Adhesion. Convenio Colectivo de Empresa de IQUSDE AUXILIARES, S.L. (43100021022017) de Tarragona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2017 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Adhesion Acord d adhesio del centre de treball de l empresa d Iqusde Auxiliares, SL a Tarragona al conveni col lectiu de treball de la mateixa empresa. Codi conveni num. 43100021022017. 11/07/2017 Boletín Oficial de Tarragona 01/01/2017 Documento oficial en PDF

Acord d adhesio del centre de treball de l empresa d Iqusde Auxiliares, SL a Tarragona al conveni col lectiu de treball de la mateixa empresa. Codi conveni num. 43100021022017. (Boletín Oficial de Tarragona núm. 133 de 11/07/2017)

2017-05660

Generalitat de Catalunya

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ¿ Serveis Territorials a Tarragona

RESOLUCIÓ de data 23 de juny de 2017, per la qual es disposa la inscripció de l'Acord d'adhesió del centre de treball de l'empresa IQUSDE AUXILIARES, S.L., a Tarragona al Conveni col·lectiu de la mateixa empresa registrat per la ¿Dirección General de Empleo y Seguridad Socia l', mitjançant una resolució de 22 de març de 2017 i publicada al ¿Bolletí Oficial de l'Estat núm. 80 de 4 d'abril de 2017¿, codi de conveni número 90102632012017 (Codi conveni 43100021022017).

Vist el text de l'Acord d'adhesió del centre de treball de l'empresa IQUSDE AUXILIARES, S.L., a Tarragona al Conveni col·lectiu de la mateixa empresa registrat per la ¿Dirección General de Empleo y Seguridad Socia l', mitjançant una resolució de 22 de març de 2017 i publicada al ¿Bolletí Oficial de l'Estat núm. 80 de 4 d'abril de 2017¿, subscrit per les parts negociadores en data 7 de juny de 2017 i presentat per les mateixes parts en data 9 de juny de 2017, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2-2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; l'article 2.1.a) del Reial decret 713-2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, l'article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6-2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i el Decret 289-2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

RESOLC:

1. Disposar la inscripció de l'Acord d'adhesió del centre de treball de l'empresa IQUSDE AUXILIARES, S.L., a Tarragona al Conveni col·lectiu de la mateixa empresa registrat per la ¿Dirección General de Empleo y Seguridad Socia l', mitjançant una resolució de 22 de març de 2017 i publicada al ¿Bolletí Oficial de l'Estat núm. 80 de 4 d'abril de 2017¿, codi de conveni número 90102632012017 (Codi conveni 43100021022017); en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona.

2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

3. Notificar aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 23 de juny de 2017

Director dels Serveis Territorials, Francesc Tarragona Baró

Transcripción del texto literal firmado por las partes

Acuerdo de adhesión del centro de trabajo del Convenio colectivo de la empresa IQUSDE AUXILIARES, S.L., en Tarragona

Las partes de la comisión negociadora de un convenio colectivo para el personal de los centros de trabajo de IQUSDE AUXILIARES, S.L., en Tarragona, acuerdan como punto final de su proceso de negociación, la adhesión al Convenio colectivo de IQUSDE SERVICIOS, S.L., suscrito el 6 de febrero de 2017, con número de registro 90102632012017 y publicado en el BOE de 4 de abril de 2017.

La adhesión se retrotrae a la fecha inicial de efectos del Convenio al que se adhieren, 1 de enero de 2017, y se extenderá durante la totalidad de su duración, hasta el día 31 de Diciembre de 2022.

En Tarragona, a 7 de junio de 2017

Por la Dirección de IQUSDE AUXILIARES, S.L.

El delegado de personal:

...