Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE VINAROS. PERSONAL LABORAL (12001842011997) de Castellón

Empresa Provincial.

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Vinaros (Codigo Convenio 1201842) 08/12/2005 Boletín Oficial de Castellón
Convenio Colectivo de Trabajo para El Ayuntamiento de Vinaròs 15/04/2003 Boletín Oficial de Castellón

Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Vinaros (Codigo Convenio 1201842) (Boletín Oficial de Castellón núm. 147 de 08/12/2005)

Convenio Colectivo de Trabajo nº 1303 VM/js

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral del AYUNTAMIENTO DE VINARÒS (Código Convenio 1201842), que fue suscrito con fecha 18 de octubre de 2005, de una parte por la representación del Ayuntamiento y, de otra por la representación de sus trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90 párrafos 2º y 3º del del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y del Real Decreto 1. 040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección Territorial de Empleo y Trabajo, ACUERDA:

PRIMERO.- Ordenar su inscripción en el registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la misma, con notificación a la Comisión Negociadora del Convenio.

SEGUNDO.- Remitir el texto original del acuerdo al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), para su depósito.

TERCERO.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Castellon, 17 de noviembre de 2005. EL DIRECTOR TERRITORIAL DE EMPLEO Y TRABAJO, Fdo.: Juan Tarancón Fandos.

CONVENI COLLECTIU 2005- 2006 CONVENI COL· LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS

A Vinaròs, reunits els components designats per l'Ajuntament de Vinaròs a aquest efecte i els representants del sindicat de Comissions Obreres, integrants de la Mesa de Negociació subscriuen i donen la seua total conformitat al present CONVENI COL· LECTIU

CAPÍTOL I.- QÜESTIONS GENERALS

Article

1.- Àmbit d'aplicació.

1.

1.- Les normes contingudes en el present Conveni Col· lectiu seran d'aplicació al personal subjecte a una relació jurídica de dret laboral (personal laboral) de l'Ajuntament de Vinaròs.

1. 2.- Es consideraran incorporades a aquest Conveni les interpretacions que s'adopten com a conseqüència dels treballs que s'encomanen a comissions o grups de treball específics, prèvia assumpció d’aquestes per part de la Comissió Paritària.

1.

3.- En el cas que en els àmbits estatal o autonòmic s'aprovaren, per acords negociats o normes jurídiques generals, qualsevol que siga el seu rang, determinacions distintes a les recollides o pactades, o altres que no figuren en aquest Conveni, que suposaren una condició més beneficiosa per als empleats públics d'aquesta Corporació, aquestes seran objecte d'estudi individualitzat per la Mesa de Negociació. Els pactes que s’hi pogueren adoptar formaran part inseparable d'aquest Conveni, com a annexos.

Article 2.- Vigència del Conveni

2.

1.- El present Conveni tindrà vigor amb efectes des del primer de gener de 2005 fins al 31 de desembre de 2006, prorrogat, per anys sencers, si tres mesos abans no és denunciat per qualsevol de les parts signants.

Una vegada denunciat i fins que no s'assolisca un altre Conveni que el substituïsca, continuarà en vigor el present Conveni, en la seua totalitat. No obstant això, les retribucions experimentaran un increment igual, com a mínim, al previst en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada any.

2.2.- Una vegada signat el present Conveni, serà sotmés a l’aprovació en el primer Ple que celebre aquest Ajuntament. 2.3.- En el cas que, per acte de l'autoritat governativa, i/o, si s’escau, de la jurisdiccional, s'impedisca la vigència del present Conveni, quedaria sense efecte exclusivament en les parts afectades i el contingut d'aquestes hauria de ser reconsiderat en un termini no superior a quinze dies des de la notificació de la nul· litat.

Article 3.- Comissió Paritària.

3.

1.- La Comissió Paritària, que es constituirà dins dels quinze dies següents a l'aprovació del present Conveni, integrada per un representant de cadascun dels sindicats que participen en la negociació del Conveni, i igual nombre de membres de la Corporació, vetllarà en tot moment pel fidel compliment, aplicació i interpretació de les condicions pactades en aquest text.

Els membres de la Comissió Paritària podran utilitzar els serveis d'assessors, un per membre, amb veu però sense vot.

3.2.- Aquesta Comissió assumirà les funcions d'interpretació, estudi i vigilància dels pactes, seguiment i aplicació de tots els termes que integren aquest instrument jurídic i els seus annexos, i durant la totalitat de la vigència. En especial, la Comissió intervindrà amb caràcter previ a la interposició de qualsevol conflicte col· lectiu derivat de la interpretació o aplicació del que disposa el present Conveni així com els individuals als quals es puguen sotmetre expressament els interessats.

Aquesta facultat s'entén sense perjudici de les competències per a resoldre que estan legalment atribuïdes als distints òrgans decisoris municipals.

3.3.- En cas que la representació de la Corporació i la dels sindicats de la Comissió Paritària no arriben a acord respecte de les matèries de la seua competència, podran nomenar un mediador. El seu nomenament haurà de ser per unanimitat. Si alguna de les parts no accepta el nomenament haurà de motivarho en l'acta de la reunió corresponent.

3.4.- La proposta d'interpretació de la Comissió Paritària, o del mediador designat per aquesta, si s’escau, tindrà el caràcter d'interpretació autèntica d'aquest acord, i s'elevarà a l'òrgan competent per a la resolució de l'assumpte de què es tracte.

3.5.- La Comissió Paritària es reunirà quan ho sol· licite, almenys, un dels sindicats signants que participen en la negociació o quan la convoque la Presidència i, en qualsevol cas, una vegada cada tres mesos per a lliurar els llistats de productivitat i cursos de formació.

3.6.- Eventualment, a aquesta Comissió podran assistir aquelles persones que, segons els temes que siguen tractats i per raó del seu càrrec institucional o de representació laboral, la Comissió considere convenient.

3.7.- Prèvia consulta a aquesta Comissió, totes les condicions establertes en el present Conveni, en cas de dubte, hauran de ser interpretades i aplicades en la forma que resulte més beneficiosa per al personal d'aquest Ajuntament d'acord amb els principis legals vigents.

CAPÍTOL II.- CALENDARI, JORNADA I HORARI LABORAL

Article 4.- Calendari laboral. El calendari laboral és l'instrument tècnic a través del qual es realitza la distribució de la jornada i la fixació dels horaris de treball del personal al servei de l'Ajuntament. S’establirà d’acord amb la normativa legal d’aplicació.

Article 5.- Jornada laboral La jornada laboral dins dels límits establerts en les disposicions vigents aplicables, es determinarà en el còmput d'hores i en distribució diària i setmanal per la naturalesa, característiques específiques i exigències del funcionament dels distints serveis.

Article 6.- Horari.

6.

1.- La jornada es prestarà, amb caràcter general, de dilluns a divendres, ambdós inclusivament.

El personal de serveis burocràtics o unitats d'índole similar podrà optar per la flexibilitat de la jornada, sempre que existisca rellotge de control horari al seu centre de treball. L'entrada podrà realitzarse entre les 7 i les 9 hores i la sortida fins a les 20 hores, tenint en compte que serà obligatòria la permanència al centre corresponent de 9 a 14 hores. Per a la resta del personal l'horari general serà de 8 a 15 hores, sense perjudici de l’atenció a les circumstàncies de cada col· lectiu.

La diferència en còmput setmanal entre la jornada que haja de realitzar el personal per raó del lloc que ocupe i l'efectivament prestada, per al personal amb flexibilitat d'horari, podrà ser objecte de recuperació dintre del mateix mes natural en què s'haja produït, i en cas de no recuperarse es descomptarà en la nòmina del mes següent.

6.2.- S'exceptua de l'horari general la setmana de Festes de Sant Joan i Sant Pere, en què l'horari serà de 9 a 14 hores.

Article 7.- Justificació d'absències

7.

1.- En els casos de malaltia o incapacitat temporal es regulen les següents situacions:

a) Absències aïllades d'un o dos dies: el personal comunicarà l’absència i la raó d’aquesta a la unitat de personal o òrgan o persona responsable, fins a una hora després de l'inici de la jornada, excepte causes justificades que ho impedisquen. Es podrà requerir justificant de l’absència expedit pel facultatiu competent. En tot cas, de no produirse amb posterioritat la justificació pertinent, podrà descomptarse de la nòmina el dia o dies d’absència.

b) Absència de tres o més dies: el personal haurà de presentar l’informe mèdic de baixa en el termini de tres dies comptats a partir del dia de l’expedició. Els informes de confirmació hauran de ser lliurats al centre de treball cada set dies. Si no es lliuren els justificants corresponents es descomptaran en la nòmina els dies d'absència.

7. 2.- Si les absències, fins i tot justificades, són reiterades, els representants sindicals i la direcció corresponent valoraran la situació, a instància de qualsevol de les parts, i proposaran conjuntament la solució adequada al cas.

7. 3.- En el cas de llicència per maternitat no serà necessària la presentació d’informes intermedis o de confirmació de baixa.

CAPÍTOL III.- VACANCES, PERMISOS, LLICÈNCIES.

Article 8. Vacances, permisos i llicències Les vacances, permisos, llicències i situacions administratives del personal s’aplicaran d’acord amb la normativa vigent.

CAPÍTOL IV.- DRETS SOCIALS

Article 9.- Drets passius La Corporació es compromet a agilitzar els tràmits en la concessió de drets passius. La Corporació realitzarà les previsions de jubilació amb un any d'antelació i n’informarà als representants dels treballadors.

Article 10.- Trasllat de lloc de treball.

10.

1.- S'entén per capacitat física disminuïda la definida en el Reial decret llei 1/94, de 20 de juny pel qual s'aprova el Text refós de la Seguretat Social.

Tot el personal afectat per algun d'aquests apartats serà destinat a un treball adequat a les seues condicions tan prompte com siga possible i percebent les retribucions del lloc de treball que ocupava.

En les situacions en què la capacitat disminuïda o alteració de la salut no arribe a la invalidesa per a l'acompliment del seu lloc de treball habitual, la Comissió Paritària estudiarà l'adequació del personal afectat al seu lloc de treball.

10.2.- La Mesa de Negociació desenvoluparà i concretarà l'aplicació d'aquest  Article.

10.3.- En tot el que resulte legalment possible, s'aplicarà a tots els treballadors d'aquest Ajuntament un règim equivalent al legalment establert per a la segona activitat de la Policia Local, atenent les peculiaritats de les distintes funcions.

10.4.- Durant l'embaràs, quan existisca risc, per mínim que aquest siga, per a la salut de la mare o del fetus, i sempre prèvia prescripció facultativa, es tindrà dret al canvi de lloc de treball mentre dure el risc, sense que existisca minva en la percepció de les retribucions. Així mateix, les treballadores tindran dret al canvi de la jornada nocturna a la diürna, acompanyant a la sol· licitud la recomanació mèdica.

El que disposa el paràgraf anterior serà també d'aplicació durant el període de lactància, si les condicions de treball pogueren influir negativament en la salut de la mare o del fill o filla i si així ho certifica el metge que assistisca facultativament a la treballadora.

Article 1

1.- Vestuari

11.

1.- La Corporació dotarà al personal de la roba i calçat adequats per a l'acompliment de les seues funcions, sempre que per les característiques del treball es necessiten. L’empleat estarà obligat a la seua utilització durant la jornada de treball i sota la seua responsabilitat.

11. 2.- La roba i el calçat o uniforme estaran subjectes a la millor idoneïtat al lloc de treball, i tindran en compte les condicions de seguretat que el lloc requerisca. 11. 3.- La periodicitat, quantitat i qualitat de la roba i calçat de treball, serà la que reglamentàriament es determine amb la participació dels representants sindicals.

Article 12.- Assistència jurídica i responsabilitat El personal tindrà dret a l'assistència i defensa lletrada quan siga exigida responsabilitat amb motiu d'actes derivats de l'acompliment de les funcions que tinga encomanades. La Corporació es compromet a cobrir, bé directament, bé indirectament, els següent supòsits.

- Defensa especialitzada davant jutjats i tribunals.

- Prestació de les fiances que foren assenyalades.

- Abonament de les costes processals i indemnitzacions per responsabilitat civil que procedisquen, en els termes que vinguen a determinarse.

Article 13.- Reconeixement mèdic. Anualment s'efectuarà un reconeixement mèdic a tots els empleats de l'Ajuntament, el resultat del qual es posarà en coneixement de cada empleat. Aquest reconeixement tindrà el caràcter de voluntari.

CAPÍTOL V.- CONDICIONS PROFESSIONALS

Article 14.- Oferta d'ocupació pública. Serà objecte de negociació entre l'Administració i la Mesa de Negociació, la preparació dels plans d'oferta pública d'ocupació, que estarà composta per les vacants que no puguen ser cobertes amb el personal existent en l'Ajuntament.

Article 15.- Selecció de personal de carrera Es garanteix la presència d'almenys un membre proposat per la representació sindical del personal, amb veu i vot, en tots els tribunals encarregats de resoldre les convocatòries de selecció del personal.

Article 16.- Selecció del personal interí El sistema de selecció de personal serà amb caràcter ordinari el de superació de proves selectives o oposició i, quan s'estime més convenient, d'acord amb la legislació vigent, s'utilitzarà el de concurs oposició segons la naturalesa de les funcions a realitzar.

Es garanteix la presència d'almenys un membre proposat per la representació sindical del personal, amb veu i vot, en tots els tribunals encarregats de resoldre les convocatòries de selecció del personal.

Article 17.- La promoció interna En cas d'optarse pel concurs oposició com a mitjà d’accés a la promoció interna, en la fase de concurs es podrà tenir en compte com a mèrits entre d’altres, la possessió d'un determinat nivell, la valoració de les funcions desenvolupades en l'últim lloc de treball, els cursos de formació i perfeccionament superats, sempre que aquests capaciten per al desenvolupament de les funcions del nou lloc, i l'antiguitat.

Aquestes convocatòries es podran realitzar independentment de les de nou ingrés. L'adscripció del personal als llocs de treball s'efectuarà amb caràcter definitiu segons l'ordre obtingut en les proves de selecció i d'acord amb les peticions dels interessats.

Article 18.- Millora d'ocupació.

18.

1.- Quan existisca urgent necessitat de proveir llocs de treball i no puguen ser coberts interinament o reglamentàriament,

el personal que reunisca els requisits de titulació establerts en la classificació d'un lloc de treball vacant, integrat en un grup superior de titulació, podran ocuparlo temporalment fins a la provisió reglamentària, la reincorporació del titular o l'amortització del lloc, mitjançant nomenament provisional per millora d'ocupació, amb reserva del seu lloc de treball, d'acord amb el caràcter amb què l’ocupara.

18.2.- El personal amb nomenament provisional per millora d'ocupació es trobarà en servei actiu en el grup de titulació a què pertanyia, percebrà les retribucions bàsiques i complementàries del lloc de treball que ocupe temporalment, i en cap cas podrà prendre's en consideració el grup de titulació d'aquest lloc a l'efecte de perfeccionament de triennis ni del nivell de complement de destinació per a la consolidació del grau personal. 18.3.- El nomenament provisional per millora d'ocupació es realitzarà mitjançant procediment que consistirà, almenys, en la superació d'una prova objectiva i en la valoració del currículum de la persona interessada, amb la finalitat de garantir els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Article 19.- Provisió de llocs de treball

19.

1.- L'adscripció provisional a un lloc de treball de categoria inferior de personal de nivell superior serà estudiada en la Mesa de Negociació i la duració serà la mínima imprescindible.

Quan l'adscripció siga de personal de categoria inferior a una categoria superior, la duració serà la mínima imprescindible i se li abonaran les diferències salarials que existisquen entre la seua categoria i la que ocupe.

19.2.- La redistribució d'efectius que comporte la mobilitat del personal assignat a determinats llocs de treball d'un o diversos serveis, només podrà durse a terme com a conseqüència d'una millor organització o reestructuració dels serveis, i caldrà donarne compte a la Mesa de Negociació.

19.3.- La representació sindical participarà en les comissions de valoració corresponents, en els termes legalment establerts.

Article 20.- Adaptació del règim jurídic del personal de l'Ajuntament a la naturalesa dels llocs que ocupa. L'Ajuntament iniciarà el procés de funcionarització del personal laboral, d'acord amb la naturalesa dels llocs que ocupen i de conformitat amb el que disposa la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública. El procés de funcionarització es realitzarà per a aquells llocs que així s’acorde en la Mesa de Negociació i així s'aprove per l'òrgan competent.

Article 2

1.- Permutes amb personal d'altres entitats locals. Es podrà procedir a la permuta entre personal quan concórreguen els requisits establerts en la legislació autonòmica, sempre que hi haja informe favorable del Servei on s'ocupe el lloc, que cap dels dos treballadors es trobe sotmés a expedient disciplinari, i que el treballador de l'altra entitat local, en el cas que pertanya al Cos de Policia se sotmeta a l'examen mèdic psicotècnic que s'exigeix per a l'accés a la plaça que pretén ocupar.

Article 22.- Permutes entre personal de la Corporació. Amb l'informe favorable del servei d'origen i del de destinació, i a petició de les persones interessades, es podrà procedir a la permuta de destinació sempre que concórreguen els següents requisits:

- Que els llocs de treball siguen d'igual naturalesa, grup de titulació, circumstàncies, funcions, forma de provisió i retribucions.

- Que el nivell dels llocs de treball no siga 24 o superior. L'adscripció serà amb el caràcter que posseïren en el seu lloc d'origen.

Article 23.- Formació Es constituirà una Comissió de Formació, a l'empara de la Mesa de Negociació, que s'encarregarà de l'elaboració, gestió i control dels plans de formació que elabora la pròpia Corporació per als seus empleats. La Comissió vetllarà per un repartiment proporcional i adequat dels cursos entre els empleats.

Quan els cursos de formació o perfeccionament, programats per l'Ajuntament, una altra Administració Pública o una altra Institució, concertats o no, amb aquestes, es realitzen durant la jornada laboral es garanteix la no recuperació del temps emprat en aquests cursos, i que l'assistència als dits cursos no puga generar en cap cas la percepció de gratificacions per serveis extraordinaris, excepte quan el curs es realitze fora de l'horari laboral i amb assistència imposada per la Corporació.

La Corporació abonarà les despeses d'inscripció i matrícula, així com les despeses que per desplaçaments s'originen, quan el curs se celebre fora de la localitat de conformitat amb la legislació vigent, com si d'una indemnització per raó del Servei es tractara, sempre que el curs se celebre dins del territori nacional i l'assistència al curs haja estat aprovada per la Corporació. En qualsevol cas, serà requisit imprescindible que la realització del curs haja estat informada favorablement pel responsable del servei on desenvolupe les seues funcions el peticionari i que la petició per a realitzar el curs haja estat anterior a la inscripció. L’obligació d’abonament de despeses quedarà limitada a les 40 hores anuals de curs a les quals el treballador té dret; la càrrega econòmica de la resta d’hores correspondrà al treballador, tret d’aquells cursos que hagen estat imposats per l’Ajuntament.

L'Ajuntament realitzarà cursos de capacitació professional o de reciclatge per a adaptació a nous llocs de treball derivats de la política de modernització dels seus serveis.

En els pressupostos anuals de la Corporació es destinarà una partida per a formació que compte, exclusivament, amb recursos propis, amb independència de subvencions d'altres institucions. Els empleats públics disposaran dels permisos necessaris, i durant el temps indispensable, per a assistir a congressos, cursos, jornades o seminaris de caràcter científic, tècnic, professional, col· legial, associatiu o sindical, sempre que estiguen relacionats amb les funcions del lloc de treball, que l'absència del treballador no cause detriment en el servei i que compte amb l'aprovació de la Comissió de Formació.

Article 24.- Relació de llocs de treball. Anualment la Corporació procedirà a l'aprovació de la Relació de llocs de treball (RLT) que contindrà, d'acord amb les necessitats dels serveis, l'enumeració de la totalitat dels llocs existents en l’organització, ordenats per grup de titulació, complement de destinació i complement específic, amb expressió de:

a) Denominació i característiques essencials

b) Grup o grups de classificació i retribucions bàsiques i complementàries assignades.

c) Requisits exigits per a l’accés i sistema de provisió

d) Nombre de dotació de llocs. La Corporació, una vegada confeccionada la RLT en donarà compte a la Mesa de Negociació, a fi de procedir a la negociació de:

a) Preparació i disseny dels plans d'oferta d'ocupació pública, que conjugarà la racionalització dels efectius de personal existents amb la consolidació de l'ocupació temporal

b) Determinació dels programes i fons per a l'acció de promoció interna, formació i perfeccionament.

CAPÍTOL VI.- CONDICIONS ECONÒMIQUES.

Article 25.- Retribucions bàsiques i complementàries. Les retribucions bàsiques del personal al servei de l'Ajuntament seran les fixades per la Llei General de Pressupostos per al personal al servei del sector públic. Aquestes retribucions bàsiques, incloses les dues pagues extraordinàries, experimentaran com a mínim l'increment que, si escau, fixe la Llei de pressupostos generals de l'Estat.

Les retribucions complementàries (complements de destinació i complement específic) seran les fixades en la relació de llocs de treball que, prèvia negociació, s'aprove per a cada exercici econòmic.

Article 26.- Complement de productivitat.

26.

1.- Una vegada constatat, a través dels distints caps de servei o responsables de les corresponent unitats, l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interés o iniciativa amb què el personal ocupe el seu lloc de treball, es podrà retribuir a

aquest amb un complement de productivitat, l'abonament del qual s'efectuarà preferentment en les nòmines de març, juny, setembre i desembre. 26.2.- La Corporació es compromet a estudiar que, amb la finalitat de donar suport la millora de la prestació dels serveis i de dotar d'una major eficàcia a la gestió de l'Administració, aconseguint un increment en la qualitat de l'ocupació pública, en els pressupostos es consigne un apartat, el fons del qual serà equivalent al nombre de treballadors per la fórmula de valoració, destinat entre altres fins a incentivar la millora de la productivitat mitjançant instruments d'avaluació dels coneixements i acompliment de les funcions derivades de la modernització de l'administració i de l'aplicació de noves tecnologies als llocs de treball. La valoració d'aquests fons serà el resultant de la següent fórmula: Vf = (A5) x 120 euros. On (Vf) és la valoració del fons anual per a cada treballador i (A) és l'antiguitat reconeguda de cada treballador.

Els instruments d'avaluació es pactaran entre la Corporació i els representants del Personal, i tindran en compte el grau d'adaptació de cada treballador a les noves tecnologies i el seu aprofitament en el lloc de treball. L'import d'aquest fons a cada treballador en concepte de millora de productivitat tindrà caràcter mensual, i la seua actualització es negociarà anualment.

Article 27.- Serveis Extraordinaris.

27.

1.- Tenen la consideració de serveis extraordinaris, els realitzats fora de la jornada normal per a cada servei, tindran el caràcter de voluntaris i s’hauran de compensar a raó d'una hora i quarantacinc minuts de gaudi per cada hora realitzada per aquest concepte, quan els serveis extraordinaris s'hagen realitzat en jornada diürna; de dues hores quan s'hagen realitzat en festiu o en nocturn; i de dues hores i quinze minuts quan concórreguen les circumstàncies de nocturnitat i festivitat.

27. 2.- Excepcionalment i amb la prèvia autorització de l'Ajuntament o òrgan delegat, el personal tindrà dret a l'abonament, si escau, de serveis extraordinaris, sota el concepte retributiu de gratificació, segons el següent barem:

Esta norma contiene tablas, si desea consultarlas pulse AQUI

(Para poder leer los documentos es necesario el lector Adobe Acrobat)

27.  3.- El personal que realitze serveis extraordinaris des de les 22.00 hores del 24 de desembre fins a les 06.00 hores del dia 26 de desembre o des de les 22.00 hores del dia 31 de desembre fins a les 14.00 hores del dia 1 de gener, rebrà una gratificació de 150 .

27. 4.- Les compensacions econòmiques establertes per als serveis extraordinaris s'incrementaran anualment en un percentatge igual a l'IPC anual.

27. 5.- En qualsevol cas els serveis extraordinaris seran voluntaris, excepte en els supòsits de força major, cas fortuït o estricta necessitat motivada, que tindran caràcter d'obligatoris.

27. 6.- Als sols efectes de l’establert en aquest

Article els dissabtes tindran la consideració de festius.

Article 28.- Assistència a jutjats i tribunals. Quan els empleats de l'Ajuntament hagen de comparéixer als jutjats per motius derivats de l'acompliment de les seues funcions, fora de la jornada laboral, rebran una compensació equivalent a tres hores de serveis extraordinaris si compareixen a Vinaròs, a cinc hores si compareixen a Castelló i a les hores realment emprades si la compareixença és en qualsevol altra ciutat. Tot això sense perjudici de la compensació per les despeses ocasionades.

Quan en el gaudi de les vacances un empleat es veja obligat, per raons del servei, a assistir a dependències judicials per a realitzar qualsevol compareixença, independentment del pagament de les despeses que se’n deriven (viatges, dietes i hores extres ); es perllongaran les vacances tants dies com haja estat afectat per l'assumpte en qüestió, siga quin siga el temps emprat per a resoldre l'assumpte de què es tracte.

La compareixença a judici, de qui presta servei la nit anterior, implicarà el dret a un descans mínim de 7 hores, des de l'hora de finalització del servei fins a l'hora de comparéixer en el Tribunal, si aquesta es produeix als jutjats de Vinaròs, i de 8 hores si es produeix als jutjats de Castelló o altres, prèvia comunicació a la Prefectura o cap del servei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- En tot allò no previst en aquest Conveni, regiran les normes establertes en la legislació vigent.

Segona.- En els conflictes que puguen plantejarse en 'interpretarse aquest Conveni, s'atendrà al que estableix l'art. 38 de la Llei 9/87, de 12 de maig quant a arbitratge.

Tercera.- Del present Conveni es donarà trasllat als caps de servei i caps d'unitats administratives, els quals en responen de l’aplicació en tot allò que afecte les seues atribucions.

Quarta.- Es consideraran incorporats a aquest Conveni, tots aquells acords conseqüència de la negociació entre els sindicats i la Corporació, i una vegada aprovats per l'òrgan competent.

Cinquena.- A l'efecte d'aplicació del present Conveni, es considerarà també cònjuge la parella de l'empleat o empleada quan com a tal conste en el corresponent registre de parelles de fet.

Sisena.- Les quantitats econòmiques consignades en el present acord seran objecte d'actualització anual, conforme a les variacions que experimente l'IPC estatal.

Setena.- L'eficàcia d'aquest Conveni està condicionada a la seua aprovació pel Ple de la Corporació i la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Queden derogats tots els acords i resolucions municipals que s'oposen al que estableix aquest Conveni.

I en prova de conformitat amb el contingut d'aquest Conveni, els representants abans esmentats d'ambdues parts, signen el document a la ciutat de Vinaròs el dia 18 d’octubre de 2005. C11677