C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de NOSTRESERVEIS (43100642012019) de Tarragona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2019 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l?Entitat Pública Empresarial de serveis i obres ? NOSTRESERVEIS, per a l?any 2019 (codi de conveni núm. 43100642012019). (Boletín Oficial de Tarragona núm. 2019 de 29/07/2019)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’Entitat Pública Empresarial de serveis i obres – NOSTRESERVEIS, per a l’any 2019 (codi de conveni núm. 43100642012019).

 

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l’Entitat Pública Empresarial de serveis i obres – NOSTRESERVEIS, subscrit per les parts negociadores en data 26 de març de 2019 i 6 de juny de 2019, i presentat per les mateixes parts en data 6 de maig de 2019 i 6 de juny de 2019, i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

RESOLC:

 

1. Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l’Entitat Pública Empresarial de serveis i obres – NOSTRESERVEIS, per a l’any 2019, en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona.

 

2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

 

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

 

Tarragona, 15 de juliol de 2019

 

Marta Cassany Virgili

La directora dels Serveis Territorials, e.f. 

 

Transcripció del text literal signat per les parts

 

Conveni Col·lectiu de treball de l’Entitat Pública Empresarial de serveis i obres – NOSTRESERVEIS, per a l’any 2019

 

Capítol 1. Disposicions generals 

 

Article 1. Àmbit personal

Aquest conveni serà d’aplicació per a tot el personal al servei de l’Entitat Pública

Empresarial de serveis i obres (NOSTRESERVEIS), de Mont-Roig del Camp. S’aplicarà també en tot allò que sigui compatible amb la naturalesa de la seva relació amb els personal contractat en pràctiques i per a la formació, i el contractat a l’empara de convenis subscrits amb altres entitats que financen les contractacions en tot o en una part.

Per tant, per al personal contractat per polítiques actives d’ocupació es regirà pel que estableixi el present conveni col·lectiu, menys per allò que legalment s’estableixi en

l’objecte de contractació i que se’n derivi l’obligació d’aplicar un règim econòmic

específic diferenciat.

 

Article 2. Àmbit funcional

El present Conveni té com a objecte la regulació de les condicions de treball del personal de l'EPE Nostreserveis de Mont-roig del Camp.

Les parts que ho concerten són els representants de les centrals sindicals presents, junt amb els seus assessors i la Gerència de l'Empresa, junt amb els seus assessors.

 

Article 3. Àmbit territorial

El Conveni serà d'aplicació a tot el terme territorial de Mont-roig del Camp.

 

Article 4. Àmbit temporal

Els present Conveni Col·lectiu té una durada de quatre anys i entrarà en vigor el dia següent de la seva signatura.

Tindrà efectes econòmics retroactius des de l’1 de gener del 2019.

 

Article 5. Pròrroga i denúncia

Aquest conveni quedarà prorrogat tàcitament, per períodes anuals, si no es produeix expressa denúncia del mateix per alguna de les parts signants i amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització del seu període de vigència o de qualsevol de les seves pròrrogues.

Es prolongarà la seva vigència durant el període de negociació del Conveni i fins la signatura d’un nou conveni.

 

Article 6. Condició més beneficiosa

En tot cas, els presents acords tenen la consideració de mínims i qualsevol canvi que es produeixi per llei, resolució, etc. serà matèria d’aplicació immediata o de negociació col·lectiva amb caràcter urgent per la seva aplicació.

 

Article 7. Comissió Paritària

En el termini dels quinze dies següents a la signatura d’aquest Conveni es constituirà la Comissió Paritària per a la interpretació, la vigilància i l’estudi del Conveni, que estarà formada per tres representants de la Corporació, juntament amb els seus assessors, i tres representants del Comitè d’Empresa pel personal laboral en funció dels resultats de la representativitat sindical.

 

Aquesta comissió tindrà les funcions específiques següents:

- Interpretació, vigilància, estudi i aplicació del Conveni.

- Negociació de la revisió de les condicions econòmiques.

- Participar en l’elaboració dels programes de formació que s’hagin de desenvolupar amb caràcter general.

- Emetre informes sobre les qüestions que siguin proposades per les parts sobre la interpretació d’allò pactat.

- Totes les altres qüestions que li siguin encomanades derivades d’aquest Conveni, així com les reconegudes en la lletra e) de l’apartat 3 de l’article 85 de l’ET.

-  Sobre les reclamacions sobre reclassificació professional i adscripció definitiva als grups i categories professionals, donarà opinió i emetrà informes.

Les conclusions de la Comissió s’adoptaran per majoria dels seus membres i es faran públiques als treballadors segons la seva naturalesa, ja sigui de forma col·lectiva o bé de forma individualitzada.

 

A la Comissió Paritària de Seguiment assumirà les funcions de secretaria el secretari de la corporació o treballador en qui delegui i assistirà la Gerència de l’EPE Nostreserveis.

 

La Comissió Paritària de Seguiment es reunirà en sessió ordinària un cop a l’any, i amb caràcter extraordinari quan qualsevol de les dues parts ho sol·liciti per escrit en un termini de 15 dies hàbils des de la data de la sol·licitud.

 

S'estendran actes de les reunions, on s'indicaran els acords adoptats dins la seva competència.

 

L’exercici de les funcions anteriors no ha d’obstaculitzar en cap cas la competència de la jurisdicció respectiva prevista en les disposicions legals.

 

Article 8. Procediment de resolució de conflictes.

Atès a l’establert en l’article 85.3 c) de l’ET, es preveu que per a la resolució dels conflictes laborals de caràcter col·lectiu o plural que poguessin suscitar-se i, específicament, les discrepàncies sorgides en el si de la Comissió Paritària com a conseqüència del desenvolupament de les tasques assignades així com durant els periodes de consulta en els casos i terminis previstos en l’article 82.3 ET (inaplicació de condicions de treball), ambdues parts se sotmeten expressament als procediments de conciliació i mediació davant del Tribunal Laboral de Catalunya.

 

Article 9. Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades en el present Conveni formen un tot orgànic i indivisible basat en l’equilibri de les recíproques obligacions i mútues contraprestacions assumides per les parts i com a tal serà objecte de consideració de forma conjunta.

 

En cas que l’autoritat laboral, en l’exercici de les seves facultats, d’acord amb el previst a l’article 90.5 de l’Estatut dels Treballadors, efectués un control de la legalitat o les parts interessades impugnessin el conveni directament davant dels Tribunals i que, com a conseqüència d’aquesta actuació d’ofici o impugnació, la jurisdicció laboral declarés la nul·litat d’alguna de les clàusules pactades, ambdues parts decidiran, de mutu acord, la necessitat de re negociar aquestes clàusules i aquelles que es vegin afectades, sota el principi de què la nul·litat d’alguna o algunes d’elles no suposa la nul·litat de tot el Conveni.

 

Article 10. Norma supletòria.

Pels casos que no prevegi el present conveni serà d’aplicació el Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures per la conciliació de la vida personal, familiar, y laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Així mateix es garanteixen els drets ja adquirits pels treballadors/es en qualsevol tipus de contracte o disposició que no vulnerin el dret administratiu ni laboral, ni l’esperit i la lletra del present acord.

 

Capítol 2. Grups professionals 

 

Article 11. Grups professionals

Els treballadors i treballadores afectats pel present Conveni, en atenció a les tasques

que realitzin i d'acord amb les definicions que s'especifiquen, estaran classificats en grups professionals a raó dels següents criteris generals:

 

Grup professional 1

En aquest grup professional estaran tots els treballadors que realitzin tasques que s'executen segons instruccions concretes, clarament establertes, amb un alt grau de dependència, que requereixin preferentment esforç físic i/o atenció i que no necessiten formació específica.

 

Grup professional 2

Funcions que consisteixen en operacions realitzades seguint un mètode de treball precís i concret amb alt grau de supervisió, que normalment exigeixen coneixements professionals de caràcter elemental.

 

Grup professional 3

Funcions consistents en l'execució d'operacions que, tot i que es realitzin sota instruccions precises, requereixen adequats coneixements professionals i aptituds pràctiques i dels quals la responsabilitat estarà limitada per una supervisió directa i sistemàtica.

 

Grup professional 4

Treball d'execució autònoma que exigeixin, habitualment, iniciativa i raonament per part dels treballadors encarregats de la seva execució, comportant sota supervisió, la responsabilitat de les mateixes, podent ser ajudats per altres treballadors o treballadores.

 

Grup professional 5

S'inclouen en aquest grup la realització de les funcions d'integrar, coordinar i supervisar l'execució de diferents tasques homogènies amb la responsabilitat d'organitzar el treball d'un conjunt de col·laboradors.

Inclouen a més la realització de tasques que encara sense implicar ordenació de treball, tinguin un contingut mig d'activitat intel·lectual i de relacions humanes.

 

Grup professional 6

Funcions que consisteixen en integrar, coordinar i supervisar l'execució de tasques heterogènies amb la responsabilitat d'organitzar el treball d'un conjunt d'operadors.

S'inclouen a més la realització de tasques complexes, però homogènies que, encara sense implicar autoritat, exigeix un alt contingut intel·lectual, així com aquelles que consisteixen en establir o desenvolupar programes o aplicar tècniques seguint instruccions generals.

 

Grup professional 7

S'inclouen en aquest grup llocs que requereixen un alt grau d'autonomia, coneixements professionals i responsabilitat que s'exerceixen sobre d'un o varis sectors de l'empresa, partint de les directrius molt amplies.

 

Grup professional 8

Els treballadors que pertanyin a aquest grup, plantegen, organitzen, dirigeixen i coordinen les diferents activitats pròpies de desenvolupament de l'empresa. Les seves funcions comprenen l'elaboració de la política d'organització, els plantejaments generals de la utilització eficaç dels recursos humans i dels aspectes materials, l'orientació i el control d'activitats d'organització, d'acord al programa establert, a la política adoptada; l'establiment i manteniment d'estructures productives i d'ajuda i desenvolupament de la política industrial, financera o comercial.

 

Prenen decisions i participen en la seva elaboració. Exerceixen en alts llocs de direcció o execució dels mateixos nivells en els departaments, divisions, grups, etcètera, en

què s'estructuri l'empresa i que correspongui sempre a la particular ordenació de cada una.

 

Capítol 3. Jornada i règim de treball

 

Article 12. Jornada de treball

12.1.La jornada laboral bàsica per a tot el personal és de 37,5 hores en còmput setmanal. Si bé, anualment s’establirà el calendari d’acord amb les hores estipulades per l’Estat que per l’any 2018 és de 1.642 hores.

En cas de que l’Ajuntament del municipi adeqüi una jornada diferent a l’establerta en l’apartat anterior, l’empresa municipal ho aplicarà en els mateixos termes.

 

12.2.Atenent a la diversitat de serveis i/o activitats que ofereix l’empresa, es procedeix

a definir l’horari de cadascun dels mateixos:

- Servei de brigades: Horari 7:30h. a 15:00h.

- Servei de brigades de platja: Horari 7:30hh. A 15:00h. A partir de la temporada estival el servei s’iniciarà a les 5h. del matí. (De juny a setembre).

- Servei de brigada de festes: 24 hores.

- Servei d’administració: Horari 7:30h. a 15:00h.

- Servei de transport urbà: Horari 7:00h. a 21:00h.

- Servei de llar d’infants: Horari 8:00h. a 18:00h.

- Servei d’aula de música: Horari 9:00h. a 22:00h.

- Activitats esportives dirigides (flexible segons la oferta: Horari habitual de 8:00h. a 21:30h.)

- Conserges escoles: Horari de 7:30h. a 16:30h.

- Conserges centre polivalent: Horari de 14:50h a 21:30h. L’excés d’hores per completar la jornada setmanal estan destinades a la cobertura d’actes del centre polivalent que es realitza els caps de setmana.

- Conserges pavellons: Horari de 7:30h a 22:30h de dilluns a diumenge.

- Servei de neteja d’edificis municipals – Horari de 7:30h. a 21:00h.

 

En tot cas, els horaris anteriorment esmentats son els que es corresponen amb el desenvolupament de cada servei o activitat realitzats per l’empresa. Els treballadors o treballadores que prestin els seus serveis en el citats departaments ho faran sempre tenint en compte el seu calendari laboral, horari i condicions establertes en els respectius contractes de treball.

 

12.3. L’empresa, d’acord amb les característiques del servei contractat i en cas d’haver de contractar personal per cobrir necessitats temporals i inajornables, podrà establir una jornada diferent a la descrita en l’apartat anterior. Si bé aquesta jornada serà definida en el contracte de treball.

 

12.4 En cas que s’hagin d’antendre serveis d’emergència que puguin sorgir els festius, ja siguin setmanals, Estatals, Autonòmics o Locals, l’empresa establirà un torn de guàrdies localitzables.

 

Quan sigui necessari cobrir un servei urgent, el personal inscrit en aquest torn efectuarà els treballs necessaris computant-se el temps real treballat com a hores extraordinàries.

 

12.5. Entre l'acabament d'una jornada i el començament d'una altra han de transcórrer com a mínim 12 hores.

 

12.6. Tenen consideració de festius els dissabtes, diumenges i festes inter setmanals.

 

12.7. Tot aquell personal que hagi de treballar dissabtes i diumenges desplaçarà els dos dies de descans setmanal a uns altres dies de la setmana.

 

12.8. Tot el personal en règim de jornada d’igual o més de 6 hores ininterrompudes, haurà de gaudir d’un descans de 20 minuts retribuïts i computables com a treball efectiu, que s'han de gaudir segons les necessitats del servei.

 

12.9. Els dies 24 i el 31 de desembre seran festius. Si cauen en festiu setmanal es traslladaran al dia laborable més proper.

 

Article 13. Calendari laboral

En el calendari laboral figuren com a festius les festes oficials aprovades pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i els dies de festa local. En el cas que la festa local coincideixi en dia de descans, s'ha de traslladar el seu gaudiment a un altre dia laborable no fix, i a lliure elecció de l'interessat d'acord amb les necessitats de l'empresa.

 

Festes locals són les dos festes locals fixades per l'Ajuntament:

- Personal de Mont-roig (Mare de Deu de la Roca i Sant Miquel).

- Personal de Miami (Sant Josep i Sant Jaume).

 

Als efectes de confeccionar el calendari laboral anual a principis d’any, si el personal treballa als dos municipis indistintament (Miami o Mont-Roig) podrà triar si gaudir de les festes d’un o d’altre municipi.

 

Atès que la prestació de serveis de l’entitat es caracteritza per un servei públic, sempre i en cada cas, tots i cadascun dels serveis han de quedar coberts amb un mínim d’un 50% del personal efectiu a fi i efecte de cobrir els serveis essencials mínims.

 

Article 14. Vacances

14.1. Els treballadors de l’empresa gaudiran de 23 dies hàbils de vacances o dels dies que proporcionalment es corresponguin si el temps de servei durant l'any ha estat inferior. En cas que la normativa modifiqui a l'alça aquesta quantitat, caldrà estar al que determini la normativa. Les vacances es podran gaudir durant tot l'any, preferentment en època no estival ja que el servei radica en un municipi turístic.

 

14.2. Atès a la diversitat de serveis i activitats que ofereix l’empresa i a les especials característiques de les mateixes, el gaudiment del període de vacances es gaudirà preferiblement durant:

- Servei d’administració: Tot l’any natural.

- Servei de brigades (jardineria, electricitat i obres): Podran realitzar vacances durant

tot l’any natural amb l’excepció del període comprès entre el 15 de juliol i el 15 d’agost.

- Servei de brigada de festes: No podran fer vacances ni al Nadal ni de juny a setembre.

- Servei de llar d’infants: Realitzaran les vacances al Nadal, Setmana Santa i a torns en els mesos de juliol i agost. Per norma general no es podrà gaudir de vacances durant el curs escolar.

- Servei d’aula de música: Realitzaran les vacances al Nadal, Setmana Santa i al mes

de juny.

- Servei de transport escolar: Realitzaran les vacances al Nadal, Setmana Santa i al mes de juny.

- Servei de transport urbà: s’establirà anualment el calendari de prestació de serveis i

torns essent la jornada efectiva l’establerta en l’article 10.

- Servei de transport adaptat: Realitzaran les vacances la setmana de Nadal i durant el

mes d’agost.

- Servei de neteja d’edificis: Realitzaran les vacances al Nadal, Setmana Santa i a

torns els mesos de juliol i agost.

- Activitats dirigides d’esport: Realitzaran les vacances al Nadal, i a torns en el mes

d’agost i setembre.

- Conserges d’escoles: Realitzaran les vacances al Nadal, setmana santa i del 15 de

juliol al 15 d’agost.

- Conserge polivalent: No podran fer vacances les setmanes de festes locals (Sant Josep i Sant Jaume) ni durant les festes de Nadal.

- Servei de platges: No podran fer vacances de juny a setembre.

 

14.3. Atenent a que la prestació de serveis de l’entitat es caracteritza per un servei públic, sempre i en cada cas, tots i cadascun dels serveis han de quedar coberts amb un mínim d’un 50% del personal efectiu a fi i efecte de cobrir els serveis essencials mínims.

 

14.4. Dintre dels dos primers mesos de l'any es confeccionarà el calendari de vacances per tot el personal. El treballador que no hagi estat contractat durant tot l’any tindrà dret a les vacances proporcionals corresponents al període de temps treballat.

 

14.5. Les vacances s'han de gaudir durant l'any natural al que corresponguin, no obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d'atenció a fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les gaudirà un cop acabat el permís, fins i tot si s’ha acabat l'any natural. En el cas de baixa per IT que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l'any natural, es gaudiran les vacances en el moment de la incorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut 18 mesos des del finiment de l'any natural en que es va iniciar la baixa mèdica.

 

14.6. Els dies de vacances, els derivats dels permisos per conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i per raó de violència de gènere, i els dies d'assumptes personals es poden acumular sempre que ho permeti les necessitats del servei I fins a un màxim de dos dies consecutius.

 

14.7. Si desprès de l'acord per determinar els períodes de vacances, per causes imputables a la prestació del servei, el personal hagués de variar el període de gaudiment, li seran abonades les despeses que aquest canvi li hagi pogut ocasionar. En aquest cas, serà necessari que el personal aporti els justificants dels pagaments que hagi realitzat.

 

14.8. En funció de l'antiguitat es té dret als següents dies de vacances addicionals:

- 20 anys d’antiguitat: 1 dia de vacances addicional.

- 25 anys d’antiguitat: 2 dies de vacances addicionals.

- 30 anys d’antiguitat: 3 dies de vacances addicionals.

- 35 anys d’antiguitat: 4 dies de vacances addicionals.

 

Capítol 4. Permisos i llicències 

 

Article 15. Règim jurídic

Els permisos a què tenen dret el personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest

conveni seran els que estableixi en cada moment el Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat

Públic i la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures per la conciliació de la vida personal, familiar, y laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

 

Qualsevol modificació legal en la seva configuració i/o regulació serà directament

aplicable al personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni.

 

Article 16. La petició i la concessió

Excepte casos excepcionals degudament justificats, la petició de permisos i llicències s’haurà de formular mitjançant escrit amb 48 hores d’antelació per tal que l’òrgan competent pugi resoldre adequadament la sol·licitud i planificar el servei. Aquesta comunicació es farà sense perjudici de l’obligació del beneficiari de justificar el permís o la llicència dins del termini màxim de cinc dies del finiment del mateix.

 

L’òrgan que tingui atribuïda la competència per concedir permisos i llicències en cap cas podrà denegar les peticions degudament justificades que es formulin amb l’antelació deguda, excepte que per les necessitats del servei no sigui possible el seu gaudiment, la qual cosa s’haurà de motivar. Així mateix, l’òrgan competent tampoc podrà demorar la seva resolució de forma que quan es concedeixin no resultin possibles o d’utilitat pel sol·licitant.

 

En cas de conflicte entre el personal afectat i l’òrgan competent, s’haurà de resoldre a

través de la Comissió Paritària un cop donada per desistida la via de la conciliació.

 

Article 17. Permisos retribuïts

17.1. El personal dins l’àmbit d’aquest conveni tindran els permisos retribuïts següents:

a) El permís per assumptes personals de què poden disposar dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni és de 6 dies per cada any complet de servei o la part proporcional que correspongui en els casos de reducció de jornada o quan el temps de treball efectiu sigui inferior a l’any.

Per al personal de les llars d’infants, escoles de música, conserges d’escola, personal de neteja d’escola i esports els dies d’assumptes propis vindran establerts amb caràcter prioritari pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya prèvia aprovació dels Consells Escolars. Els dies d’assumptes propis que restin els gaudiran de forma voluntària. Aquest personal podrà, de manera potestativa, treballar a porta tancada 1 dels 4 dies que exigeix la Generalitat com a dies de “lliure disposició”.

El permís per assumptes propis es podrà realitzar fins a un màxim de 2 dies consecutius. En el cas de que es vulguin realitzar més de 2 dies consecutius, s’haurà de fer una sol·licitud amb 15 dies d’antelació.

La concessió d’aquest permís no requereix de justificació i queda subjecte, en tot cas, a les necessitats del servei que hauran d’estar degudament justificades.

El període de gaudiment del permís per assumptes personals serà dins del mateix any natural.

 

b) El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat té una durada de quatre dies hàbils si el familiar es troba dins de la mateixa província. Aquest permís és ampliable a cinc dies si el familiar es troba en una província diferent a la del lloc de treball i a 6 dies si el familiar es troba en una comunitat autònoma diferent de la del lloc de treball. S’entendrà, d’acord amb la jurisprudència sobre la matèria, que el concepte d’hospitalització inclou el supòsit d’intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari i que haurà de ser justificada mitjançant l’aportació de la corresponent documentació mèdica.

 

c) El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat té una durada de tres dies hàbils. Aquest permís és ampliable a quatre dies si el familiar es troba en una província diferent al del lloc de treball i a 5 dies si el familiar es troba en una comunitat autònoma diferent de la del lloc de treball.

S’entendrà, d’acord amb la jurisprudència sobre la matèria, que el concepte d’hospitalització inclou el supòsit d’intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari i que haurà de ser justificada mitjançant l’aportació de la corresponent documentació mèdica.

Els permisos recollits en els apartats b) i c), comptaran a partir del primer dia laborable del succés.

Per raons fundades en el correcte funcionament del servei, en el cas d’hospitalització i accident de familiars de primer i segon grau, no es podrà exercir l’exercici simultani del permís per a familiars que prestin serveis en la mateixa entitat i a raó del mateix fet causant.

Es permetrà el gaudiment del permís de manera consecutiva i sempre que segueixi vigent el fet causant.

 

d) El permís per matrimoni o parella de fet degudament registrada en els registres oficials, té una durada de quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en poden gaudir en el moment del fet causant o com a màxim durant els posteriors 12 mesos.

 

e) El permís per matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat serà d’1 dia laborable en aquells casos en que la celebració es produeixi en un dia laborable. Aquest permís és ampliable a 2 dies si el matrimoni es celebra fora de Catalunya.

 

f) El permís per trasllat de domicili dins de la mateixa localitat és de dos dies naturals continuats. Fora de la mateixa localitat és de quatre dies naturals continuats.

Aquest permís es podrà gaudir com a màxim una vegada a l’any.

 

g) Per concórrer a exàmens en centres oficials, un dia, i per a altres proves definitives d’avaluació i alliberadores en els esmentats centres, el temps indispensable per fer- les. És obligatòria la presentació del justificant d’assistència a les esmentades proves.

 

h) El permís per a deures inexcusables de caràcter públic o personal, durant el temps indispensable per complir-los. Es considerarà, a aquest efecte com a deure inexcusable, aquell l’incompliment del qual pot incórrer en responsabilitat, no pot ésser portat a terme mitjançant representant i el seu compliment està determinat per una norma legal o decisió administrativa o judicial.

 

i) El permís per maternitat té una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís s’ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill i, per cada fill a partir del segon, en els supòsits de part múltiple. En el cas de filiació biològica, el període del permís pot distribuir-se a opció de la mare, sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part.

No obstant l’anterior, i sense perjudici de les sis setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per la mare, en el cas de que ambdós progenitors treballin, la mare, a l’iniciar-se el període de descans per maternitat, podrà optar per que l’altre progenitor gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, de forma simultània o successiva amb la de la mare. L’altre progenitor podrà seguir gaudint del permís de maternitat inicialment cedit, encara que en el moment previst per la reincorporació de la mare al treball, aquesta es trobi en situació d’incapacitat temporal.

En el cas de gaudiment simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà excedir de les setze setmanes o de les que corresponguin en el cas de discapacitat del fill de part múltiple.

Aquest permís podrà gaudir-se a jornada complerta o a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determinin. El permís per maternitat a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.

Durant el gaudiment del permís es podrà participar en els cursos de formació que convoqui l’empresa.

L’opció exercida per un progenitor o progenitora en iniciar-se el període de permís per maternitat en favor de l’altre progenitor o progenitora a fi que aquest gaudeixi d’una part del permís pot ésser revocada en qualsevol moment per aquell si s’esdevenen fets que fan inviable l’aplicació d’aquesta opció, com ara l’absència, la malaltia o l’accident , o també l’abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora.

 

j) En el cas d’adopció o acolliment, el període de permís per maternitat computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa sense que en cap cas el mateix menor pugui donar dret a diferents períodes de gaudiment d’aquest permís. Si es tracta d’una adopció internacional el permís pot començar fins a sis setmanes abans. Aquest permís tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes i s’ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill, a partir del segon, en els supòsits d’adopció o acolliment múltiple.

En el cas de que ambdós progenitors treballin, el permís es distribuirà a opció dels interessats, que podran gaudir-lo de forma simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs.

En el cas de gaudiment simultani dels períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà excedir de les setze setmanes o de les que corresponguin en cas d’adopció o acolliment múltiple i de discapacitat del menor adoptat o acollit.

Aquest permís podrà gaudir-se a jornada complerta o a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determinin.

Si fora necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es tindrà dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de durada, percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques.

Amb independència del permís de fins a dos mesos previst en el paràgraf anterior i pel supòsit contemplant en aquest paràgraf, el permís per adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, podrà iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la que es constitueixi l’adopció o la decisió administrativa o judicial de l’acolliment.

Durant el gaudiment d’aquest permís es podrà participar en els curos de formació que convoqui l’empresa.

En els supòsits d’adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, previstos en aquest article seran els que així s’estableixin en el Codi Civil o en les lleis civils de les comunitats autònomes que els regulin, havent de tindre l’acolliment temporal una durada no inferior a un any.

 

k) El permís per naixement, adopció o acolliment, per al progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat: té una durada de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement, o a l’arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més.

 

l) El permís de paternitat té una durada 5 setmanes consecutives. Es pot gaudir des del finiment del permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, i fins que finalitzi el permís per maternitat, o també immediatament després d’aquest permís. El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.

 

m) El permís per lactància d’un fill menor 12 mesos: és d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d'una hora. El període del permís s'inicia un cop finit el permís per maternitat i fins als 12 mesos del menor.

El permís per lactància pot substituir-se per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora a l’inici o al final de la jornada, amb la mateixa finalitat. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d'una hora.

Igualment es podrà sol·licitar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli en jornades complertes el temps corresponent.

 

n) El permís per atendre fills prematurs o que hagin d’ésser hospitalitzats a continuació del part, es tindrà dret a un permís que s’ampliarà en tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim 13 setmanes.

 

o) Els permís per a atendre fills discapacitats, consisteix en gaudir, conjuntament, de permisos d'absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres d'educació especial o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció.

 

p) El permís prenatal, per a les dones embarassades, consisteix en el dret d’absentar- se del lloc de treball per a assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari per a dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.

 

q) El permís per dur a terme tràmits administratius en relació a l’adopció o l’acolliment permanent o pre adoptiu. Les parelles que opten per l'adopció o l'acolliment permanent o pre adoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l'administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s'han de fer dins la jornada de treball.

 

r) El permís per situacions de violència de gènere per a les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s'hagin d'absentar del lloc de treball, consisteix en el dret que aquestes faltes d'assistència es considerin justificades d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

 

s) El permís de flexibilitat horària recuperable consisteix en l’absència del lloc de treball per un mínim d'una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps d'absència l'ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana, l’anterior o la següent en que gaudeix el permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquest permís pot ésser puntual o periòdic.

 

17.2. Tots els permisos consignats en l’apartat 1 d’aquest article s’entenen com a dies laborables. Entenent per dies laborables els que es corresponguin d’acord amb les característiques del servei i la seva jornada de treball establerta en l’article 10 del present conveni.

17.3. S’entén per “afinitat” l’empadronament dins del mateix domicili amb una convivència mínima de 2 anys i el corresponent certificat del registre oficial de parelles de fet.

 

Article 18. Permisos i llicències no retribuïdes

El permís sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat és per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís es incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins la finalització del permís.

 

Es poden concedir llicències per a assumptes propis, sense cap retribució, la durada acumulada de les quals no pot excedir en cap cas els sis mesos cada dos anys. La concessió d'aquesta llicència s'ha de subordinar a les necessitats del servei.

 

Capítol 5. Reduccions de jornada 

 

Article 19. Règim jurídic

Les reduccions de jornada a què tindran dret el personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni seran els que estableixi en cada moment la normativa bàsica de l’Estatut del Empleat Públic, i la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures per la conciliació de la vida personal , familiar, y laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

 

Qualsevol modificació legal en la seva configuració i/o regulació serà directament aplicable al personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni.

 

No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l'exerceixin d'una manera alternativa i sense que el termini global superi l'establert com a màxim.

 

Article 20. La reducció de la jornada amb la reducció proporcional de les retribucions

El personal podrà gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en els supòsits següents:

a) Per a tenir cura d'un fill o filla menor de sis anys, sempre que se'n tingui la guarda legal.

b) Per a tenir cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se'n tingui la guarda legal.

c) Per tenir a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65 % o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom, o que requereixi dedicació o atenció especial.

d) Les dones víctimes de violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social íntegra.

 

Article 21. La reducció de la jornada per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.

21.1. Reducció de fins el 50 % de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, dels progenitors, adoptants, guardadors amb fins d’adopció o acollidors de caràcter permanent, quan ambdós treballin, per la cura directa, continua i permanent del menor al seu càrrec afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada, durant el temps de la hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

21.2. Les malalties considerades greus a efectes del reconeixement d’aquesta prestació es troben incorporades en el Real Decret 1148/2011 de 29 de juliol.

21.3. A efectes d’acreditar que el menor pateix càncer o una altra malaltia greu de les incloses en el llistat, així com la necessitat de cura directa, continua i permanent del menor durant el temps de la hospitalització i tractament continuat de la malaltia, s’haurà de presentar un document denominat “declaració mèdica per la cura de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu”.

21.4. Quan concorrin en els dos progenitors (adoptants o acollidors de caràcter pre adoptiu o permanent), les circumstàncies necessàries per tenir dret a aquest permís pel mateix subjecte i fet causant, el personal tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la jornada de treball, sempre que l'altre progenitor (adoptant o acollidor de caràcter pre adoptiu o permanent) no cobri les seves retribucions íntegres per mitjà d'aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per a aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que li sigui d'aplicació. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

Així mateix, en el cas de que ambdós prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquest/a podrà limitar l’exercici simultani per raons fundades en el correcte funcionament del servei.

 

Article 22. La reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda

El personal amb discapacitat legalment reconeguda que per aquest motiu, hagi de rebre tractament en centres públics o privats, pot sol·licitar una reducció de jornada equivalent al temps que hi hagi de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions íntegres.

 

Per a gaudir d’aquesta reducció de jornada cal un informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat de que es dugui a terme en l’horari laboral.

 

Article 23. Reducció de jornada de les persones víctimes de violència de gènere

Per fer efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social integra, el personal tindrà dret a la reducció de jornada amb disminució proporcional de la retribució en els termes que, per aquests casos s’estableix de comú acord entre els representants dels treballadors i treballadores i l’empresa en tot cas aquesta reducció es situarà entre un terç o la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o el 60% de les retribucions.

 

Capítol 6. Les excedències 

 

Article 24. Règim jurídic

24.1. El personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni tindrà dret a les

excedències que estableixi, en cada moment, L’Estatut Bàsic del Empleat Públic així com la Llei 8/2006 de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

24.2. Qualsevol modificació legal en la seva configuració i/o regulació serà directament aplicable al personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni.

24.3. No es poden acumular dos períodes d’excedència en el cas que s’esdevingui una nova causa. Si durant el període d’excedència un nou subjecte causant dona dret a un altre període d’excedència, l’inici d’aquest posa fi al primer.

24.4. Les excedències per la cura d’un fill o filla o de familiars son incompatibles amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins la finalització del termini d’excedència.

24.5. L’exercici simultani de l’excedència per dues persones per raó d’un mateix fet causant només és permès, amb l’autorització prèvia, si ho sol•liciten d’una manera expressa els interessats i si no afecta el funcionament dels serveis.

Així mateix, en el cas de que ambdós prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta podrà limitar l’exercici simultani per raons fundades en el correcte funcionament del servei.

24.6. Si un cop finida la causa que ha originat la declaració de l’excedència voluntària la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes, es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular.

24.7. En el cas d’excedència voluntària per raó de violència de gènere, l’Administració ha de notificar a la persona afectada, amb un mes d’antelació, que fineix l’excedència i que disposa d’un mes, a comptar del finiment de l’excedència, per a demanar-ne l’ampliació o per a reincorporar-se.

 

Article 25. L’excedència voluntària per a tenir cura d’un fill menor de 3 anys

25.1. Es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l’adopció o l’acolliment. Aquesta excedència té una durada màxima de tres anys, a comptar de la data del naixement o de la sentència o la resolució judicial en el cas d’acolliment o adopció.

25.2. Durant tot el període d’excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball.

25.3. El personal en aquesta situació podrà participar en els cursos de formació que

convoqui l’empresa.

 

Article 26. L’excedència voluntària per a tenir cura de familiars

26.1. Es pot sol·licitar per a tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no es pugui valer per sí mateix i que no pugui exercir cap activitat retribuïda. Aquesta excedència pot ésser atorgada per un període mínim de tres mesos i màxim de tres anys.

26.2. Durant tot el període d’excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball.

26.3. El personal en aquesta situació podrà participar en els cursos de formació que

convoqui l’empresa.

 

Article 27. L’excedència voluntària per agrupació familiar

L’excedència voluntària per al manteniment de la convivència es pot sol•licitar, per una durada mínima de dos anys i màxima de quinze anys, si el cònjuge o la cònjuge o el convivent o la convivent ha de residir en un altre municipi perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable.

Aquesta excedència no comporta la reserva de lloc de treball.3

 

Article 28. L’excedència voluntària per violència de gènere

28.1. S’atorga a les dones víctimes de violència de gènere per a fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, sense haver de prestar un temps mínim de serveis previs i sense que sigui exigible termini de permanència en la mateixa.

28.2. Durant els sis primers mesos tindran dret a la reserva del lloc de treball que ocupessin, essent computable aquest període als efectes d'antiguitat, carrera i drets del règim de Seguretat Social que sigui d'aplicació.

28.3. Quan les actuacions judicials ho exigissin es podrà prorrogar aquest període per tres mesos, amb un màxim de divuit, amb idèntics efectes als assenyalats anteriorment, a fi de garantir l'efectivitat del dret de protecció de la víctima.

28.4. Durant els dos primers mesos d'aquesta excedència la treballadora tindrà dret a percebre les retribucions íntegres i, si s’escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

28.5. La persona afectada per violència de gènere tindrà la possibilitat de suspendre l’excedència demanada per aplicació de la Llei integral contra la violència de gènere, en el moment en que existeixi una vacant, a la qual podrà accedir amb caràcter preferent.

 

Article 29. L’excedència voluntària per interès particular

29.1. Es reconeix el dret al personal, amb almenys un any d’antiguitat, a què li sigui reconeguda la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini no menor a quatre mesos i no major a cinc anys. Aquest dret només podrà ser exercit una altra vegada pel mateix treballador o treballadora si han transcorregut quatre anys des del final de l'anterior excedència.

29.2. La concessió d’aquesta excedència resta subordinada a les necessitats del servei degudament motivades.

29.3. No podrà declarar-se quan s’instrueixi un expedient disciplinari al propi treballador.

29.4. El personal que es trobi en aquesta situació no té dret a percebre retribucions, ni li serà computable el temps de permanència en l’esmentada situació a efectes d’ascens, triennis i drets en el règim de la Seguretat Social que li sigui d’aplicació.

29.5. Procedeix declarar d’ofici l’excedència voluntària per interès particular quan, finalitzada la causa que va determinar el passi a una situació diferent a la de servei actiu, s’incompleixi l’obligació de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini establert reglamentàriament.

 

Article 30. L’excedència forçosa

L’excedència forçosa donarà dret a la conserva del lloc de treball i al còmput de l’antiguitat durant la seva vigència. Es concedirà per la designació o elecció per un càrrec públic que impossibiliti l’assistència al lloc de treball.

El reingrés haurà de ser sol·licitat dins del mes següent al cessament en el càrrec públic.

 

Capítol 7. Promoció professional 

 

Article 31. Formació professional

31.1. Es reconeix la formació com un dret i un deure del personal; per tant, l'empresa ha de promoure i vetllar pel dret de tota la plantilla a assistir a cursos de formació i reciclatge, adequats al seu nivell, categoria i condicions professionals, en un pla d'igualtat.

31.2. Els treballadors i treballadores tenen dret a absentar-se del centre de treball el nombre d'hores necessàries per a l'assistència als esmentats cursos. Aquest temps es computa com a treball efectiu i, en cap cas, representa una minva de les retribucions.

31.3. La corporació ha d'assumir les despeses ocasionades amb motiu de la formació dels seus treballadors d'acord amb el barem que consta a l'article sobre indemnitzacions per raó de servei.

31.4. Es poden concedir llicències per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball. Només si aquesta llicència es concedeix per interès propi de l’Empresa l’empleat té dret a percebre totes les seves retribucions. L'apreciació d'aquest interès correspon a l’empresa.

31.5. Es poden concedir llicències no retribuïdes per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball, tot i que no siguin d’interès propi de l’empresa. La concessió d'aquestes llicencies correspondrà a la Comissió Paritària.

31.6. Sempre que sigui possible, la formació professional es realitzarà dins de l’horari

laboral.

 

Capítol 8. Condicions econòmiques 

 

Article 32. Increment salarial

Anualment es duran a terme els increments salarials que s’estableixin en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, d’acord amb les normes bàsiques del Sector de les Administracions Públiques.

 

Article 33. Equiparació i adequació de l’estructura retributiva

33.1. Atès que aquest primer conveni es fruit dels Convenis que fins a la data mantenien les empreses municipals d’obres i serveis, s’ha dut a terme una adequació en els Grups Professionals i els salaris objectes de cada grup.

Aquesta adequació mantindrà per tots els casos la següent estructura salarial fixa:

- Salari base.

- Antiguitat congelada.

- Bossa de productivitat.

- Servei de guàrdies (per aquelles categories especifiques d’acord amb l’article 34 del

Conveni Col·lectiu).

- Plus de reten (per aquelles categories específiques d’acord amb l’article 35 del Conveni Col·lectiu)

- Plus toxicitat (per aquelles categories específiques d’acord amb l’article 36 del

Conveni Col·lectiu)

- Per tot allò no comprès en aquesta estructura retributiva es destinarà el “Complement Específic”. Aquest complement serà l’encarregat de garantir el salari que fins la data en còmput anual es venia percebent.

Estructura salarial:

 

“TABLA ESTRUCTURA SALARIAL; IMAGEN OMITIDA”

(CONSULTAR EN EL PDF)

 

33.2. Respecte a la categoria professional de netejadors/es s’estarà a l’establert a la

Disposició Addicional Quarta del present conveni col·lectiu.

 

Article 34. Plus servei guàrdies

34.1. Per atendre els serveis que puguin sorgir fora de la jornada laboral, tant els dissabtes, caps de setmana i festius, l’empresa nomenarà a personal que haurà d’estar de guàrdia tots els dies de la setmana per possibles inclemències. Els empleats afectats per aquest servei de guàrdia localitzada, cobraran un plus de 235,97 euros mensuals.

34.2. Les persones que s’integrin al Servei de Guàrdia de l’empresa, es comprometen a estar localitzables, els dies festius i laborables fora de la seva jornada habitual, per atendre els serveis d’urgència i qualsevol tasca que es pogués requerir fora de la jornada de treball habitual, com pot ser el reforç en motiu de les festes locals i altres esdeveniments festius.

34.3. Quan el treballador sigui requerit per atendre els serveis fora de la seva jornada laboral habitual, no percebrà cap remuneració addicional atès que la mateixa està inclosa en l’import del plus servei guàrdies esmentat en l’article 34.1 del conveni col·lectiu.

La realització d’aquests serveis es durà a terme sense perjudici del compliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos legal o reglamentàriament així com dels topalls establerts en l’article 35.2 de l’ET.

34.4. En el moment que el treballador, per qualsevol motiu, per decisió de l’empresa o per voluntat pròpia, deixi el Servei de Guàrdia, deixarà de percebre el plus de localització.

34.5. El plus de servei de guàrdies pactat s’incrementarà en funció del que prevegin la Llei de Pressupostos generals de l’estat, d’acord amb les normatives bàsiques del Sector de les Administracions Públiques.

 

Article 35. Plus localització/reten

35.1. Per atendre els serveis que puguin sorgir fora de la jornada laboral, tant els dissabtes, caps de setmana i festius, l’empresa establirà un torn de guàrdies localitzades. Els empleats afectats per aquest servei de guàrdia localitzada, cobraran un plus de 471,94 euros mensuals.

35.2. En el cas que dins del torn de guàrdies hi hagi més d’un treballador adscrit, es

cobrarà la seva part proporcional en funció de les setmanes que estiguin de guàrdia.

35.3. El torn de guàrdies s’establirà cada mes de desembre de l’any anterior per tal de

començar-se a aplicar a partir del mes de gener de l’any vigent.

35.4. El plus de localització pactat s’incrementarà en funció del que prevegin la Llei de Pressupostos generals de l’estat, d’acord amb les normatives bàsiques del Sector de les Administracions Públiques.

 

Article 36. Plus perill i toxicitat

36.1. Els treballadors que utilitzin o manipulin substàncies que comportin un risc excepcional per la seva salut percebran un plus de 61,68 euros bruts mensuals.

36.2. El plus tòxic pactat s’incrementarà en funció del que prevegin la Llei de Pressupostos generals de l’estat, d’acord amb les normatives bàsiques del Sector de les Administracions Públiques.

 

Article 37. Plus responsable equip.

Els treballadors que durant un període determinat realitzin tasques de responsables d’equips o petites brigades, percebran un plus de 306,75 euros mensuals mentre durin les tasques assignades, tals com la coordinació de la brigada de platges, festes o cementiris.

 

Article 38. Hores extraordinàries i serveis extraordinaris

38.1. Es realitzaran únicament en cas de necessitat d'efectuar treballs urgents o imprevistos.

38.2. L'empresa retribuirà en metàl·lic, segons l'annex 1.

38.3. La valoració de l'hora extra, serà la que s’especifica en la taula adjunta atenent a cada Grup Professional:

Grup professional 1: 14,28€

Grup professional 2: 17,97€ 

Grup professional 3: 19,30€ 

Grup professional 4: 20,63€ 

Grup professional 5: 24,69€ 

Grup professional 6: 28,62€

Grup professional 7: 35,27€

 

38.4. A final de cada mes es comunicarà als representants legals dels treballadors el total d'hores extraordinàries realitzades pels treballadors, juntament amb la justificació de la seva necessitat.

38.5. No es tindrà en compte, a efectes de la durada màxima de la jornada ordinària laboral, ni pel còmput del nombre màxim de les hores extraordinàries autoritzades, l'excés de les treballades per a prevenir o reparar sinistres o altres danys extraordinaris i urgents.

 

Article 39. Complement d’antiguitat

39.1. El personal que a la firma del present conveni tingui garantida, consolidada i congelada una quantitat econòmica amb naturalesa d’antiguitat, aquesta es mantindrà inalterada.

39.2. El personal de nou ingrés consolidarà un trienni quan obtingui una prestació de serveis continuada durant un termini de tres anys.

L’import d’aquest trienni, que quedarà congelat i consolidat, serà equivalent a 13.98€

mensuals per 14 pagues.

39.3. Aquesta quantitat serà objecte de revisió salarial d’acord amb els termes econòmics que s’estableix en la LPGE de cada any.

 

Article 40. Nòmines i pagues extraordinàries

40.1. Tots els empleats han de percebre les seves retribucions, de gener a desembre, abans del dia 30 de cada mes o l'anterior en cas d'esser festiu.

40.2. S'estableixen dues pagues extraordinàries per any, que percebran tots els treballadors i treballadores d'aquesta empresa i que seran equivalents a la quantia del salari base. Les pagues han de ser abonades abans del dia de Sant Joan i abans del dia de Nadal, respectivament.

 

Article 41. Treballs de superior i inferior categoria

41.1. Sempre que s'hagi de substituir un treballador de categoria superior per malaltia, vacances o absència d'aquest, el substitut rebrà una retribució igual a la total que correspongui a la categoria del substituït, des de que comenci la substitució i sigui quina sigui la durada de la mateixa.

Aquest treballador haurà de percebre igualment la part proporcional corresponent a les pagues extraordinàries i vacances del substituït

41.2. El personal a qui sigui ordenada la realització de treball de superior categoria a la que tingui atribuïda, percebrà durant el temps de prestació d'aquests serveis, la retribució d'aquella a la que circumstancialment queda adscrit.

41.3. La realització de treball de categoria inferior i superior respondrà a necessitats excepcionals i peremptòries, i durarà el temps mínim imprescindible.

41.4. El treball substitutori mai podrà excedir de 4 mesos ininterromputs, o 6 alterns durant un període de 12 mesos. Ultrapassat aquest termini, es convocarà un concurs d'ascens per tal de cobrir, de forma definitiva, el lloc superior.

41.5. El desenvolupament d'una categoria superior mai consolidarà el salari i la categoria superior, sense perjudici d'allò que estableix l'article 24, de l'Estatut dels treballadors.

41.6. L'únic procediment vàlid per a consolidar una categoria és la superació d'un concurs d'ascens.

41.7. Quan les necessitats del servei ho exigeixin, l’Entitat podrà encomanar als seus empleats l’exercici de les funcions corresponents a un lloc de treball de categoria professional superior a la que tenen reconeguda, per un període no superior a un any.

41.8. Degut a què es realitzen funcions de major categoria per suplir a treballadors amb reserva de lloc de treball, aquesta situació podrà allargar-se en el temps fins que

el treballador substituït retorni a la situació d’actiu, sense que el treballador que hagi realitzat funcions de superior categoria pugui reclamar la consolidació de la categoria superior per haver superat el termini fixat anteriorment d’un any.

41.9. Es pagarà una millora voluntària als sots-encarregats de les diferents brigades quan aquests ocupin la plaça d’encarregat, assumint les responsabilitats, els drets i els deures d’aquests. En el cas de que les retribucions de la plaça que s’ocupa siguin superiors a les del propi sots-encarregat, aquest percebrà les retribucions assignades al lloc de treball al que se li adscrigui, durant el temps que faci aquestes funcions de categoria superior.

41.10. Aquesta compensació per la major responsabilitat serà a raó d’un complement per dia de substitució, equivalent a la diferència salarial del salari del treballador del grup inferior al salari del treballador del grup superior.

 

Article 42. Indemnització per raó del servei

42.1. Al treballador o treballadora que per motiu del seu treball se li requereixi desplaçar-se i/o assistir a cursos, jornades, o reunions, se li abonarà la despesa ocasionada amb la presentació prèvia dels corresponents justificants a raó de:

- Desplaçaments: 0,19€/km.

- Mitja dieta (inclou dinar): 26,67€

- Dieta sencera (inclou dinar i sopar): 53,34€

42.2. L'assistència a una oficina judicial o administrativa per motius relacionats amb el servei fora de l'horari de treball, ha de ser compensada com a temps de treball extraordinari.

 

Capítol 9. Condicions econòmiques

 

Article 43. Bestretes reintegrables i avançament de nòmina

43.1. Bestretes reintegrables

43.1.1. Per part de l'empresa s'estableix un fons destinat a proporcionar bestretes sense interessos al personal que tinguin un mínim d'un any d'antiguitat.

43.1.2. Les bestretes seran per un import de fins a tres vegades la seva retribució mensual, sense acumulació de les gratificacions, indemnitzacions i dietes, amb un màxim de 4.000 euros.

43.1.3. L’empleat haurà de reintegrar-ho en 24 mensualitats consecutives com a màxim, començant a retornar-la al mes següent d’haver-li ingressat.

43.1.4. Per demanar altres bestretes posteriors haurà d’haver transcorregut el termini de sis mesos com a mínim, després de la seva devolució per demanar la segona. El termini de dotze mesos, com a mínim després de la devolució de la segona, per demanar una tercera bestreta. El termini de vint-i-quatre mesos, com a mínim, després de la devolució de la tercera, per demanar una quarta bestreta.

43.1.5.Les bestretes no produiran interessos, però es reintegrarà en les mensualitats de forma proporcional. L’empleat pot optar per retornar la bestreta en menys temps.

43.1.6.Les bestretes no es concediran quan l’empleat estigui reintegrant una bestreta anterior. La concessió de la bestreta al personal eventual, estarà subjecta a l’antiguitat en l’empresa per tal de garantir la devolució d’aquesta en funció de la quitança que li correspongui.

43.1.7. El personal eventual es veurà obligat a reintegrar la bestreta al final del contracte.

43.1.8.En cas de que el personal passi a la situació d’excedència i tingui atorgada alguna bestreta, s’haurà de reintegrar d’un sol cop.

43.1.9. Procediment: L’empleat haurà de fer una instància sol·licitant la bestreta al·legant els motius que justifiquin la seva petició. Es resoldrà per l’òrgan competent en matèria de Recursos Humans i serà ingressada en un termini màxim de 7 dies laborables.

43.2. Avançament de la paga extraordinària.

Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d'un avançament de la paga extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L'avançament de la paga extraordinària serà compatible amb les bestretes.

 

Article 44. Ajuts especials

D’acord amb l’article 18.4 LPGE 2018 les despeses d’acció social entren dins de la

massa salarial i el seu import ha de ser igual que el del 2017.

 

Article 45. Instal·lacions municipals

Tots els empleats amb una antiguitat superior a 3 mesos, inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest acord, així com els seus familiars fins al primer grau, gaudiran d’una reducció del 50% sobre el preu dels abonaments i matricules d’activitats lúdic- esportives a totes les activitats que siguin organitzades per l’Ajuntament.

 

Article 46. Assegurança Mèdica

A tots aquells treballadors que tinguin una antiguitat superior a 3 mesos amb una activitat ininterrompuda en l’organització, l’empresa els abonarà una assegurança mèdica personal.

Els treballadors que ho desitgin podran sol·licitar la inclusió de familiars directes en la cobertura de la pòlissa la despesa de la qual anirà a càrrec exclusivament del treballador.

 

Article 47. Les retribucions en situació d’IT

47.1. Per incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral l’empresa abonarà el 100% del salari brut a partir del fet causant i fins la data que consti en el comunicat d’alta.

47.2. Per Accident de treball l’empresa abonarà el 100% del salari brut a partir del fet causant i fins la data que consti el comunicat d’alta.

47.3. Només es complementaran les prestacions anteriorment esmentades durant la vigència de la relació laboral.

47.4. Els casos de falta d'assistència al treball per indisposició o per qualsevol altre motiu, s'haurà de comunicar a l'empresa a l'inici de la jornada de treball. L'empresa, una vegada assabentada, ho comunicarà a l'entitat corresponent, contractada per aquesta, que haurà de fer el seguiment.

47.5. El personal fix de plantilla gaudirà de l’assegurança a la mútua privada ADESLAS pagada per l’empresa.

 

Article 48. Control d’absentisme

El personal que durant l’any natural no hagi causat cap baixa per contingències comuns podrà gaudir d’un dia addicional de vacances.

 

Article 49. Jubilació parcial

49.1. Amb l'objectiu de millorar l'estabilitat i el sosteniment de l'ocupació i la contractació de nous treballadors a la corporació, el personal es podrà jubilar d’acord amb la legislació vigent.

49.2. El personal que hagi assolit l’edat permesa podrà sol·licitar la jubilació parcial, aquesta modalitat es farà a través del corresponent contracte de relleu i segons el que estableix la legislació vigent.

49.3. Els interessats poden formular a l'empresa la seva petició de pas a la jubilació voluntària un mes abans de que es produeixi la jubilació.

49.4. Els treballadors que accedeixin aquesta modalitat de jubilació podran compactar, previ acord amb l’empresa, el total d’hores a realitzar fins a la jubilació definitiva.

 

Article 50. Jubilació forçosa

Els treballadors es jubilaran totalment en la data en que tinguin l’edat legal de jubilació fixada per la normativa de la Seguretat Social, sempre i quan compleixin amb els requisits exigits per tenir dret a la pensió completa de jubilació en la seva modalitat contributiva.

Així mateix, l’empresa es compromet a millorar l’estabilitat de l’ocupació amb contractació de nou personal de menys edat, amb la finalitat de donar un relleu generacional a la plantilla.

 

Article 51. Premi per cessament

Quan el treballador accedeixi a la seva jubilació definitiva a través d’una jubilació anticipada o una total, se li abonarà un premi de jubilació en funció dels anys de servei, i a tenor de les següents quantitats:

 

TABLA DE PREMI ÉR CESSAMENT

(Omitida. Consultar PDF de la disposición)

 

Aquest premi per anys de servei serà a raó del salari mensual que percebi el treballador en el moment del fet causant.

 

Article 52. Assetjament moral o mobbing

52.1. Es l'actitud que consisteix en el maltractament persistent, deliberat i sistemàtic d'un o diversos membres d'una organització, de superior, igual o inferior jerarquia en l'empresa, cap a una persona, tenint, entre d'altres objectius, la seva anul·lació psicològica i social i el seu abandonament de l'organització, en perjudici del seu àmbit laboral i de la seva salut.

52.2. Les persones que se sentin assetjades laboralment poden posar-ho immediatament en coneixement de la direcció de l’empresa i dels representants dels treballadors i treballadores, i ambdós, conjuntament, han de demanar les dades i dur a terme el seguiment adequat per prendre les mesures adients amb la major rapidesa i discreció que el cas requereixi.

52.3. En el moment en que es rebi una denuncia en relació a un assumpte susceptible de ser considerat com assetjament moral o sexual, s’activarà el protocol d’assetjament que l’entitat té aprovat.

 

Article 53. Assegurances per responsabilitat civil i defensa i reclamació

L'empresa ha de contractar una pòlissa d'assegurances que garanteixi la responsabilitat civil i la defensa i reclamació penal a tot el personal que, per raó de treball o servei, es vegi involucrat en procediments d'aquesta mena.

 

Article 54. Pòlissa d’assegurances de vida i accident

L'empresa ha de contractar una pòlissa d'assegurances d'accident i de vida per un import mínim de 40.000€, per cobrir la mort per motius de treball o la invalidesa permanent per causes d’accident laboral o malaltia professional.

 

Article 55. Seguretat, higiene i salut laboral

55.1. En totes les matèries que afectin a la seguretat i higiene en el treball seran d'aplicació les disposicions legals vigents i especialment el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i altres disposicions concordants.

55.1.1. Així mateix, s'han de tenir en compte els convenis i les recomanacions de la OIT que hagin estat ratificats per Espanya i que siguin d'aplicació obligatòria d'acord amb la legalitat vigent.

55.2. Aquesta empresa concertarà la prevenció de riscos laborals de tot el personal al seu servei amb una entitat especialitzada externa, d'acord amb el que preveu l'article

30.1 de la Llei 31/1995.

55.3. El personal subjecte a aquest conveni serà sotmès al reconeixement mèdic, amb caràcter voluntari, un cop l'any.

55.4. La representació dels treballadors i treballadores de l'Empresa Municipal de serveis i obres de Mont-roig del Camp, haurà de rebre tota la informació en matèria de seguretat i higiene en el treball, així com elaborar propostes que hauran de ser tingudes en compte.

 

Article 56. Roba de treball

56.1. A l’inici del contracte es facilitarà l’uniforme pertinent al lloc de treball de cada

treballador que serà d’ús obligatori i formarà part dels equips de protecció individual.

56.2. Sempre que el treballador ho sol·liciti, es facilitarà el canvi de peces de roba del seu uniforme. Per tal de que la sol·licitud sigui concedida, s’haurà d’aportar la peça de roba antiga.

Descripció dels uniformes per serveis o activitats:

- Servei de brigada:

2 pantalons d’hivern i 2 pantalons d’estiu.

1 parell de sabates de seguretat. 

1 anorac.

1 jaqueta d’entre temps.

2 samarretes d’estiu.

2jerseis d’hivern.

- Servei de neteja d’edificis:

2 pantalons.

2 bates.

1 jaqueta d’entre temps.

1 parell de sabates de seguretat.

- Activitats dirigides d’esport:

2 pantalons de xandall. 

1 jaqueta.

2 samarretes d’estiu.

2 jerseis d’hivern.

 

- Servei de consergeria:

2 pantalons d’hivern i 2 pantalons d’estiu.

1 parell de sabates de seguretat. 

1 anorac.

2 samarretes d’estiu.

2 jerseis d’hivern.

 

- Llar d’infants:

1 bata.

1 forro polar.

 

56.3. En cas de finalitzar la relació laboral a l’empresa, la roba haurà de ser degudament retornada abans de la firma de la corresponent quitança. En cas que la roba no sigui retornada, la quitança serà retinguda fins que la roba no sigui retornada.

 

Capítol 10. Adquisició i pèrdua de la relació de servei

 

Article 57. Període de prova

57.1. Tot el personal de nou ingrés quedarà sotmès al següent període de prova:

3 mesos per als tècnics titulars.

1 mes per als treballadors qualificats.

15 dies per als treballadors no qualificats.

57.1.1. Mentre estigui vigent aquest període, qualsevol de les parts podrà donar per rescindida la relació laboral, sense haver de lliurar cap tipus d'avís previ ni motivació, i únicament s'exigirà una notificació fefaent d'aquesta voluntat de donar per acabat el contracte.

57.2. Tots els contractes de treball, de qualsevol modalitat i característiques, s'hauran de formalitzar per escrit.

57.3. En cas de cessament d'un treballador voluntàriament, s'haurà de comunicar a l'altra part amb una antelació de 15 dies pel personal no qualificat, i de 30 dies en el cas del personal qualificat.

57.3.1.La tramitació per part del treballador es farà mitjançant escrit adreçat a l'empresa. En cas que no es compleixi aquest requisit determinarà la pèrdua o descompte en la liquidació final de la remuneració corresponent als dies que manquin de preavís.

 

Capítol 11. Règim disciplinari

 

Article 58. Tipus de faltes. Responsabilitat disciplinària

Les accions o omissions sancionables en què incorri el personal de l’Empresa Municipal de serveis i obres de Mont-roig del Camp, es classificaran, segons la seva índole i circumstàncies en: lleus, greus i molt greus.

 

Article 59. Faltes lleus

1. Les de descuit, error o retard inexplicable en l'execució de qualsevol treball.

2. D'una a tres faltes de puntualitat en l'assistència al treball durant el període d'un mes, inferior a trenta minuts, sempre que aquests retards no es derivin per la funció especial del treballador o treballadora, en greus perjudicis pel treball que l'empresa li tingui encomanat, en aquest cas es qualificarà com a falta greu.

3. No cursar en el temps oportú la baixa corresponent quan es falti al treball per motiu justificat, a no ser que es provi la impossibilitat d'haver-ho efectuat.

4. En abandonar sense causa justificada del treball, encara que sigui per poc temps, sempre que sigui inferior a 20 minuts.

5. Petits descuits en la conservació del material.

6. No atendre al públic amb la correcció i diligència degudes.

7. No comunicar a l'empresa el canvi d'adreça.

8. Les discussions amb els companys de treball dins de les dependències de l'empresa, sempre que no sigui en presència de públic.

9. Faltar un dia al treball sense l'autorització o causa justificada.

10. L'embriaguesa ocasional.

11. Qualsevol manifestació que comporti una actitud violenta.

12. Incorrecció en la redacció dels documents administratius.

13. Menjar en llocs i horaris que no estiguin expressament autoritzats per l'empresa.

14. La no comunicació, amb la deguda antelació, de la tardança a la cites concertades.

15. Portar l'uniforme o la roba de treball exigible per l'empresa de forma descuidada.

16. La manca de netedat i neteja personal.

17. No disposar de l'equip de protecció individual o no portar-lo quan les circumstancies ho requereixin.

 

Article 60. Faltes greus

1. Més de tres faltes de puntualitat en l'assistència al treball, no justificades, comeses en el període d'un mes.

2. Faltar dos dies al treball durant el període d'un mes sense causa justificada. Quan d'aquestes faltes es deriven perjudicis per al públic, es consideraran com faltes molt greus.

3. Entregar-se a jocs, qualsevol quins siguin, estant de servei.

4. La simulació de malaltia o accident.

5. La mera desobediència als superiors en acte de servei. Si la desobediència implica trencament manifest per el treball o d'ella es derivés perjudici notori per l'empresa, podrà ser considerada com falta molt greu.

6. Simular la presència d'un altre treballador, fitxant o firmant per ell.

7. Descuit important en la conservació del gènere o articles de l'establiment.

8. Falta notòria de respecte o consideració al públic.

9. Realitzar sense l'oportú permís treballs particulars durant la jornada, així com utilitzar per a ús propi eines o material de l'empresa.

10. Discussions molestes amb els companys de treball dins l'horari laboral i/o dins de les instal·lacions de l'empresa ja sigui amb o sense la presència de públic.

11. L'embriaguesa, fora d'acte de servei, vestint l'uniforme de l'empresa.

12. La reincidència en més de cinc faltes lleus, encara que siguin de diferent naturalesa, dins d'un trimestre i havent mitjançant sanció que no sigui la d'amonestació verbal.

13. Reiteració de símptomes d'embriaguesa.

14. La no realització de la documentació administrativa.

15. Incompliment dels controls de presència.

16. La no assistència a les cites o formació sense al·legar justa causa.

17. L'incompliment per part del treballador o treballadora de les obligacions establertes a la normativa de Riscos laborals vigent.

18. L'abandonament del lloc de treball sense causa justificada, sempre i quan sigui superior a 20 minuts.

19. La disminució voluntària del rendiment de treball pactat

20. L'engany o ocultació a la direcció o superiors en relació a la realització de les tasques de forma negligent.

21. Simular la presència d'un altre treballador, valent-se de la seva fitxa, signatura, targeta de control o qualsevol altre sistema organitzatiu del control de presència implantat en l'empresa.

22. La negligència, deficiències o retards no justificats en l'execució de l'empresa, sobretot en aquells realitzats amb els terminis d'execució, excés d'utilització de materials o 23. l'incompliment de les instruccions i ordres de treball donades.

23. Els descuits importants en el manteniment de vehicles, màquines, eines i estris que creïn un perjudici a l'empresa.

24. Accedir als locals o instal·lacions de l'empresa fora dels horaris laborals i sense la corresponent autorització prèvia.

25. La utilització de maquinària, eines o estris fora de les instal·lacions de l'empresa sense autorització prèvia.

26. No utilitzar l'uniforme o roba de treball exigible per l'empresa.

27. La falta de disciplina en el treball o del respecte degut als superiors, subordinats o companys.

28. La manca de col·locació i/o conservació de les proteccions col. lectives.

 

Article 61. Faltes molt greus

1. Més de deu faltes d'assistència al treball sense justificar en un període de 6 mesos o vint durant l'any.

2. Frau, deslleialtat o abús de confiança en les gestions encomanades, així com en el tracte amb els companys de treball o qualsevol altra persona al servei de l'empresa en relació de treball amb aquesta, o fer negociacions de comerç o indústria per compte propi o d'altra persona sense l'expressa autorització de l'empresa.

3. Fer desaparèixer, inutilitzar o causar desperfectes en material, útils, eines, maquinària, aparells, instal·lacions, edificis, estris i documents de l'empresa.

4. El robatori, furt o malversació comès dins o fora de l'empresa.

5. L'embriaguesa o ús de drogues durant el servei o fora del mateix, sempre que aquest segon cas fos habitual.

6. Violar el secret del correu o documents reservats a l‘empresa.

7. Revelar a elements estranys a l'empresa dades de reserva obligada.

8. Dedicar-se a activitats que l'empresa hagués declarat incompatibles en el seu Reglament de Règim Interior.

9. Els mals tractes de paraula i obra, abús de l'autoritat o la falta greu de respecte i consideració als caps o als seus familiars, així com als companys i subordinats.

10. La blasfèmia habitual.

11. La falta de netedat, sempre que sobre això s'hagués cridat repetidament l'atenció al treballador o sigui de tal índole que produeixi queixa justificada dels companys que realitzin el seu treball en el mateix local que aquell.

12. La disminució voluntària i continuada en el rendiment normal de les tasques.

13. Originar baralles i bregues amb els companys de treball.

14. La reincidència en falta greu, encara que sigui de diferent naturalesa, sempre que es cometi dins d'un període de sis mesos de la primera.

15. L'abandonament del lloc de treball sense causa justificada per a la realització de treballs o serveis per a tercers.

16. La difusió de noticies falses amb menyspreu per a l'empresa o pels seus treballadors.

17. L'autolesió en el treball.

18. La reiteració en la no utilització dels equips de protecció individual exigibles per l'empresa.

 

Article 62. Sancions

Les sancions màximes que podran imposar-se als que incorrin en faltes seran les següents:

62.1. Per faltes lleus:

- Amonestació verbal.

- Amonestació per escrit.

- Suspensió de treball i sou fins dos dies. 

62.2.- Per faltes greus:

- Suspensió de treball i sou de tres a catorze dies. 

62.3.- Per faltes molt greus:

- Suspensió de treball i sou d'un mes a tres mesos.

- Acomiadament disciplinari.

 

Article 63. Procediment sancionador

63.1. Correspon a l'empresa la facultat d'imposar sancions en els termes d'allò estipulat en aquest conveni.

63.2. Totes les sancions que no consisteixin en amonestació verbal, requeriran comunicació escrita, motivada, al treballador.

63.3. En els casos de sanció per falta molt greu, l'empresa comunicarà la sanció per escrit amb un termini de preavís de dos dies hàbils perquè produeixi efectes, lliurant una còpia als representants dels treballadors els quals podran presentar informe contradictori. El treballador o treballadora disposarà d'un permís retribuït els dos dies hàbils esmentats, per tal d'al·legar per escrit davant l'empresa allò que consideri oportú en la seva defensa. Si l'empresa no modifiqués per escrit la seva decisió, aquesta s'entendrà efectiva un cop transcorregut l'esmentat termini de dos dies hàbils.

63.4. En tot cas, l'empresa donarà compte als representants dels treballadors de qualsevol sanció que imposi.

 

Article 64. Prescripció

La facultat de l'empresa per sancionar prescriurà, per a les faltes lleus, als 10 dies; per a les faltes greus, als 20 dies; i per a les faltes molt greus, als seixanta dies.

Tot a comptar des de la data en que l'empresa va tenir coneixement de la seva comissió, i, en qualsevol cas, als sis mesos d'haver-se comès la falta.

 

Capítol 12. Garanties sindicals

 

Article 65. Facultats de la representació col·lectiva

A mes del que estableix la legislació vigent en la matèria, els representants del personal gaudeixen de les garanties i facultats següents:

a) Els representants del personal tenen dret a reunir-se per atendre les consultes, peticions, etc., de tots els treballadors i treballadores que ho sol·licitin.

b) No es comptabilitzen com a hores sindicals les que s'utilitzin per a la negociació i seguiment del conveni col·lectiu de treball.

c) L'empresa ha de facilitar a la representació del personal i a les seccions sindicals, el local i els mitjans necessaris per al compliment de les seves funcions.

d) Tots els membres de la representació del personal han de disposar de 20 hores mensuals per exercir les seves funcions. Els delegats de personal que pertanyin a una mateixa Central Sindical podran acumular les hores sindicals que corresponguin als seus membres. Per tal de procedir a aquesta acumulació d’hores dels delegats de personal hi haurà d’haver expressa conformitat, expressada per escrit i dirigida al Departament de Recursos Humans, del representant que voluntàriament renunciï a aquestes hores a favor d’un dels representants del seu mateix sindicat.

En cas de que sigui necessari utilitzar l’acumulació d’hores per fer un curs o formació de durada superior al dia, s’haurà de pre avisar a l’empresa amb 15 dies d’antelació.

No seran crèdit sindical les hores utilitzades per a les diferents comissions de treball sempre que les mateixes no excedeixin de dos hores.

e) Els membres de la representació del personal poden, sense pertorbar el servei, publicar i distribuir qualsevol comunicat que sigui d'interès laboral i/o social.

f) L’empresa ha de facilitar a la representació del personal, fotocòpia de totes aquelles disposicions legals que publiquin els diaris oficials i siguin d'interès laboral i/o social, quan ho demanin.

g) Els representants dels treballadors han de rebre notificació de tots els expedients i sancions, greus o molt greus.

h) Així mateix, poden assistir a les compareixences dels treballadors expedientats, prèvia manifestació de l' interessat.

i) Qualsevol canvi de lloc de treball, que suposi modificacions col. lectives de funcions, categoria, retribució o variació horària, s'ha de negociar prèviament amb els representants dels treballadors i treballadores.

 

Article 66. Competències i representació col·lectiva

A mes de les competències establertes per la legislació vigent en la matèria, els delegats o delegades de personal tenen les competències de rebre informació de tots els assumptes relacionats amb el personal.

 

Article 67. Assemblees

67.1. Els empleats poden exercir els seu dret a reunir-se en assemblea.

67.2. Estan legitimats per convocar les assemblees:

a) El Comitè d' Empresa del Personal o els delegats de personal.

b) Els delegats o delegades de les seccions sindicals reconegudes per l’empresa.

c) Un mínim del 30% dels treballadors i/o treballadores.

67.3. Correspon al delegat dels treballadors i/o el Gerent o en qui delegui la responsabilitat de personal, rebre la convocatòria i comprovar el compliment dels següents requisits:

a) Formular la petició per escrit amb una antelació de 48 hores.

b) Assenyalar el dia, l'hora i el lloc on es fa l'assemblea.

c) Les dades dels sol·licitants que han d'estar legitimats per fer la convocatòria, tal com es preveu en l'apartat anterior.

d) L'assemblea s'ha de fer dins de la jornada laboral, llevat dels casos de vaga.

e) La convocatòria s'ha d'adreçar a la totalitat del personal afectat per aquest conveni.

67.4. Si dins del termini de 24 hores a la data de celebració de l'assemblea el Gerent o persona en qui delega no formula cap objecció, es fot fer sense cap altre requisit.

 

Article 68. Serveis mínims

En cas d'assemblea o vaga legal, els serveis mínims son els essencials, i han de ser negociats pels òrgans convocants i l'empresa.

En cas de desacord, s’acudirà als serveis de Mediació i Arbitratge dels Servei Territorials del Departament de Treball.

 

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera. Si alguns dels articles del present Conveni, inclòs l'apartat referent al salari, fossin modificats per la normativa estatal o autonòmica han de ser negociats amb la Comissió Paritària per incorporar-los de forma immediata al conveni.

 

Disposició addicional Segona. És principi general d’interpretació del present Conveni col·lectiu el respecte a la igualtat absoluta entre homes i dones, sense diferenciació de condicions, drets i deures del personal per raó de sexe. El Conveni s’ha d’interpretar a l’empara dels principis ordenadors continguts en la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març i l’article 17 de l’Estatut dels Treballadors. Totes les referències incloses al text del Conveni a treballadors o empleats, s’han d’entendre fetes a treballadors/es i empleats/des.

 

Disposició addicional Tercera. S’aprova dotar pressupostàriament en l’exercici del 2019 la realització de l’encàrrec i anàlisis de la Relació de Llocs de Treball, el qual haurà d’estar finalitzat abans de finalitzar l’any. Atès a la valoració que s’esdevingui, les parts es reuniran per negociar el termini disponible per fer efectiva la seva aplicació.

 

Disposició addicional Quarta. El personal de neteja percebrà un complement d’adequació de 50€ bruts mensuals per 14 pagues fins que es dugui a terme i s’apliqui la RLT. Un cop realitzada i regularitzada la mateixa, aquest complement es deixarà d’abonar.

 

Disposició addicional Cinquena. Les educadores de les llars passaran de percebre el plus responsabilitat de 115,53€ per 12 pagues a percebre’l a raó de 14 pagues fins que es dugui a terme i s’apliqui la RLT. Un cop realitzada i regularitzada la mateixa, aquest complement es deixarà d’abonar.

 

Disposició addicional Sisena. Fins a la regularització de la RLT es mantindran les categories professionals que els treballadors tinguin en la data de la signatura del present conveni.

 

Disposició transitòria única. Com a condició més beneficiosa, es mantindrà la percepció del plus bossa de productivitat per un import de 17.000€ bruts anuals, és a dir, 1.416,67€ bruts mensuals, a repartir linealment entre tots els treballadors que provenen d’EMOMSA i que es troben d’alta a la data de la signatura del present conveni. Aquest plus no serà re valoritzable amb els increments anuals.

Els treballadors que provenen d’EMSA i els treballadors de nou ingrés podran negociar la percepció d’aquest plus a través de properes negociacions col·lectives i sempre que la LPGE ho contempli.