Adhesion. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE OLIANA (25100192142018) de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 26 de Febrero de 2021 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Adhesion Acord d adhesio de l Ajuntament d Oliana a l Acord comu de condicions per als empleats publics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2017 26/02/2021 Boletín Oficial de Lleida 26/02/2021 Documento oficial en PDF
Adhesion Acord d adhesio de l Ajuntament d Oliana a l Acord comu de condicions per als empleats publics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants 18/07/2018 Boletín Oficial de Lleida 29/11/2017 Documento oficial en PDF
Adhesion Aprovacio de l adhesio a un conveni col lectiu 02/01/2018 Boletín Oficial de Lleida 21/12/2017 Documento oficial en PDF
Modificacion/Interpretacion Aprovacio definitiva del I Pla d Igualtat d Oportunitats d Oliana 29/04/2016 Boletín Oficial de Lleida 29/04/2016 Documento oficial en PDF

Acord d adhesio de l Ajuntament d Oliana a l Acord comu de condicions per als empleats publics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2017 (Boletín Oficial de Lleida núm. 39 de 26/02/2021)

Resolució, de 23 de febrer de 2021,per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament d'Oliana a l'acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2017 (25100192142018).

Vist el text de la modificació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament d'Oliana a l'acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2017, subscrit per les parts negociadores el dia 11 de novembre de 2020, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

1. Disposar la inscripció de la modificació de la modificació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament d'Oliana a l'acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2017 (25100192142018), al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, amb notificació a la Comissió negociadora.

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la província de Lleida.

Lleida, 23 de febrer de 2021

El director dels Serveis Territorials, Vidal Vidal Culleré

Annex I. Condicions laborals especials del personal laboral de l'Escola Municipal de Música d'Oliana

Article 1. Àmbit d'aplicació

Aquest Annex I serà d'aplicació al personal laboral de l'Ajuntament d'Oliana que desenvolupa la seva feina dins l'Escola municipal de Música d'Oliana (en endavant EMMO).

Tots els aspectes que no quedin reflectits pel present Annex I s'aplicaran segons el conveni laboral de l'Ajuntament d'Oliana (Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants) o restant normativa d'aplicació. Aquest acord entrarà en vigor el dia 1 de desembre de 2020 i la seva durada serà la mateixa que la de l'Acord comú al qual aquest ajuntament es troba adherit.

Article 2. Jornada laboral La jornada de treball ordinària és la que s'estableix en el marc de legislació vigent de l'Estat per a tot el sector públic o, en el seu defecte, la que s'estableixi en el marc normatiu català de referència. En tot cas, s }entén que la jornada anual és l'equivalent a 37 hores i 30 minuts de treball efectiu setmanal de mitjana en còmput anual.

Aquesta distribució setmanal de la jornada serà la següent per a una jornada sencera del 100%):

TIPUS D'HORES QUANTITAT OBSERVACIONS

Lectives 20 Es computa com a horari lectiu els desplaçaments entre les diferents aules

No lectives o d'activitat complementària 17,5 De les quals, el 50% són de permanència al centre

Les hores lectives del curs són 720, repartides entre 36 setmanes, sobre una jornada total de 1.642 hores en còmput anual. Les hores no lectives o d'activitat complementària comprenen 607 hores de programació i 315 hores de preparació repartides en tasques com: - Reunions d'equips de treball, de coordinació i claustres i de preparació de classes. - Correcció d'activats. - Tutories i reunions amb famílies d'alumnes. - Reunions de coordinació amb altres centres, professionals i entitats externes. - Altres tasques en el marc de les seves funcions li encarregui la direcció del centre. - Formació acadèmica. La distribució de les hores anuals per a tot el personal de l'escola es concretarà prèviament a l'inici de cada curs escolar per part de la Direcció de l'escola de música.

Article 3. Calendari laboral Previ a l'inici de cada curs, es confeccionarà el calendari laboral per al personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquest Annex I, tenint en compte el calendari de festes oficials aprovades per l'Estat la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Oliana i el calendari escolar aprovat pel Departament d'Educació de la Generalitat. El calendari anual serà consensuat amb la representació sindical de l'Ajuntament i serà aprovat per decret d'alcaldia.

Article 4. Vacances d'estiu Es gaudiran obligatòriament durant el mes d'agost.

Article 5. Períodes de jornades no lectives Durant el mes de juliol i el període no lectiu del mes de setembre, el personal es dedicarà a atendre les necessitats de l'escola, a desenvolupar les tasques corresponents al tancament del passat curs, a preparar l'inici del nou curs i a formació acadèmica. No obstant això, s'ha de garantir la presència als centres fins el dia 15 de juliol. Els dies personals per assumptes propis, quedaran absorbits pels períodes no lectius concretant-se anualment en el moment d'aprovació del calendari laboral.

Article 6. Activitats fora de la jornada de treball Pactat el calendari escolar, les actuacions de l'EMMO que es duguin a terme fora de l'horari laborable es computaran d'acord amb l'article 18.7 de l'acord.

Article 18.7 La compensació en temps de descans o la compensació econòmica seguirà els criteris següents: a) Cada hora realitzada fora de la jornada de treball establerts donarà dret a rebre, amb caràcter general, un descans compensatori d'una hora i trenta minuts si és laborable. b) Una hora i tres quarts en el cas d'hora realitzada en horari festiu o nocturn. c) Dues hores i mitja en cas que sigui festiva i nocturna. d) En el cas de la realització d'hores extraordinàries els dies 25 de desembre, o 1 i 6 de gener, es compensaran a raó de dures hores i trenta minuts. Per tal de portar a terme el control horari i les correctes compensacions establertes en aquest article, mensualment la persona que assumeixi les tasques de direcció de al EMMO farà arribar a l'alcaldia el còmput mensual de les hores efectivament realitzades de cada treballador/a.

Article 7. Permisos retribuïts

S'atendrà a lo que disposen els articles 24, 25 i 26 de l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, amb la voluntat que interfereixin el mínim en horari lectiu.

Annex II Condicions laborals especials del personal laboral de la Llar d'Infants d'Oliana

Article 1. Àmbit d'aplicació Aquest Annex II serà d'aplicació al personal laboral de l'Ajuntament d'Oliana que desenvolupa la seva feina dins la Llar d'Infants. Tots els aspectes que no quedin reflectits pel present Annex II s'aplicaran segons el conveni laboral de l'Ajuntament d'Oliana (Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants) o restant normativa d'aplicació. Aquest acord entrarà en vigor el dia 1 de desembre de 2020 i la seva durada serà la mateixa que la de l'Acord comú al qual aquest ajuntament es troba adherit.

Article 2. Jornada laboral La jornada de treball ordinària és la que s'estableix en el marc de legislació vigent de l'Estat per a tot el sector públic o, en el seu defecte, la que s'estableixi en el marc normatiu català de referència. En tot cas, s }entén que la jornada anual és l'equivalent a 37 hores i 30 minuts de treball efectiu setmanal de mitjana en còmput anual. La distribució de les hores anuals per a tot el personal de la llar es concretarà prèviament a l'inici de cada curs escolar per part de la Direcció de la Llar d'Infants, mitjançant l'aprovació del calendari laboral.

Article 2. Distribució especial de la jornada laboral del mes de juliol Durant el mes de juliol, es podrà acordar una distribució especial de jornada per a cada treballadora, tenint en compte si es presta o no el servei de canguratge, que vindrà determinat per la demanda dels usuaris. La concreció d'aquesta distribució especial serà recollida al calendari aprovat.

Article 3. Calendari laboral Previ a l'inici de cada curs, es confeccionarà el calendari laboral per al personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquest Annex II, tenint en compte el calendari de festes oficials aprovades per l'Estat la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Oliana, el qual serà consensuat amb la representació sindical de l'Ajuntament i serà aprovat per decret d'alcaldia.

Article 4. Vacances Es gaudiran obligatòriament durant el mes d'agost.

Article 5. Dies personals A excepció de 2 dies, la resta quedaran establerts en el calendari laboral consensuat i degudament aprovat.

Article 6. Horari intensiu El calendari laboral podrà establir, per a dates especials (Carnaval, Festa Major, Nadal...) jornada intensiva de 7:45h a 15:15h.

Article 7. Absències durant la jornada de treball S'atendrà al què disposen els articles 24, 25 i 26 de l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants amb la voluntat que interfereixin el mínim en horari lectiu.