C. Colectivo , Revision. Convenio Colectivo de Empresa de SEMILLAS BATLLE, S.A. (BELL LLOC D URGEL) (25000541011994) de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2013 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 2500541
 • Código Nuevo: 25000541011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 100 del 07/06/2013

  Convenio Colectivo de Empresa de SEMILLAS BATLLE, S.A. (BELL LLOC D URGEL) Resolucio de 31 de maig de 2013 per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa Semillas Batlle, SA de la localitat de Bell-lloc d Urgell (Pla d Urgell) per als anys 2014 a 2017 codi de conveni num. 25000541011994). SEMILLAS BATLLE, S.A. (BELL LLOC D URGEL) Convenio Colectivo de Empresa de SEMILLAS BATLLE, S.A. (BELL LLOC D URGEL) (25000541011994) de Lleida Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Semillas Batlle, SA de la localitat de Bell-lloc d Urgell (Pla d Urgell) per als anys 2...

 • Código: 2500541
 • Código Nuevo: 25000541011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Diario Oficial de Cataluña nº 5373 del 06/05/2009

  Convenio Colectivo de Empresa de SEMILLAS BATLLE, S.A. (BELL LLOC D URGEL) RESOLUCION TRE/1211/2009, de 24 de marzo, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Acuerdo de revision salarial para el año 2009 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Semillas Batlle, SA, de Bell-lloc d Urgell (codigo de convenio num. 2500541). SEMILLAS BATLLE, S.A. (BELL LLOC D URGEL) Convenio Colectivo de Empresa de SEMILLAS BATLLE, S.A. (BELL LLOC D URGEL) (25000541011994) de Lleida Visto el texto del Acuerdo de Revisión salarial para el año 2009 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Semillas Batlle, SA, de Bell-lloc ...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucio de 31 de maig de 2013 per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa Semillas Batlle, SA de la localitat de Bell-lloc d Urgell (Pla d Urgell) per als anys 2014 a 2017 codi de conveni num. 25000541011994). 07/06/2013 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2013 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Conveni col lectiu de treball de l empresa Semillas Batlle, S.A. de la localitat de Bell-lloc d Urgell, per als anys 2011 a 2012 (codi de Conveni numero 2500541). 16/07/2011 Boletín Oficial de Lleida 17/07/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolucio de 25 d agost de 2010, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni collectiu de treball de l empresa Semillas Batlle, SA de la localitat de Bell-lloc d Urgell (Pla d Urgell) per a l any 2010 (codi de conveni num. 2500541). 02/09/2010 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2010 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo RESOLUCION TRE/3402/2008, de 20 de octubre, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Semillas Batlle, SA, de Bell-lloc d Urgell, para los años 2008 a 2009 (codigo de convenio num. 2500541). Convenio afectado por 18/11/2008 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2008 No Vigente
Resolucio de 31 de maig de 2013 per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa Semillas Batlle, SA de la localitat de Bell-lloc d Urgell (Pla d Urgell) per als anys 2014 a 2017 codi de conveni num. 25000541011994). (Boletín Oficial de Lleida núm. 100 de 07/06/2013)

Preambulo

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Semillas Batlle, SA de la localitat de Bell-lloc d Urgell (Pla d Urgell) per als anys 2014 a 2017, subscrit pels representants de l empresa i dels seus treballadors el dia 10 de maig de 2013, de conformitat amb el que disposen l article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s aprova el Text refós de la Llei de l Estatut dels treballadors; l article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d Empresa i Ocupació, i altres normes d aplicació,

RESOLC:


1.

Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Semillas Batlle, SA de la localitat de Bell-lloc d Urgell (Pla d Urgell) per als anys 2014 a 2017 (codi de conveni núm. 25000541011994) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d Empresa i Ocupació a Lleida, amb notificació a la Comissió Negociadora.


2.

Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Lleida, 31 de maig de 2013 Director dels Serveis Territorials a Lleida, Octavi Miarnau i Roca

Transcripció literal del text signat per les parts 2013-2017


CONVENI COL·LECTIU DE L EMPRESA "SEMILLAS BATLLE" S.A. DE BELL-LLOC AMB EL SEU PERSONAL OFICIAL 1r, 2n, 3a I PEÓ DINS DEL RÈGIM GENERAL

 


CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

 


Article 1. OBJECTE I ÀMBIT TERRITORIAL

Aquest conveni regularà, a partir de la seva entrada en vigor, les relacions laborals del centre de treball que l empresa "Semillas Batlle, S.A." té establert a Bell-lloc d Urgell.


Article 2. ÀMBIT PERSONAL

Estan obligats a les estipulacions d aquest conveni tots els treballadors que treballin en el centre de treball esmentat en l article anterior, amb les categories d oficial 1r, 2n i 3r i peó, a excepció únicament del personal que ostenti el càrrec a què fa referència l article 1r C i l article 2n 1) a) de la Llei de l estatut dels treballadors,

de10 de març de 1980, i també el personal que tingui la consideració de directiu amb nomenament específic de l empresa i la seva cotització a la Seguretat Social sigui pel grup 1r.


Article 3. VIGÈNCIA

El conveni començarà a regir, a efectes legals, a partir del dia següent a la data de la seva publicació en el Bolletí Oficial de la Província, i mentre duri aquest tràmit s aplicarà provisionalment a partir del dia següent a la seva signatura per la Comissió Negociadora.

Els efectes del conveni seran des de l 1 de gener de 2013, llevat dels acords pactats amb una vigència específica.


Article 4. DURADA

Aquest conveni tindrà una durada de 5 anys i finalitzarà el 31 de desembre de 2017, es prorrogarà tàcitament, llevat que alguna de les parts el denunciï amb una antelació de dos mesos com a mínim respecte de la data del seu venciment. Al venciment del conveni i mentre no se n pacti un altre de nou o es prorrogui l anterior quedaran vigents tant les clàusules normatives així com les obligacions de l anterior fins al 31 de desembre de 2018, com a màxim.


Article 5. COMPENSACIÓ, ABSORCIÓ I CONDICIONS MÉS BENEFICIOSES

Les condicions econòmiques pactades en aquest conveni, considerades en el seu conjunt, són compensables amb les que anteriorment eren vigents per l aplicació de disposicions legals, pactades en convenis col·lectius o contractes individuals de treball.

Només tindran eficàcia en el futur les condicions econòmiques que s estableixin per disposició legal, si considerades globalment en el còmput anyal, superen les establertes en aquest conveni, i es conservaran, en el seu cas, i s absorbiran per les condicions pactades.


Article 6. UNITAT DE CONVENI

Ambdues representacions estan d acord en el fet que, com que allò pactat és un tot orgànic indivisible, consideren el conveni com a nul i sense cap eficàcia, en el supòsit que la jurisdicció competent, en l ús de les seves facultats, no aprovi algun pacte fonamental pel qual quedi desvirtuat el contingut del conveni.


Article 7. COMISSIÓ INTERPRETATIVA

A l efecte d aquest conveni i de dirimir diferències d aplicació que poguessin sorgir en matèries relacionades amb aquest, es nomenarà una Comissió Mixta d Interpretació presidida pel president del conveni. Els seus vocals seran quatre representants dels treballadors que formen part del comitè d empresa i quatre representants designats per la direcció de l empresa.

Les reunions es faran a petició de qualsevol dels representants, s hauran de sol·licitar a la presidència, amb 8 dies d antelació con a mínim a la data proposada, i es faran en el domicili de l empresa.

Les funcions i activitats de la Comissió Mixta no obstruiran, en cap cas, el lliure exercici de les jurisdiccions administratives, contencioses i judicials.


CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

 


Article 8. CONTROL DE LA CONTRACTACIÓ

1. La direcció de l empresa entregarà al comitè d empresa una còpia bàsica de tots els contractes que es facin per escrit, amb l excepció dels contractes de relació laboral especial d alta direcció sobre els quals s estableix el deure de notificació a la representació legal dels treballadors.

Amb la finalitat de comprovar l adequació del contracte vigent, la còpia bàsica contindrà totes les dades del contracte llevat del DNI, el domicili, l estat civil i qualsevol altra dada que d acord amb la Llei orgànica civil i amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, que pugui afectar la intimitat personal.

En aquells contractes que s hagin de registrar a l INEM, la còpia bàsica s enviarà, juntament amb el contracte, a l oficina de col·locació. En els altres casos es trametrà exclusivament la còpia bàsica.

2. La direcció de l empresa notificarà al comitè d empresa les pròrrogues del contracte de treball a les quals es refereix l apartat 1 i també les denúncies corresponents que li facin.

3. El comitè d empresa rebrà, cada tres mesos com a mínim, informació sobre les previsions que faci la direcció de l empresa sobre l expedició de nous contractes, amb la indicació del nombre, de les modalitats i del tipus de contracte que seran utilitzats i també els supòsits de subcontractació.

4. Els representants de l administració, del comitè d empresa i de la direcció de l empresa que tinguin a l abast la còpia bàsica dels contractes, com que pertanyen als òrgans de participació institucional que reglamentàriament tenen aquestes facultats, mantindran silenci professional i no podran utilitzar aquesta documentació per a finalitats diferents de les que motiven el seu coneixement.

5. La direcció de l empresa, quan s extingeixi un contracte, en comunicar als treballadors la denúncia o, en el seu cas, el preavís de l extinció haurà d adjuntar-hi una proposta del document de liquidació de les quantitats adequades.

El treballador podrà sol·licitar la presència d un representant legal dels treballadors en el moment de signar el rebut de la quitança i fer-hi constar el fet que la signatura es realitza en presència d un representant legal dels treballadors, o bé que no ha fet ús d aquesta possibilitat. Si la direcció de l empresa impedeix la presència del representant legal en el moment de la signatura, el treballador ho podrà fer constar en el mateix rebut a l efecte oportú.

6. La liquidació dels salaris que corresponguin als treballadors fixos discontinus, en el supòsit d acabament de cada període d activitat, es durà a terme d acord amb els tràmits i garanties que s estableixen en l apartat anterior.

7. Les accions o omissions de la direcció de l empresa contrària als drets d informació reconeguts en la Llei 2/1991, de 7 de gener, seran constitutives d infracció greu, segons el que estableix l article 7.6 de la Llei 8/1988, de 7 d abril, d infraccions i sancions en l ordre social.

L incompliment de les obligacions en matèria de tramitació dels rebuts de quitances seran constitutius d infracció greu en matèria laboral i se sancionarà d acord amb el que disposa la llei anteriorment esmentada.


Article 9. CATEGORIES GRUP OBRER (SALARI BASE)

OFICIAL 1r OFICIAL 2n OFICIAL 3r PEÒ

La Direcció de l Empresa proposarà els ascensos a categoria superior, segons les necessitats, l organització del treball i mèrits del treballador/a.


CAPÍTOL III. RÈGIM RETRIBUTIU

 


Article 10. ESTRUCTURA SALARIAL

Per l any 2013: augment de l 1.8%

Per l any 2014, 2015, 2016 i 2017: es negociarà a principis de cada any la variació salarial que afecta a tots els conceptes de l estructura salarial inclosos l incentiu per jubilació, consensuant-se amb l Empresa.Un cop arribat a un acord, s annexarà al present conveni.

L estructura salarial quedarà constituïda pels conceptes establerts en la resta dels articles d aquest capítol.


Article 11. SALARI BASE

És percebrà el salari base per dia natural i en la quantitat que per a cada categoria s assenyala.

OFICIAL 1r 27,68 euros/dia OFICIAL 2n 26,36 euros/dia OFICIAL 3r 24,70 euros/dia PEÒ 22,44 euros/dia


Article 12. ANTIGUITAT CONSOLIDADA

Els augments periòdics consistents en quadriennis del 5 % cadascun sobre el salari base dels anteriors convenis s extingiran i quedaran suprimits a partir del 31/12/2013, tot quedant consolidades les quantitats abonades per l empresa fins aquesta data.

La aplicació de les quantitats consolidades es durà a terme de la següent manera:

- Amb efectes immediats en la fulla salarial del mes següent a la firma d aquest conveni tot tenint en compte la part proporcional que correspondria a cada treballador en la data 31/12/13 del quadrienni en curs i amb efectes retroactius en data 01/01/2013.

- D aquesta manera, el personal afectat no meritarà noves quantitats ni trams derivats de l antic complement d antiguitat i el personal de nova entrada no rebrà cap tipus de prestació per aquest concepte.

- Aquest concepte d antiguitat consolidada no serà ni absorbible ni compensable en cap cas, i en tot cas es veurà modificat en el mateix percentatge que es reguli en els futurs convenis col·lectius amb caràcter sine die.

- S inclou (Annex 1) llistat de treballadors amb contracte eventual que passaran a contracte fixe a la Empresa.


Article 13. COMPLEMENTS SALARIALS DE LLOC DE TREBALL

1. PLUS D ESPECIALITAT: s entén per plus d especialitat el que es percep en funció del lloc de treball, dins de la categoria laboral que correspongui.

OFICIAL 1r 623,55 euros/mes OFICIAL 2n 515,88 euros/mes OFICIAL 3r 371,38 euros/mes PEÒ 263,92 euros/mes


Article 14. PLUS DE NOCTURNITAT

El personal a torns, quan treballi entre les vint-i-dos i les sis hores, percebrà un suplement per treball nocturn equivalent al 25 per 100 del salari base establert en el conveni per a la seva categoria laboral, o la superior que estigui desenvolupant.


Article 15. COMPLEMENTS SALARIALS DE VENCIMENT PERIÒDIC SUPERIOR AL MES

L empresa pagarà als seus treballadors:

A) Pagues extraordinàries reglamentàries.

1. Al mes de juny, i durant el mateix mes, s abonarà una paga consistent en una mensualitat de retribució total, és a dir, salari base i complements salarials, més antiguitat.

2. Al mes de desembre, entre els dies 15 i 20, es donarà una paga d igual quantitat a l establerta en l apartat anterior.

B) Paga de març (beneficis):

1. Al mes de març, i dins la segona quinzena, una paga consistent en una mensualitat de retribució total, és a dir, salari base i complements salarials, més antiguitat.

Per tenir dret a percebre l import íntegre de les gratificacions a què es refereix aquest article és necessari treballar a l empresa durant dotze mesos consecutius, com a mínim, a la data assenyalada per fer-les efectives. De no ser així, seran abonades per dotzenes parts, les fraccions de mes es computaran com a mesos complets.


Article 16. INCENTIU PER JUBILACIÓ

Els treballadors que desitgin jubilar-se el dia que compleixen 64 anys, d acord amb l establert en el Reial decret 1194/85, de 17 de juliol, ho comunicaran a l empresa amb sis mesos d antelació i amb els altres requisits fixats en aquella normativa; en aquest cas l empresa els substituirà per un altre treballador contractat per un any com a mínim, fent constar en el contracte el nom del treballador al qual substitueix, es registrarà a l oficina de col·locació corresponent i percebrà una gratificació de 1.665,35 euros bruts més el corresponent augment del 1.8%, és a dir, 1.695,33 euros bruts.

S annexa (Annex 2) "ACTA DE REUNIÓN PARA LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACUERDO COLECTIVO QUE RECOGE EL PLAN DE JUBILACIÓN PARCIAL (JUBILACIÓN ANTICIPADA, PARCIAL Y ESPECIAL)" que ha estat aprovada recentment i es ratifica en el present conveni.


CAPÍTOL IV. JORNADA, HORARIS I DESCANSOS

 


Article 17. JORNADA LABORAL

La jornada de treball efectiu durant l any 2013-2017 serà de 1.768 hores anuals de treball, repartides en cinc dies setmanals, de dilluns a divendres, durant 221 dies hàbils.


Article 18. TREBALL A TORNS

Tenint en compte que les quantitats pactades per al personal subjecte a torns ho han estat en funció de l obligatorietat d efectuar torns en forma rotativa, la direcció s obliga que aquesta rotació sigui realitzada en condicions de total igualtat entre el personal afectat, evitant, a paritat de màquines, que uns estiguin adscrits preferentment a un determinat torn en perjudici d uns altres.

L assignació a cada torn es coneixerà amb una antelació mínima de cinc dies a la data del seu inici, tret del cas que hi hagi una necessitat objectivament acreditada.


Article 19. VACANCES

Tot el personal afectat per aquest conveni gaudirà dels dies de vacances que sorgeixin de l elaboració del calendari laboral de cada any durant la vigència d aquest conveni, negociant la representació dels treballadors i l Empresa els dies laborables de vacances anuals.

El període que han de gaudir es fixarà de comú acord entre l empresa i els representants dels treballadors.

El període de vacances no podrà substituir-se per cap compensació econòmica.

Durant l any 2013 i successius,les vacances es realitzaran en sis torns, en els mesos d estiu es garanteixen 15 dies a tota la plantilla, que es repartiran segons l acord adoptat pels representants dels treballadors i la direcció de l empresa.

Els torns s escolliran segons les llistes d aquest any. El comitè d empresa prendrà part activa en l elaboració dels quadrants generals de plantilles i en la distribució de totes les vacances.

Les taules de vacances i els quadrants respectius de repartiment s adjunten en l annex.

El treballador coneixerà les dates que li corresponen, amb una antelació de dos mesos com a mínim a l inici del gaudiment.

El personal que estigui fent vacances, o abans de començar-les, causi baixa per ILT i hagi d interrompre o no pugi començar a fer-les realitzarà les vacances, o la part que li falti, fora dels torns establerts, llevat, que les podrà gaudir si així ho desitja dins dels torns restants.

S inclou (Annex 3) el present calendari laboral acordat per l any 2013.

La resta d anys fins 2017 es consensuarà amb l Empresa amb les mateixes pautes, criteris i procediments habituals.


Article 20. SIGNATURA DE LA NÒMINA O REBUTS DE SALARIS

El temps que duri la signatura del rebut de salari es realitzarà en hores de treball, es computarà com a temps efectiu de jornada de treball i serà 1/4 d hora abans d acabar la jornada laboral.


CAPÍTOL V. SEGURETAT I HIGIENE, SALUT LABORAL I ASSISTÈNCIA SOCIAL

 


Article 21. SEGURETAT I HIGIENE

En aquesta matèria regirà tot allò que disposa l Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. L empresa facilitarà l assistència del seu personal a tots els cursets que es facin de seguretat i higiene en el treball i, en el seu cas, organitzaran reunions i ensenyaments amb aquesta finalitat. Els vocals del comitè de seguretat i higiene disposaran del temps necessari i suficient per realitzar les funcions que s acordin.


Article 22. ROBA DE TREBALL

El personal afectat per aquest conveni disposarà de la següent roba de treball:

- Els homes: 2 jaquetes i 2 pantalons.

- Les dones: 2 bates

- El calçat adequat.

- Un parell de guants que se substituiran quan es facin malbé.

Aquesta roba de treball es donarà tenint en compte si es estiu o hivern.

Així mateix es facilitarà roba d abric si les funcions de treball es realitzen a l aire lliure o en llocs freds, exemple: anorac més 2 peces o 4 peces.


Article 23. BAIXA PER MALALTIA (IT) I ACCIDENTS

1. El treballador, previ avís i posterior justificació, es podrà absentar del treball, amb dret a retribució, el temps indispensable i necessari per assistir a consultes mèdiques del mateix treballador o dels seus familiars fins al segon grau d afinitat o consanguinitat.

2. En cas de baixa per malaltia (IT) o accident de treball, el treballador afectat percebrà de l empresa el complement a la prestació de la Seguretat Social fins arribar al 100 % del salari real del conveni. En el cas de baixa per malaltia (IT), segons el següent calendari i condicions:

- 2013: es gaudirà d aquesta clàusula durant un màxim de 30 dies naturals, des de l 1 de gener fins al 31 de desembre del 2013.

- 2014: es gaudirà d aquesta clàusula durant un màxim de 15 dies naturals. Des de l 1 de genera fins al 31 de desembre del 2014.

- A partir de la data 01/01/2015 queda extingida aquesta clàusula definitivament.


Article 24. ASSEGURANÇA D ACCIDENT

La direcció de l empresa es compromet durant la vigència d aquest conveni a gestionar, per als seus treballadors, una assegurança d accidents que cobreixi les garanties de mort i d incapacitat total o absoluta, per una quantitat de 9.015,18 euros i 12.020,24 euros en aquests supòsits; l assegurança d accidents cobrirà les 24 hores del dia, s exposarà al tauler d anuncis i se n facilitarà una còpia al comitè d empresa.


CAPÍTOL VI. PERMISOS, LLICENCIES I EXCEDÈNCIES

 


Article 25. PERMISOS

El treballador, si avisa prèviament i amb la corresponent justificació, podrà absentar-se del treball, amb dret a remuneració, pels motius i el temps següent:

a) Quinze dies naturals en cas de matrimoni. En cas que al treballador li interessés acumular aquest permís a les vacances anuals, li serà possible fer-ho mitjançant un acord entre l empresa i el treballador.

b) Tres dies en cas de naixement d un fill, de malaltia greu, de defunció de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, és a dir, cònjuge, fills, fills polítics, pares polítics, néts, avis i germans d un o de l altre cònjuge; si per aquest motiu el treballador necessita desplaçar-se, el termini serà de quatre dies.

c) Un dia per trasllat del domicili habitual.

d) Pel temps indispensable per al compliment d un deure inexcusable de caràcter públic i personal. Quan consti en una norma legal o convencional un període determinat, s atindrà a allò que disposi aquesta pel que fa a la durada de l absència i a la seva compensació econòmica.


Article 26. LLICÈNCIES

a) Les treballadores, per lactància d un fill de menys de nou mesos, tindran dret a una hora d absència del treball, que podran dividir en dues fraccions. La dona, per la seva voluntat, podrà substituir aquest dret per una reducció de mitja hora de la jornada normal amb la mateixa finalitat. Aquest permís el gaudiran indistintament la mare o el pare en cas que treballin tots dos.

b) En cas de part, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes ampliables per part múltiple fins a divuit setmanes. El període de suspensió es distribuirà a opció de la interessada, sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part; d aquestes, en podrà fer ús el pare quan hagi de tenir cura del fill en cas de defunció de la mare.

Malgrat allò esmentat anteriorment, en el cas que el pare i la mare treballin, la mare, quan comenci el període de descans per maternitat podrà optar perquè el pare gaudeixi fins a quatre de les darreres setmanes de suspensió, sempre que siguin ininterrompudes i al final del esmentat període, llevat que en el moment de la seva efectivitat la incorporació al treball de la mare, suposi un risc per a la seva salut.

c) En cas d adopció, si el fill adoptat té menys de nou mesos, la suspensió tindrà una durada de vuit setmanes com a màxim comptades a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l adopció. Si el fill adoptat té menys de cinc anys i més de nou mesos, la suspensió tindrà una durada de sis setmanes com a màxim. En el cas que el pare i la mare treballin, només un d ells tindrà aquest dret.

d) Els permisos per assistir a la consulta mèdica en hores de treball seran retribuïts pel temps necessari i s haurà de presentar el comunicat de visita complimentat pel metge.


Article 27. EXCEDÈNCIES

Se n reconeixen dues classes: la voluntària i la forçosa.

Cap d elles tindrà dret a retribució mentre la persona excedent no es reincorpori al servei.

Podran sol·licitar excedència voluntària tots els treballadors que portin un any com a mínim treballant a l empresa, sempre i quan no es dediquin a un altre treball pel seu compte o per compte d altri, en una empresa o activitat del mateix sector econòmic.

Les peticions d excedència es resoldran el més següent a la seva presentació i seran ateses segons les necessitats del servei.

L excedència voluntària es concedirà per un termini no inferior a un any ni superior a cinc. A cap efecte es computarà el seu temps. Per tornar a demanar una altra excedència voluntària, el treballador haurà de treballar a l empresa per un període de quatre anys com a mínim.

Es perdrà el dret al reingrés a l empresa, si no es sol·licita abans de la finalització del termini pel qual es va concedir l excedència.

El reingrés tindrà efecte quan es produeixi la primera vacant de la seva categoria.

Si el motiu de l excedència és per atendre a familiars de primer grau molt greus, es considerarà forçosa i quan hagi vençut, el treballador podrà reingressar en una categoria similar.

L excedència forçosa es concedirà en els supòsits següents:

1. Per nomenament de càrrec públic per dret o bé de caràcter electiu.

2. Per exercir càrrecs electius, provincials o nacionals, amb les centrals sindicals, en la seguretat social o organisme de l administració que per la seva importància faci impossible l assistència al treball.

3. Des del dia següent al darrer en què hagi percebut una prestació per incapacitat transitòria i per la durada de la invalidesa provisional.

4. Els treballadors tindran dret a un període d excedència no superior a tres anys per tenir cura de cada fill, ja sigui natural o adoptat, a comptar des de la data del seu naixement. Els successius fills donaran dret a un nou període d excedència que, en el seu cas, acabarà amb el que ja gaudia. Si el pare i la mare treballen, només un d ells tindrà aquest dret.

Durant el primer any, a partir del començament de cada situació d excedència, el treballador tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball i que aquest període sigui computat a efectes d antiguitat. Una vegada acabat aquest any i fins a l acabament del període d excedència, seran d aplicació, llevat que hi hagi un pacte col·lectiu o individual contrari, les normes que regulen l excedència voluntària.


CAPÍTOL VII. REPRESENTACIÓ DEL PERSONAL I DRETS SINDICALS

 


Article 28. COMITÈ D EMPRESA

Competències

1. El comitè d empresa tindrà les següents competències:

1. Rebre informació que li serà facilitada, almenys, trimestralment sobre l evolució general del sector econòmic al qual pertany l empresa, sobre el seu programa de producció i evolució probable de l ocupació de l empresa.

2. Conèixer el balanç, el compte de resultats, la memòria i, si l empresa té la forma de societat per accions o participacions, els altres documents que es donin a conèixer al socis, en les mateixes condicions que a aquests.

3. Emetre un informe abans que l empresari executi les decisions adoptades sobre les qüestions següents:

- Reestructuració de plantilles i cessaments totals, parcials definitius i temporals.

- Reduccions de jornada, com també trasllat total o parcial de les instal·lacions.

- Pla de formació professional de l empresa. - Implantació o revisió dels sistemes d organització i control del treball. - Estudi de temps, establiment de sistemes de primes o incentius i valoració de llocs de treball.

4. Emetre un informe quan la fusió, absorció o modificació d estatus jurídic de l empresa suposi qualsevol incidència que afecti al volum d ocupació.

5. Conèixer els models de contracte de treball escrit que s utilitzen a l empresa i també els documents relatius a la finalització de la relació laboral.

6. Ser informat de totes les sancions imposades per faltes molt greus i greus.

7. Conèixer, al menys trimestralment, les estadístiques sobre l índex d absentisme i les seves causes; els accidents de treball i les malalties professionals; i els estudis periòdics o especials de medi ambient laboral i els mecanismes de prevenció que s utilitzen.

8. Exercir una tasca:

- De vigilància en el compliment de les normes vigents en matèria laboral, de seguretat social i d ocupació, com també la resta dels pactes condicionals i d altres en vigor a l empresa, i formular, en el seu cas, les accions legals oportunes davant de l empresari i els organismes o tribunals competents.

- De vigilància i control de les condicions de seguretat i higiene en el desenvolupament del treball a l empresa, amb les particularitats previstes en l art. 19 de la Llei de l estatut dels treballadors.

9. Participar en la gestió d obres socials establertes en l empresa en benefici dels treballadors o dels seus familiars.

10. Col·laborar amb la direcció de l empresa per aconseguir l establiment de totes les mesures que procurin el manteniment i l increment de la productivitat.

11. Informar els seus representants de tots els temes i qüestions assenyalats en aquest article per si directament o indirectament tenen o poden tenir repercussió en les relacions laborals.

2. Els informes que hagi d emetre el comitè, segons les competències reconegudes en els apartats 1.3 i 1.4 del número 1, s han d elaborar en un termini de 15 dies com a màxim.

Drets i garanties:

Els membres del comitè d empresa, com a representants legals dels treballadors, tindran les següents garanties:

Obertura d expedient contradictori en el supòsit de sancions per faltes greus o molt greus, en el qual seran recollides les opinions de l interessat, del comitè d empresa o de la resta dels delegats de personal.

Prioritat de permanència a l empresa o centres de treball respecte als altres treballadors, en els supòsit de suspensió o extinció per causes tecnològiques o econòmiques.

No ser acomiadat ni sancionat durant l exercici de les seves funcions ni durant l any següent a l expiració del seu mandat, llevat que aquest es produeixi per revocació o dimissió, sempre i quan l acomiadament o sanció es basi en l acció del treballador en l exercici de la seva representació, sense perjudici, per tant, d allò que estableix l art. 54 de la Llei de l estatut dels treballadors. Així mateix no podrà ser discriminat en la seva promoció econòmica o professional en raó, precisament, del desenvolupament de la seva representació.

Expressar col·legiadament, si es tracta del comitè, i amb llibertat les seves opinions en les matèries que fan referència a la seva representació; a més podrà publicar i distribuir, comunicant-ho a l empresa i sense pertorbar el normal desenvolupament del treball, les publicacions d interès laboral o social.

Cada sis mesos podran acumular-se en un o diversos membres d una sola central sindical les 16 hores mensuals corresponents a cadascun dels membres del comitè i delegats sindicals que pertanyen a aquesta central sindical. El percentatge acumulable afectarà solament al 95% d aquestes hores, en previsió de possibles baixes.


Article 29. DRET DE REUNIÓ

Els treballadors tenen dret a reunir-se en assemblea. La convocatòria la farà el comitè d empresa o un nombre de treballadors inferior al 33% de la plantilla del centre. L assemblea estarà presidida, en tot cas, pel comitè d empresa, que serà responsable del seu normal desenvolupament i de la presència de persones que no pertanyin a l empresa. Només podran tractar-se assumptes que hagin estat prèviament inclosos a l ordre del dia. La presidència comunicarà a l empresari la convocatòria i els noms de les persones que no pertanyin a l empresa i que assistiran a l assemblea i acordaran conjuntament les mesures oportunes per evitar perjudicis en l activitat normal de l empresa.

Quan per motiu de treballar a torns, per insuficiència de locals o per qualsevol altra circumstància no es pugui reunir simultàniament tota la plantilla, sense perjudici o alteració del normal desenvolupament de la producció, les diverses reunions parcials que hagin de fer-se es consideraran com una de sola i es dataran el dia de la primera.

El lloc de la reunió serà el centre de treball si les condicions ho permeten i es farà fora de les hores de treball, llevat d un acord amb l empresari.

L empresari facilitarà el centre de treball per a la celebració de l assemblea, llevat en els següents casos:

- Si no es compleixen les disposicions regulades en aquest article.

- Si haguessin transcorregut menys de dos mesos des de la darrera reunió celebrada.

- Si encara no s hagués rescabalat o assegurat el rescabalament dels danys produïts en alteracions esdevingudes en alguna reunió anterior.

Tancament legal de l empresa.

Les reunions informatives sobre convenis col·lectius no estaran afectades per l apartat b).

La convocatòria, amb l ordre del dia proposat pels convocants, es comunicarà a l empresari amb 48 hores d antelació, com a mínim, i se n haurà d acusar recepció.

La seva convocatòria correspondrà al comitè d empresa, de conformitat amb la legislació vigent.

Les assemblees podran realitzar-se en el lloc habitual.

Si no es cobreix la utilització de les hores destinades a assemblees durant l any, no s abonarà la diferència.


CAPÍTOL VIII. DISPOSICIONS VÀRIES

 


Article 30. SALARIS

Les taules salarials queden reflectides en el full que s adjunta, en els articles 11, 12 i 13.


Article 31. REVISIÓ SALARIAL

Es durà a terme anualment a partir de l any 2014 i successivament fins 2017 tot negociant a principis de cada any la variació salarial que afecta a tots els conceptes de l estructura salarial inclosos l incentiu per jubilació, consensuant-se amb l Empresa. Un cop arribat a un acord, s annexarà al present conveni.


Article 32. PLUS DE PENOSITAT

Els operaris que realitzin treballs penosos percebran un plus de penositat, d un 25% sobre el salari base del conveni. Ambdues parts es comprometen a respectar el que l autoritat laboral competent designi com a llocs de treball de caràcter "tòxic, penós o perillós".


Article 33. DRET SUPLETORI

En tots els aspectes no determinats concretament en aquest conveni, ens atindrem a allò que obligatòriament estableix l Ordenança laboral de les indústries de selecció i manipulació de llavors i altres disposicions legals vigents.


Article 34. CÀNON SINDICAL

D acord amb l article 11 de la LOLS, l empresa descomptarà en concepte de cànon de negociació la quantitat de 60,10 euros per els anys 2013-2017, s ha de respectar, en tot cas, la voluntat individual del treballador que haurà de complimentar per escrit, prèviament al descompte, el formulari que a aquest efecte es repartirà i que haurà de complimentar en el termini d un mes a partir de la seva publicació en el BOP.

Les quantitats recaptades s han de repartir proporcionalment entre les representacions dels membres de delegats de personal de les centrals sindicals signants d aquest conveni.


Article 35. SALUT LABORAL, FORMACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ OCUPACIONAL, ARBITRATGE i CONCILIACIÓ

En relació amb la salut laboral, formació professional, promoció de la formació ocupacional i la solució de conflictes de treball, es respectarà allò que estableix l Acord Interprofessional de Catalunya, signat pels sindicats el 7 de novembre de 1990, i el que estableix el Reglament del Tribunal de Mediació, Conciliació i Arbitratge.

S incorporen aquests acords com a annex d aquest conveni per al seu posterior desenvolupament en la Comissió Paritària del Conveni.

Aquest conveni ha estat elaborat per la lliure manifestació de les parts, emesa per les seves respectives representacions, i en prova d això el signen de comú acord a

Bell-lloc d Urgell, 03 de maig de 2013


ANNEX 1. LLISTAT DE TREBALLADORS QUE PASSEN DE CARACTER EVENTUAL A FIXE:

Rommy Suárez Veloz.......................................................... DNI x2702130k

Diana Roi ................................................................... DNI x5396574s

Maria Carmen Rodrigo Ibarz ................................................... DNI 40866096h

Javier Queralt Caba .......................................................... DNI 43737070v

Eduardo Del Olmo Abril ....................................................... DNI 47680799m

Didac Sans Roig............................................................. DNI 47698653b

Edgar Maeso Santiago ........................................................ DNI 47693864y

Jordi Gil Nogales ............................................................. DNI 52918788c

Carlos Gil Nogales ........................................................... DNI 47901062c

Pau Arnau Mazarico .......................................................... DNI 47692515z


ANNEX 2. ACTA DE REUNIÓN PARA LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACUERDO COLECTIVO QUE RECOGE EL PLAN DE JUBILACIÓN PARCIAL (JUBILACIÓN ANTICIPADA, PARCIAL Y ESPECIAL)

ASISTENTES A LA REUNION: Representación de los Trabajadores: CCOO Tomás Creus Ribes Representación empresarial: Francisco Batlle Valldeperes

En Bell-lloc d Urgell a 14 de Enero de 2013, siendo las 12:00 horas, se reúnen las personas arriba relacionadas, cada uno en su respectiva representación conjunta, en el domicilio social de la Empresa, recibiéndose ambas partes la capacidad legal y representación necesaria para este acto, libre y voluntariamente, ratifican y formalizan el presente acuerdo colectivo que recoge el Plan de jubilación parcial de la empresa Semillas Batlle, S.A conforme a las manifestaciones y clausulado que expone a continuación:

MANIFIESTAN

Primero.-

El presente acuerdo se adopta a efectos de la aplicación de la regulación de la pensión de jubilación vigente antes del 1 de enero de 2013, en los supuestos recogidos en el apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de Agosto, modificado por el art. 8 del Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, y conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, modificado por la Disposición Final Quinta del Real Decreto Ley 5/2013 antedicho.

Segundo.-

El presente acuerdo se formaliza al amparo de lo establecido en el artículo 166 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social (en adelante LGSS), artículo 12.6 y 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Estatuto de Trabajadores (en adelante ET), así como en el Real 1131/2002 de 31 de octubre, todos ellos en su regulación vigente anterior al 1 de enero de 2013.

Tercero.-

Que en virtud del presente Convenio, las partes regulan el Plan de jubilación parcial de la empresa Semillas Batlle, S.A que resultará de aplicación desde su firma hasta la fecha de 31 de Diciembre de 2018.

Con dichas consideraciones y presupuestos, el presente acuerdo colectivo parte del contenido regulador que seguidamente se concreta:

Primero.- Vigencia de acuerdo

El presente acuerdo iniciará sus efectos el día de su firma hasta el 31 de Diciembre de 2018.

Segundo.- Requisitos de acceso

Podrán solicitar el acceso a la jubilación parcial, aquellos trabajadores de la empresa Semillas Batlle, S.A que en la vigencia temporal del plan cumplan los requisitos:

Edad: tener cumplida la edad de 61 años, o de 60 años en el caso de que haya sido mutualista con anterioridad al 1 de enero de 1967.

Requisitos legales: todos los demás que se recogen en el artículo 166 de la LGSS y demás normativa concordante e su regulación vigente anterior al 1 de enero de 2013.

*A tal efecto se adjunta listado de trabajadores que a fecha de la firma del presente acuerdo reúnen los requisitos antedichos.

Tercero.- Solicitud de acceso a la jubilación parcial

La solicitud será voluntaria por el trabajador y deberá de dirigirse a la Dirección de la empresa, con un preaviso de dos meses anteriores a la fecha de acceso a la jubilación parcial. Una vez realizado el preaviso, la empresa verificará el cumplimiento de los requisitos y valorará la solicitud.

Antes de que la jubilación parcial se haga efectiva se determinará el calendario de cumplimiento del 25/15% de su jornada efectiva.

Por último, la empresa confeccionará cuantos documentos sean precisos para hacer efectiva la jubilación parcial y por ello podrá requerirle al trabajador cuantos documentos les fuera necesario para tal fin.

Cuarto.- Contrato de trabajo del trabajador relevado

El trabajador que se jubila parcialmente debe concertar con su empresa un contrato de trabajo a tiempo parcial de duración determinada hasta que el jubilado cumpla la edad ordinaria de jubilación establecida para cada momento, reduciendo la jornada de trabajo y el salario hasta un 75% de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. Si bien, si se contrata al relevista a jornada completa por tiempo indefinido, la reducción de la jornada será de un 85%.

Quinto.- Contrato de trabajo del trabajador relevista

Como indica el artículo 166.2 c) de la LGSS, y 12.6 y 7 ET, la empresa deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo con objeto de sustituir la jornada dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente.

El contrato de relevo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. En todo caso la duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido.

La duración del contrato de relevo tendrá que ser indefinida o de una duración temporal como mínimo igual al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación ordinaria establecida en cada momento.

Sexto.- Jubilación anticipada

Los trabajadores de la empresa Semillas Batlle, S.A tendrán derecho a acceder a la jubilación anticipada voluntaria en sus distintas modalidades con los requisitos y las prestaciones de seguridad social vigentes antes del 01 de Enero de 2013.

Séptimo.- Modificación del contenido del Plan por cambios legislativos:

El presente acuerdo se adopta sobre la base del contenido de las disposiciones normativas mencionadas en el Manifiesto Segundo que regulan la modalidad de jubilación parcial a la fecha de la firma del presente Plan de jubilación parcial.

En el supuesto de que se produjesen modificaciones normativas que incidieran de manera sustancial en el contenido del presente acuerdo colectivo, ambas partes estarían obligadas a retomar las negociaciones con la intención de poder dar solución y respuesta a las nuevas modificaciones legales aprobadas.

El presente acuerdo colectivo se suscribe de mutuo acuerdo por quintuplicado en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Fdo. Representación de los Trabajadores Fdo. Representación empresarial:

Anexo: Relación de trabajadores incorporados al Plan de Jubilación Parcial

Don Francisco Batlle Valldeperes, con DNI 36920366F en calidad de Gerente de la empresa Semillas Batlle, S.A y por medio de la presente,

CERTIFICO

Que conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, modificado por la Disposición Final Quinta del Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, y a efectos de la aplicación de la regulación de la pensión vigente antes del 1 de enero de 2013, en los supuestos recogidos en el apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, modificada por el art. 8 del Real Decreto Ley 5/2013 antedicho, los trabajadores incorporados al Plan de Jubilación Parcial de fecha 25 de Marzo de 2013 elaborado por la representación de la empresa y de los trabajadores de la entidad Semillas Batlle, S.A son los siguientes:

Jaume Folguera Rodríguez.............. DNI 40838327x.................................. Firma:

Ramon Rebordosa Orteu................ DNI 40833331m................................. Firma:

Tomas Creus Ribes.................... DNI 40842324m................................. Firma:

Francesc Batlle Valldeperes.............. DNI 36920366f.................................. Firma:

Anna Mateu Profitós.................... DNI 40851838c.................................. Firma:

Andreu Mas Sans...................... DNI 40855175e.................................. Firma:

Joan Arenas Carrillo.................... DNI 40860170a.................................. Firma:

Firmado el presente certificado en Bell-lloc, a 30 de marzo de 2013, para que surtan los efectos oportunos.


ANNEX 3. CALENDARI LABORAL 2013 DE L EMPRESA SEMILLAS BATLLE, S.A DE BELL-LLOC D URGELL (LLEIDA) PEL PERSONAL OFICIAL DE 1ª, 2ª, I 3ª

Dies naturals: 365 Dies laborables: 250 Dies hàbils: 221 Dies laborables de vacances: 29 dies A repartir de la següent manera:

Vacances de Primavera:

Torn 1er: del 22 d Abril al 15 de Maig.................................................... 17 dies

Torn 2on: del 16 de Maig al 7 de Juny................................................... 17 dies

Vacances d Estiu:

Torn 1er: del 5 d Agost al 9 d Agost....................................................... 5 dies

Torn 2on: del 19 d agost al 23 d Agost.................................................... 5 dies

Vacances d Hivern:

Torn 1er: els dies 23, 24,27,30 i 31 de Desembre........................................... 5 dies

Torn 2on: els dies 24 i 31 de Desembre; i els dies 2,3 i 7 de Gener............................. 5 dies

El dia 28 de març (Dijous Sant)........................................................... 1 dia

Resta 1 dia a elecció de la data segons criteri de la Direcció d Empresa 1 dia

Número de registre 5359