Adhesion. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE VALL D EN BAS (17100160142016) de Girona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 10 de Noviembre de 2016 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Adhesion Resolucio per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l acord d adhesio de l Ajuntament de la Vall d en Bas a l Acord comu de condicions per als empleats publics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015 - 2017 (codi de conveni num. 17100160142016) 10/11/2016 Boletín Oficial de Girona 10/11/2016 Documento oficial en PDF

Resolucio per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l acord d adhesio de l Ajuntament de la Vall d en Bas a l Acord comu de condicions per als empleats publics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015 - 2017 (codi de conveni num. 17100160142016) (Boletín Oficial de Girona núm. 215 de 10/11/2016)

resolc:

­1 Disposar la inscripció de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015 - 2017 (codi de conveni núm. 17100160142016) al registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona.

­2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.

Girona, 20 d'octubre de 2016

Marta Casacuberta i Solà

Directora dels Serveis Territorials

Transcripció literal del text original signat per les parts

Acord de la Comissió negociadora de l'ajuntament/ens locals per adherir-se a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (20152017) (codi de conveni núm. 79100015072015).

A la Vall d'en Bas, el dia 11 de desembre de 2015, reunits, d'una banda, els representants de l'ajuntament de la Vall d'en Bas i, d'una altra banda, la representació dels empleats públics, la Sra. Marta Mercader Colomer, amb motiu de l'adhesió a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) (codi de conveni 79100015072015) en la seva totalitat, d'acord amb l'establert en l'art. 92.1 de l'estatut dels Treballadors i en l'art. 34.2 de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, després de les consegüents exposicions de motius per part d'ambdues parts, de comú acord,

Manifesten

- Ambdues parts es reconeixen capacitat i legitimació suficient, conforme a l'art. 87 de l'estatut dels Treballadors i a l'art. 34 de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

- en el moment de la signatura d'aquesta acta, les parts aquí representades no tenen constància de l'afectació de cap conveni col·lectiu. en conseqüència, arriben als acords següents:

Primer.- A l'adhesió, en la seva totalitat, del contingut de l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) (codi de conveni núm. 79100015072015) en la seva totalitat, actualment en vigor, amb efecte/amb vigència des de la data que determini l'Acord d'adhesió del ple de l'ajuntament.

S'acorda afegir els següents annexos al conveni: Annex 1: les baixes mèdiques es retribuiran d'acord amb l'article 45 del conveni, excepte les primeres cinc baixes anuals de cada treballador que es retribuiran completant-se fins el 100% del salari des del primer dia de baixa mèdica. Annex 2: els permisos retribuïts seran els que marca l'article 24 del conveni, a més del de visita mèdica aportant justificant de la visita i el temps no serà en cap cas recuperable, amb un límit anual de 5 dies per cada treballador. També serà permís retribuït, les visites o proves mèdiques a familiars fins el segon grau de consanguinitat també aportant el justificant preceptiu. Segon.- Facultar a la secretària de l'ajuntament perquè actuï en nom i representació d'aquesta Comissió negociadora a efectes de dipòsit, registre i corresponent publicació de l'Acord d'adhesió. Tercer.- Així mateix, aquest escrit i una còpia d'aquest es traslladaran a l'autoritat laboral competent als efectes de constància, registre i publicació. I, en prova de conformitat de tot el que s'ha exposat, els sotasignants subscriuen aquesta acta en el lloc i la data de l'encapçalament.