C. Colectivo , Revision. Convenio Colectivo de Empresa de OURENSANA DE GAS, S.L. (32100012012011) de Ourense

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2016 en adelante

  • Boletín Oficial de Ourense nº 36 del 13/02/2017

   • Código Nuevo: 32100012012011
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Ourense

   ...Convenio Colectivo de Empresa de OURENSANA DE GAS, S.L. (32100012012011) de Ourense comision paritaria comisiones paritarias comisiones mixtas paritarias comision mixta paritaria comision paritaria mixta comisiones paritarias mixtas organo paritario sectorial acuerdos colectivos laborales acuerdo colectivo laboral pacto colectivo laboral convenios colectivos de trabajo convenio colectivo laboral convenios colectivos convenio colectivo de trabajo periodo vacacional periodo de vacaciones sueldo base salarios base comision negociadora comisiones negociadoras Convenio ou acordo: Ourensana de Gas, SL Expediente: 32/01/0049/2016 Data: 25.01.2017 Asunto: resolución de inscrición e publicación Destinatario: Jos... ...Excedencias laborales Incapacidad temporal Horas extraordinarias Alta dirección Contrato de Trabajo Convenio colectivo Salario base Comisión Paritaria Convenio colectivo Vacaciones Salario base Comisión negociadora...
  • Boletín Oficial de Ourense nº 257 del 14/11/2011

   • Código Nuevo: 32100012012011
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Ourense

   ...Convenio Colectivo de Empresa de DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO Y PROPANO OURENSANA DE GAS, S.L. (32100012012011) de Ourense Expediente: 32/01/0001/2011 Fecha: 21/10/2011 Asunto: Resolución de inscrición e publicación Destinatario: Ignacio Eugenio Bouzada Gil Códig... ...Comisión negociadora...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Convenio colectivo da empresa Ourensana de Gas, SL, de Ourense para os anos 2016-2019, con codigo de convenio n.º 32100012012011 Convenio afectado por 13/02/2017 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2016 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Convenio Colectivo para la empresa Distribuidora de Gas Butano y Propano Ourensana de Gas, SL, 2011-2015. Codigo de convenio numero 32100012012011 14/11/2011 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Convenio colectivo para a empresa Distribuidora de Gas Butano y Propano Ourensana de Gas, SL, 2011-2015. Codigo de convenio numero 32100012012011 14/11/2011 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
Convenio Colectivo
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
C. Colectivo , Revision Convenio colectivo da empresa Ourensana de Gas, SL, de Ourense para os anos 2016-2019, con codigo de convenio n.º 32100012012011 13/02/2017 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2016 Documento oficial en PDF
Convenio afectado por
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Correccion Correccion de erros na taboa salarial do Convenio colectivo da empresa Ourensana de Gas, SL 20/03/2017 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2016 Documento oficial en PDF

Convenio colectivo da empresa Ourensana de Gas, SL, de Ourense para os anos 2016-2019, con codigo de convenio n.º 32100012012011 (Boletín Oficial de Ourense núm. 36 de 13/02/2017)

Convenio ou acordo: Ourensana de Gas, SL Expediente: 32/01/0049/2016 Data: 25.01.2017 Asunto: resolución de inscrición e publicación Destinatario: José Carlos Garrido Bernárdez Código de convenio número 32100012012011. Logo de ver o texto do Convenio colectivo da empresa Ourensana de Gas, SL, de Ourense para os anos 2016-2019, con código de convenio n.º 32100012012011, que subscribiu a Comisión Negociadora conformada pola dirección da empresa e a representación social, con data 25/11/2016 e, de conformidade co que dispón o artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores [BOE 255, do 24 de outubro de 2015], o Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo [BOE 143, do 12 de xuño de 2010] e o Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo [BOE 232, do 28 de setembro de 1982] e, as demais normas aplicables do dereito común, esta xefatura territorial resolve:

Primeiro.- Ordenar a súa inscrición e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante a Orde do 29 de outubro de 2010 [DOG 222, do 18 de novembro de 201] e notificación ás representacións empresarial e social da Comisión Negociadora.

Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

O xefe territorial de Economía, Emprego e Industria. Asdo.: Alfonso Tomas Paz Doniz. Convenio colectivo para a empresa distribuidora de gas butano e propano Ourensana de Gas, SL

Artigo 1º.- Ámbito territorial O presente convenio é de aplicación para a empresa cuxo nome comercial é Ourensana de Gas, SL con CIF B-32400251, cuxo domicilio social radica en Ourense, Avda. de Santiago, n.º 15, baixo e os seus traballadores nos centros de traballo da provincia de Ourense.

Artigo 2.- Ámbito funcional e persoal O ámbito funcional será o inherente á actividade de distribución de gas butano e propano, así como ás instalacións de redes de distribución GLP e calefacción.

No ámbito persoal queda comprendido todo o persoal que cumpra os labores e requisitos antes descritos no ámbito funcional deste convenio, salvo o que exerza funcións de alta dirección ou alto consello, e excluíndose expresamente as persoas sen contrato laboral que exercen funcións de distribución con carácter de autónomos.

Artigo 3.- Vixencia, duración, prórroga e denuncia A duración do presente convenio será de catro anos e estenderase desde o 1 de xaneiro de 2016 ao 31 de decembro de 2019, prorrogándose por períodos iguais, se non é denunciado con tres meses de antelación ao termo da súa vixencia. Deberá facerse coa comunicación a que fai referencia o artigo 89 do Estatuto dos traballadores.

As táboas salariais actualizaranse cada ano nun 0,5%. Na actualización anual, incluirase o plus de transporte que vai reflectido na táboa salarial.

Artigo 4.- Garantía (ad persoal) As cantidades superiores, pactadas a título persoal ou calquera outra mellora que teña establecida a empresa no momento da firma do presente convenio, serán respectadas na súa totalidade.

Artigo 5.- Compensación e absorción As melloras do presente convenio poderán ser compensadas ou absorbidas con calquera outra mellora voluntaria ou por disposición legal en cómputo anual, salvo que expresamente se pacte o contrario. Todo iso é conforme ao disposto no normativa de aplicación vixente.

Artigo 6.- Xornada de traballo Establécese unha xornada de traballo para todo o persoal, de 40 horas semanais. Entre a empresa e a representación dos traballadores, poderá pactarse unha distribución irregular da xornada, sen exceder das horas fixadas neste convenio, a condición de que se dean circunstancias de climatoloxía, tempada e/ou produción.

Artigo 7.- Vacacións Establécese un período de vacacións de 30 días naturais. As vacacións gozaranse preferentemente, entre os meses de maio a outubro, ambos inclusive.

Inclúese no salario correspondente a vacacións, o plus de transporte estipulado no presente convenio.

Artigo 8.- Retribucións Establécese un sistema retributivo para todo o persoal, composto de: salario basee (táboa anexa)

Complementos salariais. Artigo 9.- Antigüidade O complemento persoal de antigüidade, está composto por cuadrienios na contía do 5% (cinco por cento) do salario base.

Artigo 10.- Plus de transporte O plus de transporte, figura na táboa salarial anexa. A este plus aplicaráselle a seguinte táboa de penalizacións en caso de faltas de asistencia ou puntualidade dentro do mes.

1.- Por cada (2) faltas de puntualidade inxustificada perderase a parte correspondente ao plus de (3) días.

2.- Por cada (4) catro faltas de puntualidade inxustificadas perderase o plus correspondente a (7) sete días.

3.- Por cada (5) cinco faltas de puntualidade inxustificadas perderase o total do plus mensual.

Cada (2) dúas faltas de puntualidade inxustificadas considerarase unha de asistencia, tendo en conta que a efectos de penalización deste plus, considerarase como falta de asistencia a puntualidade superior a media hora.

Artigo 11.- Gratificacións extraordinarias Consistirán no aboamento de tres mensualidades compostas por: salario base máis antigüidade, que se percibirá: unha en xullo, unha en decembro, esta antes do día 23 e outra no período comprendido entre xaneiro e marzo de cada ano.

Artigo 12.- Horas extraordinarias As horas extraordinarias pagaranse incrementadas nun 75% (setenta e cinco por cento) sobre o salario que corresponde a cada hora ordinaria, salvo as realizadas en días festivos e domingos cuxo incremento será do 100% sobre a hora ordinaria.

Artigo13.- Xubilación Neste apartado ateranse ao que se estableza na lexislación vixente en cada momento. Artigo 14.- Premio de compensación por antigüidade. Os traballadores que causen baixa na empresa a partir dos 60 anos e ata os 65, terán dereito ao goce de vacacións retribuídas. Se a baixa se producise aos 64 anos, terá dereito a un mes de vacacións.

Aos 63 anos a dous meses de vacacións.

Aos 62 anos a tres meses de vacacións.

Aos 61 anos a catro meses de vacacións.

Aos 60 anos a cinco meses de vacacións.

As vacacións serán calculadas a salario real.

O goce destas vacacións solicitaranse con antelación suficiente ao seu vencemento efectivo, debendo o traballador comunicarlle de forma constata a súa decisión á empresa e esta entregaralle ao que o solicite o previo de vacacións, un certificado acreditativo do seu goce, no que constará o número de meses aos que ten dereito.

Artigo 15.- Roupa de traballo A empresa dotará aos traballadores de roupa de traballo adecuada ao tipo de labor e á época do ano.

Artigo 16.- Excedencias O traballador con polo menos catro anos de antigüidade na empresa terá dereito a que se lle recoñeza a posibilidade de situarse en excedencia voluntaria por un prazo maior de dous anos e non maior de cinco. Este dereito só poderá ser exercido outra vez polo mesmo traballador se transcorreron catro anos desde o final da anterior excedencia.

O traballador declarado en situación de excedencia, conserva só un dereito preferente ao reingreso nas vacantes de igual ou similar categoría á súa, que houber ou se producisen na empresa.

Artigo 17.- Invalidez provisional O traballador declarado en situación de invalidez provisional, terá dereito á reincorporación ao traballo en canto cese a dita situación. O prazo de reincorporación ao traballo será instantáneo a partir do cesamento en situación de invalidez provisional.

Artigo 18.- Sistema de contratación. Durante a vixencia do presente convenio, a conversión en indefinidos daqueles contratos que se celebraron con carácter temporal ou por duración determinada, acollerase ao disposto no Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

Artigo 19.- Fomento á contratación Contrato por obra ou servizo.- Cando se contrate a un traballador para a realización dunha obra ou un servizo determinados, con autonomía e substantividade propia dentro da actividade da empresa e cuxa execución, aínda que limitada no tempo, sexa en principio de duración incerta. Estes contratos non poderán ter unha duración superior a tres anos. Transcorrido este prazo, o traballador terá a consideración de fixo da empresa.

Sen prexuízo do disposto nos apartados 1.a 2 e 3 do artigo 15 do ET, os traballadores que nun período de 30 meses fosen contratados durante un prazo superior a 24 meses, con ou sen solución de continuidade, para o mesmo ou diferente posto de traballo nesta empresa ou a do grupo mediante dous ou máis contratos temporais, adquirirá a condición de traballador fixo.

O contrato de duración determinada na modalidade de eventual por circunstancias da produción, acumulación de tarefas ou excesos de pedidos, regulados no artigo 15.1.b) do Estatuto dos traballadores, poderá ter unha duración máxima de 12 meses, dentro dun período de 18 meses.

No non previsto neste artigo ateranse ao disposto na Lei 35/2010, do 17 de decembro, sobre medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo e ao disposto no Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

20.- Comisión Paritaria Créase unha Comisión Paritaria para entender e liquidar aquelas cuestións establecidas na lei e de cantas outras lle sexan atribuídas, así como como o acordo dos procedementos e prazos de actuación desta. Tamén establecer os procedementos para solucionar de maneira efectiva as discrepancias que poidan xurdir para a non aplicación da condicións de traballo a que se refire o artigo 82.3 do ET, adaptando, se é o caso, os procedementos, tales como a mediación e a arbitraxe ou os que se establezan a este respecto as normas de aplicación.

Entre as competencias desta Comisión Paritaria estarán as seguintes funcións:

1.- Coñecer e resolver cuestións de aplicación e interpretación deste convenio.

2.- O desenvolvemento das funcións de adaptación ou modificación do convenio durante o seu trámite e a súa vixencia.

3.- Coñecer e resolver as discrepancias tras a finalización do período de consultas en materia de modificación substancial das condicións de traballo ou a non aplicación salarial do convenio.

4.- Se non houbese acordo no seo da Comisión Paritaria, esta acordará Acudir ás distintas modalidades de resolución do conflito establecidos no acordo AGA do Consello de Relacións Laborais ou outros sistemas de mediación e arbitraxe, elixindo a fórmula que mellor conveña e establecendo o carácter vinculante ou informativo da resolución.

5.- Se tampouco se resolvese por este sistema, ambas as partes, poderán acudir á xurisdición común, ou a lexislación competente que proceda.

6.- Os acordos aos que se chegue na Comisión Paritaria en cuestións relativas ao convenio, consideraranse parte deste e terán a mesma eficacia e obrigatoriedade. Tales acordos serán rexistrados.

21.- Medidas para promover igual de trato entre home e mulleres.

A Comisión Paritaria deste convenio colectivo, velará polo respecto ao principio de igualdade e para evitar que o mesmo conteña discriminacións, directas ou indirectas, por razón de sexo e así mesmo negociará medidas dirixidas a promover a igualdade de trato e de oportunidade entre mulleres e homes, de acordo co artigo 85 do ET.

Disposicións transitorias Primeira.- Establécese como rendemento normal de repartición o seguinte:

- Botellas de 12,5 kg e 11 kg: 105 botellas/día.

- Botellas de 35 kg: 40 botellas/día, para un equipo de dous.

Revisións técnicas domiciliarias do Servizo Oficial de Repsol Butano, con análise de gases da combustión: 7 servizos oficiais/día.

Estes rendementos deberán ser considerados en condicións normais en canto á climatoloxía, estado do vehículo e tempada, ou calquera outro motivo non imputable ao traballador.

Segunda.- Para os efectos económicos, o presente convenio, entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2016, co que os mesmos se retrotraerán á devandita data.

Terceira.- O presente convenio é asinado polo representante legal da empresa e o representante legal dos traballadores.

Cuarta.- Os atrasos aboaranse ao mes seguinte da publicación deste convenio.

Ourense, 25 de novembro de 2016.

Os traballadores: Asdo.: Don Jesús Bernárdez Rodríguez, DNI 76621563F

A empresa: Asdo.: Don José Carlos Garrido Bernárdez, DNI 34913419V

Táboa salarial 2016 Salario base; Plus transporte

Grupo I:

Encargado/a xeneral; 803,00; 32,02

Xefe/a de contabilidade; 801,82; 32,02

Xefe/a administrativo; 744,87; 32,02

Xefe/a de negociado; 712,17; 32,02

Oficial administrativo/a; 681,80; 32,02

Auxiliar administrativo/a; 971,93; 32,02

Grupo II:

Encargado/a de almacén; 756,61; 32,02

Mozo de almacén; 671,93; 32,02

Garda; 671,93; 32,02

Grupo III:

Condutor/a de camión pesado; 712,17; 32,02

Chofer repartidor/a; 712,17; 32,02

Mozo de repartición; 712,17; 32,02

Grupo IV:

Oficial 1ª; 712,17; 32,02

Mecánico/a instalador; 712,17; 32,02

Oficial 2ª; 691,02; 32,02

Aprendiz; 671,93; 32,02

Ourense, 25 de novembro de 2016.

Convenio o acuerdo: Ourensana de Gas, SL Expediente: 32/01/0049/2016 Fecha: 25/01/2017 Asunto: resolución de inscrición y publicación Destinatario: José Carlos Garrido Bernárdez Código de convenio número 32100012012011. Una vez visto el texto del Convenio colectivo de la empresa Ourensana de Gas, SL, de Ourense para los años 2016-2019, con código de convenio n.º 32100012012011, que subscribió la Comisión Negociadora conformada por la dirección de la empresa y la representación social, en fecha 25/11/2016 y, de conformidad con lo que dispone el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores [BOE 255, de 24 de octubre de 2015], el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo [BOE 143, de 12 de junio de 2010] y el Real Decreto 2412/82, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de trabajo [BOE 232, de 28 de septiembre de 1982] y, las demás normas aplicables del derecho común, esta jefatura territorial resuelve:

Primero.- Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Galicia, creado mediante la Orden de 29 de octubre de 2010 [DOG 222, de 18 de noviembre de 201] y notificación a las representaciones empresarial y social de la Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El jefe territorial de Economía, Empleo e Industria.

Fdo.: Alfonso Tomás Paz Doniz.

Convenio colectivo para la empresa distribuidora de gas butano y propano Ourensana de Gas, SL

Artículo 1º.- Ámbito territorial El presente convenio es de aplicación para la empresa cuyo nombre comercial es Ourensana de Gas, SL , con CIF B32400251, cuyo domicilio social radica en Ourense, Avda. de Santiago, n.º 15 - bajo y sus trabajadores en los centros de trabajo de la provincia de Ourense.

Artículo 2.- Ámbito funcional y personal El ámbito funcional será el inherente a la actividad de distribución de gas butano y propano, así como las instalaciones de redes de distribución GLP y calefacción.

En el ámbito personal queda comprendido todo el personal que cumpla los cometidos y requisitos antes descritos en el ámbito funcional de este convenio salvo el que ejerza funciones de alta dirección o alto consejo y excluyéndose expresamente las personas sin contrato laboral que ejercen funciones de distribución con carácter de autónomos.

Artículo 3.- Vigencia, duración, prórroga y denuncia La duración del presente convenio será de cuatro años y se extenderá desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, prorrogándose por periodos iguales, si no es denunciado con tres meses de antelación al término de su vigencia. Deberá hacerse con la comunicación a que hace referencia el artículo 89 del Estatuto de los trabajadores.

Las tablas salariales se actualizarán cada año en un 0,5%. En la actualización anual, se incluirá el plus de transporte que va reflejado en la tabla salarial.

Artículo 4.- Garantía (ad personal) Las cantidades superiores, pactadas a título personal o cualquier otra mejora que tenga establecida la Empresa en el momento de la firma del presente convenio, serán respetadas en su totalidad.

Artículo 5.- Compensación y absorción Las mejoras del presente convenio podrán ser compensadas o absorbidas con cualquiera otra mejora voluntaria o por disposición legal en cómputo anual, salvo que expresamente se pacte lo contrario. Todo ello conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación vigente.

Artículo 6.- Jornada de trabajo Se establece una jornada de trabajo para todo el personal, de 40 horas semanales. Entre la empresa y la representación de los trabajadores, podrá pactarse una distribución irregular de la jornada, sin exceder de las horas fijadas en este convenio, siempre y cuando se den circunstancias de climatología, temporada y/o producción.

Artículo 7.- Vacaciones Se establece un período de vacaciones de 30 días naturales. Las vacaciones se disfrutarán, preferentemente, entre los meses de mayo a octubre, ambos inclusive.

Se incluye en el salario correspondiente a vacaciones, el plus de transporte estipulado en el presente convenio.

Artículo 8.- Retribuciones Se establece un sistema retributivo para todo el personal, compuesto de: salario base (tabla anexa)

Complementos salariales. Artículo 9.- Antigüedad El complemento personal de antigüedad, está compuesto por cuatrienios en la cuantía del 5% (cinco por ciento) del salario base.

Artículo 10.- Plus de transporte El plus de transporte figura en la tabla salarial anexa. A este plus se le aplicará la siguiente tabla de penalizaciones en caso de faltas de asistencia o puntualidad dentro del mes. 1.- Por cada (2) faltas de puntualidad injustificada se perderá la parte correspondiente al plus de (3) días.

2.- Por cada (4) cuatro faltas de puntualidad injustificadas se perderá el plus correspondiente a (7) siete días.

3.- Por cada (5) cinco faltas de puntualidad injustificadas se perderá el total del plus mensual.

Cada (2) dos faltas de puntualidad injustificadas se considerarán una de asistencia, teniendo en cuenta que, a efectos de penalización de este plus, se considerará como falta de asistencia la puntualidad superior a media hora.

Artículo 11.- Gratificaciones extraordinarias Consistirán en el abono de tres mensualidades compuestas por: salario base más antigüedad, a percibir: una en julio, una en diciembre, esta antes del día 23 y otra en el período comprendido entre enero y marzo de cada año.

Artículo 12.- Horas extraordinarias Las horas extraordinarias, se pagarán incrementadas en un 75% (setenta y cinco por ciento) sobre el salario que corresponde a cada hora ordinaria, salvo las realizadas en días festivos y domingos cuyo incremento será del 100% sobre la hora ordinaria.

Articulo 13.- Jubilación En este apartado se estará a lo que se establezca en la legislación vigente en cada momento.

Artículo 14.- Premio de compensación por antigüedad. Los trabajadores que causen baja en la empresa a partir de los 60 años y hasta los 65, tendrán derecho al goce de vacaciones retribuidas. Si la baja se produjese a los 64 años, tendrá derecho a un mes de vacaciones.

A los 63 años a dos meses de vacaciones.

A los 62 años a tres meses de vacaciones.

A los 61 años a cuatro meses de vacaciones.

A los 60 años a cinco meses de vacaciones.

Las vacaciones serán calculadas a salario real. Los goces de estas vacaciones se solicitarán con antelación suficiente a su vencimiento efectivo, debiendo el trabajador comunicarle de forma constata su decisión a la empresa y esta le entregará al que lo solicite el previo de vacaciones, un certificado acreditativo de su goce, en el que constará el número de meses a los que tiene derecho.

Artículo 15.- Ropa de trabajo La empresa dotará a los trabajadores de ropa de trabajo adecuada al tipo de labor y a la época del año.

Artículo 16.- Excedencias El trabajador con al menos cuatro años de antigüedad en la empresa, tendrá derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo mayor de dos años y no mayor de cinco. Este derecho solo podrá ser ejercido otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

El trabajador declarado en situación de excedencia, conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya, que hubiere o se produjeran en la empresa.

Artículo 17.- Invalidez provisional El trabajador declarado en situación de invalidez provisional, tendrá derecho a la reincorporación al trabajo en cuanto cese dicha situación. El plazo de reincorporación al trabajo será instantáneo a partir del cese en situación de invalidez provisional.

Artículo 18.- Sistema de contratación. Durante la vigencia del presente convenio, la conversión en indefinidos de aquellos contratos que se hubieran celebrado con carácter temporal o por duración determinada, se acogerá a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Artículo 19.- Fomento a la contratación Contrato por obra o servicio.- Cuando se contrate a un trabajador para la realización de una obra o un servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos contratos no podrán tener una duración superior a tres años. Transcurrido este plazo, el trabajador tendrá la consideración de fijo de la empresa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a 2 y 3 del artículo 15 del ET, los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran sido contratados durante un plazo superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo en esta empresa o la del grupo mediante dos o más contratos temporales, adquirirá la condición de trabajador fijo.

El contrato de duración determinada en la modalidad de eventual por circunstancias de la producción, acumulación de tareas o excesos de pedidos, regulados en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, podrá tener una duración máxima de 12 meses, dentro de un período de 18 meses.

En lo no previsto en este artículo se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2010, de 17 de diciembre, sobre Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo y a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

20.- Comisión Paritaria Se crea una Comisión Paritaria para entender y solventar aquellas cuestiones establecidas en la Ley y de cuantas otras le sean atribuidas, así como como el acuerdo de los procedimientos y plazos de actuación de la misma. También establecer los procedimientos para solucionar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3 del ET, adaptando en su caso los procedimientos, tales como la mediación y el arbitraje o los que se establezcan a este respeto las normas de aplicación.

Entre las competencias de esta Comisión Paritaria estarán las siguientes funciones:

1.- Conocer y resolver cuestiones de aplicación e interpretación de este convenio.

2.- El desarrollo de las funciones de adaptación o modificación del convenio durante su trámite y su vigencia.

3.- Conocer y resolver las discrepancias tras la finalización del período de consultas en materia de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o la no aplicación salarial del convenio.

4.- Si no hubiese acuerdo en el seno de la Comisión Pparitaria, ésta acordará acudir a las distintas modalidades de resolución del conflicto establecidos en el acuerdo AGA del Consejo de Relaciones Laborales u otros sistemas de mediación y arbitraje, eligiendo la fórmula que mejor convenga y estableciendo el carácter vinculante o informativo de la resolución.

5.-Si tampoco se resolviera por este sistema, ambas partes, podrán acudir a la jurisdicción común, o la legislación competente que proceda.

6.-Los acuerdos a los que se llegue en la Comisión Paritaria en cuestiones relativas al convenio, se considerarán parte de éste y tendrán la misma eficacia y obligatoriedad. Tales acuerdos serán registrados.

21.- Medidas para promover igual de trato entre hombre y mujeres.

La Comisión Paritaria de este convenio colectivo, velará por el respeto al principio de igualdad y para evitar que el mismo contenga discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo y asimismo negociará medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidad entre mujeres y hombres, de acuerdo con el artículo 85 del ET.

Disposiciones transitorias Primera. - Se establece como rendimiento normal de reparto el siguiente:

- Botellas de 12,5 kg y 11 kg: 105 botellas/día.

- Botellas de 35 kg: 40 botellas/día, para un equipo de dos.

Revisiones técnicas domiciliarias del Servicio Oficial de Repsol Butano, con análisis de gases de la combustión: 7 servicios oficiales/día.

Estos rendimientos deberán ser considerados en condiciones normales en cuanto a la climatología, estado del vehículo y temporada, o cualquier otro motivo no imputable al trabajador.

Segunda. - A efectos económicos, el presente convenio, entrará en vigor el 1 de enero de 2016, con lo que estos se retrotraerán a dicha fecha.

Tercera.- El presente convenio es firmado por el representante legal de la empresa y el representante legal de los trabajadores.

Cuarta.- Los atrasos se abonarán al mes siguiente de la publicación de este convenio.

Ourense, 25 de noviembre de 2016. Fdo.:

Los trabajadores: Don Jesús Bernárdez Rodríguez, DNI 76621563F

La empresa: Fdo.: Don José Carlos Garrido Bernárdez, DNI 34913419V

Tabla salarial 2016

Salario base; Plus transporte

Grupo I:

Encargado/a general; 803,00; 32,02

Jefe/a de contabilidad; 801,82; 32,02

Jefe/a administrativo; 744,87; 32,02

Jefe/a de Negociado; 712,17; 32,02

Oficial administrativo/a; 681,80; 32,02

Auxiliar administrativo/a; 971,93; 32,02

Grupo II:

Encargado/a de almacén; 756,61; 32,02

Mozo de almacén; 671,93; 32,02

Guarda; 671,93; 32,02

Grupo III:

Conductor/a de camión pesado; 712,17; 32,02

Chófer repartidor/a; 712,17; 32,02

Mozo de reparto; 712,17; 32,02

Grupo IV:

Oficial 1ª; 712,17; 32,02

Mecánico/a instalador; 712,17; 32,02

Oficial 2ª; 691,02; 32,02

Aprendiz; 671,93; 32,02

Ourense, 25 de noviembre de 2016.

R. 240