C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de CODISOIL, S.A. (36003712012003) de Pontevedra

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2019 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 3603712
 • Código Nuevo: 36003712012003
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Pontevedra
 • Boletín Oficial de Pontevedra nº 106 del 05/06/2017

  ...Categoría profesional... ...Días naturales... ...Salario base... ...Acuerdo interprofesional... ...Comisión negociadora... ...Condiciones de trabajo... ...Procedimiento extrajudicial... ...Alta dirección... ...Representación de los trabajadores... ...Jornada laboral... ...Reducción de jornada laboral... ...Dietas... ...Grupo profesional... ...Comisión Paritaria... ...Responsabilidad... ...Grupo profesional... ...Centro de trabajo...

 • Código: 3603712
 • Código Nuevo: 36003712012003
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Pontevedra
 • Boletín Oficial de Pontevedra nº 216 del 09/11/2015

  ...comision paritaria mixta... ...comisiones paritarias mixtas... ...organo paritario sectorial... ...Código de Convenio número 36003712012003 Visto o Acordo da Comisión Negociadora polo que se aproba o texto do convenio colectivo da empresa... ...Categoría profesional... ...Salario base... ...Grupo profesional... ...Centro de trabajo... ...Comisión negociadora... ...Alta dirección... ...Días naturales... ...Jornada laboral... ...Dietas... ...Responsabilidad... ...Comisión Paritaria...

 • Código: 3603712
 • Código Nuevo: 36003712012003
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Pontevedra
 • Boletín Oficial de Pontevedra nº 166 del 30/08/2013

  Convenio Colectivo de Empresa de CODISOIL, S.A. Convenio colectivo da empresa CODISOIL, SA. Codigo de Convenio numero 36003712012003 CODISOIL, S.A. Convenio Colectivo de Empresa de CODISOIL, S.A. (36003712012003) de Pontevedra CONVENIO O ACORDO: CODISOIL SA Código de Convenio número 36003712012003 Visto o Acordo da Comisión negociadora polo que se aproba o t...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo CONVENIO COLECTIVO DA EMPRESA CODISOIL SA PARA O PERÍODO 2019-2021 Código de Convenio número 36003712012003 22/07/2021 Boletín Oficial de Pontevedra 01/01/2019 Vigente
 • Documento oficial en PDF
 • C. Colectivo CONVENIO COLECTIVO DA EMPRESA CODISOIL, S.A. Convenio o Acordo: CODISOIL SA Expediente: 36/01/0163/2019 Data: 22/10/2019 Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRICIÓN E PUBLICACIÓN Código de Convenio número 36003712012003 15/11/2019 Boletín Oficial de Pontevedra 01/01/2017 No Vigente
 • Documento oficial PDF
 • C. Colectivo , Revision CONVENIO COLECTIVO DA EMPRESA CODISOIL, S.A. 05/06/2017 Boletín Oficial de Pontevedra 01/01/2016 No Vigente Documento oficial en PDF
  C. Colectivo , Revision CONVENIO COLECTIVO DA EMPRESA CODISOIL, S.A. CODIGO DE CONVENIO NUMERO 36003712012003 09/11/2015 Boletín Oficial de Pontevedra 01/01/2015 No Vigente Documento oficial en PDF
  C. Colectivo , Revision Convenio colectivo da empresa CODISOIL, SA. Codigo de Convenio numero 36003712012003 30/08/2013 Boletín Oficial de Pontevedra 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
  C. Colectivo Convenio Colectivo da empresa CODISOIL, SA, con nº de codigo 3603712 02/10/2009 Boletín Oficial de Pontevedra 01/01/2009 No Vigente Documento oficial en PDF
  C. Colectivo Convenio colectivo da empresa, CODISOIL, SA, con n º de codigo 3603712 29/10/2007 Boletín Oficial de Pontevedra 01/01/2007 No Vigente
  CONVENIO COLECTIVO DA EMPRESA CODISOIL SA PARA O PERÍODO 2019-2021 Código de Convenio número 36003712012003 (Boletín Oficial de Pontevedra núm. 139 de 22/07/2021)

  XUNTA DE GALICIA

  CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

  SERVIZO DE EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL

  Convenios

  CONVENIO COLECTIVO DA EMPRESA CODISOIL SA PARA O PERÍODO 2019-2021

  Código de Convenio número 36003712012003

  Visto o Acordo da Comisión Negociadora polo que se aproba o texto do convenio colectivo da empresa CODISOIL SA para o período 2019-2021, con domicilio na provincia de Pontevedra, subscrito en representación da parte económica, por unha representación da empresa e da parte social polos representantes dos traballadores elixidos, que pertence á candidatura da Central sindical CIG, en data 15 de xullo do 2020.

  Primeiro.- Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 10 de agosto do 2020

  Segundo.- Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.

  FUNDAMENTOS  DE  DEREITO

  Primeiro.- Que o artigo 90.2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, do Estatuto dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orde ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

  Segundo.- Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre Rexistro e Depósito dos convenios     e acordos colectivos de traballo.

  Terceiro.- Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

  Esta xefatura territorial,

  ACORDA:

  Primeiro.- Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro do 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

  Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, en galego. 

  Terceiro.- Ordenar a notificación desta Resolución á Mesa Negociadora do mesmo. 

  Vigo, 20/05/2021.—A Xefa Territorial

  Convenio Colectivo Codisoil SA 2019-2021

  Código de Convenio número 36003712012003

  Identificación  de sinaturas:

  Persoas compoñentes da mesa negociadora: 

  En representación da empresa:

  Giorgio de Cesero de  Bona,

  con documento de identidade ********** 

  Félix Hoya Serna,

  con documento de identidade *********

  En representación das traballadoras e dos traballadores:

  José Enrique Domínguez Iglesias,

  con documento de identidade ********* 

  Salustiano Guerra García (asesor Cig), 

  con documento de identidade ********* 

  O Porriño, 15 de xullo de 2020

  CONVENIO COLECTIVO DE “ CODISOIL, S.A.”, ANOS 2019-2020-2021

  Código de Convenio número 36003712012003

  CAPÍTULO I DISPOSICIÓNS XERAIS

  Artigo 1.- Ámbito funcional

  O presente Convenio regula as relacións laborais entre a Empresa CODISOIL S.A., adicada á actividade de distribución de gasóleos, limpeza industrial e xestión de residuos, e os traballadores e traballadoras que nela prestan servizos.

  Artigo 2- Ámbito persoal e territorial

  O presente Convenio Colectivo, afecta á totalidade do persoal de CODISOIL S.A. que presta servizos no centro de traballo sito no Porriño (Pontevedra).

  Exceptúase do ámbito de aplicación deste Convenio ao persoal de alta dirección ao que se refire o artigo 2.1 a) do Texto Refundido da Lei de Estatuto dos Traballadores.

  Artigo 3.- temporal

  O presente Convenio, sexa cal for a data da súa publicación, entrará en vigor con efectos desde o 1 de xaneiro de 2019 e finalizará a súa vixencia o día 31 de decembro do ano 2021.

  Artigo 4.- Prórroga e denuncia

  O presente Convenio entenderase denunciado automaticamente á finalización do mesmo. Comprometéndose ambas as dúas partes á negociación dun novo no prazo de 30 días antes do remate do mesmo, mantendo a súa vixencia o articulado até a sinatura dun novo.

  Artigo 5.- Comisión paritaria

  Créase unha Comisión Paritaria composta por un máximo de 4 persoas, designadas por metade por cada unha das partes, empresarial e social, asinantes deste Convenio. As partes poderán utilizar os servizos de asesores, designándoos libremente e á súa costa, os cales terán voz pero non voto. Serán funcións da Comisión Paritaria as seguintes:

  - Vixilancia e seguimento do cumprimento do presente Acordo xeral e interpretación dos seus preceptos.

  - A Comisión paritaria regulara o seu propio funcionamento, xuntándose sempre que sexa necesario.

  A Comisión fixa a súa sede no Porriño, Polígono industrial “A Granxa”.

  No caso de promulgarse novas disposicións legais durante a vixencia do Convenio que afecten ao acordado no mesmo, ou polos efectos da aplicación práctica deste, a Comisión Paritaria poderá adaptar o afectado á realidade existente.

  No suposto de discrepancias sobre a aplicación ou non aplicación do Convenio, procederase do seguinte xeito:

  1º A comisión quedará validamente constituída por calquera das partes, previa notificación por escrito con, polo menos, 72 horas de antelación.

  2º A Comisión Paritaria coñecerá o conflito e dispoñerá dun prazo non superior a 15 días naturais para resolver a cuestión formulada ou, se iso non fose posible, emitir o oportuno informe. A comisión paritaria adoptará as súas decisións sobre os conflitos de interpretación ou aplicación por maioría de cadansúa das partes que a compoñen.

  3º En caso de persistir as discrepancias, o conflito someterase ao procedemento de mediación previsto no Acordo Interprofesional Galego (AGA).

  4º De resultar infrutuosa a mediación e non haber acordo, quedará a criterio das partes o acudir ao sistema de arbitraxe prevista no AGA ou ben acudir ao ámbito xudicial competente.

  Cando se produzan discrepancias para a non aplicación das condicións de traballo referidas no artigo 82.3 do Estatuto dos Traballadores, recorrerase ao Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo (A.G.A).

  Artigo 6.- Vinculación á totalidade

  Ambas as dúas partes acordan que as condicións pactadas neste Convenio forman un todo orgánico e indivisible. En consecuencia, se a xurisdición competente considerase que este Convenio Colectivo conculca a legalidade vixente ou lesiona gravemente o interese de terceiros  e ordena que se adopten as medidas necesarias para emendar a anomalía, deberá o Convenio Colectivo devolverse á Comisión Negociadora a tal fin, procedéndose a unha nova negociación da totalidade do seu contido, que quedará sen eficacia.

  Artigo 7.- Compensación e absorción

  As condicións pactadas neste Convenio son absorbíbeis e compensábeis, tanto por conceptos de idéntica natureza, como no seu conxunto e cómputo anual, con aquelas que existisen con anterioridade á súa entrada en vigor, calquera que sexa a natureza ou a orixe da súa existencia.

  As melloras económicas que se establecen serán absorbíbeis e compensábeis, no que alcancen, con aquelas melloras que no futuro puidesen establecerse, en virtude de disposición legal de rango superior.

  Artigo 8.- Condición máis beneficiosa

  Respectaranse as situacións individuais que, no seu conxunto, sexan máis beneficiosas para os traballadores e traballadoras que as fixadas no presente Convenio, manténdose estritamente a título persoal até que sexan superadas polas condicións que, con carácter xeral, establézanse por normas posteriores de carácter legal ou convencional.

  Artigo 9.- Cláusula de adhesión ao AGA

  Ante a importancia que poida ter para a resolución pacífica dos conflitos laborais a elaboración do Acordo Interprofesional Galego sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflitos colectivos de traballo (AGA), asinado entre a Confederación de Empresarios de Galicia e as organizacións sindicais CC. OO, UGT e CIG, as partes asinantes deste convenio acordan someterse ás disposicións contidas no AGA nos propios termos nos que están formuladas.

  Artigo 10.- Código ético

  As persoas traballadoras están obrigadas ao cumprimento do código ético da empresa, norma interna que establece os principios, valores e condutas que deben rexer o exercicio profesional individual de todas as persoas da empresa, así como a súa integración colectiva na cultura corporativa de Codisoil SA

  Tanto as disposicións específicas que se recollen neste código como os principios e valores que o sosteñen, son un piar básico no funcionamento de Codisoil e o seu estrito cumprimento considérase un elemento esencial da convivencia dentro da empresa,

  CODISOIL verifica el cumprimento dos devanditos principios mediante a creación dunha área de cumprimento normativo, sendo unha das súas funcións máis importantes a de verificar o coñecemento e cumprimento do código ético.

  Artigo 11.- Conciliación e igualdade

  Para asegurar a igualdade de trato e oportunidades entre homes e mulleres, as partes acordan fixar os seguintes obxectivos:

  Eliminación de calquera desigualdade no seo da empresa entre homes e mulleres, para o   que se pretende establecer medidas de acción positiva que permitan superar as actitudes e estereotipos sociais existentes sobre as mulleres, garantindo a igualdade nas condicións de partida, salariais, formación, promoción e condicións de traballo en xeral.

  Eliminar todos aqueles obstáculos (discriminacións directas ou indirectas) que poidan impedir ou dificultar ás mulleres acceder a determinados postos de traballo nas mesmas condicións que os homes (postos de traballo de responsabilidade, categoría profesional...) así como a eliminación de barreiras que poidan causar discriminación retributiva.

  Dar oportunidade ás mulleres para que se poidan situar nun plano de igualdade real respecto dos homes.

  Establecer medidas que garantan a dignidade persoal e profesional de mulleres e homes.

  Artigo 11.1).- Violencia de xénero

  Conforme ao establecido no art. 37.8 do Estatuto dos Traballadores, as traballadoras e traballadores que teñan a consideración de vítimas de violencia de xénero terán dereito, para facer efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia social integral, á redución da xornada de traballo con diminución proporcional do salario ou á reordenación do tempo de traballo. Esas traballadoras e traballadores, a teor do establecido no art. 40.4 do Estatuto dos Traballadores, terán dereito preferente a ocupar outro posto de traballo, do mesmo grupo profesional ou categoría equivalente, que a empresa teña vacante en calquera outro dos seus centros de traballo.

  Neses supostos, a empresa estará obrigada a comunicar ás traballadoras e traballadores as vacantes existentes no devandito momento ou as que se puidesen producir no futuro. O traslado ou o cambio de centro de traballo terá unha duración inicial de seis meses, durante os cales a empresa terá a obrigación de reservar o posto de traballo que anteriormente ocupaban as traballadoras e traballadores. Terminado este período, as traballadoras e traballadores poderán optar entre o regreso ao seu posto de traballo anterior ou a continuidade no novo. Neste último caso, decaerá a mencionada obrigación de reserva.

  As traballadoras e traballadores que teñan a consideración de vítimas de violencia de xénero terán dereito a suspender ou extinguir o seu contrato conforme ao establecido nos arts. 45, n)  e 49, m), respectivamente, do Estatuto dos Traballadores.

  Art. 11,2).- Protocolo contra o acoso sexual

  Establécese un protocolo de prevención e tratamento de situacións de acoso sexual e por razón de sexo, que foi outorgado pola empresa e a representación dos traballadores e traballadoras     e que está a disposición de todo o persoal.

  Artigo 11.3).- Igualdade

  De oportunidades

  As partes afectadas por este convenio, e en aplicación do mesmo, comprométense a promover o principio de igualdade de oportunidade e non discriminación nas condicións laborais por razóns de sexo, estado civil, idade, raza, nacionalidade, condición social, crenzas relixiosas ou políticas, afiliación sindical, así como por razóns de lingua.

  Efectiva de mulleres e homes

  Este compromiso leva a eliminar os obstáculos que poidan incidir no cumprimento da igualdade de condicións entre mulleres e homes, así como pór en práctica medidas de acción positiva ou outras necesarias para corrixir posíbeis situacións de discriminación.

  CAPÍTULO II ORGANIZACIÓN DO TRABALLO

  Artigo 12.- Facultades da Empresa

  A organización práctica do traballo, con suxeición ao previsto neste Convenio Colectivo e á lexislación vixente, é facultade exclusiva da Empresa.

  Sen diminución da facultade aludida no parágrafo anterior, a representación dos traballadores e traballadoras terán funcións de orientación, proposta, emisión de informes, etc., no relacionado coa organización e racionalización do traballo, de conformidade coa lexislación vixente.

  Artigo 13.- Mobilidade

  Os grupos profesionais relacionados no presente convenio son simplemente enunciativos e non supón a obriga de ter previstos todos os cargos enumerados.

  A traballadora ou traballador deberá cumprir as instrucións da dirección, ou persoa na que delegue no exercicio habitual das súas funcións organizativas e directivas, executando os traballos e tarefas que se lle encomenden, dentro do contido xeral da prestación laboral.

  Neste senso, poderá efectuarse unha mobilidade funcional no seo da empresa, exercendo como límite para a mesma o disposto no artigos 22 e 39 do E.T.

  Dentro de cada grupo profesional poderán establecerse divisións funcionais ou orgánicas, sen que iso supoña un obstáculo á mobilidade funcional.

  En calquera caso, a referida mobilidade producirase dentro do grupo, efectuarase de acordo ás titulacións académicas ou profesionais necesarias para exercer a prestación laboral e con respecto á dignidade da persoa traballadora.

  CAPÍTULO III CLASIFICACIÓN DO PERSOAL

  Artigo 14.- Clasificación do persoal 

  Definición dos grupos e dos niveis funcionais:

  A clasificación por niveis funcionais e o seu agrupamento en grupos profesionais, establecida no presente artigo, é simplemente enunciativa e non supón nin implica a obriga de ter provistas todas as prazas, se as necesidades do centro non o requiren. Son igualmente enunciativas as funcións asignadas a cada categoría, especialidade e grupo.

  Grupos profesionais:

  a) Persoal de Dirección.

  b) Persoal técnico e titulado.

  c) Administración.

  d) Persoal de produción.

  e) Persoal Subalterno.

  Grupo a) Persoal de Dirección:

  - Director/a de Área ou Departamento.

  - Xerente de área ou Departamento.

  - Xerente de operacións.

  Grupo b) Persoal técnico e titulado:

  - Técnica/o Medio Ambiente, Calidade e Seguridade laboral.

  - Axudanta/e Técnica/o.

  - Técnica/o Auxiliar.

  Grupo c) Administración:

  - Supervisor/a de área.

  - Técnica/o de Administración.

  - Comercial.

  - Administrativa/o.

  - Auxiliar Administrativa/o.

  Grupo d) Persoal de Produción.

  - Xefa/e de frota e loxística.

  - Encargada/o.

  - Operaria/o especialista.

  - Peón.

  - Condutor/a maquinista.

  - Condutor/a de 1.ª

  Grupo e) Persoal  Subalterno.

  - Limpeza.

  - Almaceneira/o mantedor.

  As funcións que a cada un deles corresponde son as seguintes:

  Grupo A) Persoal de Dirección:

  Enténdese por tal o que, con iniciativa propia e dentro das normas ditadas pola Dirección,   ou polos seus superiores xerárquicos, exerce funcións de carácter técnico e/ou de mando e organización. Non se inclúe a quen polas características do seu contrato e/ou do desempeño    do seu labor corresponda a cualificación de Persoal de Alta Dirección.

  - Director/a de Área ou Departamento.

  - Xerente de área ou departamento.

  - Xerente de Operacións.

  Director/a de Área ou Departamento.

  É o traballador ou traballadora que se atopa á fronte dunha das áreas ou departamentos específicos nos que a empresa se estruture, dependendo directamente da Dirección Xeral da Empresa.

  Ten capacidade para actuar con plenos poderes e responsabilidade para resolver o tráfico  e xestión ordinaria da empresa, actuando ás ordes directas da dirección ou do consello de administración.

  Xerente de área ou departamento.

  É o traballador que se atopa á fronte dunha das áreas ou departamentos específicos nos que a empresa se estruture, dependendo directamente da Director Xeral da Empresa ou director/a de área.

  Xerente de operacións.

  É o encargado da administración dos recursos necesarios para o correcto funcionamento da empresa. A súa función é planificar, activar e supervisar o desenvolvemento óptimo e a execución de todas as actividades e procesos diarios. Coordina as revisións legais, o mantemento e conservación dos equipos ao seu cargo. Organización e seguimento da actividade dos traballadores ao seu cargo.

  Grupo B) Persoal Superior e Técnico:

  - Técnico/a medio ambiente, calidade e seguridade laboral.

  - Axudante Técnico.

  - Técnica/o auxiliar.

  Técnico/a medio ambiente, Calidade e Seguridade laboral.

  É o traballador ou traballadora que ten ao seu cargo a área técnica, de consultoría ambiental, xestión de residuos e limpezas industriais. É o traballador ou traballadora que, estando en posesión de formación cualificada, realiza funcións para as que expresamente a faculte dita formación e que requiren os coñecementos e destrezas necesarias para o desenvolvemento do seu traballo. (ex. Informático, técnico de laboratorio, xestión, calidade, PRL, programación, etc.).

  Axudanta/e Técnica/o.

  É un perfil especializado que fai labores de apoio e asistencia ao técnico MCSL, pero que realiza tamén algúns procedementos de forma autónoma e axuda na organización do día a día  do departamento.

  Técnica/o en formación.

  É un perfil en formación que fai labores de apoio e asistencia á técnica MCSL, pero que tamén realiza algúns procedementos de forma autónoma e axuda na organización do día a día  do departamento.

  Grupo C) Administración:

  Pertencen a este grupo profesional todas as traballadoras e traballadores que, nas distintas dependencias ou servizos da empresa, realizan funcións de carácter administrativo, burocráticas e/ou de contabilidade, incluídos os traballos con medios informáticos ou ofimáticas e os de facturación;  están  ademais  comprendidas  as  funcións  de  mantemento,  control  e  atención  de carácter xeral non incluídas noutro grupo profesional. Clasifícase nos niveis funcionais seguidamente relacionados, cuxas funcións ou labores son os que, con carácter enunciativo, tamén se expresan:

  - Supervisor/a de área.

  - Técnica/o de Administración.

  - Comercial.

  - Administrativa/o.

  - Auxiliar Administrativa/o.

  Supervisor de área.

  É o empregado/a que, provisto de poder ou non, leva a responsabilidade dunha ou máis dunha sección ou dependencia, estando encargado de imprimirlles unidade. Realiza as operacións de compra ou venda dos materiais, obxectos de explotación, e busca e capta provedores e clientes. Esta actividade pode realizarse no propio centro de traballo ou necesitar desprazamentos ou viaxes, podendo requirir a execución de tarefas administrativas relacionadas. Atención telefónica a clientes, xestión telefónica de vendas.

  Técnica/o Administrativa/o.

  É o traballador ou traballadora que baixo a súa propia responsabilidade realiza coa máxima perfección burocrática tarefas que requiren plena iniciativa, entre elas as xestións de facturación, contabilidade e de carácter comercial. Apoio se se lle require en áreas financeiras, contable e fiscal das cobranzas, pagos dos impostos, atendendo tanto a clientes como a organismos oficiais. Atención telefónica a clientes, xestión telefónica de vendas.

  Comercial:

  É a persoa que, obedecendo as ordes e consignas da dirección, realiza as operacións de compra ou venda dos materiais, obxectos de explotación, e busca e capta provedores e clientes. Esta actividade pode realizarse no propio centro de traballo ou necesitar desprazamentos ou viaxes, podendo requirir a execución de tarefas administrativas relacionadas. Atención telefónica a clientes, xestión telefónica de vendas.

  Administrativa/o.

  É a persoa que, obedecendo as ordes da Dirección ou Xerencia do centro de traballo, realiza   a recepción e tratamento dos documentos, tanto os documentos internos da empresa como os que poidan chegar. Arquiva os documentos con orde clasificada e control para usalos cando sexa necesario. Elabora os documentos que se lle requiran facturas, recibos, cartas, mailing, … Debe ter coñecemento do software de xestión de documento e folla de cálculo e ferramentas máis específicas da empresa. Control dos provedores, información aos clientes. Atención telefónica a clientes, xestión telefónica de vendas.

  Auxiliar Administrativa/o.

  É o traballador ou traballadora que con coñecementos de carácter burocrático e atención telefónica. rastrexan informes, arquivan facturas, desvían as chamadas telefónicas, realizan atención telefónica a clientes, xestión telefónica de vendas, podendo levar unha contabilidade liviá ou axudar a facer unha venda.

  Grupo D) Persoal de Produción:

  - Xefa/e de frota e loxística

  - Encargada/o de frota e instalacións.

  - Operaria/o especialista

  - Peón/a

  - Condutor/a maquinista

  Condutor/a de 1.ª

  Xefa/e de frota e loxística:

  É o empregado/a que ten capacidade para actuar e responsabilidade para resolver o tráfico da empresa, actuando ás ordes directas do director de área ou do xerente de operacións, dirixe a prestación de servizos dun grupo de vehículos, distribuíndo o persoal e o material, as entradas e saídas do mesmo, elaborando estatísticas de tráficos, percorridos e consumos.

  Encargada/o de Frota e instalacións:

  É a persoa empregada que realiza a coordinación do mantemento e reparación de frota, coordinación e seguimento de reparación de frota en provedores externos, xestión de almacén   e instalacións, xestión de compra  de  ferramentas  e  repostos,  mantemento  das  instalacións  de gasóleo, mantemento das instalacións de limpezas, recepción de mercadoría e control do almacén, xestión e control de stock de residuos, xestión e control de stock de materiais de limpeza industrial, compra, asignación e reparación material e equipos de traballo e seguridade.

  Operaria/o especializada/o

  Son as persoas que teñen a capacidade e os coñecementos da materia dabondo para realizar traballos específicos do seu oficio, sen prexuízo de que poidan realizar outros traballos comúns, con responsabilidade directa na súa execución.

  Son responsables do uso do EPI, seguimento das normas seguridade laboral, procedementos de traballo e mantemento de equipos asignados. Podendo realizar traballos de reparación e mantemento en espazos confinados e en alturas. Terán esta clasificación aqueles traballadores que estean cualificados e formados para realizar traballos de limpeza industrial, tales como limpeza e inerización de tanques, revestimento, probas de selado, limpeza de fosas sépticas.…

  Peón/a

  É a persoa que executa labores consistentes exclusivamente na achega do seu esforzo físico, sen outra condición que prestar a debida atención e a vontade de levar a cabo aquilo que lle  sexa ordenado.

  Se este traballador ou traballadora desenvolve tarefas dependentes do departamento de limpezas, pode realizar traballos de reparación e mantemento en espazos confinados e en alturas. Esta persoa promoverá á categoría de “Operario/a especializado/a” cando estea cualificada e formada para realizar traballos de limpeza industrial, tales como limpeza e inerización de tanques, revestimento e probas de selado.

  Este plan de formación desenvolverase nos primeiros 12 meses.

  Condutor/a maquinista

  É o empregado ou empregada que, estando en posesión do permiso de conducir da clase «C», e das autorizacións CAP e ADR, contrátase coa obriga de conducir calquera vehículo da empresa, con remolque ou sen el, a teor das necesidades desta, axudando, se se lle indica, ás reparacións do mesmo, sendo responsábel do vehículo e da carga durante o servizo, estando obrigada a cumprimentar, cando cumpra, a documentación do vehículo e a do transporte realizado e a dirixir, se se lle esixise, a carga da mercadoría. Correspóndelle realizar os labores necesarios para o correcto funcionamento, conservación e acondicionamento do vehículo, así como as que resulten precisas para a protección e manipulación da mercadoría.

  Deberá comunicar de inmediato á persoa responsábel do taller,  ou persoa que para o efecto a empresa sinale, calquera anomalía que detecte no vehículo. Deberá cubrir os percorridos polos itinerarios que se fixan ou, de non estar fixados, polos que sexan máis favorables para o correcto cumprimento do servizo.

  Na realización de actividades de distribución de gasóleo deberá desenvolver o seu traballo cunha adecuada imaxe, atención ao cliente, e todas as tarefas e labores propios da entrega final da mercadoría ao seu destinatario, incluíndo a cobranza da mesmas cando sexa necesario.

  Terá coñecementos dos oficios das actividades ao seu cargo e dotes de mando suficientes para o mantemento dos rendementos previstos e da disciplina.

  Durante a realización de actividades de limpeza industrial e xestión de residuos seguirá os procedementos e medidas de seguridade propias da actividade.

  Condutor/a de 1.ª:

  É o traballador ou traballadora que, dispondo dos permisos «C» e «E», e das autorizacións CAP e ADR, é contratado/a para conducir vehículos con ou sen remolque para os que é necesaria a posesión dos devanditos permisos de conducir.

  Realizará, se así se lle ordena, o acondicionamento da  carga,  participando  activamente  nesta e na descarga; é o responsable do vehículo e da mercadoría durante a viaxe, debendo cumprimentar, cando cumpra, a documentación do vehículo e a do transporte realizado; correspóndelle realizar os labores complementarios necesarios para o correcto funcionamento, conservación e acondicionamento do vehículo, así como as que resulten precisas para a protección e manipulación da mercadoría.

  Deberá comunicar de inmediato ao responsable do taller, ou persoa que para o efecto a empresa sinale, calquera anomalía que detecte no vehículo. Deberá cubrir os percorridos polos itinerarios que se lle fixen ou, de non estar fixados, polos que sexan máis favorables para o correcto enchemento do servizo.

  Grupo E) Persoal subalterno:

  Limpeza

  Almaceneira/o mantedor

  Limpeza:

  Como o seu nome indica é o persoal que aplica a súa actividade ao aseo dos locais industriais ou de oficina.

  Almaceneira/o mantedor:

  É o traballador ou traballadora que, de acordo coas ordes da empresa, realiza o mantemento  e limpeza de instalacións, apoia en tarefas de inspección periódicas nas instalacións, edificios, equipo, transportes, mobiliario e bens xerais, recepción e control de inventario de materiais e equipos e apoio na preparación de materiais e equipos de obra.

  Artigo 15.- Contratación

  Aplicaranse os criterios de contratación que a empresa considere axeitados en cada momento, sempre que estean de acordo á lexislación vixente.

  Artigo 15.1).- Contrato de relevo

  Se existe acordo entre a empresa e a persoa traballadora, a empresa contratará a unha persoa desempregada ou que tivese concertado coa empresa un contrato de duración determinada, para substituír ás persoas traballadoras que, tendo unha antigüidade mínima de 6 anos na empresa, decidan acollerse á xubilación parcial, por reunir os requisitos establecidos legalmente, concertando coa empresa a redución de xornada e salario nos termos legalmente establecidos.

  No caso daquelas persoas contratadas a partires do 1 de xaneiro de 2019 que desexen acollerse a esta modalidade de xubilación, a decisión final da contratación de persoa para formalizar o contrato relevo corresponderá á empresa.

  Artigo 15.2).- Contratación temporal

  Os contratos por circunstancias da produción, acumulación de tarefas ou exceso de pedidos, poderán realizarse por un tempo máximo de 12 meses dentro dun período de 18 meses.

  Artigo 15.3).- Admisión de persoal

  A admisión de persoal axustarase ao legalmente disposto sobre contratación, considerándose como provisional a admisión durante o período de proba, que se axustará á seguinte escala:

  – Persoal directivo e técnico: 6 meses.

  – Persoal administrativo e de mando: 2 meses.

  – Persoal obreiro e subalterno: 1 mes.

  15.4).- Pacto de permanencia

  Se o traballador ou traballadora tivese recibido, con cargo á empresa, unha especialización profesional inicial para realizar o seu traballo, poderase pactar por escrito, entre a persoa traballadora e a empresa, a permanencia nesta durante o período de tempo pactado no contrato, co límite de 6 meses. Non se inclúe neste suposto a formación obrigatoria a cargo da empresa.

  No suposto de que a persoa contratada incumprise o pacto de permanencia previsto no parágrafo anterior, a empresa terá dereito, en concepto de indemnización por danos e prexuízos, ao reintegro do gasto de formación, se o abandono da persoa contratada se produce de xeito voluntario antes dos 6 meses, fixándose como límite o valor de 500 euros.

  CAPÍTULO IV RETRIBUCIÓNS

  Artigo 16.- Estrutura salarial

  As retribucións do persoal incluído no ámbito de aplicación deste Convenio estarán distribuídas, no seu caso, entre o salario base e os complementos do mesmo.

  Artigo 17.- Salario base

  Enténdese por salario base o correspondente ao traballador ou traballadora pola súa correspondencia con calquera dos niveis funcionais de cada grupo profesional, fixado no Anexo I deste Convenio e remunera a xornada de traballo pactada neste Convenio e os períodos de descanso computábeis como traballo.

  Artigo 18.- Gratificacións extraordinarias

  Todos os traballadores e traballadoras percibirán dúas pagas extraordinarias, en xullo e en decembro. A retribución das mesmas será de trinta días de salario base e antigüidade, aboándose as mesmas o quince de xullo e o vinte de decembro. O persoal que ingrese no transcurso do    ano ou cese durante o mesmo, aboaráselle a parte proporcional ao tempo traballado.

  Asemade concederase a todos os traballadores e traballadoras unha paga anual de beneficios, de trinta días de salario base e antigüidade, a pagar o 15 de marzo. A devindicación da devandita paga será desde o 1 de xaneiro ao 31 de decembro do ano anterior.

  Artigo 19.- Complementos Salariais

  Son complementos salariais as cantidades que, no seu caso, deban engadirse ao salario base por concepto distinto ao da xornada do traballador ou traballadora e a súa adscrición a unha categoría profesional, e serán os que a continuación se especifican:

  Complemento persoal de antigüidade:

  O persoal fixo do cadro de persoal, percibirá por cada cuadrienio 50,00 €, para todos os grupos do persoal. O importe da antigüidade acumulada non poderá superar catro cuadrienios.

  A antigüidade será computada desde o momento de entrar na empresa, contando así mesmo o período de aprendizaxe, baixa por enfermidade, baixa por accidente, excedencia por coidado de menores ou familiares a cargo previsto no E.T. e excedencia forzosa.

  Complemento de reparto:

  O devandito complemento percibirase na contía de 150,00 € mes polos traballadores e traballadoras coa categoría de condutor/a – maquinista que realicen reparto de gasóleo a domicilio. Este complemento ten como obxectivo incentivar a correcta atención ao cliente, a imaxe axeitada do vehículo e da persoa condutora, e o correcto mantemento, uso e condución   do vehículo.

  Complemento xefe de equipo:

  Este complemento de 150,00 € mes, percíbeo a persoa especializada que asume a responsabilidade da xestión dos traballadores ou traballadoras ao seu cargo, co obxectivo de cumprimento da planificación, produción e procedementos da empresa nas tarefas asignadas. Garante o cumprimento dos procedementos de seguridade e saúde, seu o das persoas ao seu cargo.

  Complemento de condución:

  Este complemento, de 110,00 € mes. Percíbeno os operarios/as especializados/as ou os peóns que realicen a condución de vehículos pesados e dispoñan dos correspondentes permisos de condución «C» e/ou «E», e das autorizacións CAP e ADR.

  Complemento de Limpezas industriais:

  O devandito complemento percibirase na contía de 76,66 € mes polos traballadores e traballadoras que realicen a actividade de limpeza industrial desprazándose fora do centro de traballo, tarefas de limpeza de tanques e recollida de residuos, tarefas de limpeza, revestimento de tanques, probas de selado, acceso a espazos confinados e recollida de residuos.

  Complemento de retén:

  Establécese un complemento  de  retén  de  62,00  €  mensuais  para  os  traballadores ou traballadoras que dispoñan dun teléfono da empresa de atención 24 horas, e atendan demandas de servizo de limpeza fora do horario laboral (urxentes) e coordinen a realización e desenvolvemento das mesmas.

  Complemento de traballos en espazos confinados:

  Establécese un complemento de 2,19 € durante por cada hora de traballo efectivo fora     do centro de traballo, realizando traballos dentro do espazo confinado (limpeza de tanques excepto gasóleo, revestimento de tanques, limpeza de sentinas de buques, limpeza de torres de refrixeración e limpeza con auga a máxima presión).

  Incentivos:

  Son os complementos por cantidade ou calidade de traballo que, no seu caso, pódense aboar  a determinados traballadores ou traballadoras, cuxa contía dependerá dos acordos particulares que se celebren cos traballadores e traballadoras afectados.

  Axuda familiar:

  Establécese un complemento de axuda familiar para todas as persoas traballadoras e niveis salariais, por mes e fillo ao seu cargo, en idades comprendidas entre os 0 e os 12 anos, ambas as dúas inclusive, na contía de 15,00 €. Este complemento aplicarase a partir do ano 2020.

  Artigo 20.- Complementos extrasalariais 

  Plus de transporte:

  Establécese un plus fixo mensual de transporte para todos os traballadores e traballadoras afectados polo convenio, na cantidade de 60,00 €..

  Quebranto de moeda:

  Os traballadores e traballadoras coa categoría de condutor/a maquinista, que habitualmente fagan labores de cobro e/ou pago en efectivo, percibirán un complemento de quebranto de moeda de 60,00 € mes ou 3,50 € por día traballado.

  Axudas de custo:

  Establécense unhas axudas de custo para o persoal que realice o traballo fóra do seu centro habitual nas seguintes contías:

  Comida: 9,00 €, Cea: 9,00 €, Durmida: 20,16 €.

  Así mesmo a empresa poderá substituír a axuda de custo polo pago dos gastos ocasionados no desprazamento e estancia previa xustificación.

  As traballadores e traballadores que por necesidades da empresa teñan que realizar, no seu vehículo privado, viaxes ou desprazamentos a concellos diferentes de onde radica o centro de traballo, ademais das correspondentes axudas de custo, no caso de corresponderlles, cobrarán como gastos de desprazamento a contía de 0,19 € por quilómetro ou aqueloutra que estableza a axencia tributaria como exenta de tributación.

  CAPÍTULO V XORNADA DE TRABALLO

  Artigo 21.- Xornada ordinaria

  A xornada de traballo para o persoal afectado por este Convenio será de 40 horas semanais de traballo efectivo de media e en cómputo anual de 1778 horas.

  Artigo 22.- Tempo efectivo de traballo

  Considérase como tempo de traballo efectivo aquel en o que o traballador ou traballadora se atopa a disposición do empresario e no exercicio da súa actividade, realizando as funcións propias da condución do vehículo ou outros traballos durante o tempo de circulación dos mesmos, ou traballos auxiliares que se efectúen en relación co vehículo ou a súa carga tales como:

  1. As avarías cando o condutor/a participe ou colabore nas reparacións.

  2. Os tempos dedicados a encher.

  3. Preparación e posta en marcha do vehículo.

  4. Preparación ou liquidación de documentos para a viaxe.

  5. Os tempos dedicados á carga e á descarga das mercadorías.

  6. Servizo de garda en garaxe, talleres ou estacións.

  Artigo 23.- Tempo de presenza

  Considerarase tempo de presenza aquel en que o traballador ou traballadora atópase a disposición do empresario sen prestar traballo efectivo, como:

  1.—Por razóns de espera, estando a cargo do vehículo. 

  2.—Expectativas cando se produzan no centro de traballo. 

  3.—Servizos de garda.

  4.—Viaxes sen condución para a toma de servizo. 

  5.—Desprazamento como viaxeiros para realización de traballos.

  6.—Avarías, onde non participa o condutor, fora do centro de traballo. 

  7.—Comidas en ruta ou outras semellantes.

  8.—Revisión de vehículos en talleres con necesaria presenza do condutor.

  9.—Tamén se inclúen nesta definición aqueles tempos da xornada nos que, por circunstancias alleas ao propio traballador ou á empresa, non se poida iniciar o traballo, ou se deba interromper por circunstancias non previstas no desenvolvemento ou execución dos labores necesarios para a súa conclusión, sempre que se continúe a disposición da empresa, agardando instrucións para o remate dos traballos encomendados.

  Artigo 24.- Horas extraordinarias

  Consideraranse horas extraordinarias aquelas que excedan da xornada máxima anual establecida no artigo 23 do presente convenio. En aplicación do artigo 35 do Estatuto dos Traballadores o número de horas extraordinarias non poderá ser superior a oitenta ao ano. As horas extraordinarias retribuiranse a 9,69 €/hora. As realizadas en horario nocturno, domingos ou festivos aboaranse ao prezo de 17,34 €/hora. As horas urxentes, (aquelas horas que se realizan para atender traballos non programados en horarios nocturno, domingos e festivos ou cando o traballador ou traballadora é chamado despois de abandonar o centro de traballo por rematar a súa xornada), abonaranse a prezo de 21,43 €/hora.

  As horas comprendidas no artigo 21, nos que o traballador ou traballadora non pode prestar traballo efectivo, con independencia de que sexan aboadas pola empresa como xornada ordinaria, non se terán en conta aos efectos do número máximo de horas extras previsto no Estatuto dos Traballadores.

  A  empresa  establecerá,  dentro  do  obrigado  control  da  xornada,  mecanismos  para  que o traballador ou traballadora poida rexistrar, fielmente, os tempos de presenza, espera ou dispoñibilidade, dando as instrucións necesarias ao persoal en base ao contido do artigo 21 do presente convenio.

  Artigo 25.- Traballo nocturno

  Considérase traballo nocturno o definido para esta situación no artigo 36 do E.T., considerando dito traballo o realizado entre as 22:00 horas e as 07:00 horas.

  Exceptúase desta consideración o traballo que pola súa propia natureza sexa nocturno, ou cando se teña acordado a compensación deste traballo por descansos.

  Artigo 26.- Vacacións

  Os traballadores e traballadoras gozarán de 22 días laborábeis de vacacións, excluíndose do cómputo e a estes únicos efectos os sábados e domingos, nun ou en dous períodos, entre o 1 de Abril e o 30 de setembro, non podendo comezar estas en fin de semana ou festivo.

  As situacións de I. T. producirán a interrupción do seu goce ou do seu inicio, segundo o caso.  O período de vacacións que resulte da devandita interrupción será gozado en datas que non obstaculicen o normal desenvolvemento organizativo da empresa.

  A traballadora ou traballador por cada cuadrienio que faga a partir dos 20 anos, terá dereito  a un día laboral máis de vacacións.

  Artigo 27.- Licenzas

  O traballador ou traballadora, previo aviso e xustificación, poderá ausentarse do traballo, con dereito a remuneración polos seguintes motivos e períodos (artigo 37 do estatuto dos traballadores), nos que para considerarse permiso retribuído, deberá xustificarse axeitadamente a causa da licenza:

  – Quince días naturais en caso de matrimonio.

  – Dous días naturais en caso de nacemento de fillos ou fillas. Cando con tal motivo o traballador ou traballadora precise facer un desprazamento para o efecto, o prazo será de catro días.

  – Cinco días naturais en caso de falecemento de cónxuxe, parella de feito ou fillos/as.

  – Catro días naturais en caso de enfermidade grave con ingreso e hospitalización de cónxuxe / parella de feito ou fillos. En caso de intervención cirúrxica sen hospitalización que precise repouso domiciliario, o permiso será de dous días.

  – Dous días polo falecemento, accidente ou enfermidade graves, hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización que precise repouso domiciliario, doutros parentes até o segundo grao de consanguinidade ou afinidade. Cando con tal motivo o traballador ou traballadora precise facer un desprazamento para o efecto, o prazo será de catro días

  – Un día natural por traslado de domicilio habitual.

  – Polo tempo indispensable, para o cumprimento dun deber inescusable de carácter público e persoal, comprendido o exercicio do sufraxio activo.  Cando  conste  nunha norma legal ou convencional un período determinado, estarase ao que esta dispoña en canto á duración da ausencia e á súa compensación económica. Cando o cumprimento do deber antes dito supoña a imposibilidade da prestación do traballo debido en máis do vinte por cento das horas laborábeis nun período de tres meses, poderá a empresa pasar ao traballador ou traballadora afectado á situación de excedencia regulada no apartado 1 do artigo corenta e seis desta Lei. No caso de que o traballador ou traballadora, por cumprimento do deber ou desempeño do cargo, perciba unha indemnización, descontarase o importe da mesma do salario a que tivese dereito na empresa

  – Dous días naturais de libre disposición ou asuntos propios.

  CAPÍTULO VI

  BENEFICIOS SOCIAIS E DEREITOS SINDICAIS

  Artigo 28.- Xubilación

  Respecto á xubilación en calquera das súas modalidades, estarase ao establecido na lexislación vixente en cada momento.

  Ao abeiro do establecido no R.D.L. 28/2018, páctase expresamente que será causa de extinción do contrato de traballo por xubilación obrigatoria, cando a persoa traballadora chegue á idade legal de xubilación fixada nas normas vixentes da Seguridade Social en cada momento, sempre que por parte da empresa se faga efectiva calquera das políticas de emprego seguintes:

  a) Contratación dunha nova persoa por cada contrato extinguido por esta causa.

  b) Conversión dun contrato temporal en indefinido por cada contrato extinguido por esta causa.

  En todos os casos, as persoas afectadas pola extinción do contrato de traballo deberán cumprir os requisitos exixidos en cada momento pola normativa da Seguridade Social para ter o dereito ao cento por cento da pensión ordinaria de xubilación, na súa modalidade contributiva.

  Non será de aplicación o condicionado anterior nos casos de xubilación voluntaria.

  Artigo 29.- Roupa de traballo

  Aquel persoal que precise pola súa actividade na empresa unha determinada uniformidade, derivada de razóns de imaxe de empresa ou de protección fronte a inconveniencias, serán provistos pola empresa da roupaxe e equipos necesarios para iso, sendo o seu uso obrigatorio por parte dos traballadores e traballadoras.

  Artigo 30.- Póliza de accidentes

  A empresa contratará, no prazo de quince días da publicación do presente convenio no B.O. da Provincia, un seguro que cubrirá as seguintes continxencias coas seguintes contías:

  — Por falecemento do traballador ou traballadora en accidente de traballo: Establécese unha indemnización de 40.000,00 €, O traballador ou traballadora comunicará á Dirección a súa preferencia polos beneficiarios das pólizas do convenio colectivo

  contidas no presente artigo. Para o caso de falta de comunicación, os beneficiarios serano por esta orde: cónxuxe, fillos, ou os herdeiros legais que corresponda.

  — Invalidez permanente total, absoluta  ou  gran  invalidez,  por  accidente  de  traballo: Establécese unha indemnización de 40.000,00 € para os traballadores e traballadoras que sexan declarados incapacitados para o traballo en calquera das tres situacións. En caso de non ter en regra a póliza, a empresa farase responsable de aboar as contías establecidas no presente artigo.

  Artigo 31.- Retirada do carné de conducir

  No caso de que a un condutor ou condutora lle fora retirado o carné de conducir como consecuencia de incidencias ocorridas durante a condución dun vehículo da Empresa e por conta e orde da mesma o traballador ou traballadora deberá ser axustado a un posto de traballo o máis próximo posible ao da súa categoría conservando o salario base e complementos salariais do Convenio correspondente á súa categoría, excepto o plus extrasalarial de quebranto de moeda, todo iso a condición de que a retirada do carné non sexa debida a culpa ou neglixencia  do traballador ou traballadora (exemplo: condución temeraria ou neglixente, condución baixo a influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicótropos, estimulantes e outras substancias análogas).

  Artigo 32.- Incapacidade temporal

  Nos supostos de incapacidade temporal e durante os períodos máximos que aquí se indican,  a empresa aboará ao persoal afectado o complemento necesario para que durante este período perciba o 100 % do seu salario.

  – Incapacidade Transitoria derivada de enfermidade común ou accidente non laboral: 180 días.

  – Incapacidade Transitoria derivada de enfermidade profesional ou accidente de traballo: 360 días.

  – Incapacidade Transitoria derivada de Enfermidade Profesional ou Accidente de Traballo con Hospitalización: 360 días.

  Artigo 33.- Saúde Laboral

  A empresa e os traballadores e traballadoras comprendidos no ámbito funcional deste Convenio co ánimo de reducir riscos no sector,  comprométense á observación e cumprimento  da Lei de Prevención de Riscos Laborais, Lei 31/1995 do 8 de Novembro e do regulamento do servizo de prevención BOE nº 27 do 31 de Xaneiro de 1997.

  A empresa adoptará as medidas necesarias para evitar a exposición das traballadoras en situación de embarazo, parto recente ou durante o período de lactación natural aos riscos determinados na avaliación que se refire no artigo 16 da Lei 31/1995 (A LEI 3838/1995), que poidan afectar á saúde das traballadoras, do feto ou da lactante, a través dunha adaptación das condicións ou do tempo de traballo da traballadora afectada, nos termos previstos no artigo 26 da mencionada Lei e de conformidade co cal se terá en conta asemade as posíbeis limitacións na realización de traballo nocturno e a quendas. Na avaliación de riscos contemplarase a idoneidade para a muller embarazada ou durante o período de lactación natural, dos postos, réxime, horario e condicións de traballo, sempre que medie prescrición facultativa.

  É compromiso das partes fomentar cantas medidas sexan necesarias para establecer un adecuado nivel de protección da saúde do persoal fronte aos riscos derivados das condicións de traballo e iso no marco dunha política coherente, coordinada e eficaz para previr aqueles. Todo iso presupón un dereito de protección das persoas traballadoras fronte aos riscos do traballo e o correlativo deber do empresario de dar unha protección eficaz das persoas traballadoras fronte a devanditos riscos, esta protección concrétase, no ámbito da empresa, nunha serie de dereitos de información, formación, vixilancia da saúde, consulta e participación dos traballadores e traballadoras, entre outros.

  Vixilancia da saúde.

  A empresa é a responsábel da vixilancia da saúde das persoas  traballadoras  ao  seu  servizo, en función dos riscos inherentes ao traballo e, polo tanto, resulta obrigatorio realizar recoñecementos médicos específicos nos termos previstos na normativa aplicable e protocolos médicos definidos para aqueles postos que o requiran.

  Ao persoal de novo ingreso realizaráselle este recoñecemento médico nun prazo máximo de trinta días a contar desde contratación, agás que a empresa teña contratada en períodos certos estas revisións médicas.

  Artigo 34.- Representantes dos traballadores e traballadoras

  A empresa porá a disposición dos traballadores e traballadoras, dentro da empresa, un taboleiro de anuncios ou medios dixitais para o seu exclusivo uso, onde poderán facilitar todo tipo de información ao persoal.

  Así mesmo, os representantes do persoal, gozarán das prerrogativas que lles confiren a Lei Orgánica de Liberdade Sindical, o Estatuto dos Traballadores e demais lexislación vixente. En particular terán dereito a recibir información, polo menos anualmente, relativa á aplicación na empresa do dereito de igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, entre a que se incluirán datos sobre a proporción de mulleres e homes nos diferentes niveis profesionais, así como, no seu caso, sobre as medidas que se adoptaron para fomentar a igualdade entre mulleres e homes na empresa e, de establecerse un plan de igualdade, sobre a aplicación do mesmo.

  Artigo 35.- Falecemento do traballador ou traballadora

  A empresa abonará tres mensualidades aos herdeiros do traballador ou traballadora que faleza, ou ao beneficiario designado polo traballador ou traballadora para ese efecto, calquera que sexa a causa, a condición de que o traballador ou traballadora falecidos tivesen no devandito momento, unha antigüidade na empresa igual ou superior a tres anos.

  CAPÍTULO VII RÉXIME DISCIPLINARIO

  Artigo 36.- Réxime disciplinario

  Son faltas as accións ou omisións dos traballadores ou traballadoras cometidas con ocasión do seu traballo, en conexión con este ou derivadas do mesmo, que supoñan infracción das obrigas de todo tipo que ao traballador ou traballadora lle veñen impostas polo ordenamento xurídico,   e demais normas e pactos, individuais ou colectivos, clasificándose en leves, graves e moi graves.

  Artigo 36,1).- Faltas Leves

  Son faltas leves:

  1.—Tres faltas de puntualidade no traballo, sen a debida xustificación, cometidas no período dun mes.

  2.—Faltar ao traballo un día, sen causa xustificada no período dun mes.

  3.—Non notificar por calquera medio con carácter previo á ausencia, podendo facelo, a imposibilidade de acudir ao traballo e a súa causa.

  4.—Non utilizar axeitadamente os sistemas de rexistro da xornada.

  5.—O abandono do traballo dentro da xornada, sen causa xustificada aínda que sexa por breve tempo.

  6.—Descoidos ou neglixencias na conservación do material.

  7.—A falta de respecto e consideración de carácter leve ao persoal da empresa e ao público, incluíndo entre as mesmas as faltas de aseo e limpeza persoal.

  8.—A non utilización do vestiario e equipo que fora facilitado pola empresa con instrucións de utilización.

  9.—A utilización dos medios informáticos propiedade da empresa (correo electrónico, intranet, internet, computadores, escáneres, cartafoles de rede, fotocopiadoras, entre outros) para fins particulares e diferentes dos relacionados co contido da prestación laboral, dentro da xornada, a non ser que se conte coa correspondente autorización.

  Artigo 36,2).- Faltas graves

  Son faltas graves:

  1.—Máis de tres faltas non xustificadas de puntualidade na asistencia ao traballo, cometidas durante o período dun mes.

  2.—Faltar dous días ao traballo, durante un mes, sen causa xustificada. 

  3.—A alegación de causas falsas para as licenzas.

  4.—Calquera alteración ou falsificación de datos persoais, laborais ou de saúde relativos ao propio traballador ou aos seus compañeiros.

  5.—Entregarse a xogos, calquera que sexan, dentro da xornada de traballo, se perturbasen o servizo.

  6.—A desobediencia ás ordes e instrucións do empresario en calquera materia de traballo, incluído o control de asistencia, así como non dar cumprimento aos trámites administrativos que sexan presupostos ou consecuencia da actividade que ha de realizar o traballador ou traballadora.

  7.—A reiterada neglixencia ou desidia no traballo que afecte á boa  marcha  do  mesmo.

  8.—As imprudencias ou neglixencias en acto de servizo. Cualifícase de imprudencia en acto de servizo o non uso das pezas e equipos de seguridade de carácter obrigatorio.

  9.—Realizar sen permiso traballos particulares durante a xornada, así como o emprego para usos propios do material da empresa.

  10.—As faltas de respecto e consideración a quen traballa na empresa, aos usuarios e ao público, que constitúan infracción dos dereitos constitucionalmente recoñecidos aos mesmos.

  11.—O abuso de autoridade con ocasión do traballo, considerándose tal  a  comisión  dun feito arbitrario sempre que concorran infracción manifesta e deliberada dun precepto legal e prexuízo notorio para un inferior.

  12.—As expresadas nos apartados 2, 3, 4 e 7 do artigo 36,1), sempre que: A falta de notificación con carácter previo á ausencia, o abandono do traballo dentro da xornada, ou a falta ao traballo sen causa xustificada, sexan motivo de atraso na saída dos vehículos ou produzan trastorno no normal desenvolvemento da actividade; e que dos descoidos ou neglixencias na conservación  do material se deriven prexuízos para a empresa.

  13.—A reiteración ou reincidencia en falta leve (excluída a de puntualidade), aínda que sexa de distinta natureza, dentro dun trimestre e mediando sanción que non sexa a de amoestación verbal, e calquera outra de natureza análoga ás precedentes.

  14.—A continuada e habitual falta de aseo e limpeza, de tal índole, que produza queixas xustificadas dos seus compañeiros de traballo.

  15.—Introducir ou facilitar o acceso ao centro de traballo a persoas non autorizadas. 16.—Non utilizar os sistemas de rexistro de xornada de forma reiterada.

  17.—Simular a presenza doutro traballador, asinando ou fichando por el.

  18.—Dúas faltas leves pola utilización dos medios informáticos propiedade da empresa (correo electrónico, intranet, Internet, computadores, escáneres, cartafoles de rede, fotocopiadoras, entre outros) para fins particulares e distintos dos relacionados co contido da prestación laboral, dentro da súa xornada de traballo, a non ser que se conte coa autorización oportuna.

  Artigo 36,3).- Faltas moi graves

  Son faltas moi graves:

  1.—Máis de 10 faltas non xustificadas de puntualidade cometidas nun período de seis meses, ou vinte durante un ano.

  2.—As faltas ao traballo durante tres días nun mes, sen causa que o xustifique.

  3.—A transgresión da boa fe contractual, así como o abuso de confianza no desempeño do traballo, considerándose como tales a fraude ou a deslealdade nas xestións encomendadas; o furto ou roubo, tanto aos seus compañeiros de traballo como á empresa ou a calquera persoa, realizado dentro das dependencias ou vehículos da mesma, ou en calquera lugar se é en acto de servizo; violar o segredo da correspondencia ou revelar a estraños datos que se coñezan    por razón do traballo.

  4.—A indisciplina ou desobediencia no traballo. Cualificarase en todo caso como falta moi grave cando implique quebranto da disciplina ou dela se derive prexuízo para a empresa ou compañeiros de traballo.

  5.—As ofensas verbais ou físicas ao empresario ou ás persoas que traballan na empresa ou aos familiares que convivan con eles.

  6.—A diminución continuada e voluntaria no rendemento do traballo normal ou pactado.

  7.—A embriaguez habitual ou toxicomanía se repercuten negativamente no traballo.

  8.—O abandono do traballo, aínda que sexa por breve tempo, se fose causa de accidente.

  9.—A imprudencia ou neglixencia en acto de servizo se implicase risco de accidente ou perigo de avaría para a maquinaria, vehículo ou instalacións.

  10.—O acoso sexual, identificable pola situación en que se produce calquera comportamento verbal, non verbal ou físico non desexado de índole sexual co propósito ou o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en particular cando se crea unha contorna intimidatorio, hostil, degradante, humillante ou ofensivo. Nun suposto de acoso sexual, protexerase a continuidade  no seu posto de traballo da persoa obxecto do mesmo.

  11.—O acoso por razón de orixe racial ou étnica, sexo, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual ao empresario ou ás persoas que traballan na empresa.

  12.—A reincidencia en faltas graves, aínda que sexan de distinta natureza, sempre que se cometan dentro dun trimestre e foran sancionadas, e calquera outra de natureza análoga ás precedentes.

  13.—Proporcionar datos reservados do centro de traballo ou da empresa, ou de persoas da mesma, sen a debida autorización para iso.

  14.—A reiteración en máis de tres veces pola utilización dos medios informáticos propiedade da empresa (correo electrónico, intranet, Internet, computadores, escáneres, cartafoles de rede, fotocopiadoras, entre outros) para fins particulares e distintos dos relacionados co contido da prestación laboral, dentro da súa xornada de traballo, a non ser que se conte coa autorización oportuna.

  Artigo 36,4).- Prescrición

  As faltas dos traballadores e traballadoras prescriben: Aos dez días hábiles as leves, aos vinte días hábiles as graves e aos sesenta días hábiles as moi graves, contados a partir da data en que a empresa tivo coñecemento da comisión da falta e, en todo caso, aos seis meses de   terse cometido.

  Artigo 36.5).- Sancións

  As sancións que poderán impoñerse pola comisión de faltas disciplinarias serán as seguintes: 

  1.—Por faltas leves: Amoestación verbal ou por escrito; suspensión de emprego e soldo de até dous días.

  2.—Por faltas graves: Suspensión de emprego e soldo de tres a quince días; adiamento para o ascenso até tres anos.

  3.—Por faltas moi graves: Suspensión de emprego e soldo de dezaseis a corenta e cinco días, inhabilitación definitiva para o ascenso; despedimento.

  4.—As multas impostas por infraccións das disposicións sobre tráfico e seguridade viaria deberán ser satisfeitas pola persoa que sexa responsábel das mesmas.

  Artigo  36,6).-  Procedemento  para  sancionar

  A dirección da empresa poderá sancionar disciplinariamente ás persoas traballadoras, observando sempre as disposicións vixentes.

  Das sancións que a empresa poida impor darase traslado por escrito á  persoa  afectada, sendo necesario indicar que na mesma debe constar a data e os feitos que motivan a sanción, tendo a persoa traballadora dereito a ser escoitada, previamente á imposición da sanción nas faltas moi graves.

  Unha copia de da comunicación, no caso das faltas graves e moi graves, será entregada por calquera medio, incluídos os electrónicos (correo-e, sms, fax, intranet, etc.) á representación legal do persoal, no prazo de cinco días.

  CAPÍTULO VIII FORMACIÓN

  Artigo 37.- Formación

  Os cursos de formación dirixidos á renovación do Certificado de Aptitude Profesional (CAP) e do carné de mercadorías perigosas (ADR) serán impartidos pola empresa mediante medios propios ou concertándoos con servizos alleos.

  O pago das taxas pola formación obrigatoria será a cargo da empresa. Igualmente, os desprazamentos por asistencia a cursos de formación obrigatoria serán por conta da empresa cando se realicen fóra do municipio de residencia do traballador ou traballadora ou fóra da provincia do centro de traballo.

  O tempo empregado a tal fin polos traballadores ou traballadoras imputarase ao permiso retribuído establecido no artigo 23.3 do Estatuto dos Traballadores.

  Conforme ao art. 21.4 do Estatuto dos Traballadores, a empresa poderá pactar co traballador ou traballadora a permanencia na empresa por un período de até dous anos, cuxo incumprimento por parte do traballador ou traballadora comportará a obriga de indemnizar os danos e prexuízos causados, entendendo por tales, polo menos, todos os gastos e taxas abonadas.

  Disposición transitoria:

  Para o ano 2020 acórdase un acrecentamento económico do 1,20% , agás nas axudas de custos, a antigüidade e as horas extras.

  Para o ano 2021, os conceptos económicos, agás as axudas de custos, a antigüidade e as  horas extras, revisaranse aplicando un acrecentamento económico igual ao Ipc do ano 2020.

  TABLA PARA O ANO 2019 ESTABLÉCENSE OS SEGUINTES ATRASOS NO CONXUNTO DO ANO

  (Tabla omitida. Consultar PDF de la disposición)

  TÁBOA SALARIAL 2020

  (Tabla omitida. Consultar PDF de la disposición)

  Complementos salariais:

  P. Transporte 60,00 €

  Quebranto de moeda 60,00 €

  Complemento de reparto 150,00 €

  Complemento condución 110,00 €

  Complemento Xefa/e de equipo 150,00 €

  Complemento de limpezas industriais 76,66 €

  Complemento retén 62,00 €

  P. traballos en espazos confinados   2,19 €

  Axuda familiar          15,00 €

  Por Parte da Empresa

  Giorgio de Cesero de Bona DNI *********

  Félix Hoya Serna DNI *********

  Por Parte dos Traballadores e Traballadoras

  José Enrique Domínguez Iglesias DNI *********

  Por Parte Sindical CIG

  Tano Guerra García DNI **********