interessat del resultat abans del 15 del següent mes, per això l’Ajuntament establirà un calendari de vacances del personal laboral abans del 30 d’abril de l’any en curs, del qual adjuntarà al delegat sindical. Per raons justificades, quan aquestes vacances sol· licitades siguin dins un període que perjudiqui el servei, l’Ajuntament podrà modificarles amb acord amb el treballador/a:

a.- Les vacances sol· licitades per l’interessat podran ser modificades durant el transcurs anual a petició del treballador, sempre que no perjudiquin els interessos d’altres treballadors del mateix departament. Les permutes de períodes seran admeses.

b.- No podran coincidir de vacances dues persones del mateix departament. En cas de coincidència es tindrà en compte, primerament, el següent:

1.- Treballadors laborals amb fills en edat escolar que els coincideixi el seu període de vacances amb el dels seus fills,

2.- Antiguitat del treballador laboral,

3.- Gaudir les vacances, en els casos de matrimoni, en el mateix període que el cònjuge.

c.- Les vacances es gaudiran, normalment, dins el període comprès entre dia 16 de juny i 15 de setembre, ambdós inclosos. Si el personal laboral, abans de gaudir de les vacances, sofrís malaltia acreditada facultativament davant la Corporació, es renegociaran les esmentades vacances en el cas de no poderse gaudir dins el període concedit, amb els mateixos criteris establerts al present article. Si sofrís baixa mèdica durant les vacances, i aquesta baixa fos superior a 4 dies, continuaran les vacances un cop el treballador estigui d’alta.

d.- Si per exigències del servei cal interrompre les vacances d’un treballador, perquè no és possible cobrirlo amb un altre, aquest treballador té dret a dos dies de vacances per cada dia d’interrupció. En altres casos, no es podrà interrompre els períodes de vacances. El personal tindrà dret a modificar les vacances establertes al calendari, abans del seu inici, per raons justificades.

4.- Si el treballador, abans o durant les vacances, sofreix un internament clínic o una malaltia greu acreditada facultativament, amb els corresponents volants de baixa de la Seguretat Social, davant la Corporació, s’ajornaran les vacances fins a la data d’alta.

5. Es respectaran els períodes lectius i no lectius de l’Escola i l’Escoleta per les persones destinades a aquests llocs de feina.

Article 20è.- Llicències i permisos retribuïts

1.- Els treballadors inclosos dins l’àmbit laboral del present Conveni, previ avís i en el cas necessari una posterior justificació per escrit, es podran absentar del seu lloc de feina pels motius i el temps màxim previst en els paràgrafs següents. Aquests permisos tendran caràcter retribuït:

a.- Per raó de matrimoni civil, quinze dies naturals que es poden iniciar qualsevol dia, però de forma que estigui inclòs el dia de la boda. Si el personal laboral ho sol· licita tindrà dret a l’acumulació d’aquesta llicència al període de vacances que li pertoqui, sempre que ho sol· liciti amb quinze dies d’antelació. Es tindrà dret a aquesta llicència per raó de la inscripció de parelles de fet en el registre oficial constituït a tal efecte.

b.- Per naixement, acolliment derivat d’entitat oficial pública o adopció d’un fill, el cònjuge o company personal laboral tindrà dret a deu dies naturals, o dotze si es produeix fora de l’illa, que s’han d’iniciar el dia del fet causant, o el immediatament posterior, a l’elecció del personal laboral. No obstant, si sorgissin complicacions en el part, cesària o altres causes que obliguen a l’internament clínic de la mare, el cònjuge podrà disposar de tres dies laborals més a continuació i seguits a la llicència per naixement.

c.- Per l’adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, d’un menor de fins a sis anys, aquest dret es podrà gaudir des de la decisió administrativa o judicial per la qual es constitueix l’adopció. El mateix dret es gaudirà en el cas d’un acolliment o adopció de menors majors de sis anys, quan es tracti de menors discapacitats o minusvàlids o que, per mor de les seves circumstàncies i experiències personals o que, per mor de provenir de l’estranger, tinguin especials dificultats d’inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials competents. En cas d’una adopció internacional, quan sigui necessari el trasllat previ dels pares al país d’origen de l’adoptat, el permís previst en cada cas es podrà iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l’adopció i els dies de permís s’ampliaran en 15 dies més, per tal de compensar la necessitat de desplaçament a l’estranger. En cas que el pare i la mare treballin, el permís es distribuirà a petició dels interessats, que podran gaudirlo de forma simultània o successiva però en períodes ininterromputs.

d.- Per malaltia greu, internament clínic o intervenció quirúrgica de familiars fins al segon grau de consanguinitat i afinitat tres dies laborals si es produeix a la mateixa illa i cinc dies laborals si es necessari desplaçarse fora de l’illa.

e.- En cas de defunció del cònjuge, company, pares, pares polítics, fills, fills polítics, néts, avis, germans i germans polítics, tres dies laborals si es produeix a la mateixa illa i cinc dies laborals si és necessari desplaçarse a les altres illes o a la Península. Els permisos s’han d’iniciar el dia del fet causant o el immediatament posterior a l’elecció del treballador.

f.- Per matrimoni de pares, fills, néts i germans: un dia, si es produeix a la mateixa illa i tres dies laborals, inclòs el dia del matrimoni, si es necessari desplaçarse a les altres illes o a la Península.

g.- Per bateig, combregada, o la celebració civil equivalent, de fills, néts i germans: un dia, si es produeix a la mateixa illa i tres dies laborals, inclòs el dia de la celebració, si es necessari desplaçarse a les altres illes o a la Península.

h.- Per trasllat de domicili, dos dies laborals, ampliables a quatre si es canvia de localitat. Aquest dies podran gaudirse dins el període màxim del mes anterior o posterior en que es formalitzi el canvi d’empadronament i es considerarà el nou domicili com a la direcció real del personal laboral als efectes de la fitxa personal.

i.- Per concórrer a exàmens finals i d’altres proves definitives d’aptitud i d’avaluació a centres oficials, oposicions, i altres processos selectius a qualsevol administració pública, durant el dia o dies en què es dugui a terme l’examen.

j.- Per temps indispensable, en compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal.

k.- Per embaràs: les treballadores tindran dret a un permís de 116 dies naturals ininterromputs per raó de part, ampliables per part múltiple fins a quinze dies més per cada fill, inclòs el segon. Aquests dies han de ser immediatament posteriors al part. En cas de defunció de la mare, el pare en podrà fer ús de la totalitat o, en el seu cas, de la part restant del permís per tenir cura del fill. Aquesta llicència equival a la situació d’IT per part. Això no obstant, en el cas que el pare sigui personal laboral d’aquesta Corporació, sense perjudici de les sis primeres setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per a la mare, aquesta, en començar el període de permís per maternitat, podrà triar que el pare tingui una part determinada ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva. En aquest cas de gaudiment simultani d’aquesta llicència, la suma dels períodes del pare i de la mare no podrà superar els 116 dies o, en tot cas, els corresponents a la part múltiple.

l.- Permís de lactància: un cop finalitzada la interrupció laboral transitòria per embaràs, la funcionària disposarà d’una hora diària de treball efectiu, que podrà dividir en dues fraccions, durant nou mesos pel concepte d’alimentació, ampliable en cas de part múltiple a una hora per cada fill, inclòs el segon, que podrà gaudirse com absència durant la jornada o com a reducció al principi i/o final d’aquesta. El gaudiment d’aquest permís de lactància no invalidarà la possibilitat de gaudir de la flexibilitat horària. Aquest permís podrà ser utilitzat pel pare, prèvia sol· licitud i justificació per part seva, que haurà d’acreditar la condició de treballadora en actiu de la mare. La treballadora que tingui algun fill adoptat menor de nou mesos gaudirà d’aquest dret fins que el seu fill compleixi aquesta edat. Aquest permís es podrà gaudir, de forma acumulada, d’una sola vegada, que en resultaran 23 dies hàbils (un mes).

m.- El personal laboral que, per raons de guarda legal, hagi de tenir cura d’algun menor de sis anys o major que requereixi especial dedicació, o un disminuït físic, psíquic i/o sensorial amb minusvalidesa acreditada per l’òrgan competent igual o superior al 33% i que no exerceixi cap activitat retribuïda, tendrà dret a una reducció de la jornada de treball amb la disminució proporcional de les retribucions d’acord amb la normativa vigent o a acollirse al sistema d’horari flexible previst anteriorment.

n.- Tendrà el mateix dret el personal laboral que precisi encarregarse de la cura directa del cònjuge o parella de fet, o d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valerse per si mateix i que no desenvolupi activitat retribuïda.

o.- Les treballadores laborals embarassades podran absentarse de la feina, amb dret a percebre retribucions, el temps necessari per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació del part, previ avís, amb set dies d’antelació, a la Corporació i tot acreditant la impossibilitat de ferho fora d’hores de feina.

p.- Al llarg de l’any el personal laboral tendrà dret a gaudir de set dies de permís retribuït per assumptes particulars no recuperables (o la part proporcional al temps treballat efectiu per a tots els casos de canvi en la situació d’actiu i en el cas de les llicències de l’apartat n)següent). Quan no puguin gaudirse dins l’any natural, podran concedirse fins al 30 de gener de l’any següent. A més a més, aquells/es treballadors/es que tenguin jornada partida podran demanar els assumptes propis partits (és a dir, podran demanar 14 meitats d’assumptes propis).

q.- Els dies 24 i 31 de desembre es consideraran dies laborables amb serveis mínims de 4 hores. Si es treballa en algun d’aquests dos dies, el treballador té dret a gaudir d’un dia de descans per cada un d’aquests dies treballat. Si per raons del servei, no es poden gaudir com a dies no laborables, es contemplarà una reducció de jornada i serveis mínims. A més, si fossin en dissabte o diumenge, es gaudiran de dos dies més.

Article 21è.- Llicències i permisos no retribuïts

1.- Qualsevol treballador tindrà dret a un període de llicència no retribuïda d’un mínim de tres dies naturals fins a un màxim de quatre mesos cada any. La sol· licitud de llicència s’haurà de presentar amb un mínim de temps de set dies abans del seu inici.

2.- Les llicències es gaudiran, prèvia autorització, sempre que les necessitats del servei ho permetin. La sol· licitud s’entendrà autoritzada si abans de l’inici d’aquesta llicència no s’ha dictat una resolució expressa negativa.

3.- Tots els treballadors fixos acollits al present Conveni tendran dret a gaudir d’excedències de conformitat a l’establert a l’article 46 de l’Estatut dels Treballadors i a més, es milloren les condicions establertes en aqueixa mateixa norma, en el sentit de què l’excedència regulada a l’article 46.2, diu que la voluntària podrà ser sol· licitada per un temps no inferior a 1 any ni superior a 5, i sempre que no s’hagués gaudit d’una altra excedència en els tres anys anteriors.

4.- Els treballadors, amb una antiguitat mínima de 1 anys, tindran la possibilitat de disposar d’una llicència no retribuïda per un màxim de 4 mesos, i es mantendran totes les seves condicions del lloc de treball, sempre que pugui garantirse el manteniment del servei.

5.- Aquestes llicències podran sol· licitarse cada any i s’hi inclouen:

a.- Estudis acadèmics reglats a centres oficials i a tots els nivells, amb una duració màxima de dos mesos fraccionables anuals, per períodes mínims d’un dia natural.

b.- Participació en organismes de cooperació internacional i ONGs, pels dies naturals en què s’acrediti la participació i amb un màxim de dos mesos anuals no fraccionables.

c.- Atenció a fills per malaltia, parella, pares, pares polítics, germans i germans polítics, que s’acrediti la convivència, per malaltia greu o disminució física, psíquica o sensorial, amb un màxim de 22 dies de treball efectiu, fraccionable.

d.- Per assumptes propis, sense justificar, fins a un màxim de tres mesos acumulables cada any, i per períodes mínims de set dies naturals consecutius.

e.- La coincidència de més d’un dels supòsits anteriors no podrà excedir de tres mesos anuals.

f.- El període de vacances podrà ser acumulat a les llicències establertes a l’article 20 d’aquest Conveni.

g.- En qualsevol cas hauran de ser adequadament justificades les llicències concedides. Transcorreguts quinze dies des del gaudiment de la llicència sense que s’hagi justificat al primer requeriment, es procedirà a la deducció de les retribucions proporcionalment a la seva durada.

Capítol V.- salaris i retribucions

Article 22è.- Retribucions i salari base La retribució total del treballador estarà determinada per cada un dels conceptes que percebi. Tot això haurà de constar al full de salaris de forma clara i precisa.

Article 23è.- Antiguitat

1.- Les quanties seran les corresponents segons la titulació exigida a l’ingrés o contracte laboral, en consonància a l’exigida per al personal laboral.

2.- Els treballadors eventuals o temporals, tindran dret al còmput del temps de servei prestat amb aquelles característiques a efectes d’antiguitat.

Article 24è.- Pagues extraordinàries

1.- Els treballadors compresos a l’àmbit d’aplicació del present Conveni Col· lectiu rebran com a complement de venciment superior al mes, dues gratificacions extraordinàries.

2.- Aquestes gratificacions extraordinàries s’abonaran en les dates següents:

a.- Gratificació de Juny: amb la nòmina de juny

b.- Gratificació de Nadal: amb la nòmina del desembre.

3.- La quantia de les gratificacions extraordinàries serà equivalent a una mensualitat de salari base més antiguitat.

Article 25è.- Desplaçaments, quilometratge i dietes

1.- Si excepcionalment, per necessitats del servei, un treballador ha d’utilitzar el seu propi vehicle per desplaçarse a causa del servei encomanat, es meritarà un tant per quilòmetre equivalent a 0,19 € per quilòmetre recorregut, quantitat que es revisarà i modificarà anualment. Així mateix, seran indemnitzades les despeses d’aparcament, prèvia presentació dels justificants. I s’incrementarà en 0,40 € per quilòmetre per al personal que transporti material propi del seu treball.

2.- En cas que un treballador s’hagués de desplaçar a un altre municipi o província per tal de prestar un servei o efectuar un treball per compte de l’Ajuntament de Consell, se li abonarà, a part del desplaçament i de l’allotjament, si escau, el mateix import de dietes o mitja dieta que l’establert i acordat al Consell Insular de Mallorca.

3.- En cas que algun treballador conduint vehicles de propietat municipal o particular en acte de servei, per compte i ordre de l’Ajuntament, sofrís un accident durant la seva jornada laboral tendrà dret a que l’Ajuntament li aboni els honoraris de la seva defensa lletrada davant els jutjats, tribunals u organismes competents, sempre que aquests honoraris no estiguin inclosos per la companyia asseguradora del vehicles:

a.- En cas que el vehicle sigui particular, per a que l’Ajuntament aboni els danys, serà necessari presentar la factura o pressupost i que aquest/a sigui acceptat/a per un perit. També serà necessari presentar atestat, informe o acreditació de l’accident. Queden exclosos els itineraris d’anada i tornada habituals al centre de treball.

b.- Així mateix l’Ajuntament satisfarà les possibles fiances que dictami nin els òrgans judicials però hi quedaran exclosos els casos en els quals es declari responsable el treballador: per imprudència, negligència, embriaguesa o qualsevol circumstància que impliqui la declaració de culpabilitat imputable al treballador.

4.- En cas que el treballador condueixi habitualment per motiu de feina el seu vehicle particular s’abonarà una quantitat fixa mensual de 90,00 € per desgast de vehicle i combustible. L’actualització econòmica d’aquesta quantitat s’ha de calcular en funció del preu de la benzina i de l’increment de l’IPC. En sortir del Municipi, s’aplicarà també l’apartat 1 del present article.

Article 26è.- Percepcions extrasalarials

1.- El personal laboral d’aquest Ajuntament només podrà ser remunerat pels conceptes que s’estableixen al present Conveni.

2.- L’ordenació del pagament de les despeses de personal tendrà caràcter preferent sobre qualsevol altre que s’hagi de realitzar a càrrec de la Corporació.

3.- El personal laboral afectat per aquest Conveni té dret a negociar els seus augments retributius a través de la Mesa General de Negociació convocada a tal efecte.

4.- Entre els objectius d’aquest Conveni es persegueix que no es produeixi, per al personal laboral al servei de l’Ajuntament, una pèrdua del poder adquisitiu al final del període acordat, per una part, i, d’altra banda, recuperar el poder adquisitiu perdut, per això s’acorda una clàusula de revisió salarial anual, per a compensar el desviament que es produeixi entre l’IPC previst i l’IPC real de cada any.

Article 27è.- Hores extraordinàries

1.- Són hores extraordinàries les que es realitzen per sobre de la jornada màxima establerta en el Conveni. Aquestes hores seran de tipus voluntari.

2.- Ambdues parts acorden reduir al mínim indispensable les hores extraordinàries d’acord amb el criteri següent:

a.- En cap cas les dites hores excediran de 60 hores anuals per treballador, tret de les raons justificades previstes a l’article 35 de l’Estatut dels Treballadors.

3.- Aquestes hores seran remunerades d’acord a la següent taula:

Esta norma contiene tablas, si desea consultarlas pulse AQUI

(Para poder leer los documentos es necesario el lector Adobe Acrobat)

a.- La remuneració de les hores extraordinàries es podrà, de comú acord, substituir per compensació, bé per un temps equivalent de descans, bé acumulantse a les vacances anuals.

b.- A part del preu de la hora extraordinària segons l’establert a la taula anterior, el personal laboral podrà demanar a l’Ajuntament compensar el preu de cada hora amb la potestat de gaudir de 2 hores lliures per cada hora extraordinària realitzada, sempre que aquestes per part del personal laboral, no vulguin ésser remunerades econòmicament.

4.- Per a les hores extraordinàries que s’hagin de realitzar a causa de festes, competicions, etc. l’Ajuntament elaborarà una llista de personal voluntari, que estigui en disposició d’efectuarles, i sempre tindrà preferència en efectuar el major número d’hores, el personal de menor nivell retributiu. No obstant això, l’Ajuntament determinarà la utilització de personal més qualificat quan això sigui necessari pel tipus de treballs a realitzar.

5.- Es consideren hores festives les compreses entre les 00,00 i les 24,00 hores del dia assenyalat com a festiu o diumenge.

6.- Es consideren hores nocturnes les compreses entre les 22 hores i les 06.00 h del dia següent.

7.- Complement de residència o insularitat: aquest complement es regirà per allò estipulat a la llei.

8.- Indemnització per raons de servei:

a.- El personal laboral de l’Ajuntament tendrà dret a ser indemnitzat per raó de servei segons el que disposa l’article 23.4 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, i el RD 236/1988, de 4 de març, sobre indemnitzacions per raó de servei, amb les possibles modificacions posteriors que la llei determini.

b.- Aquell personal laboral que, per necessitats del servei, haguessin de prolongar el seu torn de treball, se’ls hi abonaran les despeses que els hi ocasionin (dinar, sopar, etc.).

Article 28è. Gratificacions per anys de servei. Els treballadors laborals amb un antiguitat de 20 anys i 25 o més anys al serveis de l’Administració seran recompensats amb uns premis extraordinaris que consistiran en l’abonament de les retribucions bàsiques d’una nòmina actual. Al complir els 30 anys de servei seran recompensats amb l’abonament de les retribucions bàsiques i complementàries. Els pagaments de dits premis es faran el mes en que compleixi l’antiguitat assenyalada.

Capítol VI. ajudes i beneficis socials

Article 29è.- Ajudes per incapacitat temporal

1.- Quan un treballador estigui de baixa per accident laboral o malaltia professional degudament acreditada, l’Ajuntament completarà les prestacions que rebi el treballador fins al 100% de les seves retribucions totals i les rebrà des del dia en què es produeixi la baixa.

2.- En els casos de baixa per malaltia comuna o accident no laboral, l’Ajuntament completarà la prestació per baixa de la Seguretat Social fins a un 100% de les seves retribucions totals, des del primer dia de la baixa. Durant els primers 90 dies, l’Ajuntament abonarà el 100%. A partir del dia 91, n’abonarà el 75%.

Article 30è.- Acció social a favor del personal laboral

1.- Les ajudes per acció o fons social que s’especifiquen a continuació es regulen pel Decret 135/95, de 12 de desembre, de la Comunitat Autònoma (Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma núm. 160, de 26/12/95):

a.- L’Ajuntament facilitarà la prestació de les ajudes assistencials que s’estableixen pels conceptes, imports i condicions que es relacionen a continuació, sempre que no resultin cobertes per qualsevol pòlissa d’assegurança a aquest efecte, d’acord amb el següent:

b.- Les ajudes assistencials es facilitaran sempre que els treballadors ho sol· licitin, per a ells mateixos, amb fills que depenguin d’ells, menors de 25 d’anys i que s’acrediti la seva necessitat mitjançant el corresponent informe facultatiu i la factura original, i també l’autorització signada de la persona interessada on es compromet que la seva factura pugui ésser investigada per la Comissió Paritària.

c.- Les ajudes no s’abonaran en el supòsit que ja siguin cobertes per qualsevol assegurança de caràcter públic o privat que tengui concertada l’Ajuntament.

d.- La Comissió Paritària resoldrà aquelles sol· licituds que tenguin caràcter dubtós.

e.- Relació d’ajudes: Veure Annex II

f.- Les ajudes mensuals per situacions de minusvalidesa de l’empleat i dels seus fills menors de 18 anys en grau igual o superior al 33% seran les següents:

1.- 150,00 € si el grau de minusvalidesa està entre el 33% i el 65%.

2.- 250,00 € mensuals si el grau de minusvalidesa està entre el 65% i el 100%.

3.- Els graus de minusvalidesa s’hauran d’acreditar mitjançant la certificació de l’IBAS

g.- Les remissions a la Comissió d’Acció Social s’entenen fetes a la Comissió de Seguiment, Interpretació i Vigilància.

2.- En el cas que el treballador necessiti assistència sanitària, mèdica, farmacèutica o econòmica extraordinària, no coberta pel règim habitual, pot sol· licitar a l’Ajuntament una ajuda. Aquesta ajuda requereix l’informe favorable de la Comissió de Seguiment, Interpretació i Vigilància.

3.- Totes les despeses d’escolarització dels fills/es dels treballadors/es del personal laboral de l’Ajuntament que estiguin escolaritzats en els centres educatius municipals seran cobertes per l’Ajuntament. A més a més, tendran dret a la reserva de plaça per als seus fills en aquests mateixos centres.

4.- La manutenció de menjador per als treballadors dels centres educatius municipals, quan han de quedar a menjador per motius laborals, també serà coberta per l’Ajuntament.

5.- En cas que els treballadors laborals que pel seu horari de feina han de treballar sempre els migdies i, per necessitat, han de deixar els seus fills o filles a menjador, se’ls cobrirà aquestes despeses en els centres educatius del municipi de Consell.

6.- Tots els treballadors que tenguin fills menors de 12 anys podran rebre ajudes econòmiques per a la participació dels fills en les següents activitats municipals: escola d’estiu, piscina municipal, activitats extraescolars dels centres escolars del municipi de Consell, activitats de pavelló, etc.

Article 31è. Ajudes escolars

1.- L’ajuda per fills menors de divuit anys serà de 30,00 € mensuals durant l’exercici del 2.007, augmentantse anualment la quantia en 5,00 € mensuals.

2.- Ajudes per estudis del personal i fills. L’Ajuntament abonarà als treballadors 200,00 € en concepte d’ajuda per les despeses derivades de les matrícules escolars, llibres i material escolar del primer fill. Si el treballador tingues més de un fill s’abonaran pel segon el 50 % més i com a màxim el 33 % pel tercer. Aquesta ajuda s’abonarà durant el mes d’agost del any en curs. (inici curs escolar).

3.- Aquesta ajuda s’incrementarà fins al límit de 150,00 € mensuals en els casos que el fill tingui necessitats educatives especials que no puguin ser cobertes pels programes als respectius centres d’escolarització. Aquesta situació s’haurà d’acreditar amb l’informe emès en cada cas per l’EOE i del centre educatiu respectiu que no pot fer front a les prescripcions de suport educatiu recomanats. La Comissió Paritària estudiarà les sol· licituds que es formulin d’aquesta darrera ajuda amb el criteri bàsic del 60% del cost. Les sol· licituds es presentaran durant tot el mes de setembre de l’any escolar en què els fills comencin l’educació primària i entre els 16 i 18 anys mitjançant el corresponent certificat d’escolarització.

Article 32è. Ajuda per minusvalidesa física o psíquica.

1.- Tots els treballadors afectats pel present Pacte, que tinguin fills al seu càrrec amb incapacitat física o psíquica, acreditada mitjançant certificació expedida per l’IBS, segons la legislació vigent, tindran dret a una indemnització mensual de 100,00 €, per cada fill en aquestes condicions. Aquesta indemnització es compatible amb les descrites a l’article 33.

2.- La citada ajuda es concedirà amb caràcter vitalici, o en tot cas quan desapareguin les causes que la motivà, a l’interessat, en el cas que sigui treballador de l’Ajuntament, i no es retirarà en el moment de la jubilació.

3.- Els Serveis Socials de l’Ajuntament realitzarà un seguiment de cada cas, de forma que s’avaluarà, mitjançant informe, que l’ajuda facilitada es destina al fi per a la qual va ser concedida, podentse retirar en cas contrari.

Article 33è.- Treballadors/es majors de 55 anys

1.- Els peons de recollida de fems, neteja d’edificis, així com aquells/es obrers/es que tinguin com a tasca habitual el fer excavacions a la xarxa general, que haguessin complert l’edat de 55 anys, podran sol· licitar ocupar un altre lloc de feina dins l’empresa que comporti una menor penositat. No obstant això, l’Ajuntament resoldrà les peticions tenint en compte les possibilitats de recol· locació i altres circumstàncies que concorrin en cada cas.

2.- A partir dels 45 anys no es faran hores nocturnes, segons la voluntat del treballador/a.

Article 34è.- Ajuda per jubilació En cas de jubilació, a la liquidació que es faci s’abonarà la part proporcional de les pagues extraordinàries no vençudes de l’any en curs a tots els treballadors afectats pel present Pacte.

Article 35è.- Jubilació especial als 64 anys

1.- Igualment els treballadors es podran jubilar voluntàriament en complir 64 anys amb el 100% dels seus drets en la forma i condicions establertes en el Reial Decret 1194/85 de 17 de juliol.

2.- Els treballadors que s’acullin a aquesta modalitat no es podran acollir a les ajudes de l’article anterior.

Article 36è.- Assegurança de vida i invalidesa

1.- L’Ajuntament es compromet a formalitzar una assegurança que cobreixi una indemnització als drethavents, per una sola vegada, en cas de mort natural o accident no laboral, del treballador en actiu, per import de 6.000,00 € i per mort deguda a accident laboral, de 30.000,00 €

2.- L’Ajuntament també concertarà una pòlissa d’assegurança amb una cobertura per les incapacitats permanents per un import de 6.000,00 € per la total per la professió habitual, de 18.000,00 € per l’absoluta o tot tipus de professió i de gran invalidesa

3.- En tots els casos, la invalidesa i la seva graduació hauran de ser reconeguts per l’òrgan competent de la Seguretat Social.

4.- Es concertarà una assegurança col· lectiva per als laborals a favor d’ells mateixos o dels seus beneficiaris amb la finalitat de cobrir els següents casos:

a.- Defunció per qualsevol causa 24.000,00 €

b.- Invalidesa total per malaltia 24.000,00 €

c.- Invalidesa absoluta per malaltia 34.800,00 €

d.- Invalidesa parcial per malaltia 12.000,00 €

e.- Defunció per causa d’accident 30.000,00 €

f.- Invalidesa total per causa d’accident 30.000,00 €

g.- Invalidesa absoluta per causa d’accident 40.800,00 €

h.- Invalidesa parcial per causa d’accident 12.000,00 €

Capítol VII. formació

Article 37è.- Formació professional

1.- L’Ajuntament, per tal de facilitar la formació professional en el treball del personal afectat pel present Conveni, facilitarà el gaudi del següent permisos:

a.- Permisos necessaris per assistir a exàmens i preferència per escollir el torn de feina quan el personal cursi amb regularitat estudis per a l’obtenció d’un títol acadèmic o professional.

b.- L’adaptació de la jornada ordinària de feina per assistir a cursos de formació professional o concessió de permís per a la realització d’aquests cursos de formació o perfeccionament professional.

c.- Aquests casos no tindran la consideració de llicència retribuïda a excepció d’aquells que es puguin considerar de perfeccionament dels treballadors dins la seva especialitat. Aquesta consideració serà proposada per la representació dels treballadors i acordada, en el seu cas, per la Batlia.

2.- A tots els efectes, l’Ajuntament s’adhereix a l’acord de formació contínua de les administracions públiques.

Article 38è. Beques d’estudis per als treballadors.

1.- Amb la finalitat de fomentar la formació acadèmica del seu personal, amb l’objectiu de millorar les seves possibilitats d’ascens dins la carrera administrativa i professional, i dins els límits de la partida pressupostària prevista per a cada any, l’Ajuntament concedirà beques d’estudi als treballadors que realitzin els següents estudis a centres oficials:

a.- Educació primària i graduat en educació secundària obligatòria

b.- Batxillerat o equivalent

c.- Formació professional o cicles formatius medis i superiors

d.- Accés a la universitat per a majors de 25 anys

e.- Estudis universitaris (diplomatures, llicenciatures i doctorats), presencials o a distància

f.- Idiomes en centres oficials

g.- Llibres de text per als que es concedeixi beca per matrícula o en els casos prevists anteriorment que no tinguin cost de matrícula.

2.- El fons pressupostari per als estudis abans esmentats serà distribuït per la Comissió Paritària amb els següents criteris:

a.- El 75% de les taxes de la matrícula oficial dels següents estudis:

1.- ESO, Batxillerat, BUP o equivalent.

2.- Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. S’abonarà el 30% del cost del curs de preparació a centres oficials per a la prova.

b.- 75% de les taxes de la matrícula oficial per als estudis universitaris següents:

1.- Estudis universitaris superiors i mitjans.

2.- Formació professional i cicles formatius medis i superiors

c.- En primer lloc s’abonaran les beques dels estudis corresponents a l’apartat a)i si encara queda fons, s’abonaran les beques de l’apartat b). Si després de tot l’anterior quedés fons es destinarà a llibres de text.

Article 39è.- Cursos de reconversió i recapacitació professional

1. L’Ajuntament podrà organitzar directament, o en règim de concert amb els centres oficials i reconeguts o entitats competents, les següents modalitats de cursos i que seran objecte de comunicació a la representació dels treballadors:

a.- Cursos de reconversió professional per transformació o modificació de les comeses de l’Ajuntament per tal d’assegurar l’estabilitat dels treballadors en la seva ocupació.

b.- Cursos de capacitació professional per l’adaptació dels treballadors a les modificacions tècniques i funcionals operades en el seu lloc de treball.

c.- En els dos supòsits els temps d’assistència es considerarà com a temps treballat a tots els efectes.

2.- La formació del personal al Servei de l’Ajuntament de Consell es defineix com un conjunt d’activitats que volen aconseguir la millora de la competència i de la qualificació dels empleats públics, per tal de fer compatibles la major eficàcia i la millora de la qualitat dels serveis amb la formació individual, la motivació i la promoció professional.

3.- Per atendre aquesta finalitat i per facilitar la seva formació i promoció, el personal inclòs a l’àmbit del present Pacte tindrà dret a veure facilitada la realització d’estudis per a l’obtenció de títols acadèmics o professionals, així com a cursos de perfeccionament i accés a cursos de reconversió i capacitació professional que s’organitzin per la pròpia Corporació, per l’EBAP o per qualsevol Administració o Institució pública.

4.- L’Ajuntament de Consell crearà un fons econòmic de la massa salarial per la formació del personal laboral, que es destinarà a l’organització de cursos de formació, capacitació o perfeccionament professional.

5.- Totes les despeses derivades pels cursos que disposi l’Ajuntament amb la finalitat de millorar el perfeccionament dels seus empleats públics, seran sufragats íntegrament per la Corporació. L’Ajuntament podrà realitzar cursos de formació i reciclatge, teòrics o pràctics. Realitzarà la publicitat adequada dels cursos organitzats per a qualsevol organisme derivats de l’acord de la Formació Continuada de l’Administració Pública i gestionarà la participació del curs. Les sol· licituds realitzades per part dels treballadors per a la realització de cursos de formació i reciclatge seran autoritzades pel Batle. Si els cursos no fossin realitzats per l’Ajuntament, aquest abonarà al treballador el 50 % de les despeses derivades dels mateixos, prèvia justificació de la despesa (amb un màxim per treballador de 400,00 € anuals), sempre i quan tenguin relació amb les funcions desenvolupades en el lloc de feina.

6.- En qualsevol cas els treballadors tindran 40 hores de formació anuals dins el seu horari laboral. El Pla de formació i qualsevol tipus d’acció formativa que es dugui a terme es negociarà o consultarà amb les organitzacions sindicals, establint un màxim del 50 % del personal de cada departament.

Capítol VIII.- seguretat i higiene en el treball

Article 40è.- Principis generals

1.- El personal laboral té dret a una protecció eficaç de la seva integritat física i a una adequada política de seguretat i higiene a la feina. Així mateix té el correlatiu deure d’observar i posar en pràctica les mesures de prevenció de riscs que s’adoptin legal i reglamentàriament.

2.- En tots els centres de treball hi haurà farmacioles portàtils o fixes per a primers auxilis que hauran d’ésser degudament equipades.

3.- En totes les matèries que afectin la seguretat, salut i higiene a la feina són d’aplicació les disposicions legals vigents, especialment la Llei de prevenció de riscs laborals i normes de desenvolupament.

Article 41è.- Revisions mèdiques

1.- L’Ajuntament facilitarà de forma gratuïta una revisió mèdica anual completa a tot el personal laboral o contractats en qualsevol règim a l’Ajuntament. Aquesta revisió s’efectuarà entre l’1 de març i l’1 de maig de cada any, i es tendran en compte els riscs professionals derivats de cada lloc de feina, a més de les circumstàncies personals.

2.- Les revisions mèdiques sempre seran de tipus personal i privat

Article 42è.- Roba i equipament de feina

1.- L’Ajuntament garanteix als treballadors laborals dotarlos del material, espai o condicions de treball necessaris per realitzar correctament les seves funcions. En cas contrari, no es podrà exigir al treballador laboral cap responsabilitat quant a la qualitat del seu treball i rendiment, sempre que hi hagués renunciat davant la comissió de seguiment, interpretació i vigilància. La Comissió Paritària estudiarà la necessitat de proveir de vestimenta de treball la brigada municipal d’obres, el servei de neteja i altres llocs de treball possibles, i establirà una relació de vestimenta de treball adequada a cada lloc, i també la seva periodicitat i renovació. Veure Annex 1

2.- L’Ajuntament disposarà de locals adequats destinats a vestuari, amb cambres de bany i dutxes adequades on hi haurà taquilles individuals.

3.- En acabar la relació laboral, el treballador tornarà els equips de roba de treball que l’Ajuntament li hagi facilitat, el qual la podrà reciclar, o be enviar a una ONG.

Capítol IX. sistemes de representació, participació i drets generals i sindicals

Article 43è.- Drets de participació i negociació

1.- La negociació col· lectiva i la participació de la determinació de les condicions de treball dels personal laborals de l’Ajuntament de Consell s’efectuarà segons les disposicions de la Llei 9/1987, modificada per la Llei 7/1990 sobre llibertat sindical.

2.- A aquests efectes, es constituirà la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Consell, on estaran presents els representants de la Corporació i de les organitzacions sindicals més representatives a nivell estatal i de la Comunitat Autònoma, i també els sindicats que hagin obtingut el 10% o més dels representants a les eleccions per a Delegat de Personal de l’Ajuntament de Consell.

3.- La Mesa General de Negociació es reunirà dins la primera setmana del mes d’octubre de cada any, moment a partir del qual s’establirà un calendari de reunions, durant el qual, i amb una reunió com a mínim, per quinzena, es negociaran tots els aspectes que afectin a les condicions de treball del personal laborals per a l’exercici pressupostari següent.

4.- La Mesa General de Negociació, una vegada constituïda, es reunirà a petició de l’Ajuntament o de qualsevol de les organitzacions sindicals que la integrin en el termini màxim de 72 hores i es proposarà l’ordre del dia a debatre.

5.- A més, seran objecte de negociació totes les matèries assenyalades al capítol III de la Llei 9/1987, modificada per la Llei 7/1990.

6.- L’Ajuntament es compromet a posar en coneixement dels sindicats que formin part de la Mesa General de Negociació la documentació que sol· licitin amb la finalitat de facilitar el desenvolupament de la negociació.

7.- La Corporació i els sindicats podran nomenar de mutu acord un mediador en no resultar possible arribar a un acord en la negociació o en sorgir conflictes a l’hora de complir els acords o els convenis.

Article 44è.- Drets generals

1.- El personal laboral afectat pel present Conveni tendrà els drets col· lectius generals que legalment els hi siguin reconeguts i, particularment, els del punt primer que a continuació es detallen:

a.- La lliure sindicació i associació

b.- La negociació col· lectiva

c.- La reunió

d.- L’adopció de mesures de conflicte col· lectiu i vaga, segons els termes establerts a la legislació.

e.- La promoció i formació professional en el treball, en els termes establerts a la legislació i al present Conveni

f.- La integritat física i una adequada política de seguretat i higiene

g.- El respecte a la intimitat i la consideració a causa de la seva dignitat.

Article 45è.- Lliure sindicació i associació

1.- Cap treballador no podrà ser obligat a sindicarse o associarse, ni ser discriminat per ferho.

2.- El personal laboral que ocupi càrrecs electius, a nivell autonòmic o estatal, a les organitzacions sindicals més representatives podran passar a la situació de serveis especials. Al personal laboral que es trobi en aquesta situació, se’ls computarà el temps en què s’hi trobin a efectes d’ascensos, triennis i drets passius. També tindran dret a la reserva de plaça i a la destinació que ocupessin, tot això conformement al que estableix la Llei.

Article 46è.- Dret de reunió

1.- El personal laboral podrà exercir el seu dret de reunió a les dependències municipals amb els requisits i condicions que més endavant s’indiquen.

2.- Els treballadors legitimats per convocar una reunió de personal laboral i per formalitzar la sol· licitud corresponent d’autorització davant el president de la Corporació són: els representants del personal i els delegats sindicals, i amb caràcter informatiu, el Delegat de Personal.

3.- Els requisits per fer una reunió són:

a.- Formalitzar la pertinent sol· licitud amb un període de temps de dos dies hàbils.

b.- Assenyalar l’hora i el lloc on es farà

c.- Trametre l’ordre del dia

d.- Citar les dades dels signants de la convocatòria i acreditar llur legitimació per ferla.

4.- Quan les reunions es facin durant la jornada laboral s’hauran de complir també els següents requisits, els quals hauran de figurar al comunicat:

a.- Que es convoqui la totalitat del col· lectiu de què es tracti, o en el seu cas, de la secció sindical corresponent.

b.- Que el temps que ocupin aquestes reunions no superi les dotze hores mensuals, les quals podran ampliarse en casos excepcionals relacionats amb la negociació de convenis, o acords, o en situació de conflicte col· lectiu.

Article 47è.- Dret de vaga Es reconeix el dret de vaga al personal laboral públic en aplicació del que preveu l’art. 28.2 de la Constitució Espanyola i l’art. 2.2 de la Llei orgànica de la llibertat sindical.

Article 48è.- Competències i facultats dels Delegats de Personal

1.- Les competències i facultats dels Delegats de Personal són les establertes i reconegudes a la normativa vigent i, particularment, les que es relacionen a continuació:

a.- Participar en la negociació i la determinació de qualsevol de les condicions de treball del personal afectat per aquest Conveni

b.- Rebre la documentació i informació relacionada amb qualsevol aspecte de les condicions de treball del personal, i també de la política d’ocupació.

c.- Participar en la elaboració de plans d’ocupació que es poguessin dur a terme per l’Ajuntament.

d.- Reunirse dins i fora de la jornada laboral. Aquest dret no estarà supeditat a cap tipus de requisit, llevat de la disponibilitat de temps sindical que tingui cada membre del Comitè d’Empresa.

e.- A un crèdit de 15 hores sindicals mensuals per al exercici de les seves funcions. La utilització de les hores sindicals requerirà la comunicació prèvia, sempre que sigui possible, i la posterior justificació.

f.- Les hores que es dediquin a la negociació del Conveni no es comptabilitzaran en el còmput de les 15 hores

g.- Les hores sindicals dels delegats de personal es poden acumular a les hores sindicals dels delegats de les seccions sindicals si coincideixen en un mateix sindicat.

h.- Circular lliurement per les dependències de la Corporació sempre que això no perjudiqui el normal funcionament dels serveis.

i.- Disposar del material d’oficina, fotocopiadores i maquinària anàloga durant l’horari laboral de les oficines per a desenvolupar les seves tasques.

j.- Difondre lliurement publicacions i anuncis de caràcter sindical

k.- Al’obertura d’expedient contradictori en el supòsit de sancions per faltes greus o molt greus, en el que seran escoltats, a part de l’interessat, els delegats de personal.

l.- Prioritat de permanència en el seu lloc de treball quan s’hagi d’organitzar un trasllat o canvi de torn per necessitat del servei, i si així ho vol, serà el darrer en ser canviat de torn o traslladat.

m.- Audiència en els supòsits que se segueixi expedient disciplinari a un dels delegats de personal, sense perjudici de la de l’interessat.

n.- No ser acomiadat ni sancionat durant l’exercici de les seves funcions ni dins els dos anys següents a l’expiració del seu mandat, sempre que l’acomiadament o sanció es basi en l’acció del treballador a l’exercici de la seva funció de representació.

o.- Emetre informe amb caràcter previ a l’adopció de tots els acords i resolucions sobre premis i sancions.

p.- Difondre lliurement publicacions i anuncis de caràcter sindical editats per associacions legalitzades, respectant sempre els marges legals del dret d’expressió. A fi de facilitar i difondre aquest dret, es disposarà d’uns taulers d’anuncis facilitats per l’Ajuntament i que es col· locaran a tots els centres de treball.

Article 49è.- Competències i facultats de les seccions sindicals.

1.- Les seccions sindicals tindran els següents drets i funcions:

a.- Recollir les reivindicacions professionals, econòmiques i socials que els afectin i plantejarles davant la Corporació i el Delegat de Personal.

b.- Convocar reunions en les condicions establertes amb anterioritat

c.- Representar i defensar els interessos de l’organització sindical que representen, els d’aquella organització a la qual estan afiliats i servir d’instrument de comunicació entre la Corporació i la seva organització.

d.- Tenir accés a la mateixa informació i documentació que l’Administració posi a disposició del delegat de Personal. Els delegats sindicals estaran obligats a guardar el sigil professional en aquelles matèries en què legalment escaigui.

e.- Ser informats, a través de llurs delegats sindicals, de les propostes d’acord en matèria de personal.

f.- Assistir a les reunions del Comitè de Seguretat i Salut, amb veu però sense vot.

g.- Difondre lliurement publicacions i anuncis de caràcter sindical. Per facilitar i difondre aquest dret, els delegats sindicals disposaran de taulers d’anuncis facilitats per l’Ajuntament que s’instal· laran a tots els centres de treball.

h.- Ser escoltats per la Corporació després de l’adopció de mesures de caràcter col· lectiu que afectin els treballadors en general i els afiliats al seu sindicat en particular, especialment a les sancions a aquests darrers.

i.- Recaptar les cotitzacions dels seus afiliats en el lloc d’ocupació. Quan la secció sindical de l’Ajuntament ho sol· liciti, aquest Ajuntament estarà obligat a efectuar el descompte de la quota sindical en nòmina dels treballadors afiliats, amb les suficients garanties d’identitat i la conformitat de l’interessat.

j.- Excepte en cas que sigui aplicable allò previst en l’apartat b)i e)del punt següent, designar un delegat sindical per cadascuna de les Seccions Sindicals reconegudes a l’Ajuntament de Consell, que disposaran d’un crèdit de quinze hores mensuals retribuïdes per a l’exercici de les seves funcions durant la jornada laboral, prèvia comunicació per escrit presentada davant el superior jeràrquic, el qual tendrà l’obligació de remetrela de manera immediata al Servei de Recursos Humans. No es computarà en aquest crèdit d’hores el temps que es dediqui a reunions convocades per la Corporació. Així mateix, no s’aplicarà el límit d’horari esmentat quan es negociï la revisió del present Conveni ni les hores que es dediquen a les sessions de negociació.

2.- Les Seccions Sindicals dels Sindicats que posseeixin la ‘major representativitat’ de conformitat a les disposicions del títol III de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost de llibertat sindical, a més dels drets i facultats reconegudes a l’anterior punt, gaudiran dels següents:

a.- Convocar reunions en les condicions establertes als articles anteriors

b.- Designar un delegat sindical, atès el que disposa l’article 10 de la Llei orgànica de llibertat sindical i tenint en compte el nombre i dispersió de centres de treball dependents d’aquesta Corporació. Seran els interlocutors davant la Corporació.

c.- Plantejar i negociar davant els òrgans corresponents de la Corporació tots els assumptes que escaiguin en matèria de personal, règim de prestació dels serveis, condicions de seguretat i salut en l’àmbit de la feina i règim d’assistència, seguretat i previsió social que siguin competència de la Corporació.

d.- Disposar, per cada un dels delegats sindicals legalment acreditats, d’un crèdit de quinze hores mensuals retribuïdes per a l’exercici de les seves funcions durant la jornada laboral, prèvia comunicació per escrit presentada davant el superior jeràrquic, el qual tindrà l’obligació de remetrela de manera immediata al Servei de Recursos Humans. No es computarà en aquest crèdit d’hores el temps que es dediqui a reunions convocades per la Corporació. Així mateix, no s’aplicarà el límit d’horari esmentat quan es negociï la revisió del present Conveni ni les hores que es dediquen a les sessions de negociació.

3.- Els delegats de les seccions sindicals tindran les següents garanties:

a.- No poder ser discriminat en la seva promoció econòmica professional per raó, precisament, de l’exercici de la seva representació.

b.- Quan s’hagi d’organitzar un trasllat o canvi de torn per necessitats del servei que afecti un delegat sindical, aquest delegat, si ho vol, serà el darrer a ser traslladat o canviat de torn.

c.- En el supòsit d’obertura d’expedient disciplinari per faltes greus o molt greus haurà de ser escoltat, a més de l’interessat, l’altre delegat sindical de la secció.

4.- Les seccions sindicals no tindran obstacles en les seves tasques d’afiliació i d’activitat sindical pròpies, sempre que no pertorbin el normal desenvolupament productiu. 5.- A les reunions convocades per la secció sindical d’empresa, podran assistirhi representants del sindicat corresponent.

Article 50è.- Seccions sindicals L’Ajuntament permetrà reunions dels afiliats amb un sindicat a un local municipal adequat.

Clàusules

Clàusula addicional 1a En tot el que no preveu el Conveni Col· lectiu, regirà el que disposen l’Estatut dels Treballadors, els convenis que afectin o tinguin relació amb les distintes activitats que efectuï el personal laboral de l’Ajuntament de Consell, i el conveni únic del personal laboral de l’Estat i les distintes disposicions en vigor que tinguin relació amb aquestes activitats laborals.

Clàusula addicional 2a Les quantitats econòmiques del present Conveni Col· lectiu variaran cada any com a mínim una quantitat igual a la resultant de l’IPC de les Illes Balears de l’any anterior.

Clàusula addicional 3a En la hipòtesi que si, com a conseqüència de no poder arribar a acords interpretatius respecte a l’aplicació o el desenvolupament d’aquest Conveni, les parts arribassin a qualsevol tipus de conflicte, una vegada esgotades les vies administratives municipals i abans, si és el cas, de la instància judicial (ja sigui d’àmbit laboral o contenciós administratiu)se sotmetran voluntàriament a l’arbitratge de la Conselleria de Treball o a l’organisme establert exclusivament per a aquests tipus de conflictes.

Esta norma contiene tablas, si desea consultarlas pulse AQUI

(Para poder leer los documentos es necesario el lector Adobe Acrobat)

Aquest acord és impugnable d’acord amb el procediment previst en el capítol VII del títol II del Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de procediment laboral.

Consell, a 3 de febrer de 2009. El Batle, Andreu Isern Pol.