C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de CONCELLO DE CAMARIÑAS. PERSOAL FUNCIONARIO de Coruña

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 13 de Mayo de 2011 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Resolucion de inscricion e publicacion do acordo regulador das condicions de traballo do persoal funcionario do Concello de Camariñas 30/06/2011 Boletín Oficial de A Coruña 13/05/2011 Vigente Documento oficial en PDF
Resolucion de inscricion e publicacion do acordo regulador das condicions de traballo do persoal funcionario do Concello de Camariñas (Boletín Oficial de A Coruña núm. 124 de 30/06/2011)

Preambulo

Resolución de inscrición e publicación do acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario do Concello de Camariñas

Visto o expediente do Acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario do concello de Camariñas, aprobado pola Mesa de negociación, composta por unha representante do Concello e tres do persoal funcionario, un de C.C.O.O., un de U.X.T. e un de C.I.G., o 20.07.2010 e ratificado polo Pleno o 13.05.2011, de acordo co establecido no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo e na Orde de 29 de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, e en aplicación dodisposto polo artigo 38 da Ley 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público

ESTA XEFATURA DE TRABALLO E BENESTAR ACORDA:


1º.

Ordenar a súa inscripción no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.


2º.

Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

A Coruña, 15 de xuño de 2011.

O xefe territorial de Traballo e Benestar

Lúis A. Álvarez Freijido


ACORDO REGULADOR DO PERSOAL FUNCIONARIO DO CONCELLO DE CAMARIÑAS

ÍNDICE

CAPÍTULO I. Condicións xerais

Artigo 1. Representación e lexitimidade

Artigo 2. Ámbito persoal de aplicación.

Artigo 3. Ámbito funcional e natureza xurídica.

Artigo 4. Ámbito territorial.

Artigo 5. Ámbito temporal: vixencia, duración, prórroga e denuncia.

Artigo 6. Obxecto e substitución de condicións

Artigo 7. Indivisibilidade do acordo.

Artigo 8. Condicións máis beneficiosas e aplicación favorable: interpretación do acordo.

Artigo 9. Compensación e absorción.

Artigo 10. Irrenunciabilidade.

Artigo 11. Aplicación directa.

Artigo 12. Aplicación preferente.

Artigo 13. Publicidade do acordo.

Artigo 14. Conflitividade laboral.

Artigo 15. Funcións e tarefas do persoal.

CAPÍTULO II. Xornada de traballo, calendario e vacacións

SECCIÓN 1.ª. Xornada e calendario laborais

Artigo 16. Xornada e Horario de traballo.

Artigo 17. Réxime de especial dedicación.

Artigo 18. Xornada de verán.

Artigo 19. Semana do Nadal e Semana do Carme.

Artigo 20. Traballo en período nocturno.

Artigo 21. Traballo en período festivo.

Artigo 22. Traballo en quendas.

Artigo 23. Horas extraordinarias.

Artigo 24. Calendarios.

SECCIÓN 2.ª. Vacacións, permisos, licenzas e situacións administrativas

Artigo 25. Vacacións.

Artigo 26. Premio especial de antiguedade.

Artigo 27. Permisos e licenzas.

Artigo 28. Cómputo de prazos e coincidencia dos días das solicitudes.

Artigo 29. Tramitación.

CAPÍTULO III. Retribucións

Artigo 30. Conceptos retributivos.

Artigo 30 (bis). Retribucións que non teñen a consideración de salario.

Artigo 31. Retribucións do persoal que desempeñe accidentalmente ou temporalmente outro posto superior ó do seu grupo.

Artigo 32. Cláusula de actualización salarial.

Artigo 33. Indemnizacións.

Artigo 33 (bis). Indemnización por desprazamento en vehículo propio dentro do termo municipal.

Artigo 34. Anticipos.

CAPÍTULO IV. Axudas e melloras económicas, sociais, asistenciais e profesionais

Artigo 35. Asistencia xurídica.

Artigo 36. Fondos de Pensión.

Artigo 37. Seguros de vida, accidente e invalidez.

Artigo 38. Incapacidade temporal.

Artigo 39. Capacidade diminuída.

Artigo 40. Integración dos discapacitados.

Artigo 41. Axudas sociais.

CAPÍTULO V. Condicións de seguridade e saúde laborais

Artigo 42. Dereitos e deberes en materia de seguridade e saúde laboral.

Artigo 43. Comité de seguridade e saúde laborais.

Artigo 44. Revisión médica e roupa adecuada.

Artigo 45. Funcións do Comité de Seguridade e Saúde.

Artigo 46. Actividades tóxicas, penosas ou perigosas.

CAPÍTULO VI. Dereitos e garantías sindicais

Artigo 47. Dereitos xerais sindicais do persoal.

Artigo 48. Do dereito á actividade sindical.

Artigo 49. Das seccións sindicais.

Artigo 50. Do dereito á representación colectiva.

Artigo 51. Dos dereitos de asemblea e reunión

Artigo 52. Dos dereitos de negociación e participación colectiva.

Artigo 53. Do dereito á folga.

CAPÍTULO VII. Selección, clasificación, provisión de postos de traballo e fomento da promoción e da formación

Artigo 54. Relación de postos de traballo.

Artigo 55. Da clasificación profesional.

Artigo 56. Da selección do persoal: formas de ingreso.

Artigo 57. Da provisión de postos de traballo e promoción do persoal.

Artigo 58. Do fomento da promoción interna e da consolidación de emprego.

Artigo 59. Mobilidade entre Administracións Públicas.

Artigo 60. Incompatibilidades.

Artigo 61. Situacións administrativas.

Artigo 62. Do fomento da formación do persoal.

CAPÍTULO VIII. Réxime sancionador e disciplinario

Artigo 64.

CAPÍTULO IX. Seguimento e control

Artigo 65. Comisión paritaria mixta de control e seguimento do acordo regulador.

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

Primeira.

Segunda.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

Primeira.

Segunda.

Tereceira.

Cuarta.

Quinta.

Sexta.

Sétima.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

ANEXO I. XORNADAS E HORARIOS

ANEXO II. ESQUEMA AFINIDADE-CONSAGUINEIDADE


CAPÍTULO I Condicións xerais

 


Artigo 1.-Representación e lexitimidade.

As partes que concertan este acordo son: Concello de Camariñas, os sindicatos CC OO, CIG e UGT representativos do persoal funcionario e o Delegado Electo do Persoal Funcionario por CC OO, ó abeiro do establecido no Estatuto Básico do Empregado Publico, Lei 7/2007 de 12 de abril e na Lei 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública e Lei 9/87.


Artigo 2.-Ámbito persoal de aplicación.

O Acordo aplicarase a todo o persoal funcionario de carreira, interino e eventual que preste os seus servizos no Concello de Camariñas.


Artigo 3.-Ámbito funcional e natureza xurídica.

1. As estipulacións conformadoras deste texto (AR) para persoal funcionario do Concello de Camariñas (A Coruña) así como os compromisos nel reflectidos relativos a materias económicas, laborais, asistenciais, sindicais ou, en xeral, cantas afecten ás condicións de emprego, retributivas e ó ámbito das relacións dos/as delegado/as dos empregados públicos municipais e as súas organizacións representativas co empresario, teñen carácter de norma reguladora das relacións individuais de traballo comprendidas no ámbito deste Concello, e son vinculantes para as partes negociadoras e para todos os funcionario/as ós que lles sexa de aplicación, segundo o determinado no artigo anterior. A validez do AR queda en calquera caso supeditada á súa aprobación polo Pleno da Corporación.

2. O presente acordo esténdese tamén ao persoal dos organismos autónomos dependentes do Concello de Camariñas.


Artigo 4.-Ámbito territorial.

O propio da súa demarcación territorial e ó que puidese estenderase en comisión de servizos.


Artigo 5. Ámbito temporal: vixencia, duración, prórroga e denuncia.

1. Vixencia: este acordo terá vixencia normativa dende o día da súa aprobación polo Pleno, se ben o disposto nas súas cláusulas económicas quedará supeditado á dotación orzamentaria.

2. Duración: o acordo asínase por un período de 2 anos, a contar para estes efectos dende a data da súa aprobación en pleno, sen prexuízo de que as retribucións fixadas nel sexan revisadas anualmente tendo en conta as previsións da Lei de Orzamentos Xerais do Estado sobre incrementos retributivos.

3. Prórroga: o acordo entenderase prorrogado expresa, temporal e accidentalmente ata a entrada en vigor doutro que o substitúa, e por períodos anuais en ausencia de denuncia expresa, por resolución tácita.

4. Denuncia: efectuarase por calquera das partes con tres meses de antelación ao remate da súa vixencia ou de calquera das súas prórrogas, co obxecto de iniciar as deliberacións e negociacións dun novo acordo nunha data non posterior a un mes contado a partir do día seguinte ao da denuncia.


Artigo 6. Obxecto e substitución de condicións.

O acordo regula e facilita o normal desenvolvemento das relacións de traballo do persoal funcionario do Concello de Camariñas, e a súa entrada en vigor implica a substitución ou renovación das condicións laborais vixentes ata dita data polas que se establecen nel, ó considerarse que as modificacións que recolle son apreciadas e aceptadas, en conxunto, como máis beneficiosas para os/as funcionario/as.


Artigo 7. Indivisibilidade do acordo.

Este acordo ten carácter indivisible, constituíndo as condicións pactadas un todo orgánico e unitario, non sendo posible a aplicación de parte do seu articulado rexeitando o resto, senón que sempre haberá de aplicarse e observarse na súa integridade.


Artigo 8. Condicións máis beneficiosas e aplicación favorable: interpretación do acordo.

1. As melloras establecidas noutras disposicións de calquera rango que sexan superiores ás do acordo serán de aplicación consonte ó principio de norma máis favorable ou condición máis beneficiosa para os/as empregados/as públicos/as, con exclusión de situacións singulares e sen prexuízo do previsto no artigo seguinte.

2. Tódalas disposicións do presente acordo serán interpretadas de acordo cos termos no que foron redactadas e da forma que resulte máis beneficiosa para os/as empregados/as do Concello. En caso de dúbida, ambigüidade ou escuridade en canto ó seu sentido e alcance, resolverase logo de ser consultada a comisión de seguimento e interpretación, tal e como ven definida no artigo 64 de este acordo.


Artigo 9. Compensación e absorción.

As condicións económicas establecidas no presente acordo compensarán tódalas existentes á súa entrada en vigor, calquera que sexa a súa orixe e natureza.


Artigo 10. Irrenunciabilidade.

Terase por nula ou por non feita a renuncia por parte dos/as empregados/as públicos/as a calquera dos beneficios establecidos no acordo. Así mesmo, tacharase de nulidade, entendéndose como non disposto e sen efecto ningún calquera acordo, resolución ou cláusula que implique condicións menos beneficiosas para os/as empregados/as públicos/as do Concello de Camariñas.


Artigo 11. Aplicación directa.

As partes asinantes do acordo comprométense á súa aplicación directa e a non promover cuestións que poidan supoñer modificacións das condicións pactadas.


Artigo 12. Aplicación preferente.

As disposicións que contén o presente acordo aplicaranse con preferencia sobre calquera outra.


Artigo 13. Publicidade do acordo.

1. O presente acordo remitirase á oficina pública á que fai referencia a Lei orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de liberdade sindical, e será publicado no Boletín Oficial da Provincia inmediatamente despois da súa aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.

2. O Concello facilitará a todo o persoal ó seu servizo un exemplar deste acordo.


Artigo 14. Conflitividade laboral.

As partes asinantes do acordo comprométense a esgotar a vía do diálogo e á negociación antes de adoptar medidas disciplinarias ou actitudes de conflito colectivo.


Artigo 15. Funcións e tarefas do persoal.

Para a mellora da dignidade persoal e profesional dos fucionarios/as, non se poderá asignar nin obrigar a realizar funcións ou tarefas que non garden relación co posto de traballo que desempeñan.


CAPÍTULO II Xornada de traballo, calendario e vacacións

 


SECCIÓN 1.ª. Xornada e calendario laborais

 


Artigo 16. Xornada e Horario de traballo.

A xornada de traballo será de 35 horas de traballo semanais e o horario de traballo distribuirase atendendo ás necesidades e á propia organización de cada servizo. O que suporá en cómputo anual equivalente a un total de 1.542 horas, sen perxuizo de días de asuntos propios, días adicionais de vacacións por antigüidade así como o resto de permisos e licenzas recollidos neste acordo.

1.a.-O horario de traballo para o persoal en xeral establécese de 8.00 a 15.00 horas, de luns a venres. O horario de atención ao público será o establecido por cada servizo deixando polo menos media hora ao inicio e ao final da xornada para labores de organización.

b.-O desempeño do labor fora de este horario, considerarase hora extra e se atirá ao disposto no artigo 23.

c.-Os sábados o Rexistro do Concello permanecerá aberto. O persoal que se determine na relacion de postos de traballo (RPT) rotará os sábados no rexistro compensándose o seu desempeño con tempo de libranza segundo o establecido no artigo 23.

2. No anexo I deste acordo especifícase o horario e xornada laboral establecido para cada servizo. Comezará a entrar en vigor unha vez estea implantado o sistema de control. As modificacións, con carácter singular, nos horarios e xornadas reflectidas no anexo I poderán realizarse previo acordo co funcionario afectado/a, a representación sindical e o Concello.

3. Os/as empregados/as públicos/as municipais disporán dunha pausa para descansar, dentro da xornada de traballo, de trinta minutos diarios, que se computarán como de traballo efectivo, retribuídos e non recuperables. O momento de efectuar esta interrupción está limitado pola obriga de non afectar de maneira notable á prestación dos servizos, que procurarán autoorganizarse de maneira que, atendendo ó criterio de facilitar a atención ós cidadáns, non se vexa desvirtuado o dereito do persoal a esta pausa ou descanso. O persoal en réxime de xornada partida disfrutará de dúas pausas de 15 minutos, distribuídas nas dúas partes da xornada laboral ou ben a totalidade do tempo nunha parte da xornada.

4. O persoal poderá adiantar a súa saída ou retrasar a súa entrada no caso de non utilizar o período de descanso. O funcionario/a solicitarao por escrito ao alcalde especificando claramente o novo horario. No caso de que sexa aceptada a modificación ten que quedar reflectida no seu horario habitual. A denegación deberá expresar as razóns ou circunstancias que a motivan.

5. Establécese unha marxe de flexibilidade horaria na entrada de 15 minutos que deberá recuperarse no mesmo día na hora de saída ou á costa do descanso.

6. O incumprimento da xornada de traballo por ausencias do traballo non reguladas no presente acordo dará lugar ás correspondentes deducións, primeiro nos días de asuntos propios e cando non sexa posible polo seu esgotamento efectuarase o correspondente desconto en nómina, sen prexuízo das responsabilidades disciplinarias ás que poida dar lugar. Para que poidan contribuír de maneira preventiva a que non se produzan desigualdades de trato, e mesmo co obxecto de velar por unha aplicación obxectiva das consecuencias derivadas de posibles incumprimentos horarios, darase copia periodicamente, de ser o caso, de calquera informe ou traballo de seguimento que se faga ao respecto, e concretamente dos resultados reflectidos polos trebellos técnicos instalados, ou que se instalen no futuro, á representación dos empregados e empregadas públicos.

7. Aqueles/as funcionario/as que fagan cursos de formación do Concello relacionados co seu posto de traballo ou pertencentes ós Planos de Formación Continuada, poderán adaptar os seus horarios de traballo para a asistencia ós mesmos, computando o tempo invertido neles como tempo de traballo efectivo.

8. O tempo de traballo computarase de modo que tanto ó comezo como ó remate da xornada diaria o/a funcionario/a se atope no seu posto de traballo, considerándose como traballo efectivo aquel que sexa imprescindible para recoller, ordenar e gardar roupa, materiais e útiles de traballo. A mesma consideración terá o tempo empregado para cumprir coas normas de seguridade e de saúde.

9. Para o persoal que desenvolva a súa actividade en lugares de traballo non fixos ou itinerantes, o cómputo da xornada normal de traballo comezará a partir do lugar de recollida ou reunión establecido ou centro de control, tanto na entrada como na saída do traballo.


Artigo 17. Réxime de especial dedicación.

1. O réxime de especial dedicación implicará:

a) Unha xornada de traballo de corenta horas semanais, sen prexuízo do aumento de horario que ocasionalmente sexa preciso por necesidades do servizo.

b) A incompatibilidade para o exercicio de calquera outra actividade lucrativa, pública ou privada, consonte o establecido pola Lei 53/84.

2. Estarán sometidos ó réxime de especial dedicación aqueles que se determinen na correspondente RPT.


Artigo 18. Xornada de verán.

1. A xornada de verán estenderase ao período comprendido entre o 15 de xuño e o 15 de setembro (ambos os dous inclusive).

2. A xornada diaria de verán, verase diminuída nunha hora, ou a parte proporcional en caso de redución de xornada ou xornada parcial, distribuíndose atendendo ás necesidades e a propia organización de cada servizo. Durante este periodo o horario ordinario de traballo para o persoal en xeral, incluído o das oficinas de atención ó público, establécese de 8.00 a 14.00 horas, de luns a venres.

3. A reducción da xornada laboral durante no verán e voluntaria e o persoal deberá comunicar ao Concello a súa intención ou non de realizala.

4. A reducción da xornada no verán débese compensar. Para dita compensación, cada funcionario/a poderá optar entre as seguintes alternativas, previa comunicación ao Concello:

a) Recuperar 15 minutos diarios no horario de entrada ou de saída.

b) Mediante cursos de formación: cando se pida autorización ao Concello deberá constar tamén o desexo de que ese horario se lle compute na recuperación do horario de verán.

c) O horario de apertura do rexistro os sábados para o persoal que finalmente se acorde que ten que estar.

d) Traballo en tardes.

e) A conta da ½ hora de descanso da xornada de traballo.

f) Compensación de horas extraordinarias.

5. O persoal que non puidera compensar a reducción da xornada no verán no trancurso do ano poderá facelo no exercizo seguinte.


Artigo 19. Semana do Nadal e Semana do Carme.

1. No transcurso das festas do Nadal acórdanse dúas quendas de libranza entre o persoal dun máximo de 5 días de asuntos propios en cada unha delas, salvo situacións excepcionais que se poderán desfrutar máis días previa solicitude e aceptación do Concello: a primeira rematará o 31 de decembro e a segunda iniciarase o día 1 de xaneiro

- Os días 24 e 31 de decembro o Rexistro do Concello permanecerá aberto. O persoal que se determine na relacion de postos de traballo (RPT) rotará no rexistro nesas datas compensándose como se estable no artigo 24.2 deste acordo.

- As quendas organizaranse por servizos, de xeito que quede garantida a súa operatividade. Será o xefe/a de cada servizo quen formulará a proposta de quendas, presentándoa á Alcaldía coa antelación suficiente, sempre antes do día 1 de decembro de cada ano, para a súa aprobación.

2. 1.-Na semana das Festas do Carme de Camariñas o horario xeral de todo o persoal do Concello reducirase en 1 hora diaria. Esta reducción non será recuperable no cómputo de horario anual.

2.-Cando o día do Carme sexa declarado como festivo local polo Concello e cadre en sábado ou festivo, trasladarase ao seguinte día laborable.


Artigo 20. Traballo en período nocturno.

1. Entenderase por traballo en período nocturno o efectuado entre as 22.00 e as 7.00 horas.

2. Aqueles/as funcionario/as que de forma excepcional teñan cambio de horario por razóns de servizo e realicen parte da súa xornada neste horario nocturno, computarase a razón de 1 hora e 30 minutos por cada hora traballada dentro dese tramo horario.

3. As horas de descanso por traballo nocturno serán acumulables ata completar xornadas enteiras de traballo ou no seu defecto pola parte proporcional que corresponda. Para o seu disfrute deberá comunicarse á Alcaldía con 5 días antelación, e obter o seu asentimento, previa valoración das necesidades do servizo. A denegación deberá expresar as razóns e/ou circunstancias que a motivan.


Artigo 21. Traballo en período festivo.

1. Contabilizándose polo tempo comprendido entre as 22.00 horas da véspera e as 22.00 horas de cada domingo ou festivo.

2. Terá a consideración de traballo en xornada festiva, as realizadas polos/as funcionario/as nas súas xornadas de libranza ou descanso.

3. As horas que se realicen en horario festivo computarán como 1 hora e 30 minutos de traballo efectivo ós efectos de cálculo e determinación da xornada.

4. As horas de traballo festivo serán acumulables para o seu disfrute ata completar xornadas enteiras de traballo ou no seu defecto pola parte proporcional que corresponda. Para o seu disfrute deberá comunicarse á Alcaldía con 5 días de antelación, e obter o seu asentimento, previa valoración das necesidades do servizo. A denegación deberá expresar as razóns e/ou circunstancias que a motivan.


Artigo 22. Traballo en quendas.

1. Naqueles servizos municipais nos que pola natureza da súa actividade deban organizarse quendas de traballo, estas efectuaranse, preferentemente, medíante rotación voluntaria, entre o persoal deste servizo.

2. Especificamente, procurarase que nos servizos nos que a actividade se desenvolva en domingos, festivos ou horas nocturnas, as xornadas traballadas nas ditas circunstancias serán repartidas equitativamente entre todo o persoal adscrito ó servizo.

3. Calquera modificación dos horarios que veñen fixados no anexo I deberá ser motivada e obxectivada mediante un informe do xefe/a do servizo. En todo caso deberán ser previamente acordadas cos interesado/as e a representación legal dos funcionarios/as e requirirá negociación previa con estes cando se trate de modificacións colectivas no réxime.

4. Existirá un anexo que conformará o cadro de quendas e horarios deste persoal para todo o ano laboral, o cal deberá estar confeccionado e exposto o 1 de decembro do ano anterior ao que faga referencia.

5. No caso de ter que traballar un día fixado como libre, deberá comunicarse esta circunstancia a quen resulte afectado con cinco días de antelación como mínimo, excepto nos supostos nos que isto resulte imposible por corresponderse con situacións de difícil ou imposible previsión ou casos de catástrofe ou calamidade pública. Nas situacións que non se correspondan con casos de catástrofe ou calamidade pública, os cambios obedecerán sempre a necesidades do servizo de "imposible ou difícil previsión", compensando ao persoal afectado con outro día laborable de análogas características como libre. No caso de non ser posible a compensación con días libres optarase pola compensación económica segundo ven especificado no seguinte artigo.


Artigo 23. Horas extraordinarias.

1. Terán a consideración de hora extras as realizadas fora da xornada laboral establecida para cada servizo.

2. Terán a consideración de horas extraordinarias as empregadas polo persoal funcionario municipal na asistencia a xuízos ou comparecencias derivadas da prestación do servizo así como o tempo de desprazamento necesario, sempre que se realicen fóra da xornada de traballo. O tempo investido deberá xustificarse medíante un certificado expedido polo xulgado ou organismo correspondente, e contabilizarase cun mínimo de dúas horas por cada hora de asistencia.

3. Non se poderán realizar horas extraordinarias, agás as estritamente necesarias para prever ou reparar sinistros ou danos. En todo caso, o número máximo de horas extras anuais será de 60, salvo as de reparación de sinistros. En cada servizo establecerase un sistema de rotación correlativa entre os/as empregados/as adscritos ó mesmo da mesma categoría para os efectos de realizar horas extraordinarias.

4. Igualmente, consideraranse horas extraordinarias as consumidas polo persoal que realice traballo por quendas na espera do relevo correspondente.

5. Para o debido control do número de horas extraordinarias feitas, levarase un rexistro por servizos co número de horas realizado mensualmente, que en todo caso será entregado tamén mensualmente ós representantes do persoal.

6. As horas extraordinarias compensaranse con descansos, a razón de dúas horas por cada hora traballada. No caso de que sexan realizadas en noites, domingos, festivos, compensaranse con dúas horas e medía. Cando a hora extra se realice nun festivo e en horario nocturno compensarase con tres horas. As horas extraordinarias serán acumulables para o seu disfrute ata completar xornadas enteiras de traballo ou no seu defecto pola parte proporcional que corresponda.

7. A compensación en días deberase realizar dentro dos tres meses seguintes ós da súa realización. De non ser posible a súa compensación en días, serán compensadas economicamente como gratificacións na contía fixada neste AR.

8. Nas situacións excepcionais nas que, por necesidades do servizo, expresa e debidamente acreditadas en cada caso, non se poidan compensar con tempo de libranza, compensaranse economicamente de acordo co seguinte:

• Valor hora extra = valor da hora ordinaria x coeficiente que figura neste parágrafo.

• Valor hora ordinaria = salario bruto anual/horas anuais de traballo ordinario.

• Coeficiente = 1,50 (hora extra normal); 2,0 (hora extra nocturna ou festiva); 2,50 (hora extra festiva e nocturna).

9. Para o seu disfrute deberá comunicarse á Alcaldía con 5 días de antelación, e obter o seu asentimento, previa valoración das necesidades do servizo. A denegación deberá expresar as razóns e/ou circunstancias que a motivan.

10. Aqueles/as funcionarios e funcionarias que por razón de servizo teñan que traballar o xoves, venres ou o fin de semana da Semana Santa, verán compensado en horas de descanso, ou no seu defecto economicamente, o tempo de traballo, segundo o valor das horas extras festivas e/ou nocturnas.

11.1.-Cando en situacións excepcionais, nalgún servizo municipal, como a Policía Local, se exceda de 800 horas anuais de servizos extraordinarios durante un período de tres anos consecutivos, crearase unha nova praza no cadro de persoal. Non serán computadas para estes efectos aqueles servizos realizados por circunstancias de forma maior.

2.-No caso de que o persoal dalgún servizo supere o número máximo de horas extras anuáis sinalado no punto 2 deste artigo sen alcanzar as 800 reflectidas no párrafo anterior, o persoal afectado elexirá entre que se lle compensen económicamente, mediante descanso ou mediante unha combinación de ambas. Para poder afrontar esta compensación económica incluirase unha partida especifica a tal fin no orzamento municipal no exercizo seguinte á aprobación desete acordo.


Artigo 24. Calendarios.

1. O calendario laboral será o que os organismos competentes das Administracións central, autonómica e local establezan dentro das súas respectivas competencias, e máis os propios do Concello.

2. Asemade, consideraranse festivos as seguintes datas:

a) 22 de maio, Santa Rita, patroa dos empregado/as públicos. No caso de que cadre en festivo ou sábado, trasládase ao seguinte día laborable.

b) Sábado Santo.

c) 24 de decembro, Noiteboa.

d) 31 de decembro, Fin de Ano.

O 24 e 31 de decembro establecerase unha garda cada día no Rexistro Xeral do Concello en horario 9 a 12 horas e compensarase cun día máis de vacacións por cada garda feita.

O calendario laboral do Concello establecerá medidas de compensación para o caso de que as datas indicadas neste artigo coincidan con días festivos ou non laborables para o persoal ó seu servizo.

3. Os servizos que pola súa peculiaridade teñan que organizar o seu traballo en réxime de quendas ou non admitan o tratamento común en canto a calendario laboral, elaborarán os seus calendarios baixo os principios de igualdade, rotación e non discriminación entre os empregados públicos.

As propostas de calendario laboral específico de cada servizo serán elaboradas polos xefe/as dos servizos respectivos, e negociadas coa representación dos sindicatos.

4. O calendario laboral de cada ano elaborarase antes do 1 de decembro do ano anterior, e deberán permanecer expostos nos taboleiros de anuncios de cada centro de traballo. Só poderán ser modificados cando circunstancias imprevistas ou sobrevidas así o requiran. Nestes calendarios especificaranse as quendas previstas.

5. Calquera modificación que se pretenda levar a cabo nos calendarios laborais deberá ser debidamente motivada, argumentada e obxectivada mediante un informe do xefe/a do servizo, negociada coa representación legal do funcionarios/as e será notificada coa antelación oportuna aos interesado/as.


SECCIÓN 2.ª. Vacacións, permisos, licenzas e situacións administrativas

 


Artigo 25. Vacacións.

1. Todo o persoal terá dereito a disfrutar, por cada ano completo de antigüidade, dunhas vacacións retribuídas de 22 días hábiles anuais, ou ben dos días que en proporción lles correspondan se o tempo traballado fose menor. A estes efectos os sábados non serán considerados días hábiles, salvo que nos horarios especiais se estableza outra cousa.

a) Asemade, e para os efectos de determinar o período computable para o cálculo das vacacións anuais, as ausencias do traballo por motivos independentes da vontade do/a funcionario/a, tales como enfermidade, accidente ou maternidade, así como aquelas outras derivadas do disfrute de licenzas ás que se refiren os artigos 71 e 72 do articulado da Lei de funcionarios/as civís do Estado de 1964, ou os permisos recollidos no artigo 30 da Lei 30/1984, de 2 de agosto, computaranse como servizos efectivos.

b) No suposto de ter completados os anos de antigüidade que se indican, terase dereito ó disfrute dos seguintes días de vacacións anuais:

I. 15 anos de servizo: 23 días hábiles

II. 20 anos de servizo: 24 días hábiles

III. 25 anos de servizo: 25 días hábiles.

IV. 30 ou máis anos de servizo: 26 días hábiles.

c) Este dereito farase efectivo a partir do ano natural seguinte ó do cumprimento da antigüidade referendada.

d) As vacacións, como dereito individual, disfrutaranse preferentemente dentro do período comprendido entre o 1 de xuño e o 30 de setembro, respectándose sempre as necesidades do servizo.O persoal que por razóns de servizo fose obrigado a disfrutar as vacacións fora deste período, terá dereito a unha ampliación das mesmas en tres días laborais máis.

e) En ningún caso o período de vacacións poderá compensarse economicamente, e deberá desfrutarase dentro de cada ano natural, e ata o 15 de febreiro do ano seguinte.

2. As vacacións poderán fraccionarse, previa petición do/a interesado/a e supeditado ás necesidades do servizo, sempre e cando un período sexa como mínimo de 5 días hábiles.

3. Con independencia do calendario establecido, e supeditado ás necesidades do servizo ponderan concederse, previa petición do interesado, días libres a conta das vacacións, sen que en ningún caso a súa duración acumulada anual sexa superior ó 50% do período vacacional.

4. O comezo do período de vacacións quedará suspendido a instancias do interesado/a, cando se presente unha situación de baixa con anterioridade á data prevista como inicio destas.

Igualmente dará lugar á interrupción das vacacións, con suspensión do período que lle queda ó interesado/a, a contar desde o primeiro día da baixa, nos casos nos que durante o seu goce se acredite unha situación de incapacidade temporal.

De producirse colisión de intereses entre quen ve modificado o seu cadro de vacacións por esta causa e outros empregado/as da súa mesma dependencia ou unidade, que xa as teñan programadas, terán preferencia estes sobre aquel, que, en todo caso, haberá de supeditarse para estes efectos ás necesidades do servizo o que estea adscrito.

No caso de baixa por maternidade, cando esta situación coincida co período de vacacións quedará interrompido este, e poderán disfrutarse as vacacións rematado o período de permiso por maternidade.

5. Recoñécese o dereito á elección do período de vacacións a favor de mulleres xestantes e a preferencia de elección de mulleres e homes con fillos ou fillas menores de 12 anos ou que teñan maiores dependentes ao seu coidado.

6. As mulleres xestantes poderán elixir o período de vacacións mesmo dentro do ano seguinte ao devengo do dereito ás vacacións se o seu aproveitamento se realiza inmediatamente despois do uso do permiso de maternidade.

7. No caso de que se produza colisión de intereses no goce das quendas de vacacións, excepto no caso das mulleres xestantes, estableceranse de maneira rotativa polos distintos meses vacacionais, seguindo estritos criterios de antigüidade dentro de cada categoría profesional e/ou funcional.

8. O persoal do Concello poderá acumular o período de goce de vacacións aos permisos derivados do nacemento, adopción ou acollemento, aínda tendo expirado xa o ano natural ao que tal período vacacional corresponda.

9. Co obxecto de establecer o calendario anual para o disfrute de vacacións, antes do día 1 de abril cada unidade administrativa ou servizo terá elaborado o seu cadro de vacacións, o cal entregarase á unidade administrativa que se encargue destas tarefas, quen se ocupará de acadar o visto e prace do xefe/a do servizo que en cada caso corresponda, e unificará todos os casos nun só documento, que se confeccionará por servizos, e que será asinado pola Alcaldía e posteriormente exposto no taboleiro de anuncios do centro ou dependencia, coa data límite do 1 de maio. A pesar do aquí establecido, poderán realizarse variacións ás previsións contidas no cadro de vacacións xa elaborado; estas variacións deberán comunicarse á unidade administrativa encargada cunha antelación mínima dun mes, para a súa tramitación en iguais termos, e sen prexuízo do indicado no punto anterior.

10. Para o persoal de quendas a data de inicio de vacacións non poderá coincidir co descanso semanal establecido que corresponda.


Artigo 26. Premio especial de antigüidade.

1. Establécese un premio especial de antigüidade por cada nove anos de servizos recoñecidos neste Concello, consistente no goce dunha semana adicional de vacacións, que non poderá acumularse ao período vacacional, nin aos permisos especiais contemplados no seguinte artigo, que deberá gozarse no prazo máximo dun ano desde o seu cumprimento, e que, en todo caso, estará subordinado ás necesidades do servizo.

2. O persoal que na entrada en vigor de este AR teña recoñecidos nove anos ou máis de servizo no Concello, desfrutará por este motivo dunha semana adiconal de vacacións, sen perxuicio de que, segundo se detalla no punto anterior, ao cumplir o seguinte periodo de nove anos teña dereito á corespondente semana de vacacións.


Artigo 27. Permisos, licenzas e excedencias.

Ver no anexo II o cadro sobre afinidade-consanguinidade.

O texto deste artigo asumirá calquera mellora lexislativa que haxa na actualidade ou que se aprobe durante a súa vixencia.

O/a empregado/a público/a, logo do aviso e xustificación por escrito, poderá ausentarse do traballo, con dereito a remuneración, por algún dos motivos e polo tempo máximo seguinte:

a) Por matrimonio propio ou por inscrición como parella de feito en calquera Rexistro Municipal, o c/a terá dereito a un permiso retribuído de quince días naturais ininterrompidos, podendo acumulalos ás vacacións. A data da celebración deberá figurar dentro deste período de permiso.

b) Por matrimonio de familiares, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, 1 día.

c) Por falecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización que requira repouso domiciliario: ata o primeiro grao de afinidade ou consanguinidade 3 días hábiles na mesma localidade e 5 en distinta; ata o segundo grao de afinidade ou consanguinidade 2 días na mesma e 4 en distinta localidade. No caso de falecemento do cónxuxe/parella de feito ou fillo/a o permiso será de 15 días naturais.

d) Permiso por nacemento do/a fillo/a: 3 días hábiles na mesma localidade e 5 en distinta. Serán 2 días máis a partir do segundo fillo/a en parto múltiple.

e) Permiso por parto: 16 semanas ininterrompidas, 2 semanas adicionais no suposto de discapacidade do fillo/a e por cada fillo/a a partir do segundo en caso de parto múltiple. Distribuiranse 6 semanas inmediatamente posteriores ao parto e as seguintes como desexe a nai. A nai poderá ceder unha parte deste permiso ao outro proxenitor de forma parcial ou total, pudendo disfrutar de xeito simultáneo ou sucesivo ao da nai. Se é simultáneo non excederá de 16 semanas, o das que correspondan nos casos de parto múltiple o discapacidade. Pódese disfrutar a xornada completa ou parcial se as necesidades do servizo o permiten.

No caso de parto prematuro e nos casos nos que o neonato debe permanecer hospitalizado a continuación do parto o permiso ampliarase ata a súa alta cun máximo de 13 semanas adicionais. A conta do permiso por parto iníciase coa alta hospitalaria. Tanto neste caso como se por calquera causa debe permanecer hospitalizado a continuación do parto o funcionario poderá ausentarse ata un máximo de 2 horas diarias do seu posto percibindo o seu salario íntegro. Así mesmo poderán reducir a súa xornada de traballo ata un máximo de 2 horas, coa diminución proporcional das súas retribucións.

No caso de falecemento da nai o outro proxenitor disfrutará do tempo total ou do que lle reste deste permiso.

No suposto de falecemento do fillo, o período de suspensión non se verá reducido, salvo que, unha vez finalizadas as seis semanas de descanso obrigatorio, a nai solicitara a reincorporación ao seu posto de traballo.

O tempo transcorrido durante o gozo deste permiso computarase como de servizo efectivo para todos os efectos, garantíndose a plenitude de dereitos económicos do funcionario/a durante todo o período de duración do permiso, e, se é o caso, durante os períodos posteriores ao gozo deste, se, de acordo coa normativa aplicable, o dereito a percibir algún concepto retributivo se determina en función do período de gozo do permiso.

O persoal que fixese uso do permiso por parto ou maternidade terán dereito, así que finalice o período de permiso, a reintegrarse ao seu posto de traballo nos termos e nas condicións que non lles resulten menos favorables ao gozo do permiso, así como a beneficiarse de calquera mellora nas condicións de traballo ás que puidesen ter dereito durante a súa ausencia."

f) Permiso por adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou simple de duración dun ano como mínimo: 16 semanas ininterrompidas. Ampliarase en 2 semanas máis nos casos de discapacidade do menor adoptado ou acollido ou por cada fillo/a a partir do segundo, nos casos de adopción ou acollemento múltiple. A maiores disporán de 2 meses, cobrando só as retribucións básicas, no caso de que fose necesario desprazamento previo dos proxenitores ao pais de orixe do adoptado. Independentemente destes dous meses o permiso por adopción ou acollemento, poderá iniciarse 4 semanas antes da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción ou decisión administrativa ou xudicial de acollemento. No caso dos matrimonios entre dúas persoas do mesmo sexo, o permiso por adopción concederáselle indistintamente a unha ou outra. Se ambas son mulleres e a maternidade é biolóxica, a cónxuxe que non posúa a condición de nai biolóxica poderá aproveitar, por opción daquela, a parte do permiso que non corresponda co descanso obrigatorio.

O tempo transcorrido durante o gozo deste permiso computarase como de servizo efectivo para todos os efectos, garantíndose a plenitude de dereitos económicos do funcionario/a durante todo o período de duración do permiso, e, se é o caso, durante os períodos posteriores ao gozo deste, se, de acordo coa normativa aplicable, o dereito a percibir algún concepto retributivo se determina en función do período de gozo do permiso.

O persoal que fixesen uso do permiso por adopción ou acollemento terán dereito, así que finalice o período de permiso, a reintegrarse ao seu posto de traballo nos termos e nas condicións que non lles resulten menos favorables ao gozo do permiso, así como a beneficiarse de calquera mellora nas condicións de traballo ás que puidesen ter dereito durante a súa ausencia.

g) Permiso de Paternidade polo nacemento, acollemento ou adopción dun fillo ou filla: terá unha duración de 29 días naturais, que gozará o pai funcionario a partir da data de nacemento, da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción. No caso de parto, acollemento ou adopción múltiple, o permiso será de 35 días naturais.

Nos supostos de adopción ou acollemento, se ambos proxenitores fosen persoal ao servizo do Concello de Camariñas, o permiso poderase distribuír á opción dos interesados, que poderán gozalo de forma simultánea ou sucesiva, sempre en períodos ininterrompidos, respectando en todo caso o prazo de duración.

Este permiso é independente do gozo compartido dos permisos previstos nos puntos e e f deste artigo.

A nai poderá desfrutar deste permiso de paternidade a continuación dos permisos previstos nos puntos e e f deste artigo nos seguintes supostos:

- Cando o pai falecese antes da utilización íntegra do devandito permiso.

- Se a filiación paterna non estivese determinada.

- Cando os proxenitores non estivesen casados nin estivesen unidos de feito en análoga relación de afectividade.

- Cando en resolución xudicial dictada en proceso de nulidade, separación ou divorcio, iniciado antes da utilización do permiso, se lle recoñecese á nai a garda do fillo ou da filla que acaba de nacer.

No suposto de matrimonio de mulleres ou de unións de feito en análoga relación de afectividade, ao ser unha delas a nai biolóxica, a que non o sexa terá dereito ao permiso de paternidade nos termos fixados nesta alínea.

O tempo transcorrido durante o gozo deste permiso computarase como de servizo efectivo para todos os efectos, garantíndose a plenitude de dereitos económicos do funcionario/a durante todo o período de duración do permiso, e, se é o caso, durante os períodos posteriores ao gozo deste, se, de acordo coa normativa aplicable, o dereito a percibir algún concepto retributivo se determina en función do período de gozo do permiso.

O persoal que fixesen uso do permiso por paternidade e adopción ou acollemento terán dereito, así que finalice o período de permiso, a reintegrarse ao seu posto de traballo nos termos e nas condicións que non lles resulten menos favorables ao gozo do permiso, así como a beneficiarse de calquera mellora nas condicións de traballo ás que puidesen ter dereito durante a súa ausencia.

h) As funcionarias embarazadas terán dereito a un permiso retribuído polo tempo indispensable para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto que deban realizarse dentro da xornada de traballo. Para exercitar este dereito é preciso aviso previo e xustificación de que debe realizarse dentro da xornada de traballo. Este permiso esténdese ao cónxuxe ou parella da embarazada.

i) Permiso retribuído para tratamento de fecundación asistida: a favor de homes e mulleres para acompañar a súa cónxuxe ou parella en análoga relación de afectividade: o tempo necesario. Nos casos nos que medie desprazamento serán 2 días.

j) Por lactación dun fillo/a menor de doce meses, terase dereito a unha hora diaria de ausencia do traballo, que poderán dividirse en dúas fraccións ou substituír por unha reducción de xornada normal nunha hora coa mesma finalidade. Deste permiso poderanse beneficiar indistintamente a nai ou o pai no caso de que ambos traballen. Este permiso increméntase proporcionalmente nos casos de parto múltiple.

k) Crédito de horas substitutivo do permiso de lactación. O permiso de lactación poderá ser aproveitado, por elección da persoa interesada, como crédito de horas para utilizar libremente durante o primeiro ano de vida do/a fillo/a, podéndose aproveitar o crédito de horas de maneira separada ou acumulada en calquera momento dentro dese primeiro ano de vida.

O número de horas incluídas no crédito será o resultado de contabilizar o total destas ás que a persoa ten dereito se dispuxese do permiso de lactación cunha hora de ausencia. No suposto de adopción ou acollida preadoptiva ou permanente as referencias ao primeiro ano de vida na relación do permiso de lactación entenderanse referidas ao primeiro ano contando desde a resolución xudicial ou administrativa de adopción ou acollida preadoptiva ou permanente.

l) O persoal que por razón de garda legal teña ao seu coidado directo a un menor de 12 anos, ancián que requira especial adicación ou a un diminuído físico, psíquico ou sensorial que non desenvolva ningunha actividade remunerada terá dereito á diminución da xornada de traballo coa diminución proporcional das retribucións. Terá o mesmo dereito o persoal que precise encargarse do coidado directo dun familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade que por razóns de idade, accidente ou enfermidade non poida valerse por si mesmo e que non desempeñe actividade retribuída. A diminución de xornada poderá estar entre un oitavo e un máximo da metade da duración desta, coa correspondente reducción das retribucións.

m) O funcionario/a que precise atender ao coidado dun familiar en primeiro grao, terá dereito a solicitar unha reducción de ata o 50% da xornada laboral, con carácter retribuído, por razóns de enfermidade moi grave e polo prazo máximo de 2 mes. Se houbese máis dun titular deste dereito polo mesmo feito causante, o tempo de goce desta reducción poderase ratear entre os mesmos, respectando, en todo caso, o prazo máximo de 2 meses.

n) Permiso por accidente ou enfermidade moi grave do/a cónxuxe, parella, familiares en primeiro grao, persoas acollidas ou familiares que convivan na mesma casa e para atender ao seu coidado, o persoal do Concello terá dereito a un permiso retribuído cunha duración máxima dun mes. Cada accidente ou enfermidade xerará un único permiso, que, dentro da duración máxima dun mes, se poderá utilizar de maneira separada ou acumulada.

o) Permiso por razón de violencia de xénero sobre a muller funcionario/a do Concello: as faltas de asistencia das funcionarias vítimas de violencia de xénero, totais ou parciais, terán a consideración de xustificadas polo tempo e nas condicións en que así o determinen os servizos sociais ou os centros de saúde. Terán dereito á reducción da súa xornada coa diminución proporcional da retribución, ou a reordenación do tempo de traballo.

p) Flexibilización de xornada por motivos familiares. O persoal do Concello con fillos/as, acollidos/as ou conviventes menores de 12 anos, ou con familiares conviventes, que polas súas enfermidades ou pola súa avanzada idade, necesiten a asistencia doutras persoas, terán dereito, se as necesidades do servizo o permitisen, a flexibilización da xornada de traballo dentro dun horario diario de referencia, determinado en cada caso, por petición da persoa interesada e oída a representación legal do persoal, pola dirección de persoal da unidade administrativa ou do centro de traballo. A decisión, se as necesidades so servizo o permitisen, recoñecerá o máis amplo horario diario de referencia posible. Dentro do horario diario de referencia establecido, a persoa interesada poderá cumprir a súa xornada de traballo con absoluta liberdade, sempre que, en cómputo mensual, resulten cumpridas todas as horas mensuais de traballo aplicables.

Idéntico dereito terá o persoal que se atope en proceso de nulidade, separación ou divorcio, desde a interposición da demanda xudicial ou desde a solicitude de medidas provisionais previas, ata transcorridos 3 meses.

q) Por traslado do domicilio habitual, 1 día se non implica cambio de municipio, e 2 días naturais se supón cambio de Concello. Este permiso soamente poderá exercitarse unha vez cada ano. Se a unidade familiar está integrada por dúas ou máis persoas membros, o permiso será de 2 días sen cambio de localidade e de 4 en distinta localidade.

r) Para concorrer a exames e demais probas de aptitude, durante os días da súa realización. Se as probas se realizasen fóra da comunidade autónoma terase dereito a 3 días como mínimo.

s) Poderanse conceder licenzas para a realización de estudos sobre materias directamente relacionadas coa Administración Pública, logo do informe favorable da persoa xerarquicamente superior. O persoal terá dereito a percibir retribucións básicas e máis o complemento familiar.

t) Polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber inescusable, de carácter público e persoal e por deberes relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral.

u) Para acudir a consultas, tratamentos ou exploracións de tipo médico, en centros médicos públicos, sendo indispensable presentar un xustificante da visita, no que conste o horario consumido.

v) As baixas por indisposición dun día de duración e ata un máximo de tres días ao ano, non darán lugar a deducción ningunha, sen necesidade de xustificación mediante parte médico. Esta circunstancia deberá ser comunicada ao responsable do centro ou servizo con carácter inmediato na data en que se produza.

w) O persoal terá dereito a ausentarse para acompañar ás revisións médicas as fillas e fillos, ao cónxuxe e parella de feito e as persoas maiores ao seu cargo polo tempo necesario, con aviso previo e xustificación da necesidade de realización dentro da xornada de traballo.

x) Para realizar funcións sindicais, de formación sindical ou de representación do persoal, no tempo e forma establecida no presente CC.

y) Ao longo do ano os/as empregado/as públicos/as terán dereito a disfrutar ata 9 días de permiso por asuntos propios ou particulares, sen prexuízo da concesión dos restantes permisos e licenzas establecidos na norma vixente. Tales días non se poderán acumular, en ningún caso, aos períodos de vacacións anuais, establecéndose para o seu disfrute un período ata o 15 de xaneiro do ano seguinte. O persoal poderá distribuír ditos días á súa conveniencia, o que se comunicará á unidade administrativa que corresponda, e respectando sempre as necesidades do servizo, debidamente motivadas, de ser o caso. Na quenda de noite, os nove días de asuntos particulares entenderanse de xornada ordinaria íntegra. Ademais poderán desfrutar de 2 días adicionais ao cumprir o sexto trienio, incrementándose en 1 día máis por cada trienio cumprido a partir do octavo.

z) O persoal do Concello de Camariñas terá dereito a un permiso retribuído dun día natural por ano de servizo prestados no Concello, no último ano previo á data da súa xubilación que poderá acumularse ás vacacións anuais correspondentes.

2. Licenzas:

Logo da solicitude e autorización concederanse as seguintes licenzas:

a) Os empregado/as públicos que teñan cumprido polo menos un ano de servizos efectivos poderán solicitar licenza sen soldo por un prazo non superior a tres meses. As ditas licenzas seranlles concedidas, sempre que o permitan as necesidades do servizo, dentro dos quince días seguintes á da solicitude. A duración acumulada destas licenzas non poderá exceder de 3 meses cada dous anos. Este tempo non será computable a efectos de antigüidade.

b) O persoal terá o dereito e o deber de realizar cursos de perfeccionamento e promoción profesional impartidos por algún organismo público sobre materias relativas á Administración Pública ou ao posto de traballo que ocupe, ou para poder acceder a outro distinto e/ou de superior categoría. Con este fin, poderanse conceder licenzas de estudos, previo informe favorable do alcalde/sa, nas que o funcionario/a terá dereito a percibir as súas retribucións íntegras. O persoal terá dereito a indemnizacións por axudas de custos, gastos de viaxe, peaxe, aparcamentos, estancia, inscrición e outros.

c) Por maternidade, paternidade ou adopción, nos termos establecidos pola normativa legal de aplicación.

3. Excedencias:

A excedencia poderá ser voluntaria ou forzosa.

a) Excedencia forzosa:

É aquela que a administración debe conceder obrigatoriamente. Debe ser decretada pola administración, sen prexuízo de que se solicite por parte do funcionario. Prodúcese a suspensión do contrato con dereito á reserva do posto de traballo e ao cómputo da antigüidade, mentres dure o exercicio do cargo ou o deber.

Prodúcese nas seguintes circunstancias:

* Para exercicio de cargo público.

* Para exercicio de cargo sindical.

* Para cumprimento dun deber inescusable de carácter público ou persoal.

Dará dereito á conservación do posto e ao cómputo da antigüidade da súa vixencia.

a.1.-Para exercicio de cargo público.

Concederase pola designación ou elección para un cargo público que imposibilite a asistencia ao traballo.

O reingreso deberá ser solicitado dentro do mes seguinte ao cesamento no cargo público.

a.2.-Para exercicio de cargo sindical.

Así mesmo poderán solicitar o seu paso á situación de excedencia os funcionarios/as que exerzan funcións sindicais de ámbito provincial ou superior mentres dure o exercicio do seu cargo representativo.

O reingreso deberá ser solicitado dentro do mes seguinte ao cesamento no cargo sindical.

a.3.-Cumprimento dun deber.

É causa de excedencia o cumprimento dun deber de carácter inescusable, público ou persoal, que supón a imposibilidade de prestar o traballo debido en máis dun 20% das horas laborais, nun prazo de 3 meses.

O reingreso debe solicitarse no prazo dun mes desde o cesamento no cumprimento do deber.

b) Excedencia voluntaria:

A excedencia voluntaria é un dereito do funcionario que non pode ser decidido unilateralmente polo mesmo senón que debe ser concedida pola administración se se cumpren os requisitos legais.

Durante o primeiro ano os funcionario terán dereito á reserva do seu posto de traballo.

O reingreso deberá solicitarse no prazo dun mes antes de concluír a excedencia. O incumprimento deste deber provocará a extinción do dereito á reincorporación.

b.1.-Sen necesidade de alegar causa.

Para gozar deste tipo de excedencia deben cumprirse os seguintes requisitos:

* O funcionario/a debe ter unha antigüidade mínima no Concello dun ano.

* A excedencia terá unha duración non menor a catro meses e non maior a cinco anos.

* Non poderá solicitarse outra excedencia ata que transcorran polo menos catro anos desde o final da anterior excedencia do mesmo funcionario/a.

Unha vez que pase o primeiro ano, o funcionario nesta situación non ten dereito á reserva do posto de traballo. Non obstante terá un dereito preferente ao reingreso en vacantes de igual ou similar categoría.

O período durante o que o funcionario/a permanece en situación de excedencia voluntaria sen alegar causa non é computable para efectos de antigüidade.

b.2.-Por coidado de fillos e atención e coidado de familiares.

Os funcionarios terán dereito a un período de excedencia de duración non superior a 3 anos para atender ao coidado de cada fillo, tanto cando o sexa por natureza, como por adopción, ou nos supostos de acollemento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde a data de nacemento ou, no seu caso, da resolución xudicial ou administrativa.

Tamén terán dereito a un período de excedencia, de duración non superior a 2 anos, os funcionarios para atender ao coidado dun familiar, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, que por razóns de idade, accidente, enfermidade ou discapacidade non poida valerse por si mesmo, e non desempeñe actividade retribuída.

A excedencia contemplada no presente apartado, cuxo período de duración poderá disfrutarse de forma fraccionada, constitúe un dereito individual dos funcionarios. Non obstante, se dous ou máis funcionarios da mesma empresa xerasen este dereito polo mesmo suxeito causante, o empresario poderá limitar o seu exercicio simultáneo por razóns xustificadas de funcionamento dos servizos.

Cando un novo suxeito causante dese dereito a un novo período de excedencia, o inicio da mesma dará fin ao que, no seu caso, se viñese gozando.

O período no que o funcionario/a permaneza en situación de excedencia conforme ao establecido neste apartado será computable para efectos de antigüidade e o funcionario/a terá dereito á asistencia a cursos de formación profesional, á participación dos que deberá ser convocado polo empresario, especialmente con ocasión da súa reincorporación. Durante o primeiro ano terá dereito á reserva do seu posto de traballo. Unha vez que transcorra este prazo, a reserva quedará referida a un posto de traballo do mesmo grupo profesional ou categoría equivalente.

Non obstante, cando o funcionario forme parte dunha familia que teña recoñecida oficialmente a condición de familia numerosa, a reserva do seu posto de traballo se estenderá ata un máximo de 15 meses cando se trate dunha familia numerosa de categoría xeral, e ata un máximo de 18 meses se se trata de categoría especial.

b.3.-Mulleres vítimas de violencia de xénero.

As funcionarias vítimas de violencia de xénero, para facer efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia social integral, terán dereito a solicitar a situación de excedencia durante 6 meses sen necesidade de ter prestado un tempo mínimo de servizos anteriores e sen que resulte de aplicación ningún prazo de permanencia na mesma.

Durante os 6 primeiros meses terán dereito á reserva do posto de traballo que desempeñaran, sendo computable este período para efectos de antigüidade, carreira e dereitos de réxime de Seguridade Social que sexa aplicable.

Non obstante, cando das actuacións de tutela xudicial resultase que a efectividade do dereito de protección da vítima o esixise, poderase prorrogar este período por 3 meses máis, cun máximo de 18, con idénticos efectos aos sinalados anteriormente. Durante os 2 primeiros meses desta excedencia a funcionarioa terá dereito a percibir as retribucións íntegras e, se é o caso, as prestacións familiares por fillo/a a cargo.


Artigo 28. Cómputo de prazos e coincidencia dos días das solicitudes.

1. As referencias feitas no presente capítulo a días de permisos ou licenzas, entenderanse feitas a días naturais, sexan laborables ou non, agás no relativo a licenzas por asuntos particulares que se entenderán sempre como días laborables.

2. En todo caso, os días de permiso por traslado de domicilio, concorrencia a exames, matrimonio de familiares, enfermidade, accidentes ou falecemento de familiares deberán coincidir necesariamente co día en que se produza o evento ou situación de que se trate.


Artigo 29. Tramitación.

1. O trámite relativo ós permisos e ás licenzas será o seguinte:

a) As comunicacións de permisos e licenzas que sexan previsibles faranse medíante modelos normalizados na unidade administrativa correspondente, sen prexuízo de poder facelo no Rexistro Xeral do Concello, como mínimo con 5 días hábiles de antelación á data do seu comezo.

b) Estes impresos deberán ser cubertos polo/a interesado/a, facendo constar a clase de permiso ou licenza que se solicita e a súa duración, e achegando, de ser o caso, a xustificación documental oportuna.

c) As comunicacións dos permisos sobrevidos ou imprevisibles faranse da mesma maneira, pero ademais comunicaráselle directamente ó/á xefe/a do servizo correspondente.

d) No caso de ser requirido con anterioridade, presentarase a oportuna xustificación documental do permiso dentro do prazo de 7 días naturais a partir da data do seu comezo.

2. Unidade administrativa de tramitación:

a) A tramitación das solicitudes das licenzas dos/as empregados/as municipais corresponderá á unidade administrativa que se designe, que se encargará de efectuar as dilixencias e procurar os informes oportunos para determinar a correspondente resolución.

b) A concesión dos permisos e licenzas corresponderá ó alcalde do Concello ou persoa en quen delegue, quen ditará para o efecto a oportuna resolución.

c) No eido do establecido no apartado anterior, as solicitudes das licenzas formuladas en forma e prazo, consonte o establecido no presente capítulo, deberán resolverse e notificarse ós/ás solicitantes coa debida antelación con respecto da data na que se deba comezar a licenza solicitada. No caso de que tal resolución non se produza ó día laborable anterior á data de inicio solicitada entenderase concedida nos termos do solicitado, sempre que se axuste ó establecido no presente acordo.


CAPÍTULO III Retribucións

 


Artigo 30. Conceptos retributivos.

As retribucións do persoal quedan expostas no anexo I deste acordo segundo dos orzamentos municipais aprobados para o exercicio 2007 e publicado no BOP número 86 de 10 de maio de 2010.

Segundo a Lei 30/1984, as retribucións do persoal son básicas e complementarias.

1. Son retribucións básicas:

a) O salario base. É o que corresponde a cada un dos cinco grupos de clasificación que se determinan no artigo 25 da Lei 30/1984, en que se organizan as diferentes grupos dos/as empregados/as públicos/as.

b) Os trienios/antigüidade. É unha cantidade igual para cada grupo de clasificación, ou asimilado, por cada tres anos de servizos efectivos. Ó persoal recoñeceráselle os servizos indistintamente prestados en calquera administracións públicas, tanto en calidade de funcionario/a de carreira como de interino ou laboral, de conformidade co establecido na Lei 70/1978, de recoñecemento de servizos prestados na administración pública.

As cantidades percibidas por este concepto serán as establecidas no seu caso na Lei de Orzamentos xerais do Estado para cada grupo de funcionario/as e percibiranse a partir do día en que se cumpran tres ou múltiplo de tres anos de servizo activo.

c) As pagas extraordinarias. Serán dúas ó ano, polo importe dunha retribución mensual do salario base e trienios máis as contías que se determinen na Lei de Orzamentos do Estado e deberanse aboar nas nóminas de xuño e de decembro. Non obstante, o persoal que o desexe, e así o solicite, terá dereito a que as gratificacións extraordinarias se lle rateen nas doce mensualidades.

Cando o período traballado fose inferior ó total correspondente dunha paga, esta aboarase na parte proporcional que resulte segundo os meses e días de servizo prestados efectivamente.

d) As súas contías serán as anualmente reflectidas na Lei de orzamentos xerais do Estado.

2. Son retribucións complementarias:

a) Complemento de destino que lle corresponda ó nivel do posto que desempeñe o/a funcionario/a

b) Complemento específico destinado a retribuílas condicións particulares de algúns postos de traballo en atención ás características do posto de traballo concreto, a súa especificación e valoración corresponde á RPT ou catálogo de postos de traballo, que valorará os factores de especial dificultade técnica, dedicación, incompatibilidade, perigosidade, penosidade, esforzo intelectual e esforzo físico necesarios para desenvolver as tarefas do posto.

Este complemento de posto de traballo son cantidades que se engaden ó salario base pola concorrencia dunha causa específica e determinada que está presente na prestación do traballo, e que unidas ás retribucións básicas determinan a cifra total do salario do/a funcionario/a, terán carácter de consolidables

O establecemento e modificación do complemento específico farase previa valoración pola Corporación dos postos de traballo, atendendo ás circunstancias anteriores. O Concello, de acordo coa representación dos sindicatos, fixará a contía coa que se remunerarán estes complementos.

Feita a valoración, o Pleno da Corporación, ó aproba-la relación de postos de traballo (RPT), determinará aqueles ós que lle corresponde un complemento específico, sinalando a súa contía acordada coa representación dos sindicatos.

c) Complemento de produtividade. A cantidade será fixada semestralmente. Asígnase en función de circunstancias directamente relacionadas co posto de traballo e obxectivos a el asignados (especial rendemento, da actividade extraordinaria, interese e iniciativa con que o funcionario/a desempeña o seu traballo etc.) circunstancias obxectivas e previamente negociadas na mesa xeral de negociación.

En ningún caso as cantidades asignadas por complemento de produtividade durante un período de tempo orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.

A súa concesión correspóndelle ó alcalde, de acordo cos criterios obxectivos a tal efecto aprobados polo Pleno, previa negociación cos/coas delegado/as dos/as funcionario/as en canto á determinación de ditos criterios.

d) Gratificacións por servizos extrordinarios fora da xornada normal, que en ningún caso poderán ser fixas na súa contía e periódicas no seu devengo.

3. As retribucións básicas e complementarias que se perciban con carácter fixo e periodicidade mensual faranse efectivas por mensualidades completas e con referencia á situación e dereitos do/a funcionario/a ó día primeiro do mes que corresponde, salvo os seguintes casos, en que se liquidarán por días:

a) No mes de inicio do desempeño do posto, dunha categoría, no de reingreso ó servizo activo, e no de reincorporación por conclusión de permisos sen dereito a retribución.

b) No mes no que se cese no servizo activo, salvo que sexa por motivos de falecemento, xubilación ou retiro; e no de iniciación de permisos sen dereito a retribución.


Artigo 30 (bis). Retribucións que non teñen a consideración de salario.

Os funcionarios/as percibirán as indemnizacións que lles correspondan por razón do servizo que se adecuarán ao disposto na normativa correspondente. Ver especificado no artigo 33 deste AR.

Así mesmo, o persoal incluído no ámbito de aplicación deste Acordo ten dereito a ser resarcido dos gastos de desprazamentos que por razón do servizo se vexa obrigado a realizar dentro ou fóra do termo municipal, de acordo co disposto no Real Decreto 462/2002 de 24 de maio de indemnizacións por razóns de servizo, ou norma que o substitúa.


Artigo 31. Retribucións do persoal que desempeñe accidentalmente ou temporalmente outro posto superior ó do seu grupo.

O nomeamento accidental ou desempeño de funcións superiores ó do seu grupo dará lugar á percepción das seguintes retribucións básicas e complementarias:

a) Básicas (soldo base, trienios e pagas extraordinarias): as que lle correspondan ó persoal en función do grupo ó que pertenza.

b) Complementarias:

1. Complemento posto traballo: o do posto desempeñado, sempre e cando a duración efectiva do nomeamento sexa superior a 15 días naturais seguidos ou ben a 30 días naturais alternos nun período de 3 meses seguidos.

2. Respecto do complemento de produtividade, estarase ó establecido no presente acordo.


Artigo 32. Cláusula de actualización salarial.

Actualizaranse anualmente as táboas salariais conforme ó incremento previsto na Lei de orzamentos xerais do Estado.


Artigo 33. Indemnizacións.

Rexeranse polo RD 462/2002 de 24 de maio ou norma legal que a substitúa.

1. O persoal terá dereito á indemizacións por axudas de custo, quilometraxe, gastos de viaxe, peaxe, aparcamento, dietas, estancia e inscricións e outros establecidos na normativa vixente para a Administración do Estado. Nos casos non previstos nesta determinarase a contía polo propio Concello previo informe da comisión paritaria de seguimento e control.

2. O persoal percibirá axudas de custo cando asista, previa autorización, a cursos de formación.

3.Terán dereito o concepto de compensacion por asistencia:

a) Os funcionarios/as que asistan como vogais, secretario ou asesores a órganos de selección de persoal(tribunais de oposición, órganos de selección..).

b) Os delegados/as de persoal cando se reúnan na comisión paritaria ou en calquera comisión ou representación da corporación para tratar temas relativos ao persoal fóra da xornada normal de traballo. Estas reunión serán preferentemente en horario normal de traballo.

O Concello tomará as medidas adecuadas para que cando se trate de asistencia a cursos de formación se poida adiantar o importe das indemnización e nos restantes casos retribuilas nun prazo máximo de 30 días, podendo adiantar o seu importe no caso de desprazamento por razóns de servizo, previa solicitude do funcionario/a.


Artigo 33 (bis). Indemnización por desprazamento en vehículo propio dentro do termo municipal.

1. No caso de que o vehículo do funcionario/a sufrise algún desperfecto por motivo de sinistro no desempeño das súas funcións, o Concello, previo informe favorable da comisión paritaria, farase cargo da contía total da reparación do vehículo e dos gastos de tal contratempo, coa dilixencia precisa, sempre e cando o sinistro non se producise por imprudencia temeraria do conductor/a ou ben que a culpabilidade sexa de terceira persoa, a cal tería que responder deste dano.

2. O Concello aboará os correspondentes gastos de quilometraxe.


Artigo 34. Anticipos.

1. Todo o persoal do Concello de Camariñas terá dereito a solicitar un anticipo na forma e contía que se defina neste convenio, previo informe de intervención.

2. Anticipos reintegrables.-O persoal funcionario/a, con antigüidade mínima de 2 anos poderá solicitar, por razóns de urxencia, un anticipo reintegrable sen xuros de ata 4.600 euros. O importe dos mencionados anticipos será reintegrado mediante redución da cantidade que corresponda nun máximo de 60 mensualidades. En calquera momento a contía pendente de amortización poderá ser liquidada polo funcionario/a. O período máximo de devolución non poderá sobrepasar a data da súa xubilación ou finalización do contrato. Non se concederán novos anticipos ata reintegrar o 75% do anteriormente concedido. No suposto de que quede capital pendente de amortizar do primeiro anticipo debe amortizarse co novo anticipo.


CAPÍTULO IV Axudas e melloras económicas, sociais, asistenciais e profesionais

 


Artigo 35. Asistencia xurídica.

1. O Concello de Camariñas garantirá a asistencia e defensa xurídica especializada ós/ás empregados/as que a precisen por razón de conflitos con terceiros derivados da prestación normal do servizo.

2. Así mesmo asume as posibles responsabilidades civís que poidan derivarse da prestación normal do servizo, salvo os derivados de neglixencia ou imprudencia temeraria debidamente probadas.

3. O Concello asumirá os gastos da defensa do persoal, logo da solicitude do interesado. É facultade da alcaldía nomear o/a letrado/a. Para estes efectos, o Concello poderá asinar un concerto con letrados/as para o asesoramento do persoal en número e especialidades necesarias.


Artigo 36. Fondo de pensións.

O Concello de Camariñas destinará no ano 2010 a cantidade de 100 € por funcionario/a para financiar as aportacións a plans de pensións de emprego que inclúan a cobertura da continxencia de xubilación. Esta cantidade será repartida equitativamente entre o persoal e verase aumentada cada ano na mesma porcentaxe que se estableza para os salarios nos presupostos xerais do estado.

O funcionario/a poderá formar parte do plan de pensións contemplado no presente convenio a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte ao seu ingreso e cos límites que veñen establecidos na lexislación vixente.

Para poder integrarse no citado plan, o funcionario/a deberá comunicar por escrito a súa vontade.


Artigo 37. Seguros de vida, accidente e invalidez.

O Concello concertará unha póliza de seguro colectivo que cubrirá os riscos de morte e invalidez, garantindo, cando menos, os seguintes capitais, a percibir polos beneficiarios legais ou que designen os interesados:

a) Falecemento accidental: 60.000 €.

b) Incapacidade profesional total: 120.000 €.

c) Incapacidade profesional absoluta: 120.000 €.

d) Gran invalidez: 120.000 €.


Artigo 38. Incapacidade temporal.

O Concello completará as percepcións dos funcionario/as municipais durante a situación de incapacidade temporal ata o 100% das súas retribucións periódicas durante o período, debéndose xustificar tal situación medíante o correspondente parte facultativo.


Artigo 39. Capacidade diminuída.

1.-No caso de declaración dunha incapacidade laboral permanente total, o Concello procederá, por petición do funcionario/a e logo das actuacións e coas garantías establecidas no art. 25 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, ó cambio de posto de traballo por outro máis axeitado a súa situación, dando lugar con iso a unha renovación de contrato. O devandito cambio comunicarase ós representantes do persoal. Os complementos do posto e aqueles outros que retribúan unha maior cantidade ou calidade no traballo, percibiranse de conformidade coas retribucións que corresponda ó novo posto de traballo sen prexuízo do mantemento no computo anual das retribucións básicas.

No supuesto de incapacidade temporal, producida a extinción desta situación con declaración de invalidez permanente nos grados de incapacidad permanente total para a profesión habitual, absoluta para todo trabajo ou gran invalidez, cuando, a xuizo do órgano de calificación, a situación de incapacidade do funcionario vaia a ser previsiblemente obxeto de revisión por melloría que permita a súa reincorporación ao pusto de traballo, subsistirá a suspensión da relación laboral, con reserva do posto de traballo, durante un período de dous anos, a contar desde a data da resolución pola que se declare a invalidez permanente.

2.-A mobilidade por diminución da capacidade do funcionario/a para o desempeño do sei postos de traballo poderá levarse a cabo por petición do funcionario/a ou por decisión do Concello, logo do informe do servizo médico designado polo Concello, a postos de traballo de igual ou inferior grupo ou categoría profesional.

Cando as circunstancias así o requiran, será necesaria a previa formación profesional para adaptar ó funcionario/a ó seu novo posto de traballo, que será facilitada pola administración municipal.

3.-Sen prexuízo do establecido nos apartados anteriores, con carácter xeral o persoal maior de 55 anos que desempeñen postos de traballo en condicións de penosidade, perigosidade e/ou toxicidade poderá solicitar a adscrición a postos de segunda actividade, preferentemente dentro do mesmo servizo.

4.-Destas situacións darase conta ao Comité de Seguridade e Saúde que actuará de conformidade co establecido na Lei de prevención de riscos laborais.

5.-A segunda actividade prevista no presente artigo desenvolverase a través do correspondente regulamento.


Artigo 40. Integración dos discapacitados.

1. Nas convocatorias para postos ou prazas da oferta de emprego público do Concello non se establecerán exclusións por eivas físicas ou psíquicas, salvo nos casos en que estas sexan incompatibles co normal desempeño das tarefas e funcións propias do posto de traballo obxecto da convocatoria.

2. O Concello velará polo estrito cumprimento da Lei 13/1982, de integración social de minusválidos, e a Lei 51/2003, de 2 de decembro.

3. Nas probas selectivas estableceranse, para as persoas discapacitadas que así o soliciten, adaptacións de tempo e medios para a súa realización, de tal xeito que disfruten de igualdade de oportunidades respecto dos demais participantes.


Artigo 41. Axudas sociais.

Normas xerais.

1. Ámbito persoal de aplicación.

1.1. Poderá optar ás axudas económicas descritas no presente artigo, coas excepcións que nel se contemplan, o persoal funcionario definitivo ou interino, así como os membros da súa unidade familiar.

Os funcionarios/as deberán ostentar tal condición no ano a que se refire a convocatoria do concurso de axudas económicas, e ter realizado o gasto ostentando nesta.

1.2. Para os efectos do presente regulamento, entenderase por "unidade familiar", a formada polo funcionario/a, o seu cónxuxe e:

a) Os fillos/as solteiros/as do funcionario/a que reúnan os seguintes requisitos:

- Convivir no domicilio familiar.

- Non superar o límite de idade fiscal que cada ano se marque na Lei do IRPF que permita aos fillos xerar dereito de deducción, excepto aqueles que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao recollido na lei anterior para os mesmos efectos, por parte da entidade pública competente nesta materia.

- Non ter acadado, no ano natural, rendas superiores ao salario mínimo interprofesional garantido para maiores de 18 anos.

b) Os ascendentes do funcionario que reúnan os seguintes requisitos:

- Convivir no domicilio familiar.

- Non ter acadado, no ano natural, rendas superiores ao salario mínimo interprofesional garantido para maiores de 18 anos.

c) Outras persoas vinculadas ao funcionario/aor/a por razón de tutela ou acollemento, non remunerado, formalizado na entidade pública con competencias nesta materia, sempre que cumpran os requisitos establecidos no apartado anterior.

1.3. Terá a consideración de relación marital análoga ao matrimonio a formada por dúas persoas que leven convivindo polo menos un ano, podéndose acreditar tal circunstancia por medio da inscrición no rexistro, ou calquera outro medio admisible en dereito. En caso de ter fillos en común será suficiente acreditar a convivencia.

1.4. No suposto de que a persoa solicitante, persoal activo, non prestase servizos todo o ano ou curso escolar ao que se refire o concurso de axudas económicas, a axuda que percibirá terá un importe directamente proporcional ao tempo traballado.

2. Solicitudes.

2.1. As solicitudes das axudas formularanse, en todo caso, polos empregados municipais, no modelo oficial que se facilitará facendo constar o tipo de axuda solicitada, achegando a documentación esixida.

2.2. O feito de presentar a solicitude implica a aceptación das condicións establecidas no presente regulamento.

3. Prazo de presentación de solicitudes.

Establécese un único prazo para a entrega de solicitudes e documentación que comprende o período que vai desde o 1 de xaneiro ao 15 de xaneiro do ano seguinte ao que se refira o concurso de axudas.

4. Documentación.

Coa solicitude, presentarase a seguinte documentación común aos diferentes tipos de axuda, así como as específicas de cada unha delas e que máis adiante se sinalarán:

a) No caso de que percibise ou vaia a percibir axudas económicas polo mesmo concepto ou análoga finalidade que as desenvolvidas no presente regulamento, deberá presentar certificación ou outro documento acreditativo do importe da axuda recibida. No suposto de percibir a mencionada axuda con posterioridade á establecida no presente regulamento, deberá comunicarse da mesma forma.

b) Fotocopia compulsada da declaración do IRPF (todas as follas) que se correspondan co último exercicio, do solicitante e de todos e cada un dos membros da súa unidade familiar.

No caso de que algún dos membros da unidade familiar, maior de 18 anos, non tivese obrigación de realizar a declaración da renda terá que achegar unha certificación de facenda que o acredite e se, ademais fose, funcionario/a municipal, un certificado emitido para efectos do IRPF para poder descontarlle das rendas do traballo persoal o importe da Seguridade Social e, se estivese comprendido no suposto do apartado c) do punto 8, certificado das cotas aboadas.

No caso de presentar a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas a través de internet, será necesario achegar declaración xurada de que foi efectivamente presentada.

c) Fotocopia da declaración complementaria da citada no apartado anterior.

d) No seu caso, declaración xurada de non percibir ingresos.

e) Ademais, no seu caso, declaración xurada de non percibir axudas.

5. Causas xerais de exclusión.

Serán causas de exclusión das axudas económicas, entre outras, as seguintes:

a) Presentar a solicitude fóra de prazo.

b) Non achegar a documentación esixida no impreso da solicitude. A notificación para solicitar documentos non achegados ou para mellorar os achegados será publicada no taboleiro de anuncios así como de todos os centros de traballo deste Concello, co fin de garantir a máxima difusión, nos termos establecidos no apartado 5.b), do artigo 59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común. O prazo para achegar a documentación que falte será de quince días a contar desde o día seguinte ao da publicación no mencionado taboleiro.

c) Carecer dalgún dos requisitos ou documentos esixidos.

d) A falsidade ou ocultación, debidamente probada, de datos ou documentos.

e) Renunciar á percepción das axudas que polo mesmo concepto ou análoga finalidade puidese obter por parte de entidades públicas ou privadas, con excepción dos supostos de axudas por discapacidade.

6. Penalización.

Todos aqueles solicitantes que incorran nunha manifesta ocultación, falseamento de datos ou documentación, que resultara determinante para a concesión e/ou fixación da contía da correspondente axuda, serán penalizados con cinco anos de exclusión da axudas, e no caso de que se percibise algunha outra axuda, en tales circunstancias, sen prexuízo da penalización prevista neste artigo, estarán obrigados ao reintegro do importe desta, perdendo o dereito a percibir calquera das axudas económicas descritas no presente artigo, en tanto non se produza este reintegro.

7. Importe das axudas.

7.1. O importe máximo que se perciba en concepto de axuda económica, non poderá ser superior ao importe do gasto realizado; entendendo como tal o acreditado documentalmente pola persoa solicitante, descontando dos gastos que proceda computar, segundo o disposto no presente regulamento, a aplicación dos límites ou índices correctores reflectidos no punto 8 do presente artigo.

7.2. No suposto de percepción de axuda económica, subvención ou bolsa de estudos polo mesmo concepto ou análoga finalidade por parte da entidade pública ou privada, se o importe daquela fose inferior ao que corresponda pola aplicación do presente regulamento, terase dereito á percepción desta, deducindo o importe recibido polo mesmo concepto. Non se terá en conta esta axuda no caso das discapacidades.

7.3. No caso de percibir as axudas económicas ou subvencións previstas no número anterior, con posterioridade ao aboamento das axudas establecidas no presente artigo, descontaríase o importe daquelas dos importes que percibirá a unidade familiar.

8. Distribución.

8.1. O importe da partida destinada ás axudas que aquí se regulan, distribuirase de forma inversamente proporcional aos ingresos netos da unidade familiar do solicitante. Entenderase como ingresos netos da unidade familiar o resultado de aplicar a seguinte táboa sobre os ingresos brutos desta, despois de descontar:

a) Pensións compensatorias e anualidades por alimentos do funcionario/a municipal.

b) Cotizacións á Seguridade Social do funcionario/a municipal.

c) Cotas satisfeitas aos sindicatos ou asociacións/sindicatos profesionais e colexios profesionais obrigatorios para o desempeño da función polo funcionario/a.

TABOAS DE LÍMITES OU ÍNDICES CORRECTORES DE INGRESOS NETOS E IMPORTES PARA PERCIBIR POR CADA UN DOS SOLICITANTES

INGRESOS NETOS DA UNIDADE FAMILIAR

N.º DE MEMBRO

INGRESOS BRUTOS EN %

EUROS

IMPORTE DA AXUDA

1

60

0-4.200

100%

2

40

4.201-4.800

95%

3

29

4.801-5.400

90%

4

22,5

5.401-6.000

85%

5

18,5

6.001-6.600

80%

6

15,5

6.601-7.200

75%

7

13,5

7.201-7.800

70%

8

12

7.801-8.400

65%

9

10,5

8.401-9.000

60%

10

9,5

9.001-9.600

55%

9.601-10.200

50%

10.201-10.800

45%

10.801-11.400

40%

11.401-12.000

35%

12.001-12.600

30%

12.601-13.200

25%

13.201-13.800

20%

13.801-14.400

15%

14.401-15.000

10%

15.001-...

5%

8.2. Para o cálculo do importe da axuda, as anteriores porcentaxes aplicaranse, en todo caso, sobre o límite máximo establecido para cada un dos tipos de axuda, aínda que o gasto realizado fose superior (apartado 7.1).

9. Consignación orzamentaria.

9.1. A cantidade máxima que se aboará a cada solicitante será a resultante da aplicación da presente regulación.

9.2. No caso de que, unha vez que se apliquen as porcentaxes establecidas nas táboas correctoras do artigo anterior, non fose suficiente a cantidade existente, a diferencia deducirase porcentualmente entre todos os perceptores de axudas económicas.

9.3. Se unha vez que se distribúa a axuda establecida no número anterior, se produce remanente, este se distribuirá co tope máximo do gasto realizado.

10. Tramitación.

As axudas económicas serán concedidas por resolución da Alcaldía-Presidencia, por proposta dos delegados de persoal.

11. Interpretación do regulamento.

Resérvase á comisión mixta paritaria de interpretación e estudo do acordo, a facultade de interpretar as dúbidas ou contradicións que puidesen xurdir da aplicación deste regulamento; ademais da posibilidade de introducir as modificacións que fosen precisas para o seu mellor desenvolvemento e/ou aplicación, coa condición de non desvirtuar os requisitos, as condicións nin a finalidade das axudas económicas que se contemplan no presente regulamento.

Axuda económica por discapacidade

12. Alcance.

12.1. Poderán optar a esta axuda as persoas, incluídas no ámbito de aplicación do presente regulamento afectadas por unha discapacidade; sempre e cando esta sexa dun grao igual ou superior ao 33% e que non perciba renda ou salario superior ao salario mínimo interprofesional.

12.2. Estas axudas son complementarias de todas aquelas outras que se poidan percibir doutro organismo público ou privado.

13. Documentación.

Sen prexuízo dos datos consignados na solicitude, uniranse a esta, ademais da documentación establecida no punto 4 das Normas Xerais, a seguinte:

- Certificación do grao de discapacidade, expedido polo Imserso ou polo organismo correspondente da comunidade autónoma.

14. Importe da axuda.

O importe máximo que se percibirá en concepto de axuda económica por discapacidade será o seguinte:

Grao de discapacidade

Euros

Igual ou superior ao 33%

120

Igual ou superior ao 50%

200

Igual ou superior ao 65%

360

Igual ou superior ao 75%

360

Axuda económica por bolsa de estudos.

15. Alcance.

15.1. Inclúense neste concepto, os gastos de matrícula, libros e material escolar que resulten, como consecuencia dos estudos que realice o persoal ou membros da súa unidade familiar, no seu caso, incluído no ámbito de aplicación deste regulamento, en tan só un dos seguintes niveis de estudos, ou os seus equivalentes en caso de modificacións normativas:

a) Educación infantil (1.º e 2.º ciclo).

b) Educación primaria obrigatoria, ata 6.º curso.

c) Educación secundaria obrigatoria, Bacharelato (LOXSE) e Formación Profesional de grao medio ou superior, e curso de acceso á Universidade.

d) Universidade, escola técnica ou conservatorio.

e) Estudos homologados polo Ministerio ou Consellería de Educación e Ciencia, con validez académica.

- Os cursos dos apartados d) e e), non poderán recibir axuda superior ao gasto realizado.

- Os solicitantes de bolsas de estudos dos apartados d) e e) para poder percibir a axuda deberán achegar a certificación da denegación da bolsa e o pagamento das taxas que correspondan nun prazo de 15 días a contar desde o seguinte á recepción da comunicación da denegación.

15.2. Quedan expresamente excluídos os doutorados e másters.

15.3. Esta axuda económica concederase só sobre un nivel de estudos, carreira ou curso por ano, e no caso de solicitar máis dunha axuda económica, soamente se aboará unha delas, que será a que resulte máis beneficiosa para o interesado.

16. Documentación.

Sen prexuízo dos datos consignados na solicitude, unirase a esta, inescusablemente, ademais dos documentos citados no punto 1.4 das Normas xerais, os seguintes:

a) O certificado de matriculación ou, no seu caso, fotocopia compulsada da folla de liquidación das taxas de matrícula correspondentes ao curso para o que se solicite a axuda económica.

b) Fotocopia do plan de estudos da carreira que corresponda.

17. Importes máximos destas axudas.

17.1. O importe máximo que se percibirá en concepto de axuda económica por gastos de bolsa de estudos será o que segue:

Tipo de estudos

Euros

Apartado a) do artigo15.1

120

Apartado b) do artigo15.1

150

Apartado c) do artigo 15.1

210

Apartado d) do artigo 15.1

520

Apartado e) del artigo 15.1


Segundo a equiparación cun dos anteriores..

17.2. No suposto de cursar materias soltas, o importe da axuda calcularase de forma directamente proporcional ao número total de materias ou créditos do curso correspondente. Se fosen materias de distintos cursos calcularíase porcentualmente sobre o total de materias ou créditos de cada un deles, ata o límite da axuda.

17.3. Para os efectos do cálculo do importe da axuda por estudos do apartado d) e e), non se computarán as materias que se repitan por segunda vez (3.º matrícula).

17.4. No caso dos proxectos de fin de carreira computarase como gasto realizado o importe da matrícula ou taxa que corresponda, sempre referido a estudos realizados en centros educativos públicos que se atopan no territorio nacional.

Axuda económica por escola infantil (nenos 0-3 anos).

18. Alcance.

18.1. Inclúense neste concepto os gastos derivados da estancia nas gardarías, durante o ano anterior ao curso escolar ao que se refira a oportuna convocatoria, dos membros da unidade familiar do solicitante, ata o momento no que poida ter acceso ao 2.º ciclo de educación infantil.

18.2. Quedan expresamente excluídos dos citados gastos, os correspondentes a comida, transporte, seguros, material escolar e deportivo, e as denominadas actividades complementarias ou extraescolares.

18.3. Para os efectos do disposto no apartado 1 deste artigo, entenderase por curso escolar o que vai desde o día 1 de setembro dun ano, ata o día 31 de agosto do ano seguinte.

18.4. Sempre que a gardería dependa do Concello este reservará un 5% das prazas para o persoal do Concello. Na valoración destas solicitudes terase en conta en primeiro lugar o nivel económico da unidade familiar, e en segundo lugar a antigüidade como persoal do Concello.

19. Documentación.

Sen prexuízo dos datos consignados na solicitude, uniranse a esta, ademais da documentación establecida no punto 4 das Normas Xerais, a seguinte:

a) Facturas orixinais detalladas ou fotocopias cotexadas dos gastos realizados.

b) Certificado de nacemento do/s fillo/s.

20. Importe da axuda.

O importe máximo que se percibirá polo concepto de gastos de escola infantil será de 300 euros por fillo/a.

Axuda económica por odontoloxía.

21. Alcance.

21.1. Inclúense neste apartado os gastos por tratamentos odontolóxicos excluídos das prestacións da asistencia sanitaria da Seguridade Social, aos funcionarios do Concello de Camariñas, realizados polo persoal incluído no ámbito de aplicación do presente regulamento.

22. Documentación.

Sen prexuízo dos datos consignados na solicitude, uniranse a esta, ademais da documentación establecida no punto 4 das Normas Xerais, as facturas orixinais detalladas, nas que deberá constar o nome do paciente, ou fotocopias compulsadas dos gastos realizados.

23. Importe das axudas.

O importe máximo a percibir polo concepto de axuda económica por gastos de odontoloxía estará determinado polos prezos medios do tratamento odontolóxico de que se trate, non podendo exceder, en calquera caso, do límite de 1.800 € por unidade familiar.

A fin de determinar os importes medios, cada ano se publicará unha táboa cos prezos máximos con que se farán os cálculos e para iso as facturas deberán agruparse nalgún dos seguintes conceptos:

* Ortodoncia.

* Endodoncias.

* Radiografías.

* Limpezas bucais.

* Empastes

* Prótese

Axuda económica por oftalmoloxía

24. Alcance.

24.1. Inclúense neste concepto os gastos realizados na adquisición, por prescrición médica, de elementos correctores da visión (ou gafas ou lentes de contacto) realizados polo persoal suxeito ao ámbito da aplicación do presente regulamento.

24.2. Esta axuda concederase só unha vez cada tres anos, excepto que, no caso de cristais ou lentes de contacto, exista prescrición médica que xustifique a necesidade de cambio por axuste de graduación.

25. Documentación.

Sen prexuízo dos datos consignados na solicitude, unirase a esta, ademais da documentación establecida no punto 4 das Normas Xerais, a seguinte:

a) Informe do oftalmólogo ou optometrista colexiado.

b) Factura orixinal detallada, ou fotocopia compulsada, do gasto realizado.

26. Importe da axuda.

O importe máximo que se percibirá en concepto de axuda económica por gastos de oftalmoloxía non poderá exceder dos que se establecen a continuación.

CONCEPTO

EUROS

Montura da gafas

60

Cristais

120

Lentes de contacto

100

Axuda económica por torrinolaringoloxía

27. Alcance.

27.1. Inclúense neste concepto os gastos realizados na adquisición, por prescrición médica, de elementos correctores da audición (audífonos), realizados polo persoal suxeito ao ámbito da aplicación do presente regulamento.

27.2. Esta axuda concederase só unha vez, por membro da unidade familiar, excepto que exista prescrición médica nas mesmas condicións que as reguladas no Sergas que xustifique a necesidade de cambio por falla de efectividade do anterior.

28. Documentación.

Sen prexuízo dos datos consignados na solicitude, unirase a esta, ademais da documentación establecida no punto 4 das Normas Xerais, a seguinte:

a) Informe do otorrinolaringólogo do seguro médico, xustificativo da necesidade de cambio.

b) Factura orixinal detallada, ou fotocopia compulsada, do gasto realizado.

29. Importe da axuda.

O importe máximo que se percibirá en concepto de axuda económica por compra de audífonos non poderá superar os 600 €.

Axuda económica por enfermidade.

30. Alcance.

30.1. Inclúense neste concepto, con carácter xeral, os gastos por servizos e/ou tratamentos sanitarios dispostos por persoal facultativo do seguro médico que corresponda e excluídos das prestacións sanitarias da Seguridade Social, realizados polo persoal suxeito ao ámbito de aplicación do presente regulamento e, tamén:

a) Operacións oftalmolóxicas dirixidas á corrección da visión, só en calquera dos seguintes supostos:

- Un mínimo de cinco dioptrías no ollo operado.

- Que a suma das dioptrías de miopía máis a metade das de astigmatismo dese mesmo ollo sexa igual ou superior a cinco.

Corrección de hipermetropía cando se teña polo menos catro dioptrías no ollo operado

b) Tratamentos ortoprotésicos, excluídos da Seguridade Social, cun prezo superior a 60 euros.

30.2. Quedarían excluídos do anterior alcance:

a) Operacións de estética.

b) Operacións oftalmolóxicas dirixidas á corrección da miopía, cando contemplen os supostos non incluídos no apartado 30.1a)

c) Prestacións cubertas total e parcialmente pola Seguridade Social ou servizos sanitarios concertados.

d) Tratamentos ortoprotésicos incluídos na Seguridade Social e os excluídos que teñan un prezo inferior a 60 euros.

31. Documentación.

Sen prexuízo dos datos consignados na solicitude, unirase a esta, ademais da documentación establecida no punto 4 das Normas Xerais, a seguinte:

a) Informe ou prescrición facultativa do especialista do seguro médico oficial, que xustifique a necesidade do servizo e/ou tratamento recibido.

b) Factura orixinal detallada ou fotocopia compulsada dos gastos realizados.

32. Importe da axuda.

Cada solicitude será estudada e valorada individualmente polos delegados de persoal, que farán a súa proposta, en función da valoración das circunstancias concorrentes en cada caso, o alcance e importe da axuda económica, solicitada polo funcionario, sobre a que se aplicará, no seu caso, a táboa reflectida no punto 8 das Normas Xerais.

33. Gratuidade das actividades do Concello.

As actividades organizadas polo Concello serán gratuítas para o funcionario/a e a familia (cónxuxe e fillos/as).

34. Cantidade destinada á acción social.

A cantidade máxima destinada á acción social, incluída a de persoal funcionario, para a anualidade 2010 establécese en 5.000 €. A comisión paritaria levará a cabo anualmente as revisións do importe destinado á acción social.


CAPÍTULO V Condicións de seguridade e saúde laborais

 


Artigo 42. Dereitos e deberes en materia de seguridade e saúde laboral.

1. O persoal do Concello de Camariñas ten dereito na prestación dos seus servizos a contar cunha protección eficaz en materia de seguridade e saúde laboral. A tal efecto, adoptaranse as medidas oportunas que garantan debidamente a súa protección no desenvolvemento das súas tarefas.

4. Os/as empregados/as públicos/as veñen obrigados a observar estritamente todas as medidas de seguridade e saúde laboral que se adopten con carácter xeral e específico en cada centro ou posto de traballo.

5. Así mesmo, o persoal municipal ten o deber de cooperar na prevención dos riscos laborais e manter a máxima hixiene no traballo, cumprindo coas instrucións e ordes sobre estas materias.

4. Neste eido, os/as empregados/as públicos/as estarán expresamente obrigados a:

a) Usar correctamente os medios de protección persoal e coidar do seu perfecto estado de conservación.

b) Dar conta inmediatamente ó responsable da unidade de traballo ou administrativa na que se integren ou directamente ó Comité de Seguridade e Saúde Laboral das avarías e deficiencias que poidan ao seu criterio supoñer riscos ou ocasionar perigo en calquera centro de traballo.

c) Coidar e manter a súa hixiene persoal, para evitar enfermidades contaxiosas ou molestias ós seus compañeiros.

d) Someterse a recoñecementos médicos periódicos e a vacinacións ou inmunizacións ordenadas polas autoridades sanitarias ou polo Comité de Seguridade e Saúde Laboral. No caso que estes recoñecementos teñan que realizarse fóra do termo municipal, os custes de desprazamentos serán asumidos polo Concello, sempre que o Concello non poda facilitarllo cós seus propios medios.

e) Non consumir bebidas alcohólicas durante a xornada laboral e absterse de fumar nos lugares prohibidos pola lexislación vixente e non presentarse ou permanecer no posto de traballo en estado de embriaguez ou de calquera outro tipo de intoxicación.

f) Cooperar na extinción de sinistros e no salvamento e auxilio de vítimas de accidentes de traballo nas condicións que, en cada caso, foran racionalmente esixibles.

g) Cantas outras veñas esixidas na normativa de aplicación.

5. Todo funcionario/a, en caso de risco inminente, e logo de solicitar do seu inmediato responsable de unidade os medios de protección e prevención de carácter preceptivo para realizar o seu traballo, poderá demorar a súa execución en tanto non se lle faciliten os ditos medios. Neste suposto, poderá dar conta inmediatamente do feito ó Comité de Seguridade e Saúde Laboral ou a algún dos seus membros, sen prexuízo de poder poñelo en coñecemento da Inspección Provincial de Traballo.

6. Para o non previsto neste artigo, será en todo caso de aplicación a Lei 31/95, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, e demais normas legais relativas a esta materia.

7. Os cursos de formación en temas de seguridade e saúde que o persoal estea obrigado a realizar polo desempeño do seu posto de traballo, serán compensados con axudas de custo e computaranse como horas efectivas de traballo.


Artigo 43. Comité de seguridade e saúde laborais.

1. O persoal ten dereito a participar por medio dos/as delegado/as na procura da súa protección en materia de seguridade e saúde. Para estes efectos, constituirase un Comité de Seguridade e Saúde Laboral, que terá por obxecto velar pola adopción, mantemento e perfeccionamento das medidas axeitadas de seguridade e saúde laboral nos centros de traballo dependentes do Concello de Camariñas.

2. Este Comité, que estará integrado de forma paritaria polos/as delegado/as dos/as empregados/as públicos/as e máis da Corporación, deberá constituírse, se non se fixera con anterioridade, á entrada en vigor deste acordo, e deberá aprobar o seu propio regulamento de funcionamento.


Artigo 44. Revisión médica e roupa adecuada.

- Ademais do recoñecemento médico de ingreso, efectuarase a todo o persoal un recoñecemento médico anual.

- As revisións médicas serán adaptadas e específicas en relación ó perfil e características do posto desempeñado.

- O Concello comprometese a negociar coa mutua para que nas revisións médicas se inclúa unha revisión xinecolóxica para o persoal feminino e urolóxica para o masculino.

- A Corporación dotará da roupa adecuada para o desempeño do seu traballo ó persoal que o necesite por razón das súas funcións.

- No que atinxe ó colectivo da Policía Local, estarase ó disposto nas normas da Comunidade Autónoma sobre elementos de identificación e uniformidade.

- En canto ás características do vestiario e ó período de renovación do vestiario correspondente, será a Comité de Seguridade e Saúde a encargada de propor a súa determinación e o número mínimo anual.


Artigo 45. Funcións do Comité de Seguridade e Saúde.

Son funcións do Comité de Seguridade e Saúde:

a) Promover nos centros de traballo a observación das disposicións vixentes en materia de seguridade e saúde, impoñéndoas e facéndoas cumprir.

b) Estudar e propor as medidas oportunas para prever riscos laborais, integridade física e psíquica, saúde, condicións de salubridade e benestar do persoal.

c) Organizar campañas de formación e sensibilización do persoal en materia de seguridade e hixiene.

d) Investigar as causas de enfermidades e accidentes.

e) Promover a paralización provisional dun traballo ante a presenza dun grave ou inminente risco para a integridade física do persoal.

f) A proposta ó Concello para a selección das Mutuas patronais para continxencias profesionais.

g) Calquera outra relacionada coa seguridade e saúde laborais que se determine no seu regulamento de funcionamento.


Artigo 46. Actividades tóxicas, penosas ou perigosas.

1. As tarefas que leven a cabo os/as funcionario/as do Concello de Camariñas no desenvolvemento das súas funcións, consideraranse tóxicas, penosas ou perigosas, segundo o establecido no presente artigo, aínda cando a execución de tales actividades sexa inherente ó estrito cumprimento das obrigas laborais dos/as propios empregados/as públicos/as.

2. Consideraranse actividades tóxicas todas aquelas tarefas que supoñan unha exposición continuada a calquera substancias que teñan a consideración de tóxicas ou nocivas para a saúde, como exposicións a fumes, gases, po en suspensión e outras.

3. Consideraranse actividades penosas as tarefas que se executen en situación de exposición continua ou frecuente a ruídos, vibracións, fumes, lume, cheiros, brétemas e outras substancias que non poidan ser consideradas tóxicas, así como aquelas outras que como consecuencia da exposición continuada ás mesmas poidan chegar a producir risco para a integridade física ou a saúde, como o traballo en posturas incómodas ou forzadas, levantamento continuo de pesos, movementos continuados que supoñan esforzo físico e tarefas executadas en frecuente exposición ás inclemencias meteorolóxicas ou ambientais.

4. Consideraranse actividades perigosas as susceptibles de producir lesión física, tales como as que impliquen manipulación, expenderías ou almacenamento de produtos con risco de producir explosión, inflamación, radiación ou semellantes, ou o manexo de máquinas, vehículos ou ferramentas de traballo que poidan poñer en perigo a integridade física dos/as funcionario/as, así como as tarefas que frecuentemente se desenvolvan en situación de conflitividade ou de inseguridade.

5. En calquera caso, procurarase resolver medíante a implantación das necesarias medidas de seguridade e saúde laboral as condicións de toxicidade, penosidade ou perigosidade.


CAPÍTULO VI Dereitos e garantías sindicais

 


Artigo 47. Dereitos xerais sindicais do persoal.

O persoal afectado terá os dereitos xerais sindicais recoñecidos legalmente e máis no presente acordo, particularmente de desenvolvemento dos seguintes:

a) Á libre sindicación.

b) Á negociación colectiva.

c) Á reunión.

d) Á adopción de medidas de conflito colectivo e folga.


Artigo 48. Do dereito á actividade sindical.

1. Todos/as os/as empregados/as públicos/as do Concello de Camariñas teñen dereito a sindicarse libremente en defensa e promoción dos intereses profesionais, económicos e sociais que lles son propios.

En canto ó sinalado no parágrafo anterior, os/as funcionario/as do Concello poderán afiliarse libremente ás centrais sindicais de funcionario/as que estean constituídas legal e validamente.

2. O Concello proporcionará a axeitada protección ós/ás funcionarios/as ó seu servizo contra todo acto antisindical que implique discriminación ou demérito relacionado co seu emprego.

A dita protección efectuarase especialmente contra todo tipo de accións ou actuacións que persigan:

a) Influír nas condicións de emprego dos/as empregados/as públicos/as para que se afilien ou non a unha central sindical, que deixe de ser membro dela, ou que renuncie á actividade sindical.

b) Fustigar ou relegar a calquera funcionario/a ou funcionario/a no seu lugar de traballo, ou prexudicalo de calquera xeito a causa da súa pertenza a unha central sindical ou da súa participación nas actividades sindicais.

c) Condicionar o emprego público á existencia de afiliación ou non a calquera central sindical, ou a esixencia de causar baixa nela.

3. Os/as empregados/as públicos/as do Concello, dentro ou fóra do seu centro de traballo, teñen dereito a dedicarase á correspondente acción sindical, no tempo e na forma establecidos nas Lei 11/1985, de 2 de agosto, de liberdade sindical, Lei 9/1987, de 12 de maio, de órganos de representación, determinación das condicións de traballo e participación do persoal ó servizo das administracións públicas, no Estatuto dos funcionarios e no disposto especificamente no presente acordo.

Para estes efectos, entenderanse como ámbito material inmediato para a acción sindical no Concello os centros de traballo, considerándose como tales, tanto o propio de cada funcionario/a como calquera outra dependencia, establecemento ou local dependente do Concello, aínda que se encontre situado en sede fisicamente distinta.

4. Os dereitos recoñecidos ós/ás empregados/as públicos/as neste capítulo disfrutaranse co respecto debido ás persoas e bens, procurando non interferir na boa marcha do traballo e na atención ás necesidades dos servizos. E comunicará por escrito á alcaldía as horas que requira para o exercicio destes dereitos.


Artigo 49. Das Seccións Sindicais.

1. Os/ás empregados/as públicos/as do Concello afiliados/as a centrais sindicais legal e validamente constituídas e recoñecidas, poderán constituír seccións sindicais de conformidade co establecido no presente capítulo e coa lexislación vixente.

2. As seccións sindicais terán, entre outras, as seguintes facultades, garantías funcións e competencias:

a) Representar e defender os intereses da central sindical á que pertencen e dos afiliados da mesma.

b) Posuír e exercer a través dos correspondentes delegados/as de persoal, a representación legal para asuntos sociolaborais de todos/as e cada un dos/as afiliados/as, sen prexuízo doutras formas legais de representación que puidesen acadar os mesmos.

A atribución de representación ás seccións sindicais implica, entre outras facultades, a de realizar calquera clase de intervención, petición, reivindicación ou reclamación de índole sociolaboral, por escrito ou medíante comparecencia, en nome e representación de calquera afiliado, sen menoscabo do exercicio individualizado das mesmas que puidesen realizar estes.

c) Recibir a máis completa información en todos os asuntos do persoal do Concello, por conducto dos responsables de Persoal.

d) Recoller as diversas reivindicacións sociolaborais do persoal ó servizo do Concello e propoñelas ás autoridades ou órganos correspondentes, e diante da Xunta de Persoal ou asemblea xeral.

e) Investigar e informarse por iniciativa propia de todas as cuestións de natureza laboral que afecten ó persoal do Concello, dispoñendo para tal fin os delegados/as ou representantes de seccións sindicais de libre acceso, consulta e reprodución gratuíta de toda a documentación relativa ás ditas cuestións, logo da solicitude dentro dos límites da reserva e non do abuso. Os/as xefe/as das dependencias ou servizos nos que conste documentación ou información relativa ós ditos asuntos, estarán obrigados a facilitala, permitindo a súa consulta ou reprodución gratuíta, sen prexuízo das garantías que se consideran oportunas para evitar o extravío dos documentos, así como das responsabilidades en que os solicitantes puidesen incorrer por incumprimento do deber de reserva profesional ou sindical.

f) Exhibir e difundir libremente, en horas e lugares de traballo, calquera tipo de información, prensa, propaganda e publicacións de carácter sindical ou de interese laboral, profesional, sociopolítico ou cultural. Para estes efectos, o Concello disporá a colocación ás súas expensas de taboleiros de anuncios sindicais para a exposición e divulgación de calquera documentación do tipo anteriormente reseñado en todos os centros de traballo pertencentes ó Concello, en lugares adecuados e visibles. O número, tamaño e distribución dos taboleiros, será adecuado ás dimensións e estrutura do centro, de xeito que se garanta a máis ampla publicidade e accesibilidade do que se expoña.

g) Utilizar un local, facilitado polo Concello, para actividades sindicais, cunhas características e equipamento que satisfaga as diversas necesidades que en canto a capacidade, dotación, material e situación física puidesen presentarse e utilizar os medios de reprodución e o envío de información tales como fotocopiadoras, correo electrónico e outros.

h) Convocar e celebrar reunións e asembleas, tanto de afiliados/as como de todo ou parte do persoal, dentro ou fóra das dependencias do Concello, de conformidade cos requisitos establecidos respecto do exercicio do dereito de reunión no presente capítulo. Dentro da xornada laboral poderá celebrarse xuntanzas ata un máximo 36 anuais 18 para ás seccións sindicais e 18 para delegados/as e Xuntas de Persoal.

i) Empregar asesores/as en calquera actividade que realicen no exercicio das súas competencias.

j) Para recadar as cotas sindicais, a sección sindical poderá acordar co Concello o seu desconto en nómina, logo da autorización dos seus afiliados/as.

k) Presentar e negociar perante os órganos resolutorios correspondentes, cantos asuntos procedan en materia de condicións de traballo, seguridade e saúde laboral, réxime de asistencia, seguridade e previsión social, no que sexa competencia do Concello, e de conformidade coa regulamentación relativa ós dereitos de negociación e participación que se recollen na Lei e no presente acordo.

l) Expresar libremente opinións respecto das materias relativas a súa esfera de actividade.

m) Proporcionar asistencia e defensa e obter audiencia no suposto de seguirse procedemento disciplinario a calquera dos/as afiliados/as, sen prexuízo do dereito individual de audiencia, regulada no dito procedemento.

3. As seccións sindicais acreditadas consonte ó establecido na lexislación vixente poderán designar un/ha delegado/a sindical.

4. Os/as delegado/as de persoal terán as seguintes funcións e dereitos:

a) Exercitar as competencias atribuídas á sección sindical que representan.

b) Autenticar coa súa firma o que a súa sección sindical expoña nos taboleiros de anuncios.

c) Convocar as reunións da sección sindical.

d) Dispoñer, sen menoscabo das súas retribucións, do mesmo número de horas sindicais que os delegados/as dos/as funcionarios e funcionarias dentro da xornada de traballo, sen prexuízo das que lle poidan corresponder tamén a representación legal dos funcionarios e funcionarias.

e) Exercer en nome e representación da súa sección sindical, cantas accións xudiciais ou administrativas requira no cumprimento da súa función.

f) Serlle admitida a súa abstención ou escusa no suposto de ser designado como instrutor ou secretario nun expediente disciplinario.


Artigo 50. Do dereito á representación colectiva.

1. A representación colectiva dos/as funcionarios/as ó servizo do Concello de Camariñas será exercida polos seus delegados/as, constituídos validamente logo das eleccións sindicais, e máis polas seccións sindicais acreditadas consonte ó regulado no presente capítulo.

2. Os delegados/as dos/das funcionarios/as e os/as delegados/as de sección sindical son órganos de representación específicos, respectivamente, do conxunto dos/as funcionarios/as do Concello de Camariñas, sen prexuízo da representación que corresponda ós/ás delegado/as, de ser o caso, e seccións sindicais en relación cos seus afiliados/as.

A súa composición, estrutura orgánica e funcionamento serán as que se determinan na lexislación ó respecto.

3. Os representantes legais dos/as funcionarios e funcionarias e os/as delegados/as de sección sindical terán as seguintes garantías e facultades:

a) Audiencia dos representantes legais do persoal, ou dos/as delegados/as de sección sindical, no suposto de seguirse procedemento disciplinario a un/ha funcionario/a, sempre que exista petición expresa neste senso por parte do/a inculpado/a.

b) Expresar individual ou colexiadamente con liberdade as súas opinións nas materias relativas á esfera da súa representación, podendo confeccionar, publicar e distribuír información de interese profesional, laboral ou social.

Para estes efectos, o Concello facilitará ós delegados/as do persoal, idénticos medios que os subliñados para as Seccións Sindicais.

c) Non ser trasladados/as, sancionados/as nin discriminados/as no seu traballo, promoción económica ou profesional, durante o período de exercicio das súas funcións, nin dentro dos dous anos seguintes a expiración do seu mandato, por razón do desempeño da súa representación.

d) Dispoñer do número de horas mensuais que corresponda legalmente, dentro da súa xornada de traballo, para o exercicio das súas funcións de representación, sen menoscabo das súas retribucións. Estas horas mensuais poderán acumularse e empregarse en calquera mes do ano. Para dispoñer das horas sindicais só precisará de comunicación previa, dentro dos límites establecidos no presente capítulo.

No cómputo das horas sindicais excluirase o tempo de asistencia a reunións cos órganos da Corporación.

e) Poderanse acumular nun representante legal do persoal funcionario ou Delegado/a da Sección Sindical as horas sindicais correspondentes a outros/as delegados/as da mesma Sección Sindical, podendo chegar a libera-lo totalmente do seu traballo, sen detrimento das súas retribucións.

f) Serlles admitida a súa abstención ou escusa no suposto de ser designados como instrutores ou secretarios nun expediente disciplinario.

4. Os delegados/as do persoal e os/as delegados/as de sección sindical teñen capacidade xurídica propia para exercer accións administrativas ou xudiciais en todo o relativo ó ámbito das súas competencias, por decisión maioritaria dos seus membros.

5. Os delegado/as do persoal e os/as delegados/as de sección sindical terán as seguintes competencias:

a) Recibir a máis completa información dos asuntos que afecten ó persoal do Concello, por conducto dos responsables de persoal.

b) Investigar e informar por iniciativa propia de todas as cuestións de natureza laboral que afecten ó persoal do Concello, dispoñendo para tal fin do libre acceso, consulta e reprodución gratuíta de toda a documentación relativa ás ditas cuestións, logo da solicitude escrita. Neste sentido, os xefe/as das dependencias ou servizos nos que se tramite documentación ou información relativa ós ditos asuntos, estarán obrigados a facilitar a, permitindo a súa consulta ou reprodución de balde, sen prexuízo das garantías que se consideren oportunas para evitar o extravío dos documentos, así como das responsabilidades en que os solicitantes puidesen incorrer por incumprimento do deber de reserva profesional e sindical.

c) Propoñer e negociar perante os correspondentes órganos resolutorios do Concello cantos asuntos procedan en materia de condicións de traballo, seguridade e saúde laboral, réxime de asistencia, seguridade e previsión social, no que sexa competencia do Concello.

d) Participar e intervir na fase preparatoria do proceso de formación da vontade administrativa orientada á adopción de acordos en materia de persoal, consonte co previsto no presente capítulo.


Artigo 51. Dos dereitos de asemblea e reunión.

1. O persoal do Concello de Camariñas poderá exercer o dereito de reunión cos requisitos e condicións subliñados neste capítulo.

2. A asemblea xeral ou asembleas de centros de traballo do persoal do Concello poderán ter lugar durante a xornada de traballo ata un máximo de 36 horas anuais: 18 para ás seccións sindicais e 18 para delegado/as e Xuntas de persoal.

3. Están lexitimados para convocar reunións dentro da xornada de traballo nos termos establecidos no presente capítulo:

a) Os delegados/as dos/as funcionarios e funcionarias.

b) As organizacións sindicais que teñan o carácter de representativas no ámbito estatal, autonómico ou local, directamente ou a través das seccións sindicais, ou, de ser o caso, dos Delegado/as de persoal.

c) Os empregados públicos, sempre que o solicite ó 25 por 100 ou máis do correspondente colectivo.

En calquera caso, non existirá ningún tipo de limitación para levar a cabo reunións fóra da xornada de traballo, salvo a seguridade de instalacións ou dependencias, e que teñan lugar cando se encontren abertos os lugares de reunión ou a súa apertura non supoña dificultades importantes.

4. As formalidades das convocatorias para levar a cabo unha reunión, sexa dunha sección sindical ou do persoal en xeral, en locais do Concello, serán os seguintes:

1.-Comunicar por escrito que van ter lugar, cunha antelación mínima de 1 día hábiles previo á convocatoria.

2.-No escrito anterior expresaranse:

a) Identificación dos convocantes e asinantes do escrito, que deberán estar lexitimados para convocar a reunión consonte ó disposto neste capítulo.

b) Lugar, día e hora en que se fará a reunión, e a súa duración máxima estimada.

c) Colectivo ó que se convoca.

d) Orde do día.

5. As reunións entenderanse autorizadas e poderán facerse sen outro requisito se antes á data sinalada para ter lugar a autoridade competente non formula obxeccións medíante resolución debidamente motivada do prexuízo que causaría á prestación dos servizos ou outros, decisión que se deberá comunicar con polo menos 12 horas de antelación á sinalada na convocatoria.

O Concello facilitará os locais adecuados para as reunións. As súas características e equipamento satisfarán as diversas necesidades que en canto a capacidade, dotación material e situación puidesen presentarse e utilizar os medios de reprodución e o envío de información tales como fotocopiadoras, correo electrónico e outros.


Artigo 52. Dos dereitos de negociación e participación colectiva.

1. A negociación colectiva e participación na determinación das condicións de traballo dos/as empregados/as do Concello de Camariñas efectuará-se medíante a capacidade representativa recoñecida na Lei 11/85, de liberdade sindical e no Estatuto dos funcionarios ou da lexislación que corresponda.

2. Para os efectos do disposto no parágrafo anterior, constituirase a Mesa Xeral de Negociación no ámbito do Concello de Camariñas, na que estarán presentes ós/ás delegado/as dos/as funcionarios e funcionarias e máis as seccións sindicais constituídas que teñan unha base de afiliación no Concello igual ou superior ó 10% do cadro de persoal. A composición da Mesa Xeral de Negociación será paritaria.

3. A Mesa Xeral de Negociación dotarase dun Regulamento de funcionamento.

4. Serán obxecto de negociación no ámbito da Mesa de Negociación do Concello de Camariñas, e cos límites establecidos pola na lei 7/90 de 16 de xullo, entre outros posibles:

a) O incremento das retribucións dos/as funcionarios/as nos orzamentos ordinarios do Concello de cada ano.

b) A determinación e aplicación das retribucións.

c) A preparación e deseño dos programas de oferta de emprego público.

d) A clasificación dos postos de traballo.

e) A determinación dos programas e fondos para a acción de promoción interna, formación e perfeccionamento.

f) Os sistemas de ingreso, provisión e promoción dos/as empregados/as públicos/as municipais.

g) As propostas sobre dereitos sindicais e de participación.

h) As medidas sobre seguridade e saúde laboral.

i) As materias de índole económica, de prestación de servizos, sindical, asistencial e, en xeral, cantas outras afecten ás condicións de traballo e ó ámbito das relacións laborais dos/as funcionarios/as e delegados/as do Concello.

5. Consonte ó establecido na Lei 2/1991, de 7 de xaneiro, sobre dereitos de información dos/as delegados/as dos/as funcionarios/as en materia de contratación, o Concello entregará ós órganos de representación sindical unha copia básica de todos os contratos de relación laboral que realice no seu ámbito institucional.


Artigo 53. Do dereito á folga.

1. O persoal municipal poderá exercer o dereito á folga nos termos recollidos na lexislación vixente, sen prexuízo do establecido especificamente para a Policía Local na Lei 2/1986, de corpos e forzas de seguridade do Estado e lexislación vixente.

2. Cando teña lugar unha convocatoria de folga validamente tramitada, tanto na forma como no prazo, consonte á lexislación vixente, que afecte no seu ámbito ós centros de traballo do Concello de Camariñas, consideraranse establecidos automaticamente os servizos mínimos que, de común acordo, se determinen pola comisión paritaria.


CAPÍTULO VII Selección, clasificación, provisión de postos de traballo e fomento da promoción e da formación

 


Artigo 54. Relación de postos de traballo.

1. Os postos de traballo actuais do Concello son os reflectidos no cadro orzamentario para o ano 2010, aprobado polo Pleno e publicado no BOP número 86 de 10 de maio de 2010.

2. O Concello confeccionará unha relación de postos de traballo (RPT), dentro da súa capacidade de autoorganización, que deberá comprender todos os postos de traballo, incluíndo como mínimo o seguinte:

- Denominación, tipo e sistema de provisión dos mesmos.

- Requisitos esixidos para o seu desempeño.

- Retribucións complementarias que lle correspondan despois do proceso de valoración dos postos.

3. A creación, modificación, refundición e supresión de postos de traballo efectuarase a través da relación de postos de traballo, e por acordo do Pleno a proposta dunha comisión constituída ó efecto, e integrada por:

a) Alcalde, ou concelleiro no que delegue.

b) A representación unitaria dos funcionario/as.

4. Para poder controlar adecuadamente este instrumento (RPT), con natureza de norma consensuada, ademais doutras medidas que se poidan adoptar haberá que publicar calquera modificación que se produza no BOP e máis no taboleiro de anuncios do Concello, sen prexuízo de poder facerse tamén por outros medios de difusión.


Artigo 55. Da clasificación profesional.

1. O persoal comprendido no ámbito de aplicación deste acordo clasificarase, para os efectos de asimilación salarial, atendendo ás condicións xerais da cualificación esixida para o desenvolvemento do seu traballo, nos cinco grupos establecidos no artigo 25 da Lei 30/1984 e a disposición transitoria terceira da Lei 7/2007

2. O persoal comprendido no ámbito de aplicación deste acordo ocupará postos de traballo de acordo coa correspondente relación. A relación de postos de traballo incluirá os correspondentes a todo o cadro de persoal, así como os que haxa que dotar a través da correspondente oferta de emprego. Igualmente, a relación de postos de traballo determinará a forma de provisión e acceso ós postos nela determinados.


Artigo 56. Da selección do persoal: formas de ingreso.

1. A selección e promoción do persoal deberá realizarse de acordo coa oferta pública de emprego. Os procedementos para a selección do persoal, e os de provisión de vacantes por promoción profesional dos/as empregados/as públicos/as municipais axustaranse ó establecido na normativa específica da función pública local, e á xeral da función pública autonómica e estatal, e seguirán o sistema de concurso, oposición ou concurso - oposición, no que se garantan, en todo caso, os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como o de publicidade.

2. A Corporación expresará publicamente cada ano a súa oferta de emprego público, unha vez negociada coa representación dos sindicatos dos/as funcionarios/as e os/as delegados/as de sección sindical. Nela determinaranse:

a) Os postos de traballo que deberán ser ocupados por persoal funcionario/a, persoal laboral ou indistintamente por un ou outro colectivo, así como por persoal eventual.

b) Os postos reservados para a promoción interna e carreira administrativa.

3. A oferta de emprego conterá todas as vacantes existentes no cadro de persoal, reducindo as que se provean por reingreso dos empregados públicos procedentes de situación de excedencia voluntaria e aquelas que se provean por concursos abertos a empregados públicos doutras administracións públicas.

4. As prazas incluídas nas ofertas de emprego público deberán ofertarse medíante a publicación das súas correspondentes bases no Boletín Oficial da Provincia. O Concello daralles unha copia das bases ós/ás delegado/as dos/as funcionario/as coa debida antelación previa á súa aprobación definitiva, para poder pronunciarse sobre delas, e tamén ás seccións sindicais con representación nos órganos unitarios, de sindicatos máis representativos

5. Procederá o nomeamento de interinos/as cando, dotadas orzamentariamente prazas vacantes que non poidan ser cubertas cos efectivos de persoal existentes, sexa necesario ocupalas ata a súa definitiva provisión con funcionarios/as.

6. Os/as funcionarios/as interinos/as deberán en todo caso reuni-los requisitos xerais de titulación e demais condicións esixidas para o ingreso nos correspondentes corpos ou escalas como funcionarios/as de carreira.

7. O procedemento selectivo e a convocatoria correspondente serán obxecto de negociación cos representantes dos sindicatos antes de que sexan aprobadas polo órgano municipal correspondente. Nos tribunais que xulguen as probas respectarase o criterio da especialización, igualdade de titulación, ou superior, á da praza que se convoca e, en calquera caso, garantirase a presenza de polo menos un representante dos empregados públicos, segundo o caso, designado ou designados de entre os/as delegados/as do persoal aos que, pola súa parte, deberán respectar a representación proporcional dos órganos unitarios nas súas propostas.


Artigo 57. Da provisión de postos de traballo e promoción do persoal.

Os criterios para a provisión de postos de traballo, dentro de cada grupo de titulación, que se realizará medíante a convocatoria anual de concurso de traslados ou a libre designación, de acordo co que se estableza na RPT, fixaranse na correspondente relación de postos. Os procedementos de selección e designación axustaranse ó previsto na RPT. e máis ó regulamento de provisión de postos de traballo de persoal ó servizo do Concello de Camariñas, de ser o caso.

A promoción entre os distintos grupos de titulación farase con reserva de prazas na correspondente convocatoria de probas selectivas segundos límites legalmente establecidos.


Artigo 58. Do fomento da promoción interna e da consolidación de emprego.

1. O Concello de Camariñas facilitará ao persoal a promoción interna consistente no ascenso desde corpos, escalas ou asimilados dun grupo de titulación a outro inmediatamente superior. O persoal deberá para iso posuír a titulación esixida para o ingreso nestes corpos, ter prestado servizos efectivos durante como mínimo dous anos como persoal asimilado a corpos ou escalas do grupo de titulación inmediatamente inferior ao do corpo ou escala ao que pretende acceder, así como reunir os requisitos e superar as probas que para cada caso estableza.

2. No caso de acceder a prazas do grupo A1 ou A2 deberá ter a titulación académica esixida e de existir salto de grupo profesional, deberán ter acreditados 5 anos de traballo. No caso de acceder a prazas do grupo C1 ou C2 a titulación académica requirida poderá ser substituída por 5 anos de traballo realizados nalgunha das categorías que forman parte da mesma familia profesional. O persoal do grupo C1 que reúnan a titulación esixida poderán promocionar ao grupo A1 sen necesidade de pasar polo grupo A2. A convocatoria de promoción do grupo Agrupación Profesional ao grupo C2 efectuarase mediante concurso, valorándose tanto os méritos relacionados cos postos de traballo desempeñados, o nivel de formación e a antigüidade, como os coñecementos concretos da área a que pertenzan as prazas.

3. O Concello de Camariñas, de acordo co previsto no art. 52.2 deste Acordo determinará na RPT os postos de funcionarios/as ós que poderá acceder o persoal laboral fixo dos grupos e categorías profesionais equivalentes ó grupo de titulación correspondente ó corpo ou escala ó que se pretende acceder, sempre que desempeñen funcións substancialmente coincidentes ou análogas no seu contido profesional e no seu nivel técnico, se deriven vantaxes para a xestión dos servizos, se atopen en posesión da titulación requirida, tivesen prestado servizos efectivos durante como mínimo dous anos como persoal laboral fixo en categorías do grupo profesional ó que pertenzan ou en categorías de outro grupo profesional para cuio acceso se esixa o mesmo nivel de titulación e superen as correspondentes probas.

4. As condicións do exercicio do dereito á promoción dos empregados públicos dentro da súa área profesional, de acordo coa normativa aplicable, negociarase entre o Concello, os/as delegados/as do persoal en función da situación do cadro de persoal e as vacantes a prover en cada oferta de emprego.

5. Os que accedan ós grupos ou subgrupos polo sistema de promoción interna terán preferencia para cubrir os postos de traballo respecto ó persoal de novo ingreso.

6. Para a promoción interna empregarase o procedemento de concurso ou concurso - oposición.

7. O Concello de Camariñas efectuará convocatorias de consolidación de emprego ás prazas e postos de carácter estrutural, é dicir, a prazas de funcionarios que estean dotados orzamentariamente e se encontren desempeñados por persoal interino ou temporal con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2005. Considerarase como estrutural o posto que teña de existencia a partir de tres anos dende a súa creación, independentemente da antigüidade da persoa que desempregue o posto na actualidade.

Os procesos selectivos garantirán o cumprimento dos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.

O contido das probas gardará relación cos procedementos, tarefas e funcións habituais dos postos obxecto de cada convocatoria. Na fase de concurso poderá valorarse, entre outros méritos, o tempo de servizos prestados nas administracións públicas e a experiencia nos postos de traballo da convocatoria.

Os procesos selectivos terán carácter aberto e garantirán a libre concorrencia, sen prexuízo do establecido para a promoción interna e das medidas de discriminación positiva previstas neste Estatuto. Os órganos de selección velarán polo cumprimento do principio de igualdade de oportunidades entre sexos.

A selección do persoal que cubra estas prazas farase por concurso ou concurso-oposición.

Os procesos selectivos que inclúan, ademais das preceptivas probas de capacidade, a valoración de méritos dos aspirantes, só poderán outorgar á devandita valoración unha puntuación proporcionada que non determinará, en ningún caso, por si mesma o resultado do proceso selectivo.

8. O Concello marcarase como obxectivo diminuír a taxa de temporalidade.

O Concello comprométese a tentar acadar unha taxa máxima dun 8% de temporalidade. do seu persoal e cumprir así os acordos alcanzados entre o Ministerio de Administracións Públicas e os sindicatos máis representativos no acordo para a modernización e melloras das administracións públicas en novembro do 2002.

9. A promoción profesional haberá de constituír un instrumento indispensable nun modelo avanzado de carreira profesional na Administración Pública.

10. Como criterios xerais en materia de promoción teranse en conta os seguintes:

1. A promoción deberá ser o instrumento para incrementar a capacidade de traballo dos/as empregado/as públicos/as e, en definitiva, os niveis de motivación e integración.

2. A promoción deberá basearse no esforzo profesional, o historial profesional e a carreira, a formación e cualificación adquiridas, debendo ser tamén obxecto de consideración a antigüidade.

3. De acordo con estes criterios, deberán efectuarse procesos de promoción, separados dos de ingreso, que se desenvolverán en convocatorias independentes.

4. Efectuarase mediante o sistema de concurso ou concurso-oposición con suxeición ós principios de igualdade, mérito e capacidade.


Artigo 59. Mobilidade entre administracións públicas.

Unha vez rematada a quenda de promoción profesional e con cargo ás prazas que vaian ser obxecto de convocatoria libre, poderanse atender peticións de traslado formuladas por funcionarios/as doutras administracións públicas, quedando neste caso supeditada a participación ao que o respecto estableza a RPT.


Artigo 60. Incompatibilidades.

A todo o persoal incluído no ámbito de aplicación deste Acordo, aplicaráselle o réxime de incompatibilidades de conformidade coas normas estatais e autonómicas vixentes na materia.


Artigo 61. Situacións administrativas.

Estarase ó disposto nas disposicións vixentes aplicables.


Artigo 62. Do fomento da formación do persoal.

1. Todos/as os/as empregados/as públicos/as locais terán a posibilidade de acceder ós plans de formación continuada que poida organizar o Concello, así como a plans agrupados que engloben ó Concello. O Concello facilitará a formación e promoción profesional do seu persoal, co obxecto de proporcionar ós cidadáns uns servizos públicos de calidade, posibilitando a adaptación ós continuos cambios e axeitando os recursos humáns ás novas demandas sociais.

2. Aqueles/as empregados/as públicos/as que realicen cursos de formación relacionados co seu posto de traballo ou de carácter oficial pertencentes ós plans de formación continua da Deputación Provincial, FEMP, FEGAMP, EGAP, etc. poderán adapta-lo seu horario de traballo para asistir a eles, computando o tempo invertido neles como tempo de traballo efectivo. A mesma consideración terán os cursos relacionados coa seguridade e saúde que se determinan neste AR.

3. O persoal municipal que curse estudios académicos e de formación e perfeccionamento profesional terán preferencia para elixir quenda de traballo, de ser o caso, e de vacacións anuais, así como dereito a adaptar a súa xornada de traballo cando sexa necesario para asistencia ás clases ou cursos.

4. Os empregados públicos terán dereito a permisos, ata un máximo de 40 horas ao ano para asistencia cursos distintos dos contemplados nos apartados anteriores e nos contidos que estean directamente relacionados co posto de traballo ou coa correspondente carreira profesional- administrativa, previo informe favorable da alcaldía.

O Concello, previa negociación coa representación sindical, determinará unha cantidade anual para cada funcionario/a para compensar os gastos de asistencia a esta actividade formativa. O/a funcionario/a poderá asumir pola súa conta os custos que excedan desta cantidade anual.


CAPÍTULO VII Réxime sancionador e disciplinario

 


Artigo 63.

1. Transitoriamente, e mentres non sexa aprobado un réxime disciplinario específico para os/as funcionarios/as da Administración Local, rexerá, para os/as funcionarios/as do Concello de Camariñas, o Regulamento de Réxime disciplinario dos/as funcionarios/as da Administración de Galicia, aprobado polo Decreto 94/1991, e sen prexuízo da aplicación á Policía Local do réxime disciplinario previsto na lexislación vixente.

2. A Corporación municipal comprométese a esgotar a vía do diálogo e da información reservada previa á iniciación dun expediente disciplinario a calquera funcionario/a do Concello de Camariñas.

3. A representación legal dos/as funcionarios/as e as seccións sindicais correspondentes serán oídas nos expedientes disciplinarios que se incoen contra funcionarios/as do Concello, tanto na fase de instrución como na da súa resolución, sempre que exista petición expresa neste senso por parte do inculpado.

Neste sentido, deberase notificar á representación dos sindicatos e delegados/as de sección sindical a iniciación, tramitación e resolución de todos os expedientes sancionadores e disciplinarios que se incoen con relación ó persoal do Concello por razón da súa relación de traballo. Así mesmo, terán dereito a ser oídos/as en comparecencia directa polo/a xuíz instrutor e pola autoridade ou órgano competente en materia sancionadora e disciplinaria logo da adopción de resolución.

4. En todo caso, gardarase total discreción en canto á identidade do/a funcionario/a en cuestión, e dos feitos que se lle imputan, calquera que sexa a fase do procedemento.

5. Sempre que se inicie un expediente sancionador e disciplinario deberá poñerse fin ó procedemento coa correspondente resolución por parte do órgano competente. A resolución deberá ser motivada e nel non se poderán aceptar feitos distintos dos que serviron de base ó prego de cargos e á proposta de resolución, sen prexuízo dunha distinta valoración xurídica.


CAPÍTULO X Seguimento e control

 


Artigo 64. Comisión paritaria mixta de control e seguimento do acordo regulador.

1. Constituirase unha comisión paritaria de seguimento e control integrada polos representantes da Corporación, o/a delegado/a de persoal e os sindicatos asinantes.

2. A comisión paritaria mixta terá as seguintes funcións:

a) Interpretar o texto do acordo en todos os seus aspectos, cando xurdan dúbidas na súa concreta aplicación.

b) A vixilancia e seguimento do cumprimento do establecido no acordo.

3. Esta comisión constituirase ós trinta días da publicación do acordo, integrada por catro membros, dous polo Concello e dous pola representación sindical. A devandita comisión reunirase, a petición de calquera das partes nun prazo máximo de catro días hábiles.

4. A comisión presidirase polo alcalde-presidente ou persoa en quen delegue, e tomará os seus acordos por unanimidade e como norma xeral, tódalas condicións establecidas neste acordo, en caso de dúbida, ambigüidade ou escuridade en canto a sentido e alcance, deberán terse interpretadas do xeito que resulte máis beneficioso para o funcionario/a.

5. O secretario será unha persoa designada entre os funcionarios/as do Concello.


DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

 


D.T.1ª

O Concello comprométese a dotar de partida económica suficiente para iniciar a aplicación económica da RPT no ano 2010, segundo os termos que se acorde na súa negociación.


D.T.2ª

O horario fixado no anexo I entrará en vigor unha vez implantado o sistema de control.


DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

 


D.A.1ª

De acordo coa disposición transitoria cuarta da Lei 7/2007, do 12 de abril, e a disposición transitoria decimocuarta do texto refundido da Lei de Función Pública de Galicia, Decreto lexislativo do 1/2008 de 13 de marzo, e o artigo 58 deste convenio, o Concello de Camariñas comprométese no prazo máximo de 6 meses dende a aprobación da RPT, a realizar unha convocatoria extraordinaria de consolidación de emprego interino ou temporal en fixo ou funcionario, como medida de reducción da temporalidade e co obxecto de aumentar a estabilidade no emprego público. Así como consignar orzamentariamente para o exercicio do ano 2010 os postos de traballo desta convocatoria de emprego extraordinaria.


D.A.2ª.

O Concello procederá a readmisión do persoal funcionario cando sexa declarado improcedente o despedimento acordado como consecuencia da incoación dun expediente disciplinario pola comisión dunha falta moi grave.


D.A.3ª.

O Concello de Camariñas comprométese a que a xestión das continxencias comúns se faga sempre a través do INSS.


D.A.4ª.

Durante a vixencia deste acordo, o Concello comprométese a realiza-la valoración do conxunto dos postos de traballo da entidade, medíante o sistema de valoración por puntos, segundo os factores e requisitos esenciais de cada posto, como fundamentación da relación de postos de traballo (RPT) precisos para a relación de servizos que garanta un ordenamento controlado do persoal, e en xeral a seguridade xurídica en canto a vacantes, e outros aspectos con ela relacionados (forma de provisión, complemento específico, etc.), e para o que se tomará como referencia o modelo do Estado.

Para poder controlar adecuadamente este instrumento (RPT), con natureza de norma consensuada, ademais doutras medidas que se poidan adoptar haberá que publicar calquera modificación que se produza no BOP e máis no taboleiro de anuncios do Concello, sen prexuízo de poder facerse tamén por outros medios de difusión.


D.A.5ª.

O concello de Camariñas comprometese a funcionarizar progresivamente aquelas prazas de persoal laboral que segundo a lexislación deberían ser ocupadas por persoal funcionario, en especial as que existen dende hai máis de tres anos, independentemente da antigüidade da persoa que desempeñe o posto, dado que transcorrido este tempo deben ser consideradas necesarias e polo tanto estruturais.

A selección do persoal que cubra estas prazas farase por concurso, tal como establece o artigo 249 da Lei da función pública de Galicia. Este proceso de funcionarización levarase a cabo nos exercicios orzamentarios seguintes á sinatura do acordo regulador co obxectivo de diminuír a taxa de temporalidade.


D.A.6ª.

O Concello de Camariñas consignara orzamentariamente nos exercicios dos vindeiros anos os postos de traballo afectados polo proceso de funcionarización mencionado na disposición anterior.


D.A.7ª.

O Concello de Camariñas comprometese a convocar no último trimestre de 2010 a mesa de negociación para tratar especificamente os temas relacionados coa materia retributiva, RPT, xornadas e horarios e procesos de funcionarización.


DISPOSICIÓN DERROGATORIA

Quedan derrogados todo os Pactos e Acordos anteriores, así como cantas instrucións, acordos parciais e outras disposicións de igual ou inferior rango. rango podan opoñerse, por ser incompatibles ou limitar os acordos aquí adoptados.

Camariñas, a 20 de setembro de 2010.

Asdo.: Manuel V. Alonso de León Asdo.: Mercedes Martín González

Asdo.: Roberto Tizón Miguéns Asdo.: Emilio José González Ramos

Asdo.: Javier Alonso Oreiro


ANEXO I. XORNADAS E HORARIOS

Horario de traballo xeral

Xornada e horario ordinario

Luns a venres

8.00 a 15.00

Xornada e horario de verán

Luns a venres

8.00 a 14.00

Horarios especiais:

Rexistro

Sábados e 24 e 31 de decembro

9.00 - 12.00


ANEXO II: ESQUEMA AFINIDADE-CONSAGUINEIDADE

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

2011/8529