Adhesion. Convenio Colectivo de Empresa de CONSELL COMARCAL DEL MOIANES de Cataluña

Empresa Autonomico. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2021 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Adhesion ANUNCIO sobre adhesion del Consejo Comarcal de El Moianes y del Consorcio para la Promocion de los Municipios de El Moianes, como ente adscrito, al Acuerdo comun de condiciones para los empleados publicos de los entes locales de Cataluña de menos de 20.000 habitantes. 20/05/2021 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2021 Documento oficial en PDF

ANUNCIO sobre adhesion del Consejo Comarcal de El Moianes y del Consorcio para la Promocion de los Municipios de El Moianes, como ente adscrito, al Acuerdo comun de condiciones para los empleados publicos de los entes locales de Cataluña de menos de 20.000 habitantes. (Diario Oficial de Cataluña núm. 8414 de 20/05/2021)

Mitjançant acord de Ple del Consell Comarcal del Moianès de data 1 de febrer de 2021, va aprovar,

...

PRIMER.- APROVAR l adhesió en la seva totalitat del Consell Comarcal del Moianès i el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, com a ens adscrit , a l Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015), d acord a l acta de la Mesa General de negociació dels empleats públics del Consell Comarcal del Moianès celebrada el passat 11 de gener de 2020.

SEGON.- INDICAR que aquest acord d adhesió entrarà en vigor un cop aprovat pel Ple del Consell Comarcal amb efectes retroactius des del dia 1 de gener de 2021, amb independència de les adequacions organitzatives i singulars que sigui necessari establir per fer efectiu el seu contingut....

La versió consolidada vigent de l Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015) està publicada al DOGC núm 7801 d 1 de febrer de 2019 i la correcció d errades publicat DOGC 7857 de 18 d abril de 2019.

Moià, 13 de maig de 2021

Ramon Vilar Camprubí

President