C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE RIELLS I VIABREA. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO de Girona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 29 de Abril de 2011 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari i personal laboral de l ajuntament de Riells i Viabrea per als anys 2011-2012 13/05/2011 Boletín Oficial de Girona 29/04/2011 Vigente Documento oficial en PDF
Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari i personal laboral de l ajuntament de Riells i Viabrea per als anys 2011-2012 (Boletín Oficial de Girona núm. 92 de 13/05/2011)

Preambulo

Vist el text de l acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l ajuntament de Riells i Viabrea per als anys 2011-2012, subscrit, per les parts negociadores en data 29 d abril de 2011, i d acord amb el que disposa l article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 d abril, de l Estatut bàsic de l empleat públic (BOE de 13 d abril de 2007), l article 170.1.j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l Estatut d autonomia de Catalunya, i altres normes concordants; Vista l aprovació expressa de l acord per l òrgan competent en data 4 de maig de 2011, segons el que disposa l article 38.3 de la Llei 7/2007 abans esmentada,

Resolc:


1.-

Ordenar la inscripció de l acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l ajuntament de Riells i Viabrea per al període 2011-2012, al Registre de convenis dels Serveis Territorials d Empresa i Ocupació a Girona.


2.-

Ordenar-ne el dipòsit a l oficina corresponent d aquests Serveis Territorials.


3.-

Disposar que el Conveni esmentat es publiqui en el BOP, així com en el DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Riells i Viabrea, 5 de maig de 2011

Josep Mª Bagot i Belfort alcalde

Text original signat per les parts.


Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari i personal laboral de l ajuntament de Riells i Viabrea per als anys 2011-2012

 


Capítol 1 Disposicions generals

 


Article 1 Àmbit personal

1. aquest acord serà d aplicació a tots els funcionaris i personal laboral de l ajuntament de Riells i Viabrea. També serà d aplicació al personal interí que presta serveis amb caràcter transitori i ocupa un lloc de treball reservat a funcionaris de carrera.

2. Resten exclosos de l àmbit d aplicació d aquest acord el personal eventual de confiança i assessorament especial, el personal directiu d acord amb allò regulat a l EBEP i personal que desenvolupi llocs de treball d alta direcció.


Article 2 Àmbit temporal

1. aquest acord entrarà en vigor a partir de la seva signatura i de l aprovació formal per l òrgan competent de la corporació, llevat dels aspectes pels quals s estableixi una altra data, i tindrà vigència fins al 31 de desembre del 2012.

2. aquest acord quedarà prorrogat tàcitament d any en any, llevat de denúncia expressa de qualsevol de les parts, que efectuarà per escrit la part denunciant a l altra amb una antelació de 3 mesos a la data de finalització de la vigència d aquest acord. això no obstant, mentre no s arribi a l aprovació d un nou acord, el present mantindrà la seva vigència.


Article 3 Clàusula de garantia

Aquest acord/Conveni no afecta les condicions més beneficioses dels empleats, que restin vigents amb anterioritat, fonamentades en disposicions legals, normes convencionals o usos i costums.

Igualment, es garanteix el respecte als drets ja adquirits per qualsevol contracte, acord o disposició que no vulneri el dret administratiu. Qualsevol pacte o disposició posterior més favorable prevaldrà sobre el que aquí s estableixi Tot allò no previst ni regulat pel present acord, ho ha de resoldre la Comissió Mixta, d acord amb el que estableixin les disposicions legals vigents a cada moment.


Article 4 Seguiment Comissió Mixta Paritària

1. Es constituirà una Comissió Mixta Paritària encarregada del seguiment d aquest acord, que estarà constituïda per un màxim de tres representants per la part social i tres representants per part de l ajuntament, mantenint la paritat dels seus membres. Cada una de les parts podrà comptar amb l assistència d assessors, amb veu i sense vot.

2. Correspondrà a aquesta Comissió l exercici de les funcions d interpretació, seguiment i vigilància del desenvolupament d aquest acord, així com de conciliació en els conflictes o discrepàncies que puguin sorgir en el decurs de la seva aplicació. a mes de la participació en temes relacionats amb pla de formació o valoració de llocs de treball.

3. La Comissió durà a terme reunions ordinàries com a mínim una vegada a l any. També podrà reunir-se extraordinàriament a les 48 hores següents a la sol·licitud de qualsevulla de les parts.

4. Les normes de funcionament de la comissió mixta paritària s establiran per unanimitat dels seus membres i, si no hi ha acord, s elevarà a l òrgan competent perquè resolgui.

5. En cas de manca d acord en el sí de la comissió sobre la interpretació o aplicació, ambdues parts acorden expressament i voluntària el sotmetre la discrepància als procediments de conciliació i mediació del Consorci d estudis, Mediació i Conciliació a l administració Local (CEMICaL) o de qualsevol altre òrgan de la mateixa naturalesa que s acordi, a petició de qualsevol de les parts.


Article 5 Vinculació i condicions més avantatjoses

1. En tot allò no previst ni regulat en aquest acord, les parts actuaran d acord amb allò que disposen la legislació i les disposicions reglamentàries vigents en cada moment, d aplicació als empleats públics de Catalunya.

2. Qualsevol acord que afecti als empleats públics que millori les condicions dels treballadors, serà informat per la comissió mixta paritària.


Capítol 2 Condicions de treball

 


Article 6 Organització del treball

1. L organització del treball és facultat de l ajuntament i té com a finalitat la distribució del personal en els diferents llocs de treball i l assignació de feines i funcions corresponents, així com efectuar els canvis i les modificacions justificades que siguin convenients per al millor desenvolupament dels treballs i la millor organització del personal.

2. Quan es realitzin treballs de nivell o categoria superior el treballador/a tindrà dret mentre desenvolupi aquestes tasques superiors, i sense que en cap cas es consolidi un cop deixi de fer-les, a la diferència retributiva entre la categoria assignada i la funció que efectivament realitzi.

3. Els canvis que suposin mobilitat funcional dels treballadors/es hauran de ser comunicats a l interessat/da amb una antelació mínima de quinze dies. També haurà d informar-se prèviament als representants dels treballadors/es o bé a la part social signant d aquest acord.

4. aquests canvis organitzatius que afectin en les condicions de treball s hauran de consensuar amb els representants de la part social signants d aquest acord.


Article 7 Jornada laboral

1.Sense perjudici de les jornades especials que pugin establir-se, la jornada de treball de tot el personal serà de 37 hores 30 minuts setmanals, amb caràcter general.

2. La distribució de la jornada serà la següent:

a) Pel personal d oficines de l ajuntament: De dilluns a divendres de les 8 hores fins a les 15 hores, resta a complimentar segons quadrant anual. Les parts en funció de l evolució organitzativa es comprometem a revisar i negociar un horari nou del personal d oficines dins del període d aquest acord

B) Pel personal de la brigada:

1) amb caràcter general: De dilluns a divendres de les 7 hores fins a les 14:30.

C) Personal Guàrdia Municipal compliran l horari establert a un màxim de 37 hores i 30 minuts.


Article 8 Treballs extraordinari

1. S ha de procurar anar cap a la desaparició dels treballs extraordinaris i cobrir les insuficiències estructurals i de personal amb la contractació del personal necessari.

2. Tindran el caràcter de treballs extraordinaris aquells realitzats de manera voluntària i fora de la jornada laboral, que només es podran realitzar amb caràcter excepcional i sempre per a la realització de treballs urgents i imprevistos i d emergència, prèvia sol·licitud del responsable corresponent. aquests treballs seran compensats de la manera establerta a l article d aquest acord.


Article 9 Puntualitat

1. El personal comprès en l àmbit d aplicació d aquest acord haurà de complir estrictament la jornada i l horari de treball en funció de la millor atenció als ciutadans i el bon funcionament del servei. aquest personal podrà gaudir d una flexibilitat de 30 minuts a l iniciï de la jornada de treball (causes derivades de caràcter familiar, conciliació vida familiar, problemes de tràfic, causes imprevistes), els quals hauran de compensar-se a la finalització d aquesta o bé dins del mes i acordat amb el/la responsable de personal de l ajuntament.


Article 10 Descans dins de la jornada de treball

1. El personal que presti els seus serveis amb una jornada igual o superior de 6 hores continues gaudirà d una pausa de 30 minuts diaris, igual o superior a 5 hores continues una pausa de 20 minuts els quals es computaran com a treball efectiu.

2. Quant al personal de la guàrdia municipal, aquest descans es farà en tot el municipi.

3. El personal que presti serveis de 12 hores gaudirà d 1 hora de descans.


Article 11 Calendari laboral

1. El responsable de RRHH, abans del dia 15 de març de cada any, confeccionarà el calendari laboral per al personal comprès en l àmbit d aplicació d aquest acord tenint en compte el calendari de festes oficials aprovades per l Estat, la Generalitat de Catalunya i l ajuntament de Riells i Viabrea, el qual serà negociat amb la representació dels treballadors/es que determinin o bé amb la part social signant d aquest acord, tot en funció d allò establert a l EBEP o altres Decrets o Lleis.

2. El calendari laboral definitivament aprovat serà exposat en el tauler d edictes de la casa consistorial i en la resta de dependències municipals.

3. En cas que qualsevol d aquests dies coincideixi amb diumenge o festiu serà recuperable com un dia més d assumptes propis.

4. El 24, 31 de desembre i 5 de gener, les dependències de l ajuntament romandran obertes durant el matí (inclòs Biblioteca i Deixalleria).


Capítol 3 Vacances, llicències i permisos

 


Article 12 Vacances

1. El personal comprès en l àmbit d aplicació d aquest acord té dret a gaudir, durant cada any complet de servei actiu, d unes vacances retribuïdes de 23 dies laborables, o dels dies que en proporció li corresponguin si el temps transcorregut en la situació de servei actiu és menor. a aquest efecte no es consideraran com a dies laborables els dissabtes i diumenges.

Excepcionalment, en els casos que no hagi estat possible realitzar vacances durant l any natural per causa de malaltia professional o accident de treball, permís per maternitat o paternitat en funció d allò regulat a la llei de Conciliació de la vida personal, familiar i laboral al servei de les administracions públiques de Catalunya, les vacances s hauran de realitzar posteriorment a l alta mèdica.

2. Les vacances es gaudiran preferentment els mesos de juny, juliol, agost i setembre.a petició de la persona interessada i amb la conformitat del responsable del servei, es podrà gaudir de les vacances fora dels mesos assenyalats.

3. En cas de conflicte entre el personal a l hora d organitzar els torns de vacances, aquest es resoldrà a favor de qui tingui més càrregues familiars i, en cas de coincidència, es resoldrà a favor de qui tingui més antiguitat. aquest criteri s aplicarà de manera rotativa, de manera que l any següent tingui prioritat a l hora de gaudir del torn que desitgi la persona que no va poder-ho exercir l any anterior. Tindran prioritat per gaudir del mateix període de vacances els cònjuges que siguin ambdós treballadors de l ajuntament, sempre que la cobertura del servei ho permeti.

4. Cap treballador no pot començar el seu període de vacances si es troba en situació de baixa per malaltia professional o accident de treball, maternitat, paternitat o per naixement, adopció o acolliment.

5. Dies addicionals de vacances vinculats als anys de servei prestats

S estableix un sistema de premis vinculats als anys de serveis prestats a l ajuntament que consisteix en el gaudiment de dies addicionals de vacances. El premi té la mateixa consideració que les vacances i li són d aplicació totes les previsions sobre el seu còmput i gaudiment. El premi es pot gaudir a partir de l any següent al compliment del primer any de l antiguitat que correspongui.

En el cas que s hagin completat els anys d antiguitat de serveis a l ajuntament que figuren a continuació, es té dret als dies addicionals de vacances que també s indiquen, que tenen el caràcter de jornades efectives de treball:

A) Entre 15 i 19 anys, ambdós inclosos, de serveis: 1 dia laboral addicional anual.

B) Entre 20 i 24 anys, ambdós inclosos, de serveis: 2 dia laboral addicional anual.

C) Entre 25 i 29 anys, ambdós inclosos, de serveis: 3 dia laboral addicional anual.

D) Entre 30 i 34 anys, ambdós inclosos, de serveis: 4 dia laboral addicional anual.

E) 35 o més anys de serveis: 5 dies laborals addicionals anuals.

En cas que l ajuntament, per necessitats del servei, modifiqui la data de gaudir de les vacances amb menys d un mes d antelació, el treballador tindrà dret a cinc dies laborables més de vacances.


Article 13 Permisos retribuïts

1. Es concediran permisos per les causes següents, degudament justificades

a) Per traslladarse de domicili sense canvi de residència, un dia. Si comporta trasllat a una altra localitat, fins a dos dies.

B) Per a exàmens finals en centres oficials, 1 dia, i per a altres proves definitives d avaluació i alliberadores en els esmentats centres, el temps indispensable per fer-les.

C) Per a deures inexcusables de caràcter públic o personal, durant el temps indispensable per complir-los. Quan consti en una norma legal un període determinat pel compliment dels deures de caràcter públic i personal, s estarà a allò que disposi pel que fa a la durada de l absència i compensació econòmica.

No són deures de caràcter públic i personal l assistència a cerimònies o altres activitats que correspongui a interès particular dels treballadors/es.

2. Les peticions de permisos a què es refereixen els apartats anteriors s entendran concedides amb la comunicació de l interessat, sense perjudici de la justificació posterior del fet, dins el termini de cinc dies.


Article 14 Llicències

1. Es poden concedir llicències/suspensió de contracte per fer estudis als empleats amb una antiguitat mínima a l ajuntament de 2 anys. Només si aquesta llicència/suspensió de contracte es concedeix per interès propi de l administració el funcionari/a o treballador/a té dret a percebre totes les seves retribucions. L apreciació d aquest interès de l administració correspon als òrgans competents en matèria de personal. També es podrà concedir al personal funcionari interí i personal laboral indefinit no fix amb una antiguitat ininterrompuda mínima de tres anys, i sempre fins a la cobertura definitiva de la plaça que ocupa.

2. Es poden concedir llicències/suspensió de contracte per assumptes propis als funcionaris de carrera i laborals fixos o indefinits sense cap retribució, la durada acumulada de les quals no pot excedir en cap cas els sis mesos cada dos anys. La concessió d aquesta llicència/suspensió de contracte se subordinarà a les necessitats del servei. També es podrà concedir al personal laboral indefinit no fix amb una antiguitat ininterrompuda mínima de tres anys. i sempre fins a la cobertura definitiva de la plaça que ocupa.

3. Les situacions d incapacitat temporal dels funcionaris i laborals que els impedeixin l exercici normal de les seves tasques serà causa justificada d inassistència al treball de conformitat amb la normativa de Seguretat social aplicable en cada cas. La situació d incapacitat temporal s ha de justificar mitjançant els comunicats dels serveis públics de salut emesos d acord amb el sistema de cobertura sanitària vigent.


Capítol 4 Mesures per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

 


Article 15 Condicions generals comuns a totes les mesures

1. al personal funcionari interí i al personal laboral indefinit no fix (i sempre, fins a la cobertura definitiva de la plaça que ocupen) li seran d aplicació aquestes mesures llevat el cas de l excedència voluntària pel manteniment de la convivència.

2. Les mesures regulades en aquest capítol s apliquen al personal que té un vincle matrimonial com a les unions estables de parella acreditades d acord amb la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d unions estables de parella o famílies monoparentals. Les mesures igualment s aplicaran en els supòsits de filiació biològica o adoptiva com en els d acolliment permanent o readopti-ho.


Article 16 Excedències. Condicions generals

1. Els supòsits d excedència voluntària establerts en els quatre següents articles tenen la finalitat de conciliar la vida personal i familiar amb la vida laboral i es regeixen pel que determina aquest acord.

2. No es poden acumular dos períodes d excedència en el cas que s esdevingui una nova causa. Si durant el període d excedència un nou subjecte causant dóna dret a un altre període d excedència, l iniciï d aquest posa fi al primer.

3. L exercici simultani de l excedència per dues persones que presten llurs serveis en el sector públic per raó d un mateix fet causant només és permès, amb l autorització prèvia, si ho sol·liciten d una manera expressa els interessats i si no afecta el funcionament dels serveis. 4. Les excedències per a tenir cura d un fill o filla o de familiar són incompatibles amb l autorització de compatibilitat, que resta suspesa d ofici fins al finiment del termini d excedència.

5. Si un cop finida la causa que ha originat la declaració d excedència la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d un mes, es declara d ofici la situació d excedència voluntària ordinària.

6. En el cas de d excedència voluntària per raó de violència de gènere, l administració ha de notificar a la persona afectada, amb un mes d antelació, que fineix l excedència i que disposa d un mes, a comptar del finiment de l excedència, per a demanar l ampliació o per reincorporar-se.


Article 17 Excedència voluntària per tenir cura d un fill o filla

1. L excedència voluntària per a tenir cura d un fill o filla es pot sollicitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l adopció o l acolliment.

2. aquesta excedència té una durada no superior a tres anys, a comptar de la data del naixement o de la sentència o la resolució judicial en el cas d acolliment o adopció.

3. El període d excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal o del sistema de carrera implantat en la Corporació així com del sistema de previsió o drets passius. així mateix, durant tot el període d excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la personal afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins el cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.


Article 18 Excedència voluntària per a tenir cura de familiars

1. Es pot sol·licitar una excedència voluntària per a tenir cura d un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que aquest no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda.

2. aquesta excedència pot ésser atorgada per un període mínim de tres mesos i màxim de tres anys. El període concret d excedència és determinat segons l acreditació del grau de dependència i la durada estimada d aquesta.

3. El període d excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal o del sistema de carrera implantat en la Corporació així com del sistema de previsió, i dels drets del règim de la Seguretat Social que sigui d aplicació. així mateix, durant tot el període d excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins el cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.


Article 19 Excedències voluntàries per al manteniment de la convivència i per agrupació familiar

1. Els funcionaris de carrera i els treballadors laborals fixos i indefinits no fixos de mes de cinc anys d antiguitat i sempre fins la cobertura definitiva de la plaça que ocupa, podran demanar l excedència voluntària per al manteniment de la convivència, per una durada mínima de dos anys i màxima de quinze anys, si el/la cònjuge o el/la convivent ha de residir en un altre municipi perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable.

2 Els funcionaris de carrera i els treballadors laborals fixos i indefinits no fixos amb una antiguitat mínima de cinc anys i sempre fins la cobertura definitiva de la plaça que ocupa, també podran sol·licitar l excedència voluntària per agrupació familiar sense el requisit d haver prestat serveis efectius en qualsevol de les administració Públiques durant el període establert als funcionaris quan el seu cònjuge resideixi en una altra localitat per haver obtingut i estar desenvolupant un lloc de treball de caràcter definitiu com a funcionari/a de carrera o com a laboral fix en qualsevol de les administració Públiques, Organismes públics i Entitats de Dret Públic dependents o vinculats a elles, en els Òrgans Constitucionals o del Poder Judicial i Òrgans similars de les Comunitats autònomes, així com en la unió Europea o en Organitzacions Internacionals

3. El període d excedència no computa als efectes de triennis, de grau personal o el sistema de carrera implantat a la Corporació i de drets del règim de la Seguretat Social que sigui d aplicació passius, ni comporta la reserva de la destinació.


Article 20 Excedència voluntària per violència de gènere

1. Tindran dret a demanar aquesta excedència les funcionàries i treballadores víctimes de la violència de gènere sense necessitat d haver prestat un temps mínim de serveis previs i sense que sigui exigible el termini de permanència en la mateixa.

2. Durant els primers sis mesos tindran dret a la reserva del lloc de treball que ocupessin, essent computable aquest període a efectes de antiguitat, de consolidació del grau personal o del sistema de carrera implantat en la Corporació així com del sistema de previsió i dels drets del règim de la Seguretat Social que sigui d aplicació. Quan les actuacions judicials ho exigissin es podrà prorrogar aquest període per tres mesos amb un màxim de divuit, amb idèntics efectes que els esmentats anteriorment, a fi de garantir l efectivitat del dret a la protecció de la víctima.

3.Durant els dos primers mesos d aquesta excedència la funcionària/treballadora tindrà dret a percebre les retribucions íntegres i, en el seu cas, les prestacions familiars per fill a càrrec.

4. El temps en aquesta situació computa a efectes de reconeixement de triennis, de carrera i drets en el règim de Seguretat Social.


Article 21 Permisos. Condicions generals d exercici

1. No es pot concedir un mateix tipus de permís a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l exerceixin d una manera alternativa i que el termini global no superi l establert com a màxim per a cada tipus de permís, a excepció dels següents supòsits:

A) Permís per matrimoni o d inici de la convivència en el cas d unions estables de parella dels empleats de la Corporació.

B) Permís per matrimoni dels familiars fins al segon grau.

C) Permís de maternitat quan es gaudeix de forma compartida pels dos progenitors.

D) Permisos per atendre fills discapacitats.

E) Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d un familiar fins al segon grau.

2. Els permisos regulats per aquest acord són retribuïts, llevat del permís sense retribució per a atendre un familiar.


Article 22 Permís per matrimoni

El permís per raó de matrimoni o per inici de convivència, en el cas de les unions estables de parella, té una durada de quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d un any a comptar de la data del casament o de l iniciï de la convivència.


Article 23 Permís per matrimoni d un familiar

Els funcionaris i treballadors als quals els hi són d aplicació aquestes mesures per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral tenen dret a un permís d un dia d absència del lloc de treball per matrimoni d un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.


Article 24 Permís de maternitat per part

1. El permís de maternitat per part té una duració de setze setmanes ininterrompudes, que són ampliables, en els casos de part múltiple, a dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill i, per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de part múltiple. L altre progenitor/a, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.

2. En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament després del part. Les sis primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare.

3. La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d una manera ininterrompuda quan les necessitats del servei ho permetin i en els termes que reglamentàriament es determinin. La manera en què es distribueix el temps de permís requereix l acord previ entre la persona afectada i l òrgan competent per a la concessió del permís. La mare pot gaudir del permís a temps parcial només a partir de la sisena setmana posterior al part. El permís per maternitat a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.

4. El progenitor/a que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè l altre progenitor/a gaudeixi d una part determinada i ininterrompuda d aquest permís. El permís es distribueix a opció del progenitor/a que gaudeix de la primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de la compartició del permís d una manera simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps que correspongui en els casos de discapacitat del fill o de part múltiple. L altre progenitor podrà seguir gaudint del permís de maternitat inicialment cedit, encara que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball aquesta es trobi en situació d incapacitat temporal. Si s opta per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior al part.

5. L opció exercida per un progenitor/a en iniciar-se el període de permís per maternitat en favor de l altre progenitor/a a fi que aquest gaudeixi d una part del permís pot ésser revocada en qualsevol moment per aquell/a si s esdevenen fets que fan inviable l aplicació d aquesta opció, com ara l absència, la malaltia o l accident, o també l abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor/a que ha exercit el dret d opció.

6. En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s ampliarà en tants dies com el nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals. El gaudiment d aquest permís addicional s iniciarà a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, adopció o l acolliment

7. Durant el gaudi d aquest permís es podrà participar en els cursos de formació que convoqui la administració.


Article 25 Permís de maternitat per adopció o acolliment

1. El permís per adopció o acolliment, ja sigui readopti-ho com permanent o simple, tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes. aquest permís s ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill a partir del segon, en els supòsits de adopció o acolliment múltiple. El còmput del termini comptarà a elecció del treballador/a o funcionari/a a partir de la decisió administrativa o judicial d acolliment o a partir de la resolució judicial per la que es constitueixi l adopció sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a diferents períodes de gaudi d aquest permís. Si es tracta d una adopció internacional el permís pot començar fins a sis setmanes abans. En el cas de que ambdós progenitors treballin el permís es distribuirà a opció dels interessats que podran gaudir-lo de firma simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs, però mai podrà excedir de les 16 setmanes o de les que corresponguin en cas d adopció o acolliment múltiple i de discapacitat del menor adoptat o acollit.

2. aquest permís podrà gaudir-se a jornada completa o a temps parcial, d una manera ininterrompuda, quan les necessitats del servei ho permetin i en els termes que reglamentàriament es determinin. El permís per maternitat a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.

3. Si es tracta d una adopció internacional es tindrà dret a més a un permís de fins a 2 mesos de duració, percebent durant aquest temps exclusivament les retribucions bàsiques.

4. Durant el gaudi d aquest permís es podrà participar en els cursos de formació que convoqui l administració.

5. Els supòsits d adopció o acolliment seran els que s estableixin en la normativa reguladora estatal o de la respectiva comunitat autònoma, però la duració de l acolliment simple no podrà ser inferior a un any.


Article 26 Permís per naixement, adopció o acolliment

El progenitor/a que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement, o a l arribada del menor o la menor adoptat/da o acollit/da a la llar familiar en el cas d adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s amplia a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més.


Article 27 Permís de paternitat

1. El progenitor/a, sense perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a un permís de paternitat de quatre setmanes que es podran gaudir durant el període comprès des del finiment del permís de naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d acolliment i fins que fineixi el permís de maternitat, o també immediatament després del finiment d aquest permís.

2. El progenitor/a d una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d aquest permís a continuació del de maternitat


Article 28 Permís per lactància

1. L empleat/da públic/a té dret al permís per lactància que consisteix en una hora diària d absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d una hora. El període del permís s inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima de vint setmanes. a voluntat de la dona, aquesta podrà reduir la seva jornada al inici o final, en les mateixes proporcions.

2. a petició de l interessat o interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d inici del període de permís i tenint en compte les necessitats del servei.


Article 29 Permís per naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats

En el cas de naixement d un fill o filla prematur o que hagi d ésser hospitalitzat a continuació del part, s atorga un permís equivalent al temps d hospitalització fins a un màxim de tretze setmanes. aquest permís s inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l adopció o l acolliment.


Article 30 Permisos per a atendre fills discapacitats

Els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport, així com a dues hores de flexibilitat horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres d educació especial o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció.


Article 31 Permís prenatal

1. Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del lloc treball per a assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari per a dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.

2. Les parelles que opten per l adopció o l acolliment permanent o readopti-ho tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s han de fer dins la jornada de treball.


Article 32 Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d un familiar fins al segon grau

El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d un familiar de primer grau té una durada de tres dies, ampliable a cinc si és fora del municipi. Fins al segon grau de consanguinitat o afinitat té una durada de dos dies laborables. aquest permís és ampliable a quatre dies si el fet es produeix en un municipi diferent a més de 70 km del municipi del lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborables.


Article 33 Permís sense retribució per a atendre un familiar

Es poden concedir permisos sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. aquest permís és incompatible amb l autorització de compatibilitat, que resta suspesa d ofici fins al finiment del permís.


Article 34 Permisos per situacions de violència de gènere

1. Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s hagin d absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d assistència, totals o parcials, es considerin justificades d acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

2. així mateix, les empleades víctimes de la violència de gènere tindran dret a la reducció de la jornada, que en els supòsits no inclosos dins d aquest acord comportaran la disminució proporcional de la retribució, o a la reordenació del temps de treball, a través de l adaptació de l horari, de l aplicació de l horari flexible o d altres formes d ordenació del temps de treball que s utilitzin a la Corporació, quan aquestes mesures siguin necessàries, d acord amb cada situació concreta, per fer efectiva llur protecció o el seu dret d assistència social integral.


Article 35 Permisos de flexibilitat horària recuperable

1. Es poden autoritzar permisos d absència del lloc de treball d un mínim d una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps d absència l ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. En els casos que els descendents de primer grau siguin menors d edat, o majors dependents com disminuïts, no caldrà recuperar les absències per aquest motiu.

2. En els casos d haver de rebre un tractament continuat, es valorarà en comissió mixta el poder disposar d aquesta absència amb caràcter retribuït, i prèvia sol·licitud i justificació.


Article 36 Reduccions de jornada. Requisits per a la seva concessió.

1. Les reduccions de jornada regulades en aquest acord són incompatibles amb l autorització de compatibilitat, que resta suspesa d ofici fins al finiment del termini de la reducció. 2. No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l exerceixin d una manera alternativa i sense que el termini global superi l establert com a màxim.


Article 37 Reducció de jornada amb la totalitat de la retribució

1. Els/les empleats/adés públics/quès gaudiran d una reducció de com a màxim un terç de la jornada de treball amb la percepció del cent per cent de les retribucions per a tenir cura d un fill o filla, sempre que no estiguin privades de la guarda legal d aquest per resolució judicial i que l altre progenitor/a treballi. 2. La reducció de jornada regulada per aquest article té una durada màxima d un any a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l adopció o l acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, la durada de la reducció computa de manera consecutiva a partir del finiment d aquest permís. 3. El percentatge de reducció de jornada no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit. això no obstant, la persona afectada pot optar, sempre que sigui possible segons les necessitats del servei, per compactar les hores que corresponguin de reducció de jornada en jornades consecutives senceres. El període de compactació ha d ésser el que correspongui proporcionalment segons l horari de la jornada de treball.


Article 38 Reducció de jornada d un terç o de la meitat amb dret al 80 % o al 60 % de les retribucions

Els/les empleats/des públics/es poden gaudir d una reducció d un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en els supòsits següents:

A) Per a tenir cura d un fill o filla menor de vuit anys, sempre que se n tingui la guarda legal.

B) Per a tenir cura d una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se n tingui la guarda legal.

C) Per tenir a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.

D) Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l assistència social íntegra.


Article 39 Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda

1. Les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, han de rebre tractament en centres públics o privats tenen dret a una reducció de jornada de treball equivalent al temps que hi han de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions íntegres. 2. Per a gaudir d aquesta reducció de jornada cal un informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l horari laboral.


Article 40 assumptes personals

Es podrà disposar de 9 dies de permís a l any per a assumptes personals sense justificació, o dels dies que en proporció corresponguin pel temps efectivament treballat. La concessió d aquests dies de permís serà subordinada a les necessitats del servei i en tot cas caldrà garantir que la mateixa unitat orgànica on es presten els serveis assumirà sense dany per a terceres persones o per a la pròpia organització les tasques del empleat/da públic de l ajuntament al qual es concedeix el permís. aquests dies de permís hauran de ser sol·licitats per escrit al responsable de personal amb una antelació mínima de 48 hores i aquest haurà de donar resposta amb un màxim de 24 hores, ambdós terminis dins de període laborable (sense contar caps de setmana i festius). Si passat aquest període no hi hagués resposta el permís es donaria per concedit. En els casos en que no es pogués sol·licitar amb la deguda antelació per causes imprevistes, la petició s estudiarà per l interessat i el responsable del servei. En els casos en que la resposta fos negativa, aquesta serà raonada i per escrit. a més, els empleats/des públics/es tindran dret al gaudiment de dos dies addicionals al complir el sisè trienni, amb un increment d un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè, de conformitat amb allò establert a l article 48.2 de l EBEP.


Article 41 absències

1. Tota absència (metge, etc..) haurà de comunicar-se en l imprès normalitzat a aquest efecte i justificar-se documentalment al responsable del Personal, amb anterioritat al moment en què s hagin de realitzar les actuacions que la motivin.

2. Les absències de caràcter imprevisible que no puguin justificar-se prèviament hauran de comunicar-se i justificar-se al responsable del Personal dins del dia hàbil següent a aquell en què ha tingut lloc l absència i en un màxim de tres dies.


Capítol 5 Condicions retributives

 


Article 42 Retribucions

1. L increment de les retribucions serà l autoritzat per la Llei de Pressupostos Generals de l Estat per a cada exercici aplicat sobre el sou base, els triennis i la resta de conceptes retributius (complement de destinació, específic, de productivitat i qualsevol altre que conformi el total de la retribució bruta).

2. La nòmina es pagarà mitjançant transferència bancària. La data límit per tal que quedi ordenada la transferència de la nòmina mensual serà el dia 29 de cada mes, a excepció dels mesos de juny i desembre que serà el dia 22. No obstant això, quan el dia 29 o 22 sigui dissabte o festiu, l abonament es farà el dia hàbil anterior.

3. Les hores extraordinàries s incrementaran cada any segons increment general de les retribucions


Article 43 Triennis

1. El reconeixement dels triennis operarà de manera automàtica sense necessitat que sigui sol·licitat per la persona interessada.

2. Els triennis vençuts comptaran a efectes retributius des del dia 1 del mes següent al què vencin.

3. Els imports d abonament dels triennis que es meritin seran els fixats a la Llei de Pressupostos de l Estat per a cada exercici, de conformitat amb la darrera categoria a la qual pertany el/a treballador/a o funcionari/a.


Article 44 Pagues extraordinàries

1. El personal comprès en l àmbit d aplicació d aquest acord percebrà dues pagues extraordinàries, les quals es meritaran el primer dia hàbil dels mesos de juny i desembre, les quals seran satisfetes conjuntament amb les nòmines d aquests 2 mesos.

2. La quantia de cadascuna de les pagues extraordinàries serà la corresponent al 100% d una mensualitat de retribucions bàsiques i complementaries, o la part proporcional si el temps realment treballat fos inferior al període de meritació.


Article 45 Control de Presència

1. El personal comprès en l àmbit d aplicació d aquest acord haurà de complir estrictament la jornada i l horari de treball, en funció de la millor atenció als ciutadans i el bon funcionament del servei.

2. L absència per indisposició no superior a 24 hores requerirà la comunicació telefònica al cap del departament corresponent o el cap de personal i la justificació mèdica corresponent.


Article 46 Retribució dels treballs o serveis extraordinaris

1. Per a la compensació dels treballs extraordinaris, es podrà optar entre abonar-les o compensar-les amb dies festius. abans de realitzar-se s haurà de fixar, de mutu acord, la modalitat de compensació.

2. amb caràcter general, la remuneració de les hores per serveis extraordinàries s especificarà amb claredat a la nòmina, i l abonament d aquests serveis es farà efectiu el mes següent de la seva realització.

3. La compensació de les hores de servei s efectuarà de conformitat amb els criteris següents:

a) Per cada hora de servei extraordinària efectuada en dia feiner es compensarà amb 13 15.-euros/hora.

B) Per cada hora de servei extraordinari prestat en horari nocturn o festiu, amb 16 15.-euros/hora.

A aquests efectes, es consideraran realitzats:

Hora extra diürna (HED): És l hora extraordinària efectuada fora de l horari normal de treball a partir de les 6 h i fins les 22 h. Hora extra nocturna (HEN): És l hora extraordinària efectuada fora de l horari normal de treball en un dia laborable, a partir de les 22 h i fins les 6 h. Hora extra diürna festiva (HEDF): És l hora extraordinària efectuada en dies festius fora de l horari normal de treball a partir de les 6 h i fins les 22 h. Per festiu s entén els dies festius, els dissabtes i els diumenges, entre les 0 h i les 24 h. Hora festiva nocturna (HEFN): És l hora extraordinària efectuada en dies festius fora de l horari normal de treball a partir de les 22 h i fins les 6 h.

Pel que fa a la compensació d hores, 1 hora diürna equivaldrà a 1 5 hores, 1 hora nocturna equivaldrà a 2 hores, 1 hora diürna festiva equivaldrà a 2 5 hores i 1 hora nocturna festiva equivaldrà a 3 hores.

En casos excepcionals, es pot requerir el personal municipal per portar a terme treballs fora de la jornada habitual, per imprevistos, urgències o causes de força major.

El import de les gratificacions per serveis extraordinaris, sempre que no s hagi compensat, serà abonat per nòmina el mes següent de la seva realització.

Les hores extres sempre tindran un caràcter voluntari, i no poden ésser imposades a cap treballador de l ajuntament, exceptuant situacions de força major o sobrevingudes.

No es podran realitzar hores extraordinàries en jornades que es corresponguin a vacances, assumptes propis, altres permisos o llicències.

A partir de l any 2012 els imports s incrementaran en el mateix percentatge que la resta de retribucions.


Article 47 Dietes i despeses de viatge

1. El personal comprès en l àmbit d aplicació d aquest acord que circumstancialment hagi de desplaçar-se per desenvolupar tasques fora del seu centre físic de treball habitual i disposi a aquest efecte de l autorització corresponent, percebrà les indemnitzacions que s escaiguin. aquestes indemnitzacions correspondran als conceptes de dietes i despeses de viatge.

2. El import de les dietes serà la despesa causada, prèvia presentació del justificant corresponent. aquestes quantitats s incrementaran d acord amb el marqui la normativa d aplicació sobre la matèria. Les dietes per conceptes de dinar i dia s aplicaran a partir de la finalització de la jornada laboral de cada cas.

3. El règim de les despeses de viatge comprendrà el quilometratge fora del terme municipal, els desplaçaments en transport públic i el pagament d estacionaments i de peatges d autopistes sempre que no existeixi altre alternativa. El preu del quilometratge es fixa a 0,27 euros/km. aquesta quantitat, però, s incrementarà d acord amb el que disposi la legislació vigent sobre la matèria. El preu que legalment està establert per la normativa no estarà subjecte a cap tipus de retenció, però la diferència entre el que recull la normativa i el que regula l acord cotitzarà en nòmina el que li correspongui per renda i costos de Seguretat Social. La data límit mensual per presentar les dietes s estableix fins al dia 10 de cada mes, excepte els mesos de juny i desembre, que serà el dia

5. Si es presenten amb posterioritat a aquesta data, el pagament es farà efectiu al venciment de la nòmina del mes següent.

4. Per percebre el import de la indemnització, la persona interessada haurà de presentar els justificants corresponents. Per percebre aquestes dietes, mensualment, la persona interessada haurà d emplenar un full de desplaçament que es facilitarà al personal, en el qual constaran tots els desplaçaments mensuals i el quilometratge, i haurà d anar confirmat i signat per la direcció del servei o pel comandament en el qual delegui. Les indemnitzacions seran computades i abonades en la nòmina mensualment i s especificaran clarament en aquesta. No obstant això, si la previsió de despeses a efectuar és superior a 60 euros, aquest import es podrà demanar per avançat sens perjudici de justificar-les posteriorment.


Capítol 6 Formació i valoració llocs

 


Article 48 Formació

1. S entén com a formació l eina que ha d afavorir els canvis i la millora en l organització de l ajuntament, així com potenciar el desenvolupament professional i personal dels seus treballadors.

2. L ajuntament facilitarà formació a tot el personal afectat per aquest acord, garantint el dret dels treballadors i funcionaris a realitzar en un pla d igualtat, cursos de formació i reciclatge adequats al seu nivell, categoria i condicions professionals, i per superar aquestes.

3. La Comissió Mixta Paritària serà l encarregada de vetllar per la formació. Dintre del darrer trimestre de cada any, la Comissió Paritària demanarà a les diferents unitats administratives que en el termini de 30 dies remetin una informació detallada de les necessitats referents a la formació i el reciclatge dels treballadors i funcionaris de l àrea. un cop rebuda aquesta informació, la Comissió Paritària desenvoluparà un pla general de formació amb caràcter anual destinat als empleats de l ajuntament, i en serà l encarregada del seu seguiment. Els cursos de formació aniran a càrrec de la partida pressupostària de formació, habilitada a tal efecte per la corporació.

4. Es facilitarà l assistència als cursos, l obtenció de títols acadèmics i l assistència a cursos de formació permanent d adults, ajustant l horari, en la mesura que les necessitats del servei ho permetin.


Article 49 Formació del personal

1. La corporació, elaborarà el programa anual de cursos i n establirà el calendari, horaris i prioritats.

2. El contingut del programa de cursos i els horaris es facilitarà a tots els treballadors i funcionaris per al seu estudi i valoració d interès de cadascú.

3. En el cas de fer alguna activitat formativa per continguts concrets, aquests vindran informats puntualment i la resta de personal també en tindrà coneixement.

4. Si un treballador/funcionari desitja assistir a un curs determinat, haurà de sol·licitar-ho seguint els criteris establerts i amb els impresos corresponents.

5. a la sol·licitud, cal tenir present que elements com l horari de celebració, l activitat formativa, la situació laboral del sol·licitant, les faltes reiterades a altres cursos, són factors que es poden tenir en compte a l hora d acceptar o no una sol·licitud.

6. un cop acceptada o no la sol·licitud, l acord serà comunicat al treballador/funcionari interessat

7. Els assistents a les activitats formatives es comprometen a ferho amb puntualitat i regularitat. Serà necessari aportar justificant d assistència als cursos de formació. La no aportació del justificant comportarà el retorn del import del curs i de les altres despeses causades, i el temps emprat no computarà com de treball efectiu.

8. La reiteració de faltes d assistència i retards o el no aprofitament de l activitat formativa, sense causa justificada, suposarà la no aprovació de posteriors sol·licituds de formació.

9. En tot cas és responsabilitat de la Comissió aclarir qualsevol dubte que es pugui presentar i complementar, si és el cas, aquests criteris generals.


Article 50 Valoració de llocs de treball

1. La Corporació es compromet durant l any 2011 i abans de la seva finalització a iniciar una revisió dels llocs de treball mitjançant l estudi i valoració de la plantilla amb l assessorament de la Diputació de Girona, i finalitzarà abans de 12 mesos. En aquest procés de revisió tindran participació representants designats pels treballadors i funcionaris.


Capítol 7 Condicions socials

 


Article 51 Incapacitat transitòria

1. En aquells supòsits en què el personal comprès en l àmbit d aplicació d aquest acord tinguin dret a prestacions de la Seguretat Social per incapacitat temporal derivada de contingències comunes o professionals, la Corporació concertarà una pòlissa d assegurança per tal de complementar les prestacions del sistema públic fins al 100 % de les seves retribucions fins els 18 mesos. En els casos que la pòlissa no ho cobrís, l ajuntament es farà càrrec dels 3 primers mesos.

La contractació de la pòlissa el primer any (03/11 al 02/12) anirà a càrrec un 50% de l ajuntament i l altre 50% a càrrec del treballador el total de dita pòlissa és de 7.908,43€. La part que li tocarà pagar a cada treballador serà de 7,85€ aproximadament per al primer any, a restar del brut de la nòmina, sense contar les pagues extraordinàries. Es podrà acordar fórmules de descompte global dels imports anuals a restar, en una o més pagues extraordinàries. El segon any (03/12 al 02/13) l ajuntament es farà càrrec del 75% de dita pòlissa i el treballador del 25%. a partir del tercer any (03/13), l ajuntament es farà càrrec del total de la pòlissa. Els imports definitius de descompte ara especificats queden pendents de confirmació segons preu definitiu de la prima de l assegurança i del personal afectat en funció de la cotització de cada treballador.

2. L ajuntament podrà establir, dins de les possibilitats previstes per la legislació vigent, els sistemes de control mèdic que consideri convenients de forma directa o indirecta, amb l actuació de la companyia asseguradora.

3. D aquesta pòlissa quedaran exclosos els treballadors temporals o que siguin contractats mitjançant subvencions i per un període inferior a 6 mesos.


Article 52 Permuta del lloc de treball

La permuta de sengles llocs de treball dins l ajuntament de 2 persones que tenen la mateixa categoria professional, quan aquestes així ho desitgin i ho manifestin per escrit al responsable de Personal, haurà de ser autoritzada per l òrgan competent en cas de negativa se portarà a la Comissió Paritària de Seguiment.


Article 53 Premis de permanència i jubilació

S atorgarà un premi especial a tot el personal depenent de l ajuntament que acrediti haver complert 25 anys de servei a l ajuntament. aquest premi consistirà en l abonament, per una sola vegada, d una retribució pel import d una mensualitat total bruta.


Article 54 Bestretes

1. El personal comprès en l àmbit d aplicació d aquest acord que es trobi en situació de servei actiu amb una antiguitat mínima de 1 any, tindrà dret a percebre una bestreta sense interès, a compte de les retribucions dels propers 12 mesos de prestació de serveis, quan aquesta sigui convenient per atendre necessitats personals.

2. El import de la bestreta serà de fins a un màxim de 2 mensualitats de la retribució total bruta de la persona interessada.

Aquest import es reintegrarà mitjançant una deducció de les retribucions del beneficiari en quantitats proporcionals a la quantia rebuda, al llarg dels 12 mesos posteriors a la concessió de la bestreta. amb independència del termini de reintegrament esmentat, el beneficiari podrà procedir a la cancel·lació de la quantitat pendent en el moment que consideri adient.

3. La persona interessada presentarà la sol·licitud de bestreta per escrit al Departament de Personal. La bestreta serà atorgada per l alcaldia a proposta del regidor de Personal, el qual, si ho considera convenient, podrà consultar al sollicitant sobre els motius que fonamenten la seva petició.

4. Les bestretes es podran demanar fins a 12 mesos, respectivament, anteriors a la data de jubilació. No es podrà atorgar una nova bestreta si la persona sol·licitant ja n estigués gaudint una i encara no l hagués retornat.

5. abans que es produeixi la finalització o interrupció de la relació de servei actiu amb la corporació, serà necessari acreditar el reintegrament íntegre de la bestreta concedida. Per funcionaris interins i laborals temporals, el import de les bestretes restarà condicionat el seu retorn abans de la finalització del seu nomenament o finalització de contracte.


Article 55 assegurança de vida

L ajuntament mantindrà contractada una pòlissa d assegurança per accident, defunció i invalidesa permanent derivats d accident de treball del personal comprès en l àmbit d aplicació d aquest acord.

Cobertura: Conveni propi de l ajuntament. Modalitat: Horari laboral/in-itinere/malaltia professional

Cobertures accident:

- Mort:............................. 47.000€

- Gran Invalidesa:.................... 47.000€

- Invalidesa permanent absoluta........ 47.000€

- Invalidesa permanent total........... 28.000€


Article 56 assegurança de responsabilitat civil

L ajuntament mantindrà contractada una pòlissa de cobertura de les possibles responsabilitats que es puguin derivar de les actuacions dels/les empleats/es de l ajuntament pel desenvolupament de les seves funcions al servei de la corporació, fins un màxim de 1.000.000 d euros.


Article 57 assistència lletrada

1. L ajuntament garantirà l assessorament legal i la defensa jurídica del personal subjecte a aquest acord que el necessités per raó de conflictes amb terceres persones derivats de la prestació del servei, mentre en l actuació de l empleat públic no concorri dol o culpa declarada per sentencia ferma.

2. Es procurarà que el lletrat designat sigui sempre el mateix per motius lògics de funcionalitat.

3. En casos excepcionals, quan les circumstàncies concurrents ho aconsellin, es podrà designar un lletrat que no pertany a la corporació. En aquests casos, s elegirà l advocat de mutu acord.


Capítol 8 Seguretat i salut

 


Article 58 Seguretat i salut laboral

L ajuntament posarà els mitjans necessaris per tal de millorar la seguretat, la higiene i la salut laboral del personal comprès en l àmbit d aplicació d aquest acord, de conformitat amb el que disposa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Reglament de Servei de Prevenció i la resta de normativa d aplicació.


Article 59 Protecció de l embaràs

1. Si l avaluació de riscos o el metge posa de manifest l existència d un risc per a la seguretat o la salut de la dona embarassada, o una possible repercussió sobre l embaràs o la lactància de les empleades públiques, s adoptaran les mesures necessàries per a evitar l exposició a aquest risc, mitjançant l adaptació de les condicions de treball o del temps de dedicació de la treballadora o funcionària afectada. aquestes mesures inclouran, quan sigui necessari, la no realització de treball nocturn o a torns.

2. Si no és possible l adaptació de les condicions del lloc de treball, quan les condicions d aquest puguin suposar un perjudici per a la salut de la treballadora/funcionària o del nadó, segons certificat mèdic emès pels serveis oficials, la treballadora/funcionària haurà de ser traslladada a altre lloc de treball diferent, compatible amb el seu estat, fins que pugui reincorporar-se a l anterior. 3. L ajuntament haurà de determinar, prèvia consulta amb els representants de la part social de l ajuntament, la relació de llocs de treball que, a aquests efectes, estiguin exempts de riscos.

4. amb caràcter general, en tot allò que fa referència a la protecció de la dona funcionària o treballadora durant l embaràs es tindrà en compte les disposicions al respecte del Reial Decret 1251/2001, de 16 de novembre que regula les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat i risc durant l embaràs.


Article 60 Programes de seguretat i salut

Serà d aplicació allò regulat a l article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

1. Quant al personal que realitza tasques al carrer, es tindrà en compte el lliurament de roba segons necessitat i el desgast del mateix.


Capítol 9 Pla d igualtat

 


Article 61 Pla d igualtat

De conformitat amb la disposició addicional vuitena de la Llei 7/2007, de 12 d abril, de l Estatut Bàsic de l Empleat Públic, les parts signants d aquest acord acorden l aplicació del Pla d Igualtat que es detalla a l annex I, amb l objectiu d assolir la igualtat de tracte i d oportunitats entre homes i dones i eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe en qualsevol àmbit de l ocupació pública i, en particular, en:

• L accés

• La formació

• La promoció professional

• Les condicions de treball

• L ordenació del temps de treball, i

• La prevenció de qualsevol tips d assetjament i, especialment, l assetjament sexual i l assetjament per raó de sexe.


Capítol 10 Drets Sindicals

 


Article 62. Mitjans per l acció sindical

Els representants dels treballadors podran fer ús d un armari d us exclusiu amb clau a les dependències de la corporació i tindrà tots els mitjans necessaris per dur a terme les seves activitats sindicals. a cada centre de treball o dependència diferenciada s ha de disposar d un tauler d anuncis d ús exclusiu dels representants del personal i/o per assumptes en matèria de personal.

La corporació també facilitarà tot el material d oficina necessari per desenvolupar les tasques que tenen atribuïdes els representants dels treballadors, com telèfon, ordinador, impressora, connexió a Internet, armaris amb pany i clau. Podran utilitzar el correu electrònic per interès sindical.

Els serveis jurídics de l ajuntament han de facilitar assessorament als representants dels treballadors. Les peticions s han de formular per escrit al representant de l equip de govern designat a l efecte.


Article 63. Seccions sindicals

Als efectes previstos a l article 8 de la vigent Llei orgànica de llibertat sindical, sense perjudici de la resta de competències i funcions establertes per les lleis, l ajuntament reconeix a les centrals sindicals més representatives, legalment acreditades, les competències, garanties i facultats següents:

a) Recollir les reivindicacions professionals, econòmiques, socials i sindicals dels empleats públics de l ajuntament, dels delegats de personal i de la Mesa Negociadora.

B) Representar i defensar els interessos de l organització sindical i dels seus afiliats i servir d instrument de comunicació entre la seva organització i la corporació.

C) Garantir la no discriminació en la seva promoció econòmica i professional per poder complir les tasques que li són pròpies.

D) utilitzar la xarxa d intranet municipal de l ajuntament com a mitjà de comunicació amb els empleats públics de la corporació, d acord amb el reglament que s estableix de forma consensuada.

Els delegats de les seccions sindicals, quan n hi hagi, tindran les mateixes garanties que les establertes legalment per als delegats de personal, així com els drets següents

a) Tenir accés a la mateixa informació i documentació que es posi a disposició dels delegats de personal, restant obligats els delegats sindicals, a guardar reserva professional en totes aquelles matèries que la Corporació n assenyali expressament el caràcter reservat.

B) assistir a les reunions dels delegats de personal i dels òrgans interns de la Corporació en matèria de seguretat i higiene, amb veu però sense vot.

C) Ser escoltats per la Corporació prèviament a l adopció de mesures de caràcter col·lectiu que afectin els treballadors en general i els afiliats al seu sindicat en particular.

D) Sol·licitar i rebre informació abans de l adopció de la resolució definitiva, de les possibles sancions per faltes lleus, greus, i molt greus, a imposar als afiliats al seu sindicat.

S haurà de notificar per escrit a la Corporació el nomenament, la dimissió o reelecció dels delegats sindicals.

La Corporació proporcionarà als delegats de les seccions sindicals la informació relativa a les matèries objecte d aquest article, que li siguin demandada formalment.

Cada secció sindical d aquest ajuntament que sigui reconeguda legalment disposarà de 40 hores mensuals per realitzar les tasques que tenen encomanades legalment.


Article 64. Delegats de Prevenció

Els delegats de prevenció en matèria de seguretat i salut tenen les funcions i els drets que estableix la normativa vigent. Tindran la condició de representants dels treballadors i per al desenvolupament de les seves funcions tindran un crèdit horari de 15 hores mensuals.


Article 65. Delegats

Els delegats dels empleats públics tenen un crèdit horari de 15 hores mensuals, per desenvolupar les activitats que per llei tenen assignades.

No es consideraran computables com a hores sindicals les dedicades a reunions amb l administració, ni les utilitzades en períodes de negociació col·lectiva, acords o pactes.

Els delegats que tinguin altres càrrecs (delegats de les seccions sindicals, delegats de prevenció) acumularan les hores sindicals corresponents.


Article 66. Bossa anual d hores

Els representants dels treballadors i els delegats de les seccions sindicals, així com els delegats de prevenció de la mateixa organització sindical, podran acumular en una bossa anual totes les hores personals de que disposen per a l acompliment de les seves funcions. aquesta acumulació haurà de ser signada per cada membre que disposi d hores en un document conjunt i serà comunicat al departament de Recursos Humans. En qualsevol moment els membres abans esmentats podran revocar aquesta cessió d hores, sempre per escrit. una vegada constituïda la bossa d hores anuals, serà responsabilitat de la organització sindical el repartiment de les mateixes entre els seus membres.


Article 67. Representants sindicals amb mandat d àmbit comarcal o superior

Els delegats de personal de l ajuntament que ocupin un càrrec electiu de nivell comarcal o superior en les centrals sindicals representatives, tindran dret al gaudir de les hores necessàries per al desenvolupament de les funcions sindicals pròpies del seu càrrec, mitjançant el corresponent pacte o acord.

Serà responsabilitat de la corporació substituir en les diferents àrees, les absències dels representants sindicals.


Article 68. Dret de vaga

L ajuntament reconeix el dret de vaga a tots els seus empleats públics, de conformitat amb allò que estableix la Constitució.

En aquest cas, la Corporació i les centrals sindicals signants d aquest acord negociaran els serveis mínims per atendre els serveis essencials de la comunitat.

En cas de vaga, les quantitats salarials descomptades als treballadors que la realitzin es traspassaran a partides de l Àrea de Serveis Socials per a finalitats en benefici dels ciutadans del municipi.

Els descomptes derivats de l exercici del dret de vaga s han d aplicar a tot el personal de la forma següent: Per al càlcul del valor hora aplicable, la deducció ha de prendre com a base la totalitat de les retribucions íntegres mensuals que percebi el treballador i dividir-la per 30 i aquest resultat dividit pel nombre d hores que el treballador tingui l obligació de complir de mitjana cada dia.


Article 69. assemblees

Podran convocar-ne assemblees pels col·lectius legitimats a aquest efecte dins de l horari laboral i d acord amb la normativa legal vigent. En tot cas, els convocants es responsabilitzaran que es duguin a terme normalment.

Quan les reunions tinguin lloc dins la jornada de treball, en tot cas fora de l horari d atenció al públic, la convocatòria haurà de referirse a la totalitat del col·lectiu del qual es tracti, llevat de les reunions de les centrals sindicals.


Article 70. Competències i representació col·lectiva

A més de les competències establertes per la legislació vigent en la matèria, els representants dels treballadors i els delegats de personal tenen les següents:

- Rebre informació de tots els assumptes relacionats amb el personal, principalment els que suposin variacions respecte al règim existent anteriorment i sobre la política de personal.

- Emetre informes amb caràcter previ a l adopció dels acords o resolucions en matèria de personal.

- Negociar i acordar tots els assumptes en matèria de personal: condicions de treball, salaris, horaris, calendari laboral i vacances, bestretes, política de contractació, promoció interna, l oferta pública d ocupació, relació de llocs de treball.

- Exercir accions sindicals en tot allò relatiu a l àmbit de les seves competències.

- Tenir coneixement de les quantitats que es percebin per complements de productivitat.

- Conèixer i supervisar tots els nomenaments i contractacions de personal. Rebre informació sobre característiques i formes de selecció de personal.

- Informar a tots els treballadors sobre temes i qüestions continguts en el conveni i convocar assemblees dins l horari de treball, prèvia notificació per escrit a la Corporació.

- Còpia dels pressupostos anuals de la Corporació - Rebre informació relativa a les modificacions de crèdit corresponents al Capítol 1

- Còpia de les ordres del dia del Ple i de la Junta de Govern Local i retribucions del personal

- Ser informats de les sancions als treballadors, de les obertures d expedient disciplinari.

- Conèixer trimestralment les estadístiques sobre l índex d absentisme i les seves causes

- Els accidents en acte de servei i malalties professionals i les seves conseqüències

- Els índex de sinistralitat, els estudis periòdics o especials de les condicions de treball

- Mètodes i programes de prevenció

- Recollir les reivindicacions professionals, econòmiques i socials per plantejar-les davant la Corporació

- Representar i defensar els interessos de l organització sindical i dels seus afiliats

- Servir d instrument de comunicació entre la seva organització i la Corporació

Poder emetre informe previ de les comunicacions efectuades per l ajuntament sobre:

- Trasllat total o parcial de les instal·lacions

- Plans de formació - Implantació o revisió de sistemes d organització i mètodes de treball

- Establiment de la jornada laboral i horari de treball

- Règim de permisos, vacances i llicències

- Quantitats emeses com a concepte de productivitat i hores extres

- Establiment de mesures que procurin el increment de la productivitat i qualitat de servei

- Implantació o revisió de l organigrama, classificació, organització i mètodes de treball

- Implantació, revisió, modificació, ampliació o actualització de les relació de llocs de treball

- aplicació i assignació als llocs de treball dels diferents conceptes que integren el complement específic

- Quantitats que poden assignar-ne com a complement de productivitat

- Bases o Criteris generals de les oposicions, concurs oposicions i concursos

L ajuntament tractarà amb els òrgans de representació del personal amb temps suficient:

- L aplicació de les retribucions de personal

- La preparació dels plans d oferta d ocupació

- La classificació dels llocs de treball

- Els sistemes d ingrés, provisió i promoció professional del personal

- Les matèries d índole econòmica, de prestació de serveis, sindical i assistencial

- Formació

Disposició addicional

En matèria de assetjament Sexual i per raó de sexe en el si de la Corporació serà d aplicació el Protocol existent a l ajuntament de Riells i Viabrea (Protocol contra l assetjament Sexual i per raó de sexe en el si de la Corporació, aprovat per Decret núm. 221/2010) i normativa anàloga.


DISPOSICIÓ FINAL

L ajuntament posarà a disposició els mitjans necessaris per a què aquest acord tingui la publicitat necessària i sigui conegut per la totalitat dels treballadors, així aquest acord serà imprès i tramés de forma individual a cada treballador.


ANNEX I PROGRAMA D IGUALTAT PER AL PERSONAL AMB DISCAPACITAT O NECESSITATS ESPECIALS

La finalitat d aquest Programa és assegurar la igualtat d oportunitats per a les persones discapacitades, contemplada a la legislació vigent. En aquesta línia, l ajuntament de Riells i Viabrea i el seu personal es comprometen a fomentar la plena integració i la completa equiparació dels treballadors i treballadores que presentin algun tipus de discapacitat o necessitat especial, sigui quin sigui el seu règim de contractació, en tots els àmbits i centres de treball de l ajuntament.

Per aconseguir la plena equiparació d aquestes persones i el respecte escrupolós del principi d igualtat d oportunitats, s aplicaran les mesures humanes i logístiques necessàries en cada cas. amb l objectiu final d arribar al 3% de persones amb discapacitat contractades a l ajuntament i donar així compliment a la Llei, es proposen les mesures següents:

1.- CONVOCATÒRIES I SELECCIÓ DE PERSONAL

1.1 Els òrgans encarregats de gestionar, organitzar i realitzar la selecció, hauran de conèixer a fons el contingut de les normes que regulen el procés de selecció de treballadors/es a les convocatòries d ocupació pública de l ajuntament de Riells i Viabrea, sense oblidar l esperit amb el qual van ser concebudes.

1.2 Es proposa la incorporació, en cas necessari, d assessors experts en discapacitat i recursos humans per a millorar els processos d incorporació d aquestes persones i que progressivament es consolidin sistemes normalitzats dels processos i procediments sense necessitat de disposar d especialistes.

1.3 a totes les convocatòries haurà de constar la descripció precisa dels llocs de treball corresponents a les places convocades.

1.4 Les places de reserva s hauran de distingir entre les places convocades pels procediments de promoció interna i accés lliure per concurs oposició, amb independència que es facin en convocatòries conjuntes o independents.

1.5 S acumularan al sistema d accés lliure les places no cobertes en les convocatòries de promoció interna.

1.6 De la totalitat de l oferta pública global, anualment es pactaran amb els representats dels treballadors les places que seran destinades a persones amb discapacitats, les quals no seran inferiors al 5%. 1.7 Les persones discapacitades que no hagin obtingut plaça podran formar part de les llistes d espera.

2.- COBERTURA I RESERVA DE PLACES

2.1 anualment l ajuntament, junt amb la comissió paritària d igualtat, elaborarà un llistat de possibles llocs de treball adaptats a persones amb discapacitat o necessitats especials en el total de l oferta pública d ocupació que es procurarà que sigui el mes ampla possible per a totes les discapacitats.

2.2 Es fomentarà la informació prèvia sobre les capacitats acadèmiques i destreses dels aspirants i la seva formació específica en els temaris propis de les proves a les quals concorren. També es preveurà la realització d activitats de capacitació i de formació en el lloc de treball.

2.3 S especificarà els llocs concrets de reserva de la quota mínima del 5% en totes les categories i s ampliarà al 7% en aquelles que ofereixen majors possibilitats d accés a l ocupació pública. aquest criteri s ha d entendre vàlid sempre que atengui a raons d elecció del/la candidat/a, però no perquè es consideri que existeixen llocs més adequats per a les persones amb discapacitat.

2.4 La reserva s estendrà a tot tipus de contractacions: temporals, promoció interna, borses de contractació, plans d ocupació així com a tots els cossos i escales, siguin del cos tècnic o administratiu.

2.5 Es flexibilitzarà la base de càlcul del contingent de reserva, per la qual cosa es podran fer convocatòries anuals que acumulin places.

2.6 Es fomentarà la participació dels aspirants amb discapacitat a través de la informació als candidats i a les seves organitzacions representatives en relació amb els seus drets i garanties.

2.7 Es concedirà l exempció del pagament de drets d examen i es proporcionarà formació gratuïta per a participar en proves selectives a favor del col·lectiu d aspirants que tinguin la condició legal de persones amb discapacitat i amb situació econòmica precària, ambdues coses degudament documentades.

3.- ADAPTACIÓ DE LES PROVES

3.1 S adaptaran les proves selectives a les tasques i funcions del lloc de treball i a les capacitats i perfils necessaris per a l acompliment del mateix.

3.2 S adaptaran les proves a les diferents discapacitats perquè s ampliï el ventall de persones amb deficiències que fins ara no han pogut superar el sistema selectiu. aquesta mesura permetria la incorporació de treballadors/es amb deficiència psíquica, intellectual i sensorials, especificant el tipus d adaptació que caldrà realitzar.

3.3 Es farà una avaluació individualitzada i qualificada per a la concessió d adaptacions.

4.- PROCÉS DE SELECCIÓ

4.1 En cas necessari es demanarà l assessorament de professionals experts del sector de la discapacitat.

4.2 Es tindrà cura de l especialització i perfeccionament dels òrgans de selecció, amb especial atenció a l aplicació de les regles de gestió del contingent de places reservades a persones amb discapacitat, a la previsió d adaptacions i a la normalització de la discapacitat.

4.3 Es garantirà la separació de torns (lliure i de reserva), al llarg de tot el procés selectiu.

5.- MESURES SOBRE L ACCESSIBILITAT

5.1 L ajuntament eliminarà progressivament les barreres arquitectòniques i de comunicació situades en els centres de treball, complint amb la normativa vigent sobre accessibilitat.

5.2 Els programes de les feines o continguts, així com els diversos materials que es lliurin als treballadors s adaptaran a les diverses discapacitats o necessitats especials, telèfons, cadires, ordinadors, etc. En cas necessari es cercarà l ajut tècnic per a l adaptació del lloc de treball.

5.3 Dins dels recintes de cada edifici i fora quan no hi hagi espais d aparcament per a cap vehicle, es reservaran les places suficients d aparcament per a membres de l ajuntament i/o organismes autònoms adscrits o empreses sotmeses a concessió, amb discapacitats o necessitats especials. En tot cas caldrà acreditar el vehicle amb la certificació que els lliurarà la institució competent, segons normatives de desplegament de la llei de promoció de l accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

5.4 Els temps de descans dintre de la jornada laboral s acomodarà als treballadors amb discapacitats o necessitats especials si així ho sol·licita i ho requereix.

5.5 Els/les treballadors/es amb discapacitat degudament acreditada, que per les seves característiques necessitin adequar les seves vacances dins el pla familiar o vida independent, tindran prioritat en la determinació del torn de vacances.

5.6 Tots els serveis existents com cafeteries, bars o similars, en centres cívics, polisportius, piscines i demés, estaran adaptats per acollir persones amb discapacitats o necessitats especials de manera que els permetin poder accedir en igualtat de condicions.

5.7 aquests serveis presentaran els aliments a l abast de tothom, i oferiran totes les ajudes necessàries a aquelles persones amb algun tipus de discapacitats o necessitat especial.

5.8 als/les treballadors/es amb discapacitat o necessitats especials que visquin al municipi i que en circumstàncies especials tinguin alguna vegada la impossibilitat de traslladar-ne als seus llocs de treballs per falta de transport propi, se ls cercaran solucions per aquestes circumstàncies especials i puntuals.

5.9 Per tal que puguin ser efectives les adaptacions del lloc de treball l ajuntament aura de preveure una partida pressupostària suficient.

6.- ALTRES MESURES

6.1 La borsa de treball de l ajuntament assessorarà en el camp laboral als/les treballadors/es amb discapacitats o necessitats especials, mitjançant jornades informatives sobre la inserció laboral, borses de treball o altres actuacions similars.

6.2 L ajuntament garantirà el dret a la informació del personal amb discapacitat o necessitats especials. La informació que arribi a l ajuntament relativa a discapacitats es posarà a disposició dels treballadors

6.3 Es crearà un programa per a persones amb discapacitat intellectual límit, amb creació de places i proves d accés adaptades a aquesta discapacitat.

6.4 La baixa d un treballador/a discapacitat/da per qualsevol motiu, jubilació, excedència, trasllat, etc, només serà coberta amb un altre treballador/a amb discapacitat.

6.5 atesa la finalitat de respectar al màxim l autonomia personal dels/les treballadors/es amb discapacitat o necessitats especials, que és l objectiu que persegueix aquest programa, els ajuts esmentats es duran a terme sempre que el treballador no digui el contrari o bé s observi que no hi té interès. 6.6 Es vetllarà que els plecs de contractació d empreses externes incloguin clàusules per la aplicació de la normativa vigent. En aquest cas, es tracta de verificar a través de les normes de contractació pública que tot licitador compleixi amb el disposat per la legislació vigent en matèria d integració de persones amb discapacitat.

A Riells i Viabrea, el 29 d abril de 2011.

Per part de l administració Per part del personal laboral i funcionari Regidor de règim Intern Josep Domènech Sílvia Justícia Joan Martos i Morcillo arrébola arredondo 40309353-J 53073395-K 40312385-D Núm. 6380