Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE PALAFRUGELL. PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL de Girona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 22 de Enero de 2014 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Anunci referent a l aprovacio de l acord de la Mesa General de Negociacio sobre l establiment de les condicions de la jornada i horaris de treball del personal al servei de l Ajuntament 22/01/2014 Boletín Oficial de Girona 22/01/2014 Documento oficial en PDF

Anunci referent a l aprovacio de l acord de la Mesa General de Negociacio sobre l establiment de les condicions de la jornada i horaris de treball del personal al servei de l Ajuntament (Boletín Oficial de Girona núm. 14 de 22/01/2014)
Acord Mesa General de Negociació de l Ajuntament de Palafrugell referent a la jornada ordinària i a les jornades especials

L Alcalde President de l Ajuntament de Palafrugell, en data 20 de desembre de 2013 va dictar la resolució de l alcaldia número 2760, la part dispositiva de la qual diu així:

Primer.- Aprovar l acord de la mesa general de negociació de matèries comunes de data 19 de desembre de 2013 i establir les condicions de jornada i horari de treball del personal al servei de l Ajuntament de Palafrugell per l any 2014, en els següents termes:


"Primer.- Jornada ordinària

S estableix, per l any 2014, una jornada ordinària de treball del personal al servei de l Ajuntament de 37,5 hores setmanals de promig anual.

A efectes informatius es fa constar que aquesta jornada representa un total de 1.950 hores anuals, a les quals cada treballador descomptarà, en funció dels drets col·lectius i individuals, les hores corresponents a dies festius (14 dies), vacances (22dies hàbils), assumptes propis de lliure disposició (3 dies), Santa Rita (1 dia), i les hores que corresponguin per al gaudiment de permisos de caràcter individual.

S incrementarà en un dia de lliure disposició si així s aprova per llei.

S estableix la següent tipologia d horaris per a donar compliment a la jornada ordinària:

1.- Horari general:

De 7.30h a 14.30h de dilluns a divendres, amb flexibilitat de 30 minuts a l entrada que es recuperen el mateix dia a la sortida. Les 2,5 hores que falten per arribar a les 37,5 hores setmanals es realitzaran a elecció del treballador de dilluns a divendres entre les 14.30h i les 20.00h. S aplicarà la previsió de l article 22.2 del pacte de condicions de treball i conveni col·lectiu en relació als 30 minuts de descans. Durant el període d estiu (comprèsentre el dia 15 de juny i el dia 15 de setembre) es realitzarà un horari reduït, en què l horari serà de 7.30h a 14.30h. Les hores deixades de treballar durant aquest horari reduït es compensaran a través del treball en torns durant els dissabtes no festius de l any. El calendari de torns dels dissabtes s aprovarà per l alcalde o regidor en qui delegui per cada àmbit o àrea afectat.

2.- Horari per torns:

L alcalde, o regidor en qui delegui, aprovarà en l àmbit o àrea afectat pel treball a torns els quadrants corresponents per cada treballador.


Segon.- Jornades especials

1.- Jornada especial de la Policia Local: Els membres d aquest cos realitzaran una jornada de treball de 2.210 hores anuals (que corresponen a la jornada ordinària, més 5 hores setmanals prolongació de jornada prevista al pacte de condicions de treball, és a dir, un total de 42,5 hores setmanals de promig anual).

Al total d hores anuals, caldrà descomptar per cada treballador les hores corresponents a dies festius (14 dies), vacances (22dies hàbils), assumptes propis de lliure disposició (3 dies), Sant Sebastià (1 dia), i les hores que corresponguin per al gaudiment de permisos de caràcter individual.

S incrementarà en un dia de lliure disposició si així s aprova per llei.

El quadrant de treball per torns dels membres del cos de la policia local s aprovarà pel cap de la Policia Local, prèvia negociació amb la representació dels treballadors.

2.- Jornades especials individuals: En casos degudament justificats pel correcte funcionament dels serveis públics podrà establir-se per a determinats funcionaris o personal laboral la realització d una jornada diferent a la ordinària, ja sigui en incrementant-la o reduint-la. "

La qual cosa es fa pública per a coneixement general

Palafrugell, 13 de gener de 2014

Juli Fernández Iruela Alcalde Núm. 348